Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Grupa Azoty S.A. podejmuje szereg działań, które pozwalają na nieustanne podnoszenie standardów wewnętrznych do najwyższych światowych wymagań.


Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Spółki odbywa się na poziomie strategicznym, czego odzwierciedleniem jest osobiste zaangażowanie i nadzór Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego oraz, w poszczególnych obszarach kompetencji, członków Zarządu. W celu zapewnienia efektywnego wdrożenia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2011-2016” wypracowane zostały zasady zarządzania całym procesem oraz rozwiązania organizacyjno-procesowe. Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Spółki w proces zarządzania zaangażowani zostali przedstawiciele Spółki – eksperci w swoich dziedzinach – z różnych departamentów oraz szczebli.


Efektywność

Efektywne zarządzanie procesem oparte jest przede wszystkim na relacjach między pracownikami oraz interesariuszami. Szczegółowe określenie zakresu odpowiedzialności oraz zasad komunikacji i przepływu informacji dodatkowo zapewnia skuteczność implementacji założeń strategii. Wypracowanie harmonogramu realizacji działań w podziale na cele krótko-, średnio- i długoterminowe dodatkowo zapewnia terminowość realizacji poszczególnych projektów.


Grupa Azoty S.A. posiada Politykę Zarządzania, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywne zarządzanie jest możliwe także dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, zgodnemu z wymaganiami odpowiednich norm. Zbudowano go w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń, działań podejmowanych dla ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego.


Dodatkowym aspektem wzmacniającym zarządzanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem była obecność Spółki w latach 1994 - 2015 w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Jest to zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityki środowiskowej, warunków pracy i bezpieczeństwa. Każdego roku Spółka deklaruje działania do realizacji w zakresie:

  • ochrony środowiska,
  • poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy,
  • zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. obszaru tematycznego Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Grupa Azoty S.A. każdego roku rozlicza się z realizacji zadeklarowanych działań, a efekty publikuje każdorazowo w Raporcie.


Priorytetowe obszary organizacji i działalności Grupy Azoty S.A. są pod stałym nadzorem zarówno jednostek audytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również niezależnych instytucji certyfikujących.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.