Relacje inwestorskie

26

2018

Raport bieżący nr 26/2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Ad. 5a Oceny jednostk. spr. finansowego Spółki GA S.A
Ad. 5a Spr. RN z oceny jednostk. rocznego spr. finans. Spółki GA S.A. oraz wniosku Zarządu o podział zysku netto za 2017r
Ad. 5a Sprawozdanie RN z oceny jednostk. sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Ad. 5b Oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK S.A.
Ad. 5b Spr. RN z oceny skonsolidowanego spr. finansowego GK
Ad. 5b Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GA za okres 12 miesięcy
Ad. 5c Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej
Ad. 5c Uchwała 207 w spr. sprawozdania RN z oceny skonsolidowanego sprawozdania GA z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r
Ad. 5c Uchwała RN ocena skonsolidowanego spr. fin. GA z płatności na rzecz adm. publ.
Ad. 5d Ocena spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK
Ad. 5d Spr. RN z oceny spr. Zarządu z działalności GA S.A. oraz GK GA
Ad. 5d Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności GA SA oraz GK GA za okres 12 miesięcy
Ad. 5e Spr. RN z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obow. inf. dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ad. 5e Sprawozdanie RN z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego
Ad. 5f Sprawozdania RN z działalności RN za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 z uwzględnieniem pracy jej komitetów
Ad. 5f uchwała RN Spółki GA S.A. z działalności RN z uwzględ. pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu
Ad. 5g Spr. RN obej. ocenę syt. w Spółce z uwzgl. oceny syst. kontroli wew. i zarządz. ryzykiem compliance oraz funkcji audytu wew
Ad. 5g Sprawozdanie RN obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
Projekty uchwał ZWZ 28.06.2018
Ad. 5h Sprawozdanie RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej lub innej o zbliz
Ad. 5h Uchwała w spr. sprawozdania RN z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej charytatywnej
Ad. 5i Przyjęcia spr. z działalności Komitetu Audytu RN
Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków KA
Ad. 5i Sprawozdanie podpisane przez Członków RN
Ad. 5j Oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA za rok obrotowy 2017
Ad. 5j Spr. RN z oceny spr. Zarządu na temat inf. niefinansowych GK GA za rok 2017
Ad. 5j Sprawozdania RN dot. oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych GK GA
Ad. 6 Uchwała Zarządu nr 198-X-2018 - przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2017
Ad. 7 Uchwała Zarządu nr 199-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania . za rok obrotowy 2017
Ad. 8 Uchwała Zarządu nr 201-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok
Ad. 9 Uchwała Zarządu nr 200-X-2018 - przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017
Ad. 10 Uchwała Zarządu nr 202-X-2018 - przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017
Ad. 11 (Ad. 5a) Sprawozdanie RN z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GA SA za okres 12 miesięcy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
Ad. 11 Uchwała Zarządu nr 223-X-2018 - wniosku rekomendującego podział zysku netto za rok obrotowy 2017
Ad. 11 wniosek Zarządu o podział zysku netto za 2017
Ad. 11 Zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
Ad. 12 udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Panu Arturowi Kopciowi
Ad. 12 Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Panu dr Wojciechowi Wardackiemu
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu dr Grzegorzowi Kądzielawskiemu
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Józefowi Rojkowi
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Pawłowi Łapińskiemu
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Tomaszkowi Hincowi
Ad. 12 udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Panu Witoldowi Szczypińskiemu

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.