Relacje inwestorskie

31K

2018

Raport bieżący nr 31K/2018

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku - korekta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe . Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skorygowaną treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Korekty dotyczą błędnej daty w tytule uchwały nr 3 oraz błędnie podanej kwoty w § 1 pkt 4 uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Było:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Grupa Azoty S . A. z siedziba w Tarnowie

z dnia 07 czerwca 2018 r .

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1 . jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tyś. złotych,

2 . jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tyś. złotych,

3 . jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tyś. złotych,

4 . jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680,- tyś. złotych, o kwotę 297.496 tyś. złotych,

5 . dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jest:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Grupa Azoty S . A. z siedziba w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2018 r .

w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1 . jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tyś. złotych,

2 . jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tyś. złotych,

3 . jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tyś. złotych,

4 . jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680 tyś. złotych,

5 . dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).ZWZ 28062018 Uchwała niepodjęta
ZWZ 28062018 Uchwały podjęte

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.