Relacje inwestorskie

53

2017

Raport bieżący nr 53/2017 z dnia 07.12.2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweZarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Michał Gabryel. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki powołany został w drodze oświadczenia złożonego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez reprezentanta akcjonariusza -Skarbu Państwa.

Ponadto uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Karusewicza. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołany członek  Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osoby wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

CV Michał Gabryel

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.