Relacje inwestorskie

10

2018

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 26.03.2018

Informacja o odpisie aktualizującym
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na sprawozdania finansowe Emitenta.

W dniu 26 marca 2018 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, na wartość aktywów akcji Grupy Azoty S.A. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej „Grupa Azoty Siarkopol”):
  • jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł,
  • oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie -18,1 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe wyniki roku 2017 Emitenta przedstawia się następująco - wpływ na wynik netto –18,1 mln zł.

W następstwie przeprowadzenie testów na utratę wartości w spółce zależnej Grupa Azoty Siarkopol oraz analizy ilości złóż siarki możliwej do wydobycia został przeprowadzony test na utratę wartości powyższych aktywów.

W efekcie powyższych prac Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta:
  • odpis na wartość aktywów Segmentu Wydobywczego w kwocie -9,7 mln zł, którego skorygowany wpływ o odroczony podatek na skonsolidowany wynik roku 2017 wyniesie łącznie -7,9 mln zł,
  • odpis na wartość aktywów w postaci złoża siarki, jako korekty wyniku lat ubiegłych, w łącznej kwocie -30,4 mln zł. Po uwzględnieniu efektu odroczonego podatku wpływ na wynik lat ubiegłych wyniesie 24,6 mln zł. Rozpoznane złoża na dzień nabycia spółki Grupa Azoty Siarkopol są aktywami prezentowanymi w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta. Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.