Rozwiązania na rzecz środowiska

W Grupie Azoty S.A. zarządzanie kwestiami środowiskowymi odbywa się sposób strategiczny i kompleksowy. 

Możliwe jest to przede wszystkim dzięki obowiązującemu Systemowi Zarządzania Środowiskowego, zgodnemu z normą ISO 14001:2004. System ten wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób zrównoważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. 

Aspekty środowiskowe, występujące w obszarach objętych tym systemem są zidentyfikowane we wszystkich możliwych elementach, takich jak:
  • emisja do powietrza,
  • zrzuty do wody,
  • gospodarka odpadami,
  • zanieczyszczenie podłoża gruntowego,
  • wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych,
  • inne lokalne kwestie środowiskowe,
  • oddziaływanie na społeczeństwo.

W Grupie Azoty S.A. oddziaływania środowiskowe zostały zidentyfikowane, a te z nich, które okazały się znaczące poddane są nadzorowi. Przyjęte kryteria nadzoru pozwalają w sposób przejrzysty monitorować i oceniać skuteczność poszczególnych procesów mających wpływ na środowisko. Prowadzona jest bieżąca ocena zgodności z odpowiednimi wymaganiami. Zainteresowane strony informowane są o wpływach środowiskowych oraz podejmowanych działaniach, których celem jest minimalizowanie oddziaływań środowiskowych.

Grupa Azoty S.A. prowadzi liczne działania, które mają na celu ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. 


Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowanego systemu zarządzania Grupy Azoty S.A. jest redukcja oraz bieżący monitoring emisji do atmosfery. 
Grupa Azoty S.A. prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Najwyższe światowe standardy oraz restrykcyjne przepisy wdrożone w Spółce umożliwiły zminimalizowanie ryzyka, związanego z występowaniem awarii, z kolei działania systemowe dokładnie określają, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Grupa Azoty S.A. prowadzi odzysk oraz recykling wytwarzanych przez siebie odpadów. Rocznie poddawanych odzyskowi w ww. instalacjach jest około 300 ton tworzyw sztucznych.  
Grupa Azoty S.A. dąży do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w sposób zrównoważony. Spółka w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów wodnych oraz dba o odpowiednie oczyszczanie ścieków.  
Procesy produkcyjne często wiążą się z emitowaniem hałasu, dlatego w Grupie Azoty S.A. już na etapie projektowania instalacji dobierane są urządzenia, które umożliwiają jego minimalizację. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.