Relacje inwestorskie

61

2016

Raport bieżący nr 61/2016

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku uchwałami nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali: 

Pan Przemysław Lis
Pan Maciej Baranowski.

Jednocześnie uchwałami nr 5 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: 

Pani Monika Fill
Pan Ireneusz Purgacz.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

Ponadto uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Grzelaczyka.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, a także o powołaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołani członkowie  Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.