Relacje inwestorskie

110

2011

Raport bieżący nr 110/2011

Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej.  
Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) w okresie od 12.08.2011 roku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 456,9 mln zł netto.

Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Fakturą o najwyższej wartości netto była faktura za dostawę gazu wysokometanowego na potrzeby technologiczne z dnia 01.12.2011 roku na kwotę 55.607.011,20 zł netto.

Faktura wynika z umowy zawartej pomiędzy Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. (dalej: Kupujący), spółką zależną Emitenta, a PGNiG S.A. (dalej: Sprzedający) z dnia 17 grudnia 2009 roku, której przedmiotem jest dostarczanie paliwa gazowego do Spółki. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2011 roku.

Sprzedający zobowiązał się do dostarczania Kupującemu paliwa gazowego zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi oraz w ilościach określonych w załączniku do umowy.

Zabezpieczeniem wierzytelności Sprzedającego z tytułu w/w umowy jest ustanowienie zastawów rejestrowych na majątku Kupującego oraz ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 mln zł na nieruchomościach Kupującego. Ponadto Kupujący zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci przelewu przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ramowych zawartych przez Kupującego.

Warunki zawartej umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu, w szczególności w zakresie zastrzeżeń warunków lub terminów zawieszających jak i rozwiązujących.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.