Relacje inwestorskie

7

2018

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 12.03.2018

Podpisanie umowy na zakup węgla
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Kupujący”) informuje, że w dniu 1 marca 2018 roku Emitent oraz jego spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”, a każdy z osobna „Odbiorcą”) a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”), zwane dalej „Stronami”, podpisały dwustronne umowy sprzedaży węgla (dalej: „Umowy”).

Przedmiotem zawartych Umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Odbiorców w ilościach określonych w indywidualnych Umowach, w oparciu o jednolite warunki handlowe dla Odbiorców. Szacunkowa łączna wartość Umów w skali Grupy Azoty wynosi około  212,5 mln zł netto rocznie.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku z podziałem na roczne okresy dostaw.

Za niedostarczenie lub nieodebranie uzgodnionej w Umowie ilości podstawowego wolumenu węgla w rocznym okresie dostaw z uwzględnieniem tolerancji rocznej, Strona która nie wywiąże się ze zobowiązania może zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla według ceny wyliczonej w oparciu o cenę wynikająca z cenników określonych w danym rocznym okresie dostaw.

W ramach ilości przewidzianych w Umowach, Strony dopuszczają możliwość realizacji sprzedaży węgla na rzecz i z przeznaczeniem do zużycia u każdego z Odbiorców z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia bez podania przyczyny, z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowy zostały uznane za istotne dla Emitenta z uwagi na fakt, że Polska Grupa Górnicza S.A. pozostaje dla Grupy Azoty strategicznym dostawcą węgla do celów energetycznych, a zawarte Umowy zabezpieczać będą w istotnej skali zapotrzebowanie na ten surowiec, w szczególności pokryją całkowite zapotrzebowanie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i do 70% zapotrzebowania w Grupie Azoty S.A. Uzupełnią także do około 15% nie pokrytą innymi umowami część zapotrzebowania Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.