Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestycje

Grupa Azoty konsekwentnie realizuje strategię rozwoju jaką przyjęła w dokumencie „Strategia Grupy Azoty na lata 2013-2020”.  W ramach Operacjonalizacji Strategii zaplanowano 68 zadań inwestycyjnych. Do 2020 r. Grupa Azoty zamierza zrealizować w samym Tarnowie inwestycje o wartości przekraczającej 1 mld zł. a na inwestycje we wszystkich swoich spółkach zamierza przeznaczyć ponad 7 mld zł.

Cel na jaki ukierunkowane są działania inwestycyjne w Tarnowie to trwała poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zmniejszenie uzależnienia od niekorzystnych zjawisk w otoczeniu, w tym rosnących kosztów energii i ochrony środowiska.

Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku:

Segment Nawozy

optymalizacja struktury produkcji, głębsze wykorzystanie synergii z produkcją kaprolaktamu i maksymalizacja wartości siarczanu amonu

pogłębienie specjalizacji w segmencie nawozów stałych zawierających azot i siarkę

dalsze obniżenie kosztów wytwarzania poprzez modernizację i intensyfikację kluczowych instalacji

Segment Tworzywa

zwiększenie skali wytwarzania poliamidów oraz pełne zbilansowanie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidów w skali Grupy

obniżenie kosztów wytwarzania kaprolaktamu

wzrost sprzedaży wyżej przetworzonych produktów, zwiększenie skali operacji i portfela w obszarze kompozytów poliamidu Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku

Energetyka i infrastruktura

dostosowanie do regulacji prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń

poprawa efektywności elektrociepłowni poprzez zainstalowanie nowego turbozespołu upustowo kondensacyjnego

podjęcie działań zmierzający do wykorzystania synergii pomiędzy infrastrukturą Spółki a infrastrukturą miasta Tarnowa

Dalsza dywersyfikacja

prace badawcze nad nowymi produktami o perspektywicznych

rynkach i dostępnej bazie surowcowej, zwiększenie stopnia

dywersyfikacji produktowej

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE GRUPY AZOTY S.A.

Intensyfikacja zdolności produkcyjnych amoniakuzobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
44,5 mln PLN

Okres realizacji
2014 - 2016

Główne cele projektu :
 • zmniejszenie deficytu amoniaku w Tarnowie i zwiększenie produkcji w efekcie likwidacji „wąskich gardeł” na instalacji reformingu parowego gazu ziemnego oraz wykorzystania posiadanych rezerw w zdolnościach syntezy amoniaku
 • obniżenie kosztu amoniaku zmieszanego i ograniczenie
Instalacja Granulacji Mechanicznej IIzobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
141 mln PLN

Okres realizacji
2014 - 2017

Główne cele projektu 
 • poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania granulacji mechanicznej
 • poprawa rentowności sprzedaży dzięki optymalizacji wykorzystania dostępnej bazy surowcowej i podwyższeniu wartości produkowanego siarczanu amonu
 • optymalizacja asortymentu produkowanych nawozów,
 • umożliwienie równoczesnej produkcji szerokiej gamy produktów różniących się zawartością azotu i/lub siarki, 
 • produkcja specjalistycznych nawozów na bazie siarczanu amonu
Magazyn technologiczny nawozówzobacz więcej

Charakter inwestycji
Utrzymanie biznesu

CAPEX
43 mln PLN

Okres realizacji
2013 - 2015

Główne cele projektu :
 • poprawa jakości produktów oraz ograniczenie operacji powodujących mechaniczne niszczenie nawozów
 • zwiększenie zdolności magazynowych nawozów saletrzanych luzem
 • efekt dodatkowy - obniżenie kosztów magazynowania nawozów
Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/rzobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
320 mln PLN

Okres realizacji
2014 - 2017

Główne cele projektu:
 • optymalizacja asortymentu produkowanego poliamidu 6 
 • stworzenie elastycznego portfela produktowego dającego możliwość lokowania na rynku oraz przesunięcie oferty produktowej w kierunku segmentów o wyższej marży
 • zagospodarowanie produkowanego w ramach Grupy kaprolaktamu, dla którego rynek zewnętrzny się skurczył
Zabudowa turbozespołu niskoprężnego w EC2 zobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
63 mln PLN

Okres realizacji
2014 - 2017

Główne cele projektu:
 • optymalizacja kosztów Elektrociepłowni poprzez poprawę sprawności turbin, zwiększenie produkcji energii elektrycznej w kondensacji i zagospodarowanie nadmiarowej pary 0,9 MPa 
 • obniżenie średniego kosztu energii elektrycznej poprzez zwiększenie udziału tańszej produkcji własnej
 • wzrost niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz umożliwienie pracy EC2 w warunkach niskich odbiorów pary
Nowa Wytwórnia Katalizatora Żelazowo-Chromowegozobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwojowy

CAPEX
27,7 mln zł

Okres realizacji
2014 - 2016

Główne cele projektu:

 • zwiększenie skali operacji w segmencie katalizatorów, 
 • poprawa jakości katalizatora,
 • stworzenie możliwości ekspansji i obsługi nowych klientów, w tym wymagających większych ilości katalizatora.
Intensyfikacja Instalacji cykloheksanonu z fenoluzobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
25,75 mln PLN

Okres realizacji
2014 - 2015

Główne cele projektu:
 • obniżenie kosztu wytwarzania cykloheksanonu 
 • poprawa efektywności ekonomicznej ciągu kaprolaktam – poliamid 6 poprzez zastąpienie droższego cykloheksanonu z benzenu tańszym cykloheksanonem z fenolu
 • dostosowanie do zmian na rynku surowców
Modernizacja procesu przegrupowania Beckmanna – etap II zobacz więcej

Charakter inwestycji
Rozwój biznesu

CAPEX
9,94 mln PLN

Okres realizacji
2016 - 2017

Główne cele projektu:
 • obniżenie kosztów wytwarzania kaprolaktamu poprzez pełniejsze wykorzystanie ciepła reakcji przegrupowania Beckmanna,
 • poprawa efektywności ekonomicznej ciągu kaprolaktam – poliamid 6.
Modernizacja dystrybucji produktów granulacji mechanicznej z konfekcjonowaniem – Etap I zobacz więcej

Charakter inwestycji
Utrzymanie biznesu

CAPEX
8,30 mln PLN

Okres realizacji
2015 - 2017

Główne cele projektu:
 • rozbudowa zdolności konfekcjonowania produktów nawozowych,
 • eliminacja ryzyka negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na magazynowane i sprzedawane nawozy.
Budowa nowego stokażu kwasu azotowego technicznegozobacz więcej

Charakter inwestycji
Utrzymanie biznesu

CAPEX
15,0 mln PLN

Okres realizacji
2015 - 2017

Główne cele projektu:
 • zastąpienie wyeksploatowanej infrastruktury magazynowej kwasu azotowego technicznego nowym obiektem,
 • poprawa bezpieczeństwa technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
„Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A.” zobacz więcej

Charakter inwestycji
Mandatowy

CAPEX
ok. 90 mln złotych

Okres realizacji
2014 - 2016

1. Nazwa projektu.

„Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie–Mościcach S.A.”

2. Opis projektu.

Projekt realizowany jest w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. w Tarnowie i obejmuje dwa zadania inwestycyjne:
1. Odsiarczanie spalin;
2. Odazotowanie spalin.
Budżet projektu wynosi ok. 90 mln złotych, a wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 wynosić będzie maksymalnie 9,142 mln złotych.

Poniżej przedstawiono charakterystykę obydwu zadań.

Odsiarczanie spalin.
Nowobudowana instalacja odazotowania spalin ma na celu poprawę jakości powietrza w Tarnowie poprzez obniżenie stężenia tlenków azotu w spalinach do poziomu poniżej 200 mg/Nm3. Proces odazotowania będzie dwuetapowy. Pierwszy etap polegał będzie na optymalizacji procesu spalania, a drugi etap na redukcji tlenków azotu w spalinach poprzez zastosowanie technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). W metodzie tej wykorzystywana jest reakcja tlenków azotu z amoniakiem. 

Odazotowanie spalin.
Instalacja odsiarczania budowana na terenie elektrociepłowni ECII spowoduje obniżenie stężenia dwutlenku siarki w spalinach wylotowych poniżej wartości 200 mg/Nm3, co zapewni osiągnięcie standardów emisyjnych dla siarki zgodnie z Dyrektywą IED. Metoda odsiarczania spalin jaka została wybrana przez Grupę Azoty S.A. to metoda mokra magnezowa. Technologia ta bazuje na absorpcji SO2 w wodnej zawiesinie tlenku i wodorotlenku magnezowego. Produktem procesu technologicznego jest cenny nawóz - siarczan magnezu. Siarczan magnezu znajduje zastosowanie w rolnictwie jako nawóz, co pozwoli Spółce na wykorzystanie synergii występujących między obszarem energetyki a produkcją nawozową Grupy Azoty S.A. Instalacja pozwoli na dotrzymanie standardów jakościowych poziomu emisji dwutlenku siarki oraz obniży poziom emisji pyłów.

3. Postęp wdrażania.

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2015 r. 

W ramach zadania inwestycyjnego instalacja odazotowania spalin w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. zrealizowano następujące etapy prac:
1. Wykonano inwentaryzację kotła nr 5 oraz przeprowadzono pomiary referencyjne;
2. Opracowano projekt podstawowy;
3. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
4. Opracowano projekt budowlany;
5. Uzyskano pozwolenie na budowę;
6. Opracowano projekt wykonawczy;
7. Zakończono dostawę i montaż aparatów i urządzeń;
8. Wykonano prace w zakresie metody pierwotnej i wtórnej;
9. Zakończono prace branży AKPiA i elektrycznej.

Instalacja odazotowania spalin obecnie znajduje się w trakcie przekazywania do eksploatacji.

W ramach zadania inwestycyjnego instalacja odsiarczania spalin w elektrociepłowni Grupy Azoty S.A. zrealizowano następujące etapy prac: 
1. Opracowano projekt podstawowy;
2. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
3. Opracowano projekt budowlany;
4. Uzyskano pozwolenie na budowę;
5. Opracowano projekt wykonawczy;
6. Wykonano budynki instalacji odsiarczania spalin;
7. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe branży budowlanej;
8. Zakończono dostawę i montaż aparatów i urządzeń;
9. Na końcowym etapie prowadzone są prace branży AKPiA i elektrycznej.

Planowany termin zakończenia tej części inwestycji - 2017 r.

4. Rezultaty projektu.

W wyniku realizacji projektu budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, nastąpi dostosowanie kotła K5 w elektrociepłowni EC II do wymogów Dyrektywy IED w zakresie emisji dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu.

5. Źródła finansowania.

Projekt objęty jest dofinansowaniem z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.

Dotacja ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 r. stanowiła istotny element finansowania projektu, pozwalając na realizację inwestycji przyczyniającej się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Współfinansowanie projektu odbywa się w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 r. Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w roku 2017. Wielkość przyznanej dotacji wyniosła 9 142 000 zł przy nakładach kwalifikowanych wysokości ok. 74 mln zł.

Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. fundusze norweskie) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Głównymi celami funduszy norweskich (i funduszy EOG) są przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W ramach funduszy wydzielono kilkanaście programów związanych z różnymi obszarami wsparcia. Do tych obszarów należą między innymi: ochrona środowiska (w tym energia odnawialna), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmy Finansowego 2009 - 2014 znaleźć można na stronach internetowych funduszy norweskich: www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl

Pozostałe zadania inwestycyjne (w planie na lata 2015-2020)zobacz więcej

Charakter inwestycji
Zadania inwestycyjne (MZI)

CAPEX
pół miliarda złotych PLN

Okres realizacji
2015-2020

Pozostałe zadania inwestycyjne (w planie na lata 2015-2020)

W planie na lata 2015-2020 zaplanowano również realizację pozostałych oraz mniejszych zadań inwestycyjnych (MZI) o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych PLN
Wyszukiwarka