Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Archiwum
Archiwum
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
 
Komentarz do wyników III kwartału 2023 roku:
 
W III kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3%.
 
Raportowany kwartał to okres wzrostu popytu szczególnie w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia (szczególnie w odniesieniu do kwartału poprzedniego). W konsekwencji wzrósł wolumen produkcji oraz spadły zapasy nawozów. Ceny większości produktów spółek Grupy Azoty były jednak na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem, średnio o 52%. Koszty mediów energetycznych, w tym: energii elektrycznej i węgla, były wyższe niż przed rokiem. Ceny gazu ziemnego w Europie przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu z niestabilnym rokiem ubiegłym, sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu i średnia temperatura powyżej normy. W III kwartale 2023 roku spadek cen produktów nie był rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż.
 
Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach:
 
Segment Agro
 
III kwartał każdego roku to okres intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe. W III kwartale 2023 roku nastąpił wzrost zainteresowania produktami Grupy Azoty, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz dokonywanych zakupów pod aplikację jesienną. Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 8% r/r, w konsekwencji zwiększeniu uległ wolumen produkcji o 6% r/r. Głównymi determinantami wyników segmentu były: wzrost popytu na nawozy azotowe i wieloskładnikowe i stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych.
Zawieszenie ceł w pierwszym półroczu 2023 roku (od grudnia 2022 roku) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, osiągnęły najniższe poziomy bieżącego roku, a pod koniec kwartału zanotowały wzrost. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).
Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 7,6%.
 
Segment Chemia
 
W Segmencie Chemia III kwartał 2023 roku charakteryzował się niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, wysokimi stanami magazynowymi oraz importem tańszych produktów do Europy. W konsekwencji odnotowano spadek wolumenu sprzedaży segmentu o 18% r/r, jednak w relacji do II kwartału osiągnięto wzrost ilości sprzedanej o 14%, w tym o niemal 50% w przypadku siarki i mocznika na cele techniczne. W analizowanym kwartale odnotowano istotny spadek cen produktów na rynkach Grupy Azoty w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy spadek - przekraczający 60% - zanotowano w przypadku cen NOXy, melaminy i mocznika na cele techniczne. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu, propylenu i ilmenitu, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi.
Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 28,6%.
 
Segment Tworzywa
 
W Segmencie Tworzywa w III kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o 20% niższy r/r, co było spowodowane obniżonym zapotrzebowaniem we wszystkich kluczowych segmentach – tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe. Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Ceny benzenu kształtowały się na poziomie niższym o 33% r/r.
Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 34,0%.
 
Szacunkowe wyniki wypracowane w okresie 9 miesięcy 2023 roku:
 
W okresie 9 miesięcy 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10 462 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 357 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,0%.
 
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2023 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 8 listopada 2023 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
 
Komentarz do wyników II kwartału 2023 roku:
 
W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%.
 
Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne skutkujące niskim popytem na rynkach produktów Grupy Azoty, jak również rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy Azoty. Raportowany kwartał to również okres relatywnie wysokich kosztów surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż.
 
Ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się solidne dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla.
 
Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 („Jednostki EUA”) przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Sprzedaż dotyczyła nadwyżki Jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł.
 
Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach:
 
Segment Agro:
 
W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do dnia 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów.
Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost kosztów mediów energetycznych r/r.
 
Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8%.
 
Segment Chemia:
 
W Segmencie Chemia w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych - budowlanym i meblarskim.
We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego się obniżyły r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej.
 
Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3%.
 
Segment Tworzywa:
 
W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy r/r, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu. Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 
Europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6.
Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7%.
 
Szacunkowe wyniki wypracowane w I półroczu 2023 roku:
 
W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%.
 
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 27 września 2023 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 1 kwartał 2023 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za I kwartał 2023 roku.

Komentarz do szacunkowych wyników za I kwartał 2023 roku:

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3%.

I kwartał 2023 roku to okres kontynuacji zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynkach europejskich spowodowanej m.in. skutkami zbrojnej agresji Rosji wobec Ukrainy, utrzymującej się wysokiej inflacji, wysokich cen nośników energii, w tym energii elektrycznej i węgla oraz bezcłowego importu nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców. Konsekwencją ww. zjawisk był spadek popytu na produkty oferowane przez Spółkę.

We wskazanym okresie obserwowana była obniżona aktywność sektorów gospodarczych będących odbiorcami produktów Grupy Azoty m.in. sektora motoryzacyjnego, budowlanego oraz meblarskiego. Zakłócenie równowagi podażowo-popytowej skutkowało presją na obniżanie cen produktów oraz ograniczaniem poziomów produkcji, o których Spółka informuje rynek w comiesięcznych raportach bieżących od początku bieżącego roku. Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej począwszy od III kwartału 2023 r.

Pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz spółek Grupy Azoty środki finansowe w łącznej wysokości 234 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Grupa Azoty podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wzrostu rentowności operacyjnej, nie wyklucza jednak możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. W przypadku uprawdopodobnienia się ww. scenariusza Spółka podejmie stosowne działania wyprzedzające w celu mitygacji zaistniałych ryzyk.

Najważniejsze operacyjne czynniki mające wpływ na wyniki w kluczowych segmentach przedstawiały się następująco:

Segment Agro:

W I kwartale z uwagi na niską aktywność zakupową odbiorców nastąpił spadek sprzedaży nawozów. Ponadto negatywnie na sytuację podażowo – popytową wpłynął import – głównie mocznika - zarówno z UE jak i spoza UE, co było efektem między innymi decyzji Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2022, zawieszającej czasowo cła na mocznik i amoniak. W przypadku nawozów wieloskładnikowych odnotowano r/r wzrost cen kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa), co miało przełożenie na wzrost cen tych nawozów i w efekcie w powiązaniu z obniżonym popytem wpłynęło na ograniczenie ich produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W segmencie Agro spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego nie zrekompensował spadku cen produktów i niższych wolumenów sprzedaży.

Grupa na bieżąco dostosowywała produkcję nawozów do bieżącej sytuacji popytowo – podażowej i podobnie jak większość europejskich producentów nawozów, istotnie ograniczyła ich produkcję.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku szacunkowa marża EBITDA segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 5,9%.

Segment Chemia:

Z uwagi na niską aktywność odbiorców w segmencie Chemii odnotowano spadek sprzedanych wolumenów, największy w przypadku melaminy oraz alkoholi OXO. Wzrost wolumenów sprzedaży obserwowano w przypadku siarki, której sprzedaż kształtował głównie kierunek eksportowy. Dodatkowo negatywnie na popyt w tym segmencie wpłynęły wysokie stany magazynowe u klientów. Ceny większości produktów były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost odnotowano w przypadku bieli tytanowej, roztworu mocznika (PULNOx) i wody amoniakalnej (LIKAM).

Pozytywnie na wynik segmentu wpływał spadek cen głównego surowca – propylenu. W przypadku pozostałych surowców ich ceny utrzymywały się r/r na poziomie zbliżonym bądź wyższym.

Ze względu na sytuację popytowo-podażową, w marcu w Grupie Azoty PUŁAWY czasowo wstrzymano produkcję melaminy.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku szacunkowa marża EBITDA segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 7,2%.

Segment Tworzywa:

Popyt w Europie ze strony wszystkich głównych sektorów zastosowań produktu - motoryzacyjnym, budowlanym i opakowaniowym - pozostawał na niskim poziomie. Ponadto producenci znajdowali się pod silną presją ze strony importu spoza UE. W wyniku sytuacji rynkowej w segmencie Tworzyw odnotowano w relacji do ubiegłego roku niekorzystny efekt polegający na równoczesnym spadku wolumenów sprzedaży oraz cen kluczowego produktu segmentu, tj. poliamidu naturalnego.

Ceny podstawowych surowców do produkcji kaprolaktamu i poliamidu (benzen, fenol) kształtowały się na poziomie niższym niż przed rokiem, ale wysokie stany zapasów w całym łańcuchu dostaw wyżej wymienionych sektorów powodowały odkładanie w czasie decyzji zakupowych.

Ze względu na sytuację popytowo-podażową, w marcu w Grupie Azoty PUŁAWY czasowo wstrzymano produkcję kaprolaktamu.

Wypracowana w I kwartale 2023 roku szacunkowa marża EBITDA segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 28,0%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 22 maja 2023 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 4 kwartał 2022 roku oraz za rok 2022Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za IV kwartał 2022 roku oraz za 2022 rok.

Komentarz do wyników IV kwartału 2022 roku:

W IV kwartale 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 107 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8%.

Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta w dniu 13 marca 2023 roku raportem bieżącym nr 11/2023.

Wpływ opisanych powyżej odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w IV kwartale 2022 roku, skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę około 404 mln zł.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 963 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w IV kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

Segment Agro:

W Segmencie Agro w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty podjęto decyzję o przywróceniu wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych.

Rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.
Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia:

W Segmencie Chemia w IV kwartale 2022 roku obserwowano niski popyt na produkty oraz import konkurencyjnych cenowo produktów z kierunków azjatyckich. Jednocześnie odnotowano wzrost cen r/r dla wszystkich produktów, za wyjątkiem siarki, przy jednoczesnym spadku cen w relacji do poprzedniego kwartału (z wyjątkiem melaminy). Wolumen sprzedaży produktów był istotnie ograniczony w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego; jedyne wzrosty odnotowano w przypadku siarki.

Na rynku obserwowano niskie zapotrzebowanie na alkohole OXO, plastyfikatory, biel tytanową, melaminę oraz NOXy z uwagi na dużą podaż produktów segmentu na rynku europejskim pochodzących z importu z Azji. Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki „zero COVID”. Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen, fenol) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do IV kwartału roku ubiegłego ceny kształtowały się na wyższym poziomie. Ceny rynkowe poliamidu znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców (benzenu i fenolu) w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Emitenta oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Główne czynniki wpływające na wyniki wypracowane w 2022 roku

W 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24 658 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 2 545 mln zł, przy marży EBITDA 10,3%.
Wyniki Grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz brak równowagi popytowo-podażowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych.

Obserwowany w trakcie 2022 roku brak równowagi popytowo-podażowej, jak również bardzo wysoka zmienność cen surowców, spowodowały konieczność czasowego zatrzymania lub ograniczenia produkcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, tj. w Grupie Azoty S.A. (nawozy i tworzywa), w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (nawozy, kaprolaktam i melamina) oraz w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (nawozy).

Sprawozdania finansowe Emitenta za 2022 rok są badane przez biegłego rewidenta, dlatego zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2023 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2022 roku.

Komentarz do wyników wypracowanych za 9 miesięcy 2022 roku:

W okresie 9 miesięcy 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 19 551 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 2 842 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 14,5%.

Wyniki Grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen surowców, w szczególności gazu ziemnego, jako podstawowego surowca wykorzystywanego przy produkcji nawozów.

Komentarz do wyników wypracowanych w III kwartale 2022 roku:

W III kwartale 2022 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 314 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 267 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 4,2%. Osiągnięte wyniki były na niższym poziomie w porównaniu do wyników III kwartału 2021 roku.

Powyższe wyniki zostały wypracowane w warunkach dużej niepewności spowodowanej gwałtownym wzrostem poziomu cen oraz zmiennością giełdowych notowań surowców, w szczególności gazu ziemnego, co wpłynęło na czasowe ograniczenia produkcji na niektórych instalacjach Spółki oraz spółek zależnych: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Agro:

W Segmencie Agro raportowany kwartał był okresem dalszych wzrostów cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, co było konsekwencją zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Ceny gazu ziemnego w raportowanym okresie kontynuowały dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w II półroczu 2021 roku, osiągając najwyższe poziomy pod koniec sierpnia 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w III kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o ponad 300%.

Konsekwencją rekordowych giełdowych cen gazu ziemnego była decyzja podjęta w sierpniu 2022 roku o czasowym ograniczeniu produkcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, tj. w Spółce, Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółki Grupy Azoty podjęły decyzję o ograniczeniu produkcji jako jedne z ostatnich producentów w Unii Europejskiej.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,6%.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia w III kwartale 2022 roku główną determinantą wyników była sytuacja po stronie popytu na produkty oraz wzrost cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Popyt na rynkach docelowych był relatywnie słaby, a europejscy producenci znajdowali się pod istotną presją konkurencji produktów importowanych spoza Unii Europejskiej.

W wyniku niekorzystnych warunków rynkowych, produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A została czasowo wstrzymana.

Produktami, dla których odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, były siarka oraz NOXy.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 0,8%.

3. W Segmencie Tworzywa:

W Segmencie Tworzywa w III kwartale 2022 roku odnotowano bardzo dużą zmienność cen głównych surowców tj. benzenu i fenolu, które w lipcu 2022 roku osiągały rekordowe poziomy, a od sierpnia zanotowały gwałtowne spadki. Wysokie koszty surowców wpłynęły na decyzję o czasowym zaprzestaniu produkcji.

Sytuację w segmencie Tworzyw w największym stopniu determinował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu, spowolniony dodatkowo przez okres wakacyjny.

Wyjątkiem był sektor opakowań, w którym popyt pozostawał stabilny w całym raportowanym okresie. W unijnej branży motoryzacyjnej, będącej istotnym odbiorcą produktów segmentu Tworzyw, brak było symptomów znaczącego odbudowania popytu. Dodatkowo, w raportowanym okresie obserwowano na rynku europejskim wzrost importu atrakcyjniejszych cenowo produktów poliamidowych i pochodnych.

Wypracowana w III kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 2,7%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2022 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku.


Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) za II kwartał 2022 roku oraz za I półrocze 2022 roku.

Komentarz do wyników wypracowanych w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13 237 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 2 575 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 19,5%.

Komentarz do wyników II kwartału 2022 roku

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 410 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1 240 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 19,3%.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty.
Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

Wyniki wypracowane przez Grupę Azoty w analizowanym okresie pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny finalnych produktów.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2022 roku w kluczowych segmentach:

Segment Agro
W Segmencie Agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty.
W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie.

Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2022 roku realizowała produkcję na pełnych dostępnych mocach własnych instalacji i wypełniła zapotrzebowanie na nawozy na rynku polskim w wiosennym sezonie nawozowym.

Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w II kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o około 290%. Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów.

Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11%, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21%.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 18,0%.

Segment Chemia
W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.

Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej.

W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu.

Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0%.

Segment Tworzywa
W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18% i 24%, przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19.

Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 września 2022 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie zwrócić uwagę, że wyniki przyszłych okresów mogą zostać obciążone skutkami częściowego ograniczenia produkcji w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. i Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., wprowadzonymi w III kwartale 2022 roku w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 rokuRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I kwartał 2022 roku.

Komentarz do wyników I kwartału 2022 roku

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 827 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1 335 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 19,6%.

Wszystkie segmenty biznesowe w I kwartale 2022 roku wygenerowały dodatnie wartości EBITDA.

Największy wkład w wynik EBITDA Grupy w I kwartale 2022 roku miał Segment Agro. Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały istotnie wyższe ceny chemikaliów, nawozów i tworzyw. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały w tym okresie niższe wolumeny sprzedaży oraz wyższe ceny surowców. I kwartał 2022 roku jest kolejnym okresem z zakłóceniem równowagi popytowo-podażowej na rynkach spowodowanej wychodzeniem gospodarek z pandemii COVID-19 i spotęgowanej dodatkowo zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki w kluczowych segmentach:

Segment Agro
W Segmencie Agro odnotowano wzrost cen wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego. Grupa Kapitałowa zrealizowała niższy wolumen sprzedaży, co było w dużym stopniu spowodowane niższą produkcją nawozów wieloskładnikowych na skutek awarii kotłów energetycznych w spółce zależnej Emitenta Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”). W ujęciu skonsolidowanym te negatywne skutki finansowe zostały ograniczone dzięki podjęciu działań pozwalających na wykorzystanie w okresie awarii części surowców energetycznych Grupy Azoty Police zakontraktowanych po cenach niższych niż spotowe przez pozostałe spółki Grupy Kapitałowej. Istotny udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty wynika z typowej dla nawozów mineralnych sezonowości i zwiększonego zapotrzebowania na nawozy pod aplikacje wiosenne w każdym pierwszym kwartale roku. Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów Grupy.

W okresie I kwartału 2022 roku w obliczu w/w przestojów produkcyjnych producentów europejskich oraz zawirowań cen głównego surowca (gazu ziemnego) kluczowa dla dobrego wyniku segmentu Agro była strategia maksymalizacji poziomu własnej produkcji nawozów azotowych przy jednoczesnym utrzymywaniu cen produktów na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

Wypracowana w I kwartale 2022 roku marża EBITDA w Segmencie Agro ukształtowała się na poziomie 19,3%, wobec 12,4% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Segment Chemia
W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W przypadku melaminy wysokie ceny są pochodną wzrostów cen gazu ziemnego, analogiczna sytuacja dotyczyła cen NOXy. Ceny mocznika na cele techniczne również znajdowały się w trendzie wzrostowym, a agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała obawy o zakłócenia w dostawach. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe.
Segment Chemia w I kwartale 2022 roku wykazał bardzo istotny wzrost wyniku EBITDA w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża EBITDA wzrosła z 9,9% w I kwartale 2021 roku do poziomu 21,0% w I kwartale 2022 roku.

Segment Tworzywa
W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów. Wolumen sprzedaży kluczowego produktu segmentu – poliamidu naturalnego – zwiększył się w relacji do ubiegłego roku. Popyt z rynków docelowych zastosowań był dobry, poza utrzymującymi się w sektorze motoryzacyjnym problemami z dostępnością mikroprocesorów skutkującymi czasowymi przerwami produkcji w zakładach motoryzacyjnych w Europie. Sytuację pogorszyła agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, w efekcie czego została zawieszona produkcja koncernów samochodowych w Rosji i istotnie ograniczona dostępność podzespołów z kierunków wschodnich.
Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Tworzywa ukształtowała się na poziomie 10,9%, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdy marża EBITDA wyniosła 4,1%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 25 maja 2022 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 4 kwartał 2021 roku oraz za rok 2021Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 4 kwartał 2021 roku oraz za rok 2021.

Komentarz do wyników IV kwartału 2021 roku

W IV kwartale 2021 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 484 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 887 mln zł, przy marży EBITDA 16,2%.

Wszystkie kluczowe segmenty biznesowe w IV kwartale 2021 roku wygenerowały dodatnie wyniki EBITDA i odnotowały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, odzwierciedlając wysoki popyt na produkty tworzywowe i chemiczne.

Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty, wniósł Segment Chemia, który odnotował historycznie najlepszy wynik. Udział Segmentu Chemia w skonsolidowanym wyniku EBITDA w IV kwartale 2021 roku wzrósł do poziomu 43,3% z poziomu 19,7% w IV kwartale 2020 roku. Kontrybucję do wyniku EBITDA zwiększył również Segment Tworzywa z poziomu 1,3% do 7,9%, natomiast udział Segmentu Nawozy-Agro w skonsolidowanym wyniku EBITDA spadł do poziomu 40,0% wobec 52,5% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

IV kwartał 2021 roku to okres wzrostu poziomu cen sprzedaży nawozów wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji nawozów, szczególnie gazu ziemnego, a także fosforytów i soli potasowej, które wykreowały niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji.

W związku z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego w segmencie Tworzywa przez spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Emitent w dniu 1 kwietnia 2022 roku poinformował o wpływie tego zdarzenia na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 skutkującego zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty o kwotę 288 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości, dokonanie odpisu będące zdarzeniem o charakterze niepieniężnym nie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy-Agro
Wyniki Segmentu Nawozy-Agro determinowane były przez wysokie ceny surowców, w szczególności ceny gazu ziemnego (podstawowego surowca do produkcji nawozów), które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o ponad 400%. Pozytywnie na wynik tego segmentu wpłynęły wyższe ceny sprzedaży wszystkich grup nawozów, pomimo odnotowanych spadków wolumenów sprzedaży, w szczególności w obszarze nawozów wieloskładnikowych.

Wzrost cen nawozów wynikał z wyższych kosztów produkcji i odzwierciedlał trendy cenowe obserwowane również wśród pozostałych europejskich producentów. Dzięki działaniom Grupy Azoty skierowanym na zabezpieczenie popytu na nawozy na krajowym rynku, ceny nawozów w Polsce w IV kwartale 2021 roku były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. 

W IV kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie wstrzymywała i nie ograniczała produkcji nawozów na swoich instalacjach.

Z uwagi na istotny wzrost kosztów surowcowych, marża EBITDA w segmencie Nawozy-Agro ukształtowała się na poziomie 11,8% wobec poziomu 10,5% rok wcześniej.

Segment Chemia
W Segmencie Chemia zanotowano wysoką dynamikę wzrostu cen wszystkich grup produktów. Największe wzrosty cen odnotowała melamina, mocznik na potrzeby techniczne i NOXy. Pozytywnie na wypracowane wyniki segmentu oddziaływały wyższe wolumeny sprzedaży oraz poziomy cen. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny surowców, jednak zostały one z nadwyżką skompensowane wolumenami oraz cenami sprzedanych produktów.

W efekcie Segment Chemia w IV kwartale 2021 roku wykazał bardzo istotny wzrost wyniku EBITDA w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, co skutkowało skokowym, ponad 2-krotnym wzrostem marży EBITDA z 9,1 % w IV kwartale 2020 roku do poziomu 21,1% w IV kwartale 2021 roku.

Segment Tworzywa
Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki segmentu Tworzywa w IV kwartale 2021 roku miały wyższe ceny kaprolaktamu oraz poliamidu. W tym okresie obserwowano również spowolnienie popytu ze strony kluczowego konsumenta tworzyw - sektora motoryzacyjnego. Spowolnienie zostało skompensowane utrzymującym się na dobrym poziomie popytem z pozostałych sektorów zastosowań. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały w tym okresie niższe wolumeny sprzedaży oraz wysokie ceny surowców, głównie benzenu i fenolu.

W segmencie Tworzywa w IV kwartale 2021 roku zauważalne było ożywienie gospodarki. Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Tworzywa ukształtowała się na poziomie 14,5%, co oznacza ponad 10-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdy marża EBITDA wyniosła 1,3%.

Główne czynniki wpływające na wyniki wypracowane w 2021 roku

Istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wypracowane w 2021 roku miały rosnące ceny surowców oraz produktów. W trakcie 2021 roku obserwowano systematyczne przyspieszenie gospodarcze w związku ze zmniejszaniem się skali skutków pandemii COVID-19. Jednocześnie widoczna była nierównowaga popytowo-podażowa, która zaistniała w wyniku zakłóceń łańcuchów dostaw na rynkach surowców i produktów.

Grupa Azoty S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 roku na poziomie 15 901 mln zł (w roku ubiegłym 10 525 mln zł) oraz wynik EBITDA w wysokości 1 953 mln zł (w roku ubiegłym 1 323 mln zł), przy marży EBITDA 12,3% (w roku ubiegłym 12,6%).

Dzięki dywersyfikacji działalności, wyniki całej Grupy Kapitałowej uległy poprawie, a blisko połowa wartości wyniku EBITDA pochodziła z Segmentów Chemia oraz Tworzywa. Wzrost cen gazu do historycznych maksimów spowodował w kluczowym Segmencie Nawozy-Agro obniżenie wyniku EBITDA w skali roku o 6,0% i marży EBITDA o 4,1 p.p.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.

Pomimo istotnego wzrostu cen gazu w III kwartale 2021 roku, Grupa Kapitałowa Grupa Azoty odnotowała wzrost skonsolidowanych wyników na poziomie EBITDA, co było możliwe dzięki dywersyfikacji działalności.

Negatywny wpływ na wyniki w okresie 9 miesięcy oraz w III kwartale 2021 roku miały przede wszystkim wyższe ceny surowców (głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w ww. okresach miały głównie wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Chemia i Tworzywa. Jednocześnie pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy miał większy od przewidywanego przydział nieodpłatnych praw do emisji CO2, który został ujęty w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji CO2 za I półrocze 2021 roku.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Nawozy-Agro:

Negatywnie na wynik Segmentu wpłynął istotny wzrost cen gazu ziemnego. Ponadto wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny i ilości sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w relacji do III kwartału 2020 roku. W efekcie wynik EBITDA segmentu był niższy niż w roku ubiegłym. Wzrost cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji, nie bez znaczenia były również ograniczenia produkcji u czołowych producentów. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, Emitent oraz jego spółki zależne nie wstrzymały ani istotnie nie ograniczyły produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia wzrost wyników w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co było efektem zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży.

3. W Segmencie Tworzywa:

Największy wpływ na wyniki segmentu miały wyższe marże - w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol – kaprolaktam – poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych. Ponadto w III kwartale 2021 roku Emitent zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu (POM) i dokonał zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co miało pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej waidomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku:

II kwartał 2021 roku:
Skonsolidowane przychody: 3 173 mln zł
EBIT: 169 mln zł
EBITDA: 361 mln zł
Zysk netto: 168 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 1 642 mln zł
EBIT: 71 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 154 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 896 mln zł
EBIT: 76 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 101 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 456 mln zł
EBIT: 6 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 26 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 83 mln zł
EBIT: 0 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 28 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 96 mln zł
EBIT: 16 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 52 mln zł

I półrocze 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 6 535 mln zł
EBIT: 383 mln zł
EBITDA: 766 mln zł
Zysk netto: 254 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 3 661 mln zł
EBIT: 250 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 415 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 1 712 mln zł
EBIT: 131 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 181 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 842 mln zł
EBIT: -5 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 33 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 168 mln zł
EBIT: -1 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 56 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 152 mln zł
EBIT: 8 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 81 mln zł

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego miały głównie wyższe ceny niemal wszystkich produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa) i wyższy wolumen sprzedaży w segmentach: Chemia i Tworzywa. Negatywny wpływ na wyniki powodowała niższa sprzedaż w Segmencie Nawozy, a także wzrost kosztów zmiennych podyktowany głównie wzrostem ceny gazu, fenolu, propylenu oraz benzenu, wyższy poziom cen uprawnień do emisji CO2 (w odniesieniu do pozycji niezabezpieczonych), a także niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych. Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy miało zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w II kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Nawozy-Agro:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych (pszenica, kukurydza, rzepak). Negatywny wpływ na wyniki segmentu miała w największym stopniu wysoka dynamika wzrostu cen gazu ziemnego.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia wzrost wyników w ujęciu r/r był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały silne wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, fosforytów.

3. W Segmencie Tworzywa:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe – w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - ceny poliamidu wynikające z wyższego popytu na rynkach głównych zastosowań. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu – efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 września 2021 roku.

Szacunki wyników za 1 kwartał 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku:

Przychody: 3 362,0 mln zł
EBITDA: 405,1 mln zł
Wynik netto: 85,9 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 2 018,8 mln zł

EBITDA: 261,5 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 815,3 mln zł

EBITDA: 80,0 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 386,6 mln zł

EBITDA: 7,8 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka:   84,6 mln zł

EBITDA: 27,6 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 56,7 mln zł

EBITDA: 20,6 mln zł

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty miały przede wszystkim wyższe ceny produktów we wszystkich kluczowych segmentach (Nawozy, Tworzywa, Chemia). Negatywny wpływ na wynik EBITDA miały głównie wyższe ceny surowców wykorzystywanych do produkcji w Grupie, przede wszystkim gazu ziemnego, a także wzrost opłat przesyłowych dla energii elektrycznej (nowa „opłata mocowa” i zmiana stawki opłaty OZE) i wyższe ceny uprawnień do emisji CO2.

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy-Agro miały przede wszystkim wyższe ceny sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w stosunku do I kwartału 2020 roku, spowodowane wysokim popytem na skutek wysokich cen zbóż oraz niższym importem nawozów. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został ograniczony wzrostem kosztów produkcji, na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Tworzywa - w relacji do I kwartału 2020 roku - miały przede wszystkim wyższe średnie ceny produktów i wzrost popytu w niemal wszystkich zastosowaniach. Ceny kluczowych surowców miały zróżnicowany wpływ na wynik EBITDA. W analizowanym okresie odnotowano zarówno wyższe (benzen), jak i niższe ceny (fenol) w ujęciu r/r.

Wynik EBITDA Segmentu Chemia kształtowały znacząco wyższe ceny alkoholi OXO, melaminy, mocznika technicznego i plastyfikatorów. Popyt na większości rynków segmentu zanotował odbicie w stosunku do I kwartału 2020 roku, szczególnie wyraźne dla alkoholi OXO. Wzrost cen produktów z nadwyżką zrekompensował wzrosty cen większości surowców zużywanych do produkcji w segmencie Chemia.

Istotny wpływ na wynik netto Grupy za I kwartał 2021 roku miał także efekt wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne projektu „Polimery Police”  zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR, głównie na rzecz generalnego wykonawcy. Wycena tych instrumentów finansowych zwiększyła koszty finansowe Grupy w I kwartale 2021 roku o kwotę ok. 90,1 mln zł.

Zarząd uznał informację o szacunkowych wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na fakt, że wypracowane wyniki w I kwartale 2021 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych. Jednocześnie poziom szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych wypracowanych w I kwartale 2021 roku jest niższy w stosunku do średniej skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich, tj. I kwartał 2018-2020.

Szacunki wyników za 4 kwartał 2020 roku i za rok 2020Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku w dniu 26 marca 2021 roku:

Przychody: 2 735,9 mln zł
EBITDA: 318,6 mln zł
Wynik netto: 92,3 mln zł

oraz szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników za rok 2020 w dniu 26 marca 2021 roku

Przychody: 10 524,5 mln zł
EBITDA: 1 321,5 mln zł
Wynik netto: 355,4 mln zł

Zarząd uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegały od oczekiwań rynkowych.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 218,8 mln zł oraz dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek Grupy Azoty wyniosła 64,9 mln zł.

Szacunki wyników za 2 kwartał 2020 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 2 kwartał 2020 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2020 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 2 268,9 mln zł

EBITDA: 353,4 mln zł

Wynik netto: 105,6 mln zł 

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 303,8 mln zł

EBITDA: 25,1 mln zł

Wynik netto: 160,3 mln zł

Szacunki wyników za 3 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2019 roku.

Przychody: 2 563,9 mln zł
EBITDA: 316,3 mln zł
Wynik netto: 61,0 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2019 roku:

Przychody: 8 666,4 mln zł
EBITDA: 1 257,3 mln zł
Wynik netto: 455,9 mln zł.

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 13 listopada 2019 roku.

Szacunki wyników za 1 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przychody: PLN 3 365 mln
EBITDA: PLN 607 mln
Wynik netto: PLN 323 mln

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 23 maja 2019 roku.

Szacunki wyników za 3 kwartał 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2018 roku.

Przychody: 2 324,7 mln zł
EBITDA: 44,1 mln zł
Wynik netto: -116,8 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2018 roku został opublikowany w dniu 8 listopada 2018 roku.

Szacunki wyników za I półrocze 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2018 roku.

Przychody: 4 877,0 mln zł
EBITDA: 528,9 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 535,7 mln zł
Wynik netto: 132,1 mln zł
Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 175,2 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 roku został opublikowany w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2017Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 do publicznej wiadomości w dniu 04 kwietnia 2018.

Przychód: 9 617 mln zł
EBITDA: 1 187 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 1 262 mln zł
Wynik netto: 489 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2017 został opublikowany w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2016Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2017:

Przychód: 8 955,69 mln zł
EBITDA: 1 005,78 mln zł
Wynik operacyjny: 486,06 mln zł
Wynik netto: 375,15 mln zł

Wyniki segmentów:

Agro-Nawozy:
Przychód: 5 115,65 mln zł
EBITDA: 599,81 mln zł

Chemia:
Przychód: 2 295,33 mln zł
EBITDA: 270,78 mln zł

Tworzywa:
Przychód: 1 117,84 mln zł
EBITDA: -32,53 mln zł

Energetyka:
Przychód: 239,75 mln zł
EBITDA: 95,54 mln zł

Pozostałe:
Przychód: 187,12 mln zł
EBITDA: 72,20 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2016 został opublikowany w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Szacunki wyników na rok 2013Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2014 roku, w związku z publikacją przez spółkę zależną – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013/2014:

Przychód: 9.821 mln zł
Wynik operacyjny: 702 mln zł
Wynik netto: 713 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2013 został opublikowany w dniu 16 marca 2014 roku.

Wyszukiwarka