Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Archiwum
Archiwum
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.

Pomimo istotnego wzrostu cen gazu w III kwartale 2021 roku, Grupa Kapitałowa Grupa Azoty odnotowała wzrost skonsolidowanych wyników na poziomie EBITDA, co było możliwe dzięki dywersyfikacji działalności.

Negatywny wpływ na wyniki w okresie 9 miesięcy oraz w III kwartale 2021 roku miały przede wszystkim wyższe ceny surowców (głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów), wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w ww. okresach miały głównie wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Chemia i Tworzywa. Jednocześnie pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy miał większy od przewidywanego przydział nieodpłatnych praw do emisji CO2, który został ujęty w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji CO2 za I półrocze 2021 roku.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Nawozy-Agro:

Negatywnie na wynik Segmentu wpłynął istotny wzrost cen gazu ziemnego. Ponadto wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny i ilości sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w relacji do III kwartału 2020 roku. W efekcie wynik EBITDA segmentu był niższy niż w roku ubiegłym. Wzrost cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji, nie bez znaczenia były również ograniczenia produkcji u czołowych producentów. Pomimo historycznie wysokich cen gazu, Emitent oraz jego spółki zależne nie wstrzymały ani istotnie nie ograniczyły produkcji nawozów, podejmując jednocześnie kroki, aby zabezpieczać przede wszystkim popyt na nawozy na rynku krajowym, który jest traktowany jako priorytetowy.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia wzrost wyników w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co było efektem zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży.

3. W Segmencie Tworzywa:

Największy wpływ na wyniki segmentu miały wyższe marże - w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol – kaprolaktam – poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych. Ponadto w III kwartale 2021 roku Emitent zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu (POM) i dokonał zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co miało pozytywny wpływ na wynik segmentu.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał i 9 miesięcy 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej waidomości szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku:

II kwartał 2021 roku:
Skonsolidowane przychody: 3 173 mln zł
EBIT: 169 mln zł
EBITDA: 361 mln zł
Zysk netto: 168 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 1 642 mln zł
EBIT: 71 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 154 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 896 mln zł
EBIT: 76 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 101 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 456 mln zł
EBIT: 6 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 26 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 83 mln zł
EBIT: 0 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 28 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 96 mln zł
EBIT: 16 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 52 mln zł

I półrocze 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 6 535 mln zł
EBIT: 383 mln zł
EBITDA: 766 mln zł
Zysk netto: 254 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 3 661 mln zł
EBIT: 250 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 415 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 1 712 mln zł
EBIT: 131 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 181 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 842 mln zł
EBIT: -5 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 33 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 168 mln zł
EBIT: -1 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 56 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 152 mln zł
EBIT: 8 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 81 mln zł

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego miały głównie wyższe ceny niemal wszystkich produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa) i wyższy wolumen sprzedaży w segmentach: Chemia i Tworzywa. Negatywny wpływ na wyniki powodowała niższa sprzedaż w Segmencie Nawozy, a także wzrost kosztów zmiennych podyktowany głównie wzrostem ceny gazu, fenolu, propylenu oraz benzenu, wyższy poziom cen uprawnień do emisji CO2 (w odniesieniu do pozycji niezabezpieczonych), a także niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych. Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy miało zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w II kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach:

1. W Segmencie Nawozy-Agro:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych (pszenica, kukurydza, rzepak). Negatywny wpływ na wyniki segmentu miała w największym stopniu wysoka dynamika wzrostu cen gazu ziemnego.

2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia wzrost wyników w ujęciu r/r był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały silne wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, fosforytów.

3. W Segmencie Tworzywa:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe – w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - ceny poliamidu wynikające z wyższego popytu na rynkach głównych zastosowań. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu – efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 września 2021 roku.

Szacunki wyników za 1 kwartał 2021 rokuRozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku:

Przychody: 3 362,0 mln zł
EBITDA: 405,1 mln zł
Wynik netto: 85,9 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 2 018,8 mln zł

EBITDA: 261,5 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 815,3 mln zł

EBITDA: 80,0 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 386,6 mln zł

EBITDA: 7,8 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka:   84,6 mln zł

EBITDA: 27,6 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 56,7 mln zł

EBITDA: 20,6 mln zł

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty miały przede wszystkim wyższe ceny produktów we wszystkich kluczowych segmentach (Nawozy, Tworzywa, Chemia). Negatywny wpływ na wynik EBITDA miały głównie wyższe ceny surowców wykorzystywanych do produkcji w Grupie, przede wszystkim gazu ziemnego, a także wzrost opłat przesyłowych dla energii elektrycznej (nowa „opłata mocowa” i zmiana stawki opłaty OZE) i wyższe ceny uprawnień do emisji CO2.

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy-Agro miały przede wszystkim wyższe ceny sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w stosunku do I kwartału 2020 roku, spowodowane wysokim popytem na skutek wysokich cen zbóż oraz niższym importem nawozów. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został ograniczony wzrostem kosztów produkcji, na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Tworzywa - w relacji do I kwartału 2020 roku - miały przede wszystkim wyższe średnie ceny produktów i wzrost popytu w niemal wszystkich zastosowaniach. Ceny kluczowych surowców miały zróżnicowany wpływ na wynik EBITDA. W analizowanym okresie odnotowano zarówno wyższe (benzen), jak i niższe ceny (fenol) w ujęciu r/r.

Wynik EBITDA Segmentu Chemia kształtowały znacząco wyższe ceny alkoholi OXO, melaminy, mocznika technicznego i plastyfikatorów. Popyt na większości rynków segmentu zanotował odbicie w stosunku do I kwartału 2020 roku, szczególnie wyraźne dla alkoholi OXO. Wzrost cen produktów z nadwyżką zrekompensował wzrosty cen większości surowców zużywanych do produkcji w segmencie Chemia.

Istotny wpływ na wynik netto Grupy za I kwartał 2021 roku miał także efekt wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne projektu „Polimery Police”  zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR, głównie na rzecz generalnego wykonawcy. Wycena tych instrumentów finansowych zwiększyła koszty finansowe Grupy w I kwartale 2021 roku o kwotę ok. 90,1 mln zł.

Zarząd uznał informację o szacunkowych wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na fakt, że wypracowane wyniki w I kwartale 2021 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych. Jednocześnie poziom szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych wypracowanych w I kwartale 2021 roku jest niższy w stosunku do średniej skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich, tj. I kwartał 2018-2020.

Szacunki wyników za 4 kwartał 2020 roku i za rok 2020Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za IV kwartał 2020 roku w dniu 26 marca 2021 roku:

Przychody: 2 735,9 mln zł
EBITDA: 318,6 mln zł
Wynik netto: 92,3 mln zł

oraz szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników za rok 2020 w dniu 26 marca 2021 roku

Przychody: 10 524,5 mln zł
EBITDA: 1 321,5 mln zł
Wynik netto: 355,4 mln zł

Zarząd uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegały od oczekiwań rynkowych.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za rok 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej łącznej kwocie około 218,8 mln zł oraz dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Wysokość wsparcia dla spółek Grupy Azoty wyniosła 64,9 mln zł.

Szacunki wyników za 2 kwartał 2020 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 2 kwartał 2020 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2020 roku.

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 2 268,9 mln zł

EBITDA: 353,4 mln zł

Wynik netto: 105,6 mln zł 

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 303,8 mln zł

EBITDA: 25,1 mln zł

Wynik netto: 160,3 mln zł

Szacunki wyników za 3 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 29 października 2019 roku.

Przychody: 2 563,9 mln zł
EBITDA: 316,3 mln zł
Wynik netto: 61,0 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2019 roku:

Przychody: 8 666,4 mln zł
EBITDA: 1 257,3 mln zł
Wynik netto: 455,9 mln zł.

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 13 listopada 2019 roku.

Szacunki wyników za 1 kwartał 2019 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przychody: PLN 3 365 mln
EBITDA: PLN 607 mln
Wynik netto: PLN 323 mln

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 1 kwartał 2019 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2019 roku został opublikowany w dniu 23 maja 2019 roku.

Szacunki wyników za 3 kwartał 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2018 roku.

Przychody: 2 324,7 mln zł
EBITDA: 44,1 mln zł
Wynik netto: -116,8 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za 3 kwartał 2018 roku został opublikowany w dniu 8 listopada 2018 roku.

Szacunki wyników za I półrocze 2018 rokuRozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2018 roku.

Przychody: 4 877,0 mln zł
EBITDA: 528,9 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 535,7 mln zł
Wynik netto: 132,1 mln zł
Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 175,2 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I półrocze 2018 roku o więcej niż 10%. Raport zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 roku został opublikowany w dniu 28 sierpnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2017Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 do publicznej wiadomości w dniu 04 kwietnia 2018.

Przychód: 9 617 mln zł
EBITDA: 1 187 mln zł
EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 1 262 mln zł
Wynik netto: 489 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2017 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2017 został opublikowany w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Szacunki wyników na rok 2016Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2017:

Przychód: 8 955,69 mln zł
EBITDA: 1 005,78 mln zł
Wynik operacyjny: 486,06 mln zł
Wynik netto: 375,15 mln zł

Wyniki segmentów:

Agro-Nawozy:
Przychód: 5 115,65 mln zł
EBITDA: 599,81 mln zł

Chemia:
Przychód: 2 295,33 mln zł
EBITDA: 270,78 mln zł

Tworzywa:
Przychód: 1 117,84 mln zł
EBITDA: -32,53 mln zł

Energetyka:
Przychód: 239,75 mln zł
EBITDA: 95,54 mln zł

Pozostałe:
Przychód: 187,12 mln zł
EBITDA: 72,20 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2016 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2016 został opublikowany w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Szacunki wyników na rok 2013Rozwiń

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 do publicznej wiadomości w dniu 27 lutego 2014 roku, w związku z publikacją przez spółkę zależną – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013/2014:

Przychód: 9.821 mln zł
Wynik operacyjny: 702 mln zł
Wynik netto: 713 mln zł

Opublikowane szacunki nie odbiegały od rzeczywistych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013 o więcej niż 10%. Raport roczny zawierający kompletne skonsolidowane dane finansowe za rok 2013 został opublikowany w dniu 16 marca 2014 roku.

Wyszukiwarka