Relacje inwestorskie

39

2017

Raport nr 39/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 34/2017 w dniu 4 sierpnia 2017 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Puławy”) na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku spółki Grupa Azoty Puławy, tj. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 14,7 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację o wpływie wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Emitenta.

Wpływ na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Emitenta wyniesie -14,7 mln zł.

Przedmiotowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w spółce Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Pierwszy odpis w wysokości 18,4 mln zł, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2016 w dniu 8 lutego 2016 roku, został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok. Drugi odpis w wysokości 10 mln zł, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2017 w dniu 13 lutego 2017 roku, został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Bieżący odpis na kwotę -14,7 mln zł zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Emitenta za pierwsze półrocze są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Grupy Azoty S.A. za pierwsze półroczne 2017 roku nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.