Najczęściej zadawane pytania

Temat:

Jaka będzie dywidenda Grupy Azoty za ostatni rok?
Decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którego zwołaniu Spółka informować będzie publikując stosowny raport bieżący. Wszelkie informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń dostępne są pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne

Decyzje w tej sprawie będą podejmowane zgodnie ze strategią oraz z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 

Tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a 

Czy planują Państwo ogłoszenie wezwania na pozostałe akcje ZA Puławy? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi i jaki będzie parytet wymiany?
Zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, w związku z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w drodze wnoszenia akcji tej spółki aportem, Azoty Tarnów zobowiązane są do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie powyższego progu. Cena akcji proponowana w wezwaniu zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i podana do publicznej wiadomości w treści wezwania. O wszelkich szczegółach dotyczących ogłoszenia wezwania i jego warunków Zarząd Azotów Tarnów będzie informował po podjęciu odpowiednich decyzji korporacyjnych, w trybie przewidzianym w regulacjach rynku kapitałowego.
Kiedy planują Państwo publikację raportu rocznego?
Zgodnie  z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego przekazuje w formie raportu bieżącego daty publikacji raportów okresowych.  

Aktualne terminy publikacji raportów okresowych znajdują się w kalendarium wydarzeń na stronie internetowej Azotów Tarnów. O wszelkich zmianach w terminach publikacji raportów Spółka informuje raportem bieżącym.
Czy spółka planuje przeprowadzenie czatu z Prezesem? Jeżeli tak to kiedy?
W przypadku podjęcia decyzji o organizacji spotkania dającego możliwość zadawania pytań przedstawicielom Zarządu Azotów Tarnów czasie rzeczywistym – np. w formie czata – informować będziemy Państwa za pośrednictwem strony  internetowej Azotów Tarnów http://tarnow.grupaazoty.com, mailingu oraz za pomocą newslettera, do którego można zapisać się za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Czy na stronie Spółki są dostępne dane finansowe w pliku do edycji, które mogę pobrać na swój komputer?
Na stronie internetowej Azotów Tarnów w zakładce Relacje Inwestorskie, sekcja Informacje finansowe zamieszczamy wybrane dane finansowe oraz wskaźniki finansowe, dotyczące zarówno sprawozdań skonsolidowanych jak również jednostkowych, w plikach do edycji.

Bezpośrednie odnośniki do danych to:
Czy organizują Państwo spotkania i prezentacje otwarte, spotkania z zarządem, spotkania 1-1?
Dokładamy wszelkich starań, aby kontakty Grupy Azoty z uczestnikami rynku kapitałowego funkcjonowały jak najlepiej. Grupa Azoty organizuje w tym celu konferencje po publikacji raportów okresowych, prezentując wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, zamieszczając prezentacje na stronie www, a także podsumowania wyników na twitterze Spółki. Przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas spotkań one-on-one i roadshows, uczestniczymy także w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez instytucje rynku kapitałowego.

Zgodnie z deklaracją Zarządu Spółki, corocznie począwszy od naszego debiutu giełdowego, przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się z inwestorami indywidualnymi podczas konferencji WallStreet, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy indywidualni mają także możliwość kontaktowania się z Zarządem podczas czatów, jakie staramy się organizować cyklicznie i które cieszą się coraz większym zainteresowaniem naszych akcjonariuszy.

Ponadto Zespół Relacji Inwestorskich na bieżąco udziela informacji na zapytania składane drogą telefoniczną i mailową, a o szczególnie istotnych wydarzeniach informujemy zainteresowanych akcjonariuszy przesyłając newsletter.

Czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na najbliższy rok?
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Spółki, Grupa Azoty S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

Jakie są źródła pozyskiwania surowców i materiałów? Jakie są rodzaje i ilości surowców zużywanych w t/rok? Jakie są rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców wtórnych? Jakie jest zużyci energii i wody? Jakie są rodzaje nośników energii?
Wszelkie informacje dotyczące surowców, ich rodzajów, a także źródeł pozyskiwania dostępne są w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych oraz raportach środowiskowych. Najbardziej aktualne dane można znaleźć w opublikowanym 21 marca 2014 roku raporcie rocznym za 2013 rok. Informacje te zawarte są w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce strategiczne”, str. 32) oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za rok 2013 (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce i materiały” str. 22 ). Zachęcamy również do zapoznania się z Raportem środowiskowym Grupy Azoty za 2012 rok oraz do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie niebawem udostępniony zostanie również raport  uwzględniający kwestie środowiskowe za rok 2013. Skrót informacji dotyczących surowców znajduje się także w przygotowywanych cyklicznie i zamieszczanych na stronie internetowej prezentacjach.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.