Spółka

Informacja na temat projektu inwestycyjnego pt.: „Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A.”1. Nazwa projektu.

„Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A.”

2. Opis projektu.

Projekt realizowany jest w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. w Tarnowie i obejmuje dwa zadania inwestycyjne:
1. Odsiarczanie spalin;
2. Odazotowanie spalin.
Budżet projektu wynosi ok. 90 mln złotych, a wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 wynosić będzie maksymalnie 9,142 mln złotych.

Poniżej przedstawiono charakterystykę obydwu zadań.

Odsiarczanie spalin.
Nowobudowana instalacja odazotowania spalin ma na celu poprawę jakości powietrza w Tarnowie poprzez obniżenie stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Proces odazotowania będzie dwuetapowy. Pierwszy etap polegał będzie na optymalizacji procesu spalania, a drugi etap na redukcji tlenków azotu w spalinach poprzez zastosowanie technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). W metodzie tej wykorzystywana jest reakcja tlenków azotu z amoniakiem. 

Odazotowanie spalin.
Instalacja odsiarczania budowana na terenie elektrociepłowni ECII spowoduje obniżenie stężenia dwutlenku siarki w spalinach wylotowych poniżej wartości 200 mg/Nm3, co zapewni osiągnięcie standardów emisyjnych dla siarki zgodnie z Dyrektywą IED. Metoda odsiarczania spalin jaka została wybrana przez Grupę Azoty S.A. to metoda mokra magnezowa. Technologia ta bazuje na absorpcji SO2 w wodnej zawiesinie tlenku i wodorotlenku magnezowego. Produktem procesu technologicznego jest cenny nawóz - siarczan magnezu. Siarczan magnezu znajduje zastosowanie w rolnictwie jako nawóz, co pozwoli Spółce na wykorzystanie synergii występujących między obszarem energetyki a produkcją nawozową Grupy Azoty S.A. Instalacja pozwoli na dotrzymanie standardów jakościowych poziomu emisji dwutlenku siarki oraz obniży poziom emisji pyłów.

3. Postęp wdrażania.

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2015 r. 

W ramach zadania inwestycyjnego instalacja odazotowania spalin w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. zrealizowano następujące etapy prac:
1. Wykonano inwentaryzację kotła nr 5 oraz przeprowadzono pomiary referencyjne;
2. Opracowano projekt podstawowy;
3. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
4. Opracowano projekt budowlany;
5. Uzyskano pozwolenie na budowę;
6. Opracowano projekt wykonawczy;
7. Zakończono dostawę i montaż aparatów i urządzeń;
8. Wykonano prace w zakresie metody pierwotnej i wtórnej;
9. Zakończono prace branży AKPiA i elektrycznej.

Instalacja odazotowania spalin obecnie znajduje się w trakcie przekazywania do eksploatacji.

W ramach zadania inwestycyjnego instalacja odsiarczania spalin w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. zrealizowano następujące etapy prac: 
1. Opracowano projekt podstawowy;
2. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3. Opracowano projekt budowlany;
4. Uzyskano pozwolenie na budowę;
5. Opracowano projekt wykonawczy;
6. Wykonano budynki instalacji odsiarczania spalin;
7. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe branży budowlanej;
8. Zakończono dostawę i montaż aparatów i urządzeń;
9. Na końcowym etapie prowadzone są prace branży AKPiA i elektrycznej.

Planowany termin zakończenia tej części inwestycji - 2017 r.

4. Rezultaty projektu.

W wyniku realizacji projektu budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, nastąpi dostosowanie kotła K5 w elektrociepłowni EC II do wymogów Dyrektywy IED w zakresie emisji dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu.

5. Źródła finansowania.

Projekt objęty jest dofinansowaniem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.

Dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 r. stanowiła istotny element finansowania projektu, pozwalając na realizację inwestycji przyczyniającej się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Współfinansowanie projektu odbywa się w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 r. Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w roku 2017. Wielkość przyznanej dotacji wyniosła 9 142 000 zł przy nakładach kwalifikowanych wysokości ok. 74 mln zł.

Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. fundusze norweskie) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Głównymi celami funduszy norweskich (i funduszy EOG) są przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W ramach funduszy wydzielono kilkanaście programów związanych z różnymi obszarami wsparcia. Do tych obszarów należą między innymi: ochrona środowiska (w tym energia odnawialna), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmy Finansowego 2009 - 2014 znaleźć można na stronach internetowych funduszy norweskich: www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.