Relacje inwestorskie

19

2018

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 17.05.2018

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 9 maja 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2017 rok w kwocie 354.792.505,28 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) w sposób opisany w uchwale Zarządu Spółki z dnia 9 maja 2018 roku, tj.:

- na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 123.994.355,00 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję;
- przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 178.420.719,46 zł;
- na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52.377.430,82 zł.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.