Technologie przyszłości

Grupa Azoty S.A. posiada własne zaplecze badawcze oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, dzięki czemu z łatwością udoskonalają posiadane technologie, podnosząc tym samym jakość oferowanych produktów. 


Nowe technologie

Dostrzegając potrzebę nieustannych poszukiwań najnowszych rozwiązań technologicznych, Spółka stała się cenionym i pożądanym inicjatorem oraz aktywnym uczestnikiem innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje naukowe m.in. w zakresie nanotechnologii polimerów i biodegradacji rtęci. 


W ramach doskonalenia obecnych produktów oraz tworzenia nowych rozwiązań Spółka na stałe współpracuje m.in. z: 

 • Instytutem Chemii Organicznej PAN w Warszawie,
 • Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach,
 • Politechniką Wrocławską,
 • Politechniką Warszawską,
 • Politechniką Krakowską,
 • Politechniką Łódzką.


Grupa Azoty S.A. jest postrzegana jako zaufany i doświadczony partner realizowanych na całym świecie projektów technologicznych, wiarygodny europejski dostawca sprawdzonych patentów i licencji oraz kreator nowych standardów w branży.


Grupa Azoty S.A. prowadzi naukowe badania, a zasadnicza część środków jest przeznaczana na realizację zagadnień związanych z obszarami produkcji tworzyw konstrukcyjnych, kaprolaktamu oraz nawozów saletrzanych. Podejmowane są również prace nad dalszą dywersyfikacją produktową, wydłużaniem łańcuchów produktowych oraz projektowaniem nowych produktów.


Dobra praktyka

Przykładem zastosowania innowacyjnych rozwiązań jest uruchomienie Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów. Za wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania Azoty Tarnów (obecnie: Grupa Azoty S.A.) zdobyły tytuł „Innowacja Roku 2010” przyznany przez Forum Biznesu. Nowa instalacja pozwala na wytwarzanie nawozów mineralnych o stabilnej, jednorodnej granulacji, co jest aktualnie jednym z kluczowych parametrów wymaganych na światowym rynku nawozów mineralnych. 


REACH

Grupa Azoty S.A. spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie rejestrowania substancji chemicznych, które mają na celu poprawienie poziomu bezpieczeństwa w produkcji i stosowaniu substancji chemicznych.

Grupa Azoty S.A. postępuje zgodnie z przepisami, których celem jest dokonanie gruntownego przebadania pod kątem właściwości niebezpiecznych wszystkich substancji chemicznych, znajdujących się w obrocie oraz wprowadzenie zasad ich stosowania, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczeń i zakazów.


REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło w życie w 2007 r. Rozporządzenie to nakłada na wszystkich europejskich producentów i importerów substancji chemicznych obowiązek ich zarejestrowania. Aby zarejestrować substancje konieczne jest przedłożenie Europejskiej Agencji Chemikaliów odpowiedniej dokumentacji zawierającej wyniki badań oraz ocenę bezpieczeństwa chemicznego.


Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:

 • ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego,
 • utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego,
 • zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego,
 • wzmocnienie przejrzystości obrotu chemikaliami,
 • integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie międzynarodowej,
 • ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych,
 • postępowanie zgodnie ze zobowiązaniami UE w ramach WTO (World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu).


Grupa Azoty S.A. dotychczas zarejestrował 17 substancji, w tym 11 produktów: kaprolaktam, cykloheksanon, cykloheksan, kwas siarkowy, trójtlenek siarki, kwas azotowy, amoniak, azotan amonu, siarczan amonu, trioksan (monomer dla POM) oraz popioły. W 2011 roku prowadzone były prace zmierzające do rejestracji jednego produktu (z uwagi na przekroczenie progu 1 tona/rok) oraz wstępne prace w celu rejestracji 6 produktów w drugim terminie rejestracji REACH  tj. w 2013 roku w tym oksymu cykloheksanonu, który produkowany jest na rynek tylko przez GrupĘ Azoty S.A.  Spółka przewiduje konieczność rejestracji kolejnych substancji w także w następnym terminie rejestracji tj. w 2018 r.


Zgodnie z wymogami rozporządzeń UE 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) zmieniły się zasady sporządzania kart charakterystyki oraz znakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Grupa Azoty S.A. przeprowadziłA szereg działań, których celem było spełnienie ww. wymogów prawnych. Opracowano nowe karty charakterystyki oraz nowe etykiety dla wszystkich substancji produkowanych w Spółce. 


W czwartym kwartale 2011 roku rozpoczęto proces konsolidacji i ściślejszej współpracy działów REACH w trzech głównych zakładach Grupy Azoty (Azoty Tarnów, ZAK SA, Z.Ch. „Police” S.A.). 
Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.