Relacje inwestorskie

22

2018

Raport bieżący nr 22/2018

Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o. przez spółkę zależną.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 24/2018 w dniu 24 marca 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że wobec:

  • niezrealizowania przez DGG Eco sp. z o.o. pierwotnych warunków finalizacji porozumienia rozwiązującego, zawartego dnia 20 grudnia 2017 roku (dalej: „Porozumienie Rozwiązujące”), o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 56/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 roku oraz 8/2018 z dnia 17 marca 2018 roku;
  • złożenia oświadczenia o niewypłacalności przez spółkę zależną Grupy Azoty Police - African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) w związku z brakiem środków na pokrywanie zobowiązań, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,

Grupa Azoty Police podpisała w dniu 24 maja 2018 roku aneks do Porozumienia Rozwiązującego, zmieniający warunki jego finalizacji poprzez:
  1. zobowiązanie się DGG Eco Sp. z o.o. do zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A. w kwocie 28.850 tys. USD w ratach płatnych w okresie 5 lat, z których pierwsza płatna do 31 grudnia 2018 r. zaś ostatnia do 31 grudnia 2023 roku ,
  2. zwrotne przeniesienie akcji AFRIG S.A. na DGG Eco sp. z o.o. po złożeniu przez nią oświadczenia o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 k.p.c. co do ww. obowiązku zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A.
  3. umorzenie wierzytelności handlowych przysługujących Grupie Azoty Police wobec AFRIG S.A. z dniem przeniesienia akcji na DGG Eco Sp. z o.o.
  4. rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco sp. z o.o. w postaci gwarancji bankowej, przy zachowaniu tytułem zabezpieczenia przewłaszczonej na Grupę Azoty Police dokumentacji z badań złóż fosforytów oraz roszczeń wobec AVES FZE.

  5. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.