Relacje inwestorskie

66

2016

Raport bieżący nr 66/2016

Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

- odwołała Prezesa Zarządu Pana Mariusza Bobera ze składu Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

- powołała w skład Zarządu Pana Wojciecha Wardackiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Wardacki złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Wardacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.