Relacje inwestorskie

41

2017

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 31.08.2017

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zmiany statutu Spółki wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.
Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W tekście jednolitym statutu wprowadzono również zmiany redakcyjne polegające na:

1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),

2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy statutu,

3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonanym uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach statutu.

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).Statut Grupa Azoty S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.