Relacje inwestorskie

58

2016

Raport bieżący nr 58/2016

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną 
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 listopada 2016 roku spółka zależna Emitenta – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej: „Kupujący”) zawarła z firmą Air Products Sp. z. o.o. (dalej: „Sprzedający”), umowę na dostawy tlenu i azotu (dalej: „Umowa").

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2035 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 1,1 mld PLN netto.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku braku dostaw tlenu i/lub azotu, a ich wysokość jest zależna od długości okresu zaprzestania przez Sprzedającego dostaw tlenu i/lub azotu i w konsekwencji postoju instalacji amoniaku i/lub instalacji gazu syntezowego Kupującego. 

Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego jeżeli w czasie jej trwania nastąpi zmiana własności albo kontroli nad Sprzedającym poprzez umowę, zbycie udziałów lub jakikolwiek inny sposób, w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia otrzymanego od Sprzedającego, za dwumiesięcznym wypowiedzeniem. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych  Emitenta. Umowa ma na celu zapewnienie dla Kupującego (istotnej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta) długoterminowego bezpieczeństwa dostaw i produkcji, stabilizację poziomu kosztów i umożliwienie bezpiecznego planowania produkcji i rozwoju produktów, a także obniżenie jednostkowych kosztów produkcji dzięki wynegocjowaniu atrakcyjnych warunków handlowych. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.