Relacje inwestorskie

35

2016

Raport bieżący nr 35/2016

Wypłata dywidendy za rok 2015
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku, nr 27/2016 z dnia 16 maja 2016 roku oraz nr 28/2016 z dnia 20 maja 2016 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 6 czerwca 2016 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2015.

1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 83 324 206,56 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,84 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt. 
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 czerwca 2016 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 11 lipca 2016 roku.


Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.