Relacje inwestorskie

45

2017

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 11.10.2017

Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty S.A.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 41/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w oparciu o uzyskany odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że w dniu 11 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, podanych do wiadomości raportem bieżącym nr 29/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Treść uchwalonych zmian Statutu Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu weszła w życie z dniem dzisiejszym, tj. dniem rejestracji zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.