Relacje inwestorskie

109

2011

Raport bieżący nr 109/2011

Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. 
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 7 grudnia 2011 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym. 

Wyżej wymieniony kredyt, udzielony na okres od 1 października 2010 roku do 30 września 2014 roku,  jest powiązany ze strukturą cash poolingu wirtualnego, co pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych,  w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dodatnich i  ujemnych sald na rachunkach bieżących. 

Dotychczasowe aneksowanie kredytu miało miejsce w związku ze zmianami w strukturze  Grupy Kapitałowej Emitenta – od 30 marca 2011 roku  rozszerzono usługę kredytu w rachunku bieżącym w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów i Grupie Kapitałowej ZAK S.A. do kwoty 100 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 30 marca 2011 roku. 

W związku z nabyciem przez Emitenta 66% udziałów Zakładów Chemicznych Police S.A. (dalej: ZCH POLICE SA), na mocy wyżej wymienionego aneksu, zawartego w dniu  7 grudnia 2011 roku, Bank na wniosek Azotów Tarnów zwiększył kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do wysokości 250 mln zł.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym pierwsze uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla ZCH POLICE SA może zostać przeznaczone na całkowitą spłatę pożyczki udzielonej ZCH POLICE SA  przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. 

Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2014 r. z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek  Grupy Kapitałowej Emitenta. W przypadku spółki ZCH POLICE SA kredyt udostępniony na cały okres finansowania do 30 września 2014, pod dodatkowym warunkiem ustalenia harmonogramu spłaty sublimitu do 30 marca 2013 roku.

Emitent, działając jako Agent Umowy w ramach udzielonych upoważnień przez Kredytobiorców, tj. spółki zależne, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność solidarną za spłatę całości zobowiązań wynikających z kredytu, niezależnie od tego przez którego z Kredytobiorców zostały wykorzystane środki kredytu, składające się na wymagalne zobowiązanie w ramach przyznanych sublimitów. 

Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w realizacji planu restrukturyzacji finansowania powiększonej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Emitent jako Agent Umowy  ma możliwość zarządzania sublimitami kredytu w rachunku bieżącym, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od zmian zapotrzebowania na finansowanie w ramach  poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.