Relacje inwestorskie

46

2017

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 12.10.2017 r.

Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 5 października 2017 roku informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.- PDH Polska S.A., podjęła uchwałę w sprawie zmiany zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” i nabycia składników aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. zatwierdziła zmianę zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” poprzez dodanie instalacji do produkcji polipropylenu. Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zmianę zadania inwestycyjnego oraz na nabycie składników aktywów trwałych w ramach jego realizacji.

Ponadto, zatwierdzono zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” na „Polimery Police”, którego zakres obejmuje następujące składniki: Instalacja PDH, Instalacja PP, Instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe, Terminal przeładunkowo-magazynowy. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Polimery Police” została ustalona na 1,27 mld EUR netto, w tym:
  • nakłady inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia w wysokości 983,80 mln EUR,
  • dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 25,33 mln EUR,
  • koszty finansowania w okresie budowy, koszty funkcjonowania Spółki i dodatkowe wymogi kapitałowe związane z formułą finansowania w kwocie 263,15 mln EUR.

Realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln EUR.

Przewidywane terminy realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego zostały ustalone na:
a) rozpoczęcie budowy – koniec roku 2019;
b) zakończenie budowy – koniec roku 2022;
c) rozliczenie zadania inwestycyjnego – koniec roku 2023.

Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. zatwierdziła również zaktualizowany model finansowania projektu „Polimery Police” w formule project finance:
a) Kapitał własny – 50%,
b) Kapitał obcy – 50%.

Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 124 000 000 zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po uzyskaniu wymaganych decyzji i zgód korporacyjnych oraz złożeniu przez PDH Polska S.A.:
a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł,
b) spółce Grupa Azoty S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 94 mln zł.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd spółki PDH Polska S.A. wystąpi do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego na warunkach określonych powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.