Relacje inwestorskie

40

2017

Raport nr 40/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - PDH Polska S.A. otrzymała zezwolenie z dnia 24 sierpnia 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Police (dalej „Strefa”).

W otrzymanym zezwoleniu ustalono w szczególności następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy:

1. Poniesienie przez PDH Polska S.A. na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 1 490 000 tys. zł w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

2. Zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 65 nowych pracowników w terminie do dnia 31 października 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 87,5 pracowników do dnia 31 października 2026 roku.

3. PDH Polska S.A. w związku z inwestycją poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 124 000 tys. zł.

Otrzymane zezwolenie określa również maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych, które mogą być objęte pomocą publiczną:

1. Maksymalna wysokość kosztów inwestycji kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w Strefie nie może przekroczyć kwoty 428 270 tys. zł, będącej równowartością 100 000 tys. Euro przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień wydania zezwolenia.

2. Maksymalna wysokość kosztów pracy kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w Strefie nie może przekroczyć dwuletnich kosztów pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze 84,5 etatów.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.