Raporty bieżące

Kategoria

strona 1 / 7

Wybór daty

Numer raportu
Data

56

2017

Zawarcie warunkowej ugody przez spółkę zależną – porozumienia rozwiązującego

55

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku

54

2017

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku 

53

2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

52

2017

Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police

51

2017

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku

50

2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 7 grudnia 2017 roku

49

2017

Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

48

2017

Decyzja o niekontynuowaniu udziału w procesie objęcia akcji w spółce Petrokemija d.d.

47

2017

Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

46

2017

Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH

45

2017

Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty S.A.

44

2017

Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

43

2017

Zmiana zakresu projektu PDH

42

2017

Złożenie niewiążącej oferty objęcia udziałów w spółce Petrokemija d.d.

41

2017

Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

40

2017

Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

39

2017

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

38

2017

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego przez AFRIG S.A.

37K

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, kontynuowanym – po przerwie - w dniu 21 lipca 2017 roku oraz kontynuowanym po przerwie - w dniu 28 lipca 2017 roku (korekta)

37

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, kontynuowanym – po przerwie - w dniu 21 lipca 2017 roku oraz kontynuowanym po przerwie - w dniu 28 lipca 2017 roku

36

2017

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 28 lipca 2017 roku

35

2017

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

34

2017

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

33

2017

Uchwała powzięta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 21 lipca 2017 roku

32

2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

31K

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A. (korekta)

31

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

30

2017

Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2017 roku.

29

2017

Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty S.A.  

28

2017

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku 

27

2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.

26

2017

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

25

2017

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

24

2017

Wypłata dywidendy za rok 2016

23

2017

Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy

22

2017

Zawarcie Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

21

2017

Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

20

2017

Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie składników aktywów trwałych

19

2017

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych

18

2017

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

17

2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

16

2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

15

2017

Uchwała w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

14

2017

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

13

2017

Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

12

2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

11

2017

Aktualizacja strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020

10

2017

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu zgazowania węgla

9

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

8

2017

Zatwierdzenie wniosku Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

7K

2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (Korekta)

7

2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

6

2017

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 2016 rok.

5

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

4

2017

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym.

3K

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów przez spółkę zależną (korekta).

3

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów przez spółkę zależną.

2

2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.

1

2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.