Relacje inwestorskie

34

2018

Raport bieżący nr 34/2018

Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A. 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 52/2016 z 20 września 2016 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta:(dalej: „Kredytobiorcy”, „ Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimity w ramach Umowy LKW zostały ustalone na poziomie: dla Grupy Azoty S.A. do wysokości 30 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police S.A. do wysokości 62 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do wysokości 79 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do wysokości 50 mln zł i dla Grupy Azoty ATT Polymers GmbH do wysokości 19 mln zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., występującymi jako poręczyciele. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wynosi 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł. Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

Emitent ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, a każdy z pozostałych Kredytobiorców (tj. spółki zależne Emitenta) ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego mu sublimitu. 

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, 109/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku,  nr 113/2013 z 20 sierpnia 2013, nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr /2016 z dnia 20 września 2016 roku Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej, podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimity zostały ustalone na następujących poziomach: dla Grupy Azoty S.A. do wysokości 96,2 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do wysokości 110,5 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do wysokości 21,7 mln zł, dla pozostałych spółek zależnych łącznie: 81,6 mln zł.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., występującymi jako poręczyciele Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3 ze 120% kwoty kredytu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł. Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia do Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

Emitent ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a każda z  Spółek z Grupy ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu.  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku. 

Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Emitenta oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.