logo.jpg

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna

za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Spis treści

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

1.1. Opis organizacji Spółki

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

2.1. Oświadczenie o zgodności

2.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz prezentacji danych

2.3. Podstawa wyceny

2.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

2.5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

2.6. Waluty obce

3. Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdawczość segmentów działalności

Nota 1 Przychody z umów z klientami

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej

Nota 2.1 Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Nota 2.2 Koszty świadczeń pracowniczych

Nota 2.3 Uzgodnienie kosztów leasingu

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Nota 5 Przychody finansowe

Nota 6 Koszty finansowe

Nota 7 Podatek dochodowy

Nota 7.1 Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat

Nota 7.2 Efektywna stopa podatkowa

Nota 7.3 Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach

Nota 7.4 Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 7.5 Zmiana różnic przejściowych

Nota 7.6 Nieujęte aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Nota 8 Działalność zaniechana

Nota 9 Zysk na jedną akcję

Nota 10 Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 11 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Nota 12 Nieruchomości inwestycyjne

Nota 13 Wartości niematerialne

Nota 14 Aktywa finansowe

Nota 14.1 Udziały i akcje

Nota 14.2 Odpisy aktualizujące wartość udziałów/akcji

Nota 14.3 Pozostałe aktywa finansowe

Nota 15 Zapasy

Nota 16 Prawa majątkowe

Nota 16.1 Prawa do emisji CO2

Nota 17 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 17.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nota 18 Środki pieniężne

Nota 19 Pozostałe aktywa

Nota 20 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Nota 21 Kapitał własny

Nota 21.1 Kapitał zakładowy

Nota 21.2 Kapitał z emisji akcji powyżej wartość nominalną

Nota 21.3 Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

Nota 21.4 Dywidenda

Nota 22 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Nota 23 Zobowiązania z tytułu leasingu

Nota 24 Pozostałe zobowiązania finansowe

Nota 25 Zmiana zobowiązań wynikających z działalności finansowej

Nota 26 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Nota 27 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 27.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nota 28 Rezerwy

Nota 29 Dotacje

Nota 30 Instrumenty finansowe

Nota 30.1 Zarządzanie kapitałami

Nota 30.2 Kategorie instrumentów finansowych

Nota 30.3 Zarządzanie ryzykiem finansowym

Nota 30.3.1 Ryzyko kredytowe

Nota 30.3.2 Ryzyko płynności

Nota 30.3.3 Ryzyko rynkowe

Nota 30.4 Zmiany warunków lub klasyfikacji aktywów finansowych

Nota 30.5 Wartość godziwa instrumentów finansowych

Nota 30.6 Instrumenty pochodne

Nota 30.7 Rachunkowość zabezpieczeń

Nota 31 Spółka jako Leasingodawca

Nota 32 Zobowiązania, aktywa warunkowe oraz poręczenia i gwarancje

Nota 33 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nota 34 Zobowiązania inwestycyjne

Nota 35 Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Nota 36 Informacja finansowa regulacyjna w podziale na rodzaje działalności zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego

Nota 37 Zdarzenia po dniu bilansowym

Nota 38 Informacja o skutkach pandemii choroby zakaźnej COVID-19

 

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

w tys. zł (za wyjątkiem zysku netto na jedną akcję)

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zyski i straty

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

1

1 613 109

1 987 039

Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2

(1 314 843)

(1 588 371)

Zysk brutto ze sprzedaży

 

298 266

398 668

Koszty sprzedaży

2

(102 963)

(105 391)

Koszty ogólnego zarządu

2

(174 997)

(193 340)

Pozostałe przychody operacyjne

3

24 822

13 705

Pozostałe koszty operacyjne

4

(18 455)

(24 415)

Zysk na działalności operacyjnej

 

26 673

89 227

Przychody finansowe

5

 244 284

124 961

Koszty finansowe

6

(133 856)

(108 540)

Przychody finansowe netto

 

110 428

16 421

Zysk przed opodatkowaniem

 

137 101

105 648

Podatek dochodowy

7

(11 473)

(47 399)

Zysk netto

 

125 628

58 249

Inne całkowite dochody

 

 

 

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat

 

 

 

Straty aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

 

(4 609)

(12 121)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat

7.3

876

2 303

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat razem

 

(3 733)

(9 818)

Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat

 

 

 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - efektywna część zmian wartości godziwej

 

(65 875)

4 952

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat

7.3

12 516

(941)

Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat razem

 

(53 359)

4 011

Suma innych całkowitych dochodów

 

(57 092)

(5 807)

Całkowity dochód za okres

 

68 536

52 442

Zysk na jedną akcję:

9

 

 

Podstawowy (zł)

 

1,27

0,59

Rozwodniony (zł)

 

1,27

0,59

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tys. zł

 

Nota

na dzień

31.12.2020

na dzień 31.12.2019

Aktywa

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

10

1 642 695

1 661 561

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

11

40 332

47 411

Nieruchomości inwestycyjne

12

21 911

23 049

Wartości niematerialne

13

51 307

50 838

Udziały i akcje

14.1

5 706 230

5 410 006

Pozostałe aktywa finansowe

14.3

 1 233 971

292 001

Pozostałe należności

17

32 318

5 855

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.4

3 959

-

Aktywa trwałe razem

 

8 732 723

7 490 721

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

15

201 730

251 022

Prawa majątkowe

16

67 477

45 513

Pochodne instrumenty finansowe

30.6

-

1 025

Pozostałe aktywa finansowe

14.3

131 432

61 409

Należności z tytułu podatku dochodowego

 

10 283

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

17

237 628

232 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

18

464 174

1 158 379

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

20

95

95

Aktywa obrotowe razem

 

1 112 819

1 749 672

Aktywa razem

 

9 845 542

9 240 393

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja)

w tys. zł

 

Nota

na dzień

31.12.2020

na dzień 31.12.2019

Pasywa

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał zakładowy

21.1

495 977

495 977

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

21.2

2 418 270

2 418 270

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

21.3

(47 487)

5 872

Zyski zatrzymane

 

2 042 406

1 920 511

Kapitał własny razem

 

4 909 166

4 840 630

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

22

2 861 537

2 413 532

Zobowiązanie z tytułu leasingu

23

31 134

38 962

Pozostałe zobowiązania finansowe

24

35 141

19 042

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

26

69 917

64 080

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

27

-

32

Rezerwy

28

31 255

31 619

Dotacje

29

51 505

47 048

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.4

-

1 426

Zobowiązania długoterminowe razem

 

3 080 489

2 615 741

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

22

1 199 668

1 118 985

Zobowiązanie z tytułu leasingu

23

13 497

13 199

Pochodne instrumenty finansowe

30.6

1 810

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

24

295 067

262 879

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

26

5 100

4 678

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

-

1 168

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

27

328 465

378 443

Rezerwy

28

9 608

2 251

Dotacje

29

2 672

2 419

Zobowiązania krótkoterminowe razem

 

1 855 887

1 784 022

Zobowiązania razem

 

4 936 376

4 399 763

Pasywa razem

 

9 845 542

9 240 393

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

 

 

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku (w tys. zł)

 

Kapitał zakładowy

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2020 roku

495 977

2 418 270

5 872

1 920 511

4 840 630

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

-

125 628

125 628

Inne całkowite dochody

-

-

(53 359)

(3 733)

(57 092)

Całkowity dochód za okres

-

-

(53 359)

121 895

68 536

Stan na 31 grudnia 2020 roku

495 977

2 418 270

(47 487)

2 042 406

4 909 166

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku (w tys. zł)

 

Kapitał zakładowy

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2019 roku

495 977

2 418 270

1 861

1 872 080

4 788 188

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

-

58 249

58 249

Inne całkowite dochody

-

-

4 011

(9 818)

(5 807)

Całkowity dochód za okres

-

-

4 011

48 431

52 442

Stan na 31 grudnia 2019 roku

495 977

2 418 270

5 872

1 920 511

4 840 630

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

 

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tys. zł

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

przekształcone*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

 

137 101

105 648

Korekty

 

 

 

Amortyzacja

 

139 060

134 528

Utworzenie odpisów aktualizujących

 

1 352

33 048

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

 

2 012

2 006

(Zysk) ze zbycia aktywów finansowych

 

(1 340)

(400)

Odsetki, różnice kursowe

 

99 230

38 666

Dywidendy

 

(182 116)

(87 267)

Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych

 

(16 968)

(592)

(Zwiększenia)/Zmniejszenia stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

35

(9 316)

6 083

Zmniejszenia/(Zwiększenie) stanu zapasów i praw majątkowych

 

27 327

(14 741)

Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

35

439 805

395 753

Zwiększenie stanu rezerw

 

6 993

1 596

Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych

 

1 650

1 837

Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu dotacji

 

4 174

(52)

Inne korekty

35

(3 500)

(3 500)

Zapłacony podatek dochodowy

 

(14 918)

(33 658)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

630 546

578 955

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

 

4 842

1 137

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

 

(154 491)

(150 781)

Otrzymane dywidendy

 

182 116

87 267

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych

 

1 370

466

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych

14.1

(297 712)

(417 901)

Odsetki otrzymane

 

18 353

18 278

Pożyczki udzielone

 

(1 016 844)

(66 160)

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

 

64 313 

46 983

Pozostałe wpływy/wydatki inwestycyjne

 

(1 515)

(2 984)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

(1 199 568)

(483 695)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

 

530 673

435 853

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

 

(140 497)

(100 396)

Odsetki zapłacone

 

(54 672)

(53 953)

Prowizje od kredytów

 

(11 151)

(6 540)

Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu

 

(12 960)

(9 654)

Pozostałe wpływy finansowe

 

6 302

58 319

Spłata faktoringu odwrotnego

 

(442 847)

(261 707)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 

(125 152)

61 922

Przepływy pieniężne netto, razem

 

(694 174)

157 182

 

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

1 158 379

1 000 980

Wpływ zmian kursów walut

 

(31)

217

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

 

464 174

1 158 379

*zgodnie z opisem w punkcie 2.2 c

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

 

 

Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

1.1. Opis organizacji Spółki

Spółka Grupa Azoty Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Jednostka”) z siedzibą w Tarnowie została utworzona pod nazwą Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna w dniu 21 lutego 1991 roku na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium: A Nr 910/91. Od dnia 22 kwietnia 2013 roku, po zarejestrowaniu zmian w treści Statutu Spółki, Spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).

Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000075450. Spółce nadano numer statystyczny REGON 850002268. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (dalej „Grupa”) i sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

 produkcja podstawowych chemikaliów,

 produkcja nawozów i związków azotowych,

 produkcja tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,

 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 12 kwietnia 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Zarząd funkcjonował w składzie:

 dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu,

 Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu,

 Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu,

 Tomasz Hryniewicz - Wiceprezes Zarządu,

 dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu,

 Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu,

 Artur Kopeć – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku odwołała ze składu Zarządu:

 dr Wojciecha Wardackiego – Prezesa Zarządu,

 Pawła Łapińskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Grabowi, funkcję Prezesa Zarządu, do momentu powierzenia pełnienia tej funkcji osobie wyłonionej w wyniku wszczętego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

W dniu 13 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej powołała Tomasza Hinca

z dniem 1 grudnia 2020 roku na Członka Zarządu Spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powołaniem Tomasza Hinca do Zarządu i powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu, funkcję tę z dniem 30 listopada 2020 roku przestał pełnić Mariusz Grab.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2020 roku, z dniem 15 grudnia 2020 roku, powołała dr hab. Filipa Grzegorczyka na Członka Zarządu Spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 Tomasz Hinc - Prezes Zarządu,

 Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu,

 Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu,

 dr hab. Filip Grzegorczyk - Wiceprezes Zarządu,

 Tomasz Hryniewicz - Wiceprezes Zarządu,

 dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu,

 Artur Kopeć – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

 Marcin Pawlicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Michał Gabryel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Zbigniew Paprocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 Paweł Bielski – Członek Rady Nadzorczej,

 Piotr Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej,

 Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej,

 Robert Kapka – Członek Rady Nadzorczej,

 Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej,

 Roman Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 czerwca 2020 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na XI wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:

 Marcin Pawlicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej,

 Robert Kapka – Członek Rady Nadzorczej,

 Wojciech Krysztofik – Członek Rady Nadzorczej,

 Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej,

 Michał Maziarka – Członek Rady Nadzorczej,

 Zbigniew Paprocki – Członek Rady Nadzorczej,

 Roman Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza wybrała Wojciecha Krysztofika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, a Zbigniewa Paprockiego na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

W dniu 30 listopada 2020 roku otrzymano rezygnację Marcina Pawlickiego - dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 grudnia 2020 roku otrzymano oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 grudnia 2020 roku Marcina Mauera.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 Wojciech Krysztofik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Zbigniew Paprocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej,

 Robert Kapka – Członek Rady Nadzorczej,

 Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej,

 Michał Maziarka – Członek Rady Nadzorczej,

 Marcin Mauer - Członek Rady Nadzorczej,

 Roman Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 8 stycznia 2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołana została dr Magdalena Butrymowicz.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało dr Magdalenę Butrymowicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 dr Magdalena Butrymowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

 Wojciech Krysztofik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 Zbigniew Paprocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej,

 Robert Kapka – Członek Rady Nadzorczej,

 Bartłomiej Litwińczuk – Członek Rady Nadzorczej,

 Marcin Mauer - Członek Rady Nadzorczej,

 Michał Maziarka – Członek Rady Nadzorczej,

 Roman Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Komitet Audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 4 lipca 2013 roku w celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2020 roku:

 Michał Gabryel – Przewodniczący Komitetu,

 Marcin Pawlicki - Członek Komitetu,

 Paweł Bielski - Członek Komitetu.

W związku z powołaniem w dniu 29 czerwca 2020 roku, na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na XI wspólną kadencję, nowych osób, skład Komitetu Audytu uległ zmianie.

Skład Komitetu Audytu został ustalony w dniu 23 lipca 2020 roku:

 Marcin Pawlicki - Przewodniczący Komitetu,

 Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu,

 Michał Maziarka - Członek Komitetu.

W związku z rezygnacją Marcina Pawlickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, skład Komitetu Audytu uległ zmianie.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

 Michał Maziarka - Członek Komitetu,

 Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu.

W dniu 29 grudnia 2020 roku otrzymano oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 grudnia 2020 roku Marcina Mauera. W dniu 4 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Marcina Mauera na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W dniu 1 lutego 2021 Rada Nadzorcza podjęła uchwały o uzupełnieniu składów Komitetu Audytu w skład którego powołano Monikę Fill.

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

 Marcin Mauer - Przewodniczący Komitetu,

 Monika Fill - Członek Komitetu,

 Michał Maziarka - Członek Komitetu,

 Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu.

Kompetencje Komitetu Audytu

Komitet Audytu działał w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 4 lipca 2013 roku. W dniu 8 marca 2021 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą tekst jednolity Regulaminu Komitetu Audytu przyjęty Uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dnia 11 lutego 2021 roku.

Komitet realizuje głównie zadania przewidziane dla Komitetu Audytu w ustawie z dnia 1 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, Statucie Spółki oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu jest uprawniony do żądania od Zarządu Spółki informacji, materiałów i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania swoich zadań.

Pozostałe komitety działające w ramach Rady Nadzorczej

W ramach struktury Rady Nadzorczej zostały powołane dwa komitety, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

 Robert Kapka – Przewodniczący Komitetu,

 Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu,

 Wojciech Krysztofik - Członek Komitetu.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2020 przedstawiał się następująco:

 Michał Maziarka - Przewodniczący Komitetu,

 Wojciech Krysztofik - Członek Komitetu,

 Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

W dniu 1 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o uzupełnieniu składów Komitetów.

W skład Komitetu Strategii i Rozwoju powołano Bartłomieja Litwińczuka, a Wojciechowi Krysztofikowi powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju.

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju na sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

 Wojciech Krysztofik - Przewodniczący Komitetu,

 Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu,

 Robert Kapka - Członek Komitetu,

 Bartłomiej Litwińczuk - Członek Komitetu.

W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń została powołana dr Magdalena Butrymowicz

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

 Michał Maziarka - Przewodniczący Komitetu,

 dr Magdalena Butrymowicz - Członek Komitetu,

 Wojciech Krysztofik - Członek Komitetu,

 Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

2.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”).

2.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz prezentacji danych

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku za wyjątkiem zmian w prezentacji w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, które przedstawiono w podpunkcie c.

a) Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Poniższe standardy, które weszły w życie w 2020 roku, nie mają istotnego wpływu na działalność i sprawozdawczość finansową Spółki:

 Zmiana w MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana w MSSF 3 została opublikowana w dniu 22 października 2018 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Celem zmiany było doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia (ang. business) i łatwiejsze odróżnienie przejęć „przedsięwzięć” od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń. Do standardu dodano opcjonalny „test koncentracji”, który upraszcza ocenę tego czy nabyte aktywa i działania stanowią przedsięwzięcie.

 Zmiany w MSR 1 i MSR 8: Definicja określenia „istotny”

Zmiany w MSR 1 i MSR 8 zostały opublikowane w dniu 31 października 2018 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Celem zmian było doprecyzowanie definicji „istotności” i ułatwienie jej stosowania w praktyce.

 Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) - Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7.

Zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane w dniu 26 września 2019 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Zmiany modyfikują szczegółowe wymogi rachunkowości zabezpieczeń, aby zminimalizować (wyeliminować) potencjalne skutki niepewności związanej z reformą referencyjnych (międzybankowych) stóp procentowych. Ponadto, jednostki będą zobowiązane do dodania dodatkowych ujawnień odnośnie tych powiązań zabezpieczających, na które bezpośredni wpływ ma niepewność związana z reformą.

Ponadto, od 1 czerwca 2020 roku, po przyjęciu do stosowania przez Komisję Europejską w październiku 2020 roku, Grupa stosuje Zmianę w MSSF 16 Leasing: Ulgi związane z Covid-19. Zmiana została opublikowana w dniu 28 maja 2020 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania. Zmiana wprowadza w MSSF 16 uproszczenie, pozwalające nie ujmować modyfikacji umowy leasingu w przypadku, gdy nastąpiły np. zmiany w płatnościach związane z pandemią Covid-19.

Wdrożenie w/w standardów nie ma istotnego wpływu dla sprawozdania finansowego Spółki.

b) Nowe standardy i interpretacje

Standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują, ponieważ nie zostały zatwierdzone przez UE, albo zostały zatwierdzone, ale Spółka nie skorzystała z ich wcześniejszego zastosowania.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku, a następnie zmieniony w dniu 25 czerwca 2020 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). W dniu 25 czerwca 2020 roku zmieniono również MSSF 4 – w zakresie wydłużenia okresu zwolnienia ubezpieczycieli z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe do 1 stycznia 2023 roku.

Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2023 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu.

 Zmiana w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko- i długoterminowe

Zmiana w MSR 1 została opublikowana w dniu 23 stycznia 2020 roku, następnie zmodyfikowano w lipcu 2020 roku datę wejścia w życie i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później.

Zmiana na nowo definiuje kryteria jakie muszą być spełnione, aby zobowiązanie uznać za krótkoterminowe. Zmiana może wpłynąć na zmianę prezentacji zobowiązań i ich reklasyfikację pomiędzy zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi.

Spółka zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2023 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu.

 Zmiany w MSSF 3, MSR 16, MSR 37 oraz coroczne poprawki do standardów 2018-2020 (Annual improvements)

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 14 maja 2020 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. Wśród zmian jest m.in. wprowadzenie zakazu pomniejszania kosztu wytworzenia środków trwałych o przychody ze sprzedaży produktów testowych powstałych w procesie tworzenia/uruchamiania środka trwałego.

Spółka zastosuje zmienione standardy od 1 stycznia 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.

 Zmiany w MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 Reforma referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) – Faza 2

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 27 sierpnia 2020 roku i uzupełniają one pierwszą fazę zmian w sprawozdawczości wynikających z reformy międzybankowych stawek referencyjnych z września 2019 roku. Zmiany mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Zmiany w drugiej fazie koncentrują się na wpływie jaki będzie miało na wycenę, np. instrumentów finansowych, zobowiązań leasingowych, zastąpienie dotychczasowej stopy referencyjnej nową stopą wynikającą z reformy.

 Zmiany w MSR 1 – Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości i MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 12 lutego 2021 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później. Celem tych zmian jest położenie większego nacisku na ujawnianie istotnych zasad rachunkowości oraz doprecyzowanie charakteru różnic pomiędzy zmianami wartości szacunkowych a zmianami zasad (polityki) rachunkowości.

Spółka zastosuje zmienione standardy od 1 stycznia 2023 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób odregulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte dostosowania przez kraje UE

 MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku, wraz ze zmianami z dnia 25 czerwca 2020 roku,

 Zmiana w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko- i długoterminowe opublikowana 23 stycznia 2020 roku, wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2020 roku,

 Zmiany w MSSF 3, MSR 16, MSR 37 oraz coroczne poprawki do standardów 2018-2020 opublikowane w dniu 14 maja 2020 roku,

 Zmiany w MSR 1 – Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości i MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych opublikowane w dniu 12 lutego 2021 roku.

Spółka zastosuje zmienione standardy zgodnie z datami ich obowiązywania. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.

c) Zmiany prezentacji sprawozdań

Spółka dla lepszej przejrzystości prezentacji wpływu zmian/korekt dokonała zmian prezentacji Sprawozdania z przepływów pieniężnych. Przekształcone dane porównawcze za rok 2019 przedstawiono poniżej.

Dodatkowo w sprawozdaniu z sytuacji finansowej usunięto pozycję zysk netto bieżącego okresu, która prezentowana była w kapitale własnym akcjonariuszy jednostki dominującej i mogła wprowadzać w błąd.

Zyski zatrzymane, w tym:

Zysk netto bieżącego okresu

 

 

 

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zmiana

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

przekształcone*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

105 648

-

105 648

Korekty, w tym

 

 

 

Amortyzacja

134 528

-

134 528

Utworzenie odpisów aktualizujących

33 048

-

33 048

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

2 006

-

2 006

(Zysk) ze zbycia aktywów finansowych

(400)

-

(400)

Odsetki, różnice kursowe

38 666

-

38 666

Dywidendy

(87 267)

-

(87 267)

(Zysk) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych

(592)

-

(592)

Zmniejszenia stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

5 671

412

6 083

(Zwiększenie) stanu zapasów i praw majątkowych

(14 741)

-

(14 741)

Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

350 315

45 438

395 753

Zwiększenie stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji

49 231

(49 231)

-

Zwiększenie stanu rezerw

-

1 596

1 596

Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych

-

1 837

1 837

(Zmniejszenie) stanu dotacji

-

(52)

(52)

Inne korekty

(3 500)

-

(3 500)

Zapłacony podatek dochodowy

(33 658)

-

(33 658)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

578 955

-

578 955

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

1 137

-

1 137

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

(150 781)

-

(150 781)

Otrzymane dywidendy

87 267

-

87 267

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych

466

-

466

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych

(417 901)

-

(417 901)

Odsetki otrzymane

18 278

-

18 278

Pożyczki udzielone

(66 160)

-

(66 160)

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

46 983

-

46 983

Pozostałe wydatki inwestycyjne

(2 984)

-

(2 984)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(483 695)

-

(483 695)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

435 853

-

435 853

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

(100 396)

-

(100 396)

Odsetki zapłacone

(53 953)

-

(53 953)

Prowizje od kredytów

(6 540)

-

(6 540)

Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu

(9 654)

-

(9 654)

Pozostałe wpływy finansowe

58 319

-

58 319

Spłata faktoringu odwrotnego

(261 707)

-

(261 707)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

61 922

-

61 922

Przepływy pieniężne netto, razem

157 182

-

157 182

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

1 000 980

-

1 000 980

Wpływ zmian kursów walut

217

-

217

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

1 158 379

-

1 158 379

 

2.3. Podstawa wyceny

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej, tj.:

 instrumentów pochodnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,

 instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,

 instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

2.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Dane w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, o ile nie wykazano inaczej. Złoty jest walutą funkcjonalną Spółki.

2.5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość aktywów i pasywów może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Główne szacunki księgowe oraz przyjęte założenia zostały przedstawione w odpowiednich notach objaśniających do sprawozdania finansowego:

 szacunki w zakresie odpisów aktualizujących wartość akcji i udziałów przedstawiono w nocie 14.1,

 szacunki i założenia dotyczące możliwości realizacji aktywów z tytułu podatku odroczonego, w szczególności w zakresie zmiany dotyczącej ujmowania aktywa z tytułu częściowego prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiono w nocie 7.4,

 szacunki w zakresie ujmowania umów leasingu oraz krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy przedstawiono w nocie 11,

 szacunki i założenia dotyczące okresów ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych, prawa do użytkowania, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych przedstawiono w notach 10, 11, 12, 13,

 szacunki w zakresie odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego przedstawiono w nocie 10,

 szacunki w zakresie odpisów zapasów do cen sprzedaży netto przedstawiono w nocie 15,

 szacunki i założenia w zakresie odpisów aktualizujących wartość należności przedstawiono w nocie 17,

 osąd dotyczący zmiany charakteru zobowiązania z zobowiązania handlowego na zobowiązanie finansowe w odniesieniu do zobowiązań rozliczanych przy pomocy faktoringu odwrotnego przedstawiono w nocie 24,

 szacunki w zakresie świadczeń pracowniczych przedstawiono w nocie 26,

 szacunki w zakresie utworzonych rezerw na zobowiązania przedstawiono w nocie 27-28,

 szacunki w zakresie rozpoznanych rekompensat wynikających z ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przedstawiono w nocie 3,

 szacunki w zakresie wyceny instrumentów pochodnych przedstawiono w nocie 30.6.

Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku decyzji organów kontrolnych.

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom („GAAR”). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

Zarząd Spółki jest świadomy obowiązków raportowania schematów podatkowych MDR wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy oraz KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka podchodzi do wszystkich rozliczeń podatkowych z dużą starannością stosując zasadę ostrożności, w szczególności w zakresie kwalifikacji kosztów jako koszty uzyskania przychodu oraz w zakresie odliczania podatku VAT. Dodatkowe informacje przedstawiono w Nocie 7 Podatek dochodowy.

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Informacje dotyczące kształtowania się poziomu kapitału obrotowego oraz struktury finansowania na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w nocie 30 Instrumenty finansowe. Informacje dotyczące wpływu pandemii choroby COVID-19 na sytuację Spółki przedstawiono w nocie 38 Informacja o skutkach pandemii choroby zakaźnej COVID-19. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, Zarząd Spółki stwierdza, że kwestie te nie wskazują na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

2.6. Waluty obce

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Niepieniężne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej wyceniane są według kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Niepieniężne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane są według kursu obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, z wyjątkiem różnic powstających na przeliczeniu instrumentów kapitałowych oraz kwalifikowanych zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które ujmuje się jako inne całkowite dochody.

Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjęto następujące kursy:

 

31.12.2020

31.12.2019

EUR

4,6148

4,2585

USD

3,7584

3,7977

3. Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

Polityka rachunkowości

Spółka identyfikuje segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki działalności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie.

Spółka wyodrębnia następujące segmenty operacyjne:

 Segment Nawozy-Agro,

 Segment Tworzywa,

 Segment Energetyka,

 Segment Pozostałe obejmujący pozostałą działalność, w tym usługi laboratoryjne, wynajem nieruchomości oraz inną działalność niemożliwą do przypisania do poszczególnych segmentów.

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia segmentów sprawozdawczych.

W segmentach operacyjnych Spółka prezentuje koszty zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne przyporządkowując je do poszczególnych segmentów. Ocena wyników segmentów dokonywana jest na podstawie przychodów ze sprzedaży, EBIT oraz EBITDA. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

Spółka wyodrębnia następujące obszary geograficzne:

 Polska,

 Niemcy,

 Pozostałe kraje Unii Europejskiej,

 Kraje Azji,

 Kraje Ameryki Południowej.

Sprawozdawczość segmentów działalności

Segmenty operacyjne

Spółka realizuje cele biznesowe w obszarze trzech podstawowych segmentów sprawozdawczych, które oferują różne produkty i są osobno zarządzane, ponieważ ich prowadzenie wymaga odmiennych technologii oraz strategii marketingowych. Raz na miesiąc Zarząd Spółki dokonuje przeglądu wewnętrznych raportów każdego wyodrębnionego segmentu.

Działalność operacyjna poszczególnych segmentów sprawozdawczych Spółki obejmuje:

 Segment Nawozy-Agro obejmujący wytwarzanie lub sprzedaż następujących produktów:

nawozy azotowe (saletrzak, saletra amonowa),

nawozy azotowe z siarką (siarczan amonu, siarczanoazotan amonu),

amoniak,

kwas azotowy stężony;

 Segment Tworzywa obejmujący wytwarzanie i sprzedaż produktów i towarów:

kaprolaktam;

tworzywa inżynieryjne (PA 6, POM) oraz ich modyfikacje,

tworzywa modyfikowane (PPC, PPH, PBT, PA66),

wyroby z tworzyw (rurki z PA, rurki z PE, osłonki poliamidowe);

 Segment Energetyka obejmuje działalność związaną z wytwarzaniem mediów energetycznych (energia elektryczna, energia cieplna, woda, powietrze technologiczne i pomiarowe, azot) na potrzeby instalacji chemicznych jak również, w mniejszym zakresie na odsprzedaż odbiorcom zewnętrznym, głównie energii elektrycznej. Segment w ramach swojej działalności obejmuje również zakup gazu ziemnego i jego dystrybucję na potrzeby technologiczne;

 Segment Pozostałe obejmujący pozostałą działalność, w tym:

usługi laboratoryjne,

wytwórnię katalizatorów (katalizator żelazowo-chromowy, katalizatory miedziowe, katalizatory żelazowe),

wynajem nieruchomości oraz

inną działalność nieprzypisaną do poszczególnych segmentów

Informacje odnośnie wyników każdego segmentu sprawozdawczego przedstawiono poniżej. Podstawową miarą efektywności każdego segmentu sprawozdawczego są przychody ze sprzedaży, EBIT i EBITDA.

 

 

Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrznej

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

211 591

254 585

506 227

37 451

1 009 854

Przychody ze sprzedaży razem

941 395

1 062 772

533 710

85 086

2 622 963

Koszty operacyjne, w tym:(-)

(893 783)

(1 099 573)

(535 390)

(73 911)

(2 602 657)

koszty sprzedaży(-)

(76 739)

(25 350)

(132)

(742)

(102 963)

koszty zarządu(-)

(81 031)

(87 806)

(2 209)

(3 951)

(174 997)

Pozostałe przychody operacyjne

8 482

6 755

1 131

8 454

24 822

Pozostałe koszty operacyjne(-)

(2 144)

(2 947)

(4 113)

(9 251)

(18 455)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT

53 950

(32 993)

(4 662)

10 378

26 673

Przychody finansowe

-

-

-

-

244 284

Koszty finansowe(-)

-

-

-

-

(133 856)

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

 137 101

Podatek dochodowy

-

-

-

-

(11 473)

Zysk netto

-

-

-

-

 125 628

EBIT*

53 950

(32 993)

(4 662)

10 378

26 673

Amortyzacja

56 444

42 767

14 421

12 517

126 149

Amortyzacja nieprzypisana

-

-

-

-

12 911

EBITDA**

110 394

9 774

9 759

22 895

165 733

*Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.

**Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.


Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrznej

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

241 013

278 195

514 467

38 846

1 072 521

Przychody ze sprzedaży razem

1 057 841

1 383 468

541 278

76 973

3 059 560

Koszty operacyjne, w tym:(-)

(985 629)

(1 358 495)

(543 702)

(71 797)

(2 959 623)

koszty sprzedaży(-)

(74 308)

(29 919)

(362)

(802)

(105 391)

koszty zarządu(-)

(82 632)

(104 815)

(2 150)

(3 743)

(193 340)

Pozostałe przychody operacyjne

2 500

1 555

1 408

8 242

13 705

Pozostałe koszty operacyjne(-)

(2 954)

(6 684)

(4 831)

(9 946)

(24 415)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT

71 758

19 844

(5 847)

3 472

89 227

Przychody finansowe

-

-

-

-

124 961

Koszty finansowe(-)

-

-

-

-

(108 540)

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

105 648

Podatek dochodowy

-

-

-

-

(47 399)

Zysk netto

-

-

-

-

58 249

EBIT*

71 758

19 844

(5 847)

3 472

89 227

Amortyzacja

53 772

43 209

14 326

12 394

123 701

Amortyzacja nieprzypisana

-

-

-

-

10 827

EBITDA**

125 530

63 053

8 479

15 866

223 755

*Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.

**Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane. Zysk operacyjny segmentów w 2020 roku nie uwzględnia przychodów finansowych w kwocie 244 284 tys. zł (w 2019 roku: 124 961 tys. zł) i kosztów finansowych w kwocie 133 856 tys. zł (w 2019 roku: 108 540 tys. zł).


Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2020 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Aktywa segmentu

708 101

851 894

357 515

208 354

2 125 864

Nieprzypisane aktywa

-

-

-

-

7 719 678

Aktywa ogółem

708 101

851 894

357 515

208 354

9 845 542

Zobowiązania segmentu

121 124

205 521

162 857

90 419

579 921

Nieprzypisane zobowiązania

-

-

-

-

4 356 455

Zobowiązania ogółem

121 124

205 521

162 857

90 419

 4 936 376

Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Aktywa segmentu

722 591

905 828

309 273

207 781

2 145 473

Nieprzypisane aktywa

-

-

-

-

7 094 920

Aktywa ogółem

722 591

905 828

309 273

207 781

9 240 393

Zobowiązania segmentu

124 896

226 021

154 980

99 753

605 650

Nieprzypisane zobowiązania

-

-

-

-

3 794 113

Zobowiązania ogółem

124 896

226 021

154 980

99 753

4 399 763

Aktywa nieprzypisane zawierają na dzień 31 grudnia 2020 roku między innymi aktywa z tytułu odroczonego podatku w kwocie 3 959 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: nie wystąpiły), udzielonych pożyczek w kwocie 1 321 478 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 352 438 tys. zł), udziałów i akcji w kwocie 5 706 230 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 5 410 006 tys. zł), wyceny walutowych instrumentów pochodnych nie wystąpiły (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 025 tys. zł), oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 464 174 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 158 379 tys. zł), należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie 10 283 tys. zł(na dzień 31 grudnia 2019 roku: nie wystąpiły) ponieważ aktywa te są zarządzane na poziomie Spółki.

Zobowiązania nieprzypisane segmentu obejmują na dzień 31 grudnia 2020 roku między innymi zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2020 nie wystąpiły (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 168 tys. zł), zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 061 205 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 3 532 517 tys. zł), rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego -nie wystąpiła na dzień 31 grudnia 2020 roku (na dzień 31 grudnia 2019 rok: 1 426 tys. zł), ponieważ zobowiązania te są zarządzane na poziomie Spółki.


Pozostałe informacje o segmentach za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

 

Nawozy – Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

35 715

32 843

23 782

7 787

100 127

Nakłady na nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

463

463

Nakłady na wartości niematerialne

-

-

63

228

291

Nakłady nieprzypisane

-

-

-

-

13 617

Razem nakłady

35 715

32 843

23 845

8 478

114 498

Amortyzacja segmentu

56 444

42 767

14 421

12 517

126 149

Amortyzacja nieprzypisana

-

-

-

-

12 911

Razem amortyzacja

56 444

42 767

14 421

12 517

139 060

Pozostałe informacje o segmentach za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku

 

Nawozy – Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

30 565

31 468

12 821

11 147

86 001

Nakłady na wartości niematerialne

214

-

1

244

459

Nakłady nieprzypisane

-

-

-

-

52 333

Razem nakłady

30 779

31 468

12 822

11 391

138 793

Amortyzacja segmentu

53 772

43 209

14 326

12 394

123 701

Amortyzacja nieprzypisana

-

-

-

-

10 827

Razem amortyzacja

53 772

43 209

14 326

12 394

134 528

Nakłady inwestycyjne odpowiadają nabyciu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

 

 

Obszary geograficzne

W przypadku prezentowania informacji w podziale na obszary geograficzne, przychód jest ustalany według kryterium geograficznej lokalizacji klientów. Aktywa przypisane do obszaru są natomiast ustalane według ich geograficznego rozmieszczenia.

Przychody

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Polska

681 151

790 146

Niemcy

355 795

535 677

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

379 375

463 076

Kraje Azji

49 118

38 151

Kraje Ameryki Południowej

30 395

42 914

Pozostałe kraje

117 275

117 075

Razem

1 613 109

1 987 039

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe Spółki w wysokości 6 445 883. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 6 174 813 tys. zł) są zlokalizowane w Polsce.

Na powyższe aktywa trwałe składają się rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, nieruchomości inwestycyjne, aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz udziały i akcje.

Aktywa trwałe nie obejmują pozostałych aktywów finansowych, pozostałych należności i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Istotni klienci

Przychody od spółki zależnej Grupa Azoty ATT Polymers GmbH z siedzibą w Guben, Republika Federalna Niemiec, w segmencie Tworzywa wyniosły 571 577 tys. zł (w 2019 roku: 688 990 tys. zł). Spółka ta pełni istotną rolę w łańcuchu produkcyjno-handlowym Segmentu Biznesowego Tworzyw Grupy Azoty. Żaden inny kontrahent nie koncentruje jednostkowo istotnej części przychodów Spółki.

Nota 1 Przychody z umów z klientami

Polityka rachunkowości

Przychody ze sprzedaży to przychody ujmowane z tytułu umów zawartych z klientami. Ujęcie przychodu przedstawia transakcję przeniesienia dóbr lub usług na klienta w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka spodziewa się w zamian za te dobra lub usługi. Podstawowym kryterium ujęcia przychodów jest moment wypełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, następujący z chwilą przeniesienia kontroli na rzecz klienta.

Identyfikacja umowy z klientem

Przychody ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów

Główne grupy sprzedawanych przez Spółkę produktów i usług, towarów i materiałów zostały wymienione w części Segmenty operacyjne.

Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów ujmowane są zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z klientami w sposób odzwierciedlający przekazanie kontroli na rzecz klienta. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są ujmowane przez Spółkę co do zasady w określonym momencie, w oparciu o ustalone w umowie zasady Incoterms (zwykle w momencie wydania z magazynu lub w momencie dostarczenia do punktu wskazanego przez klienta). Dla dostaw w przypadku wybranych Incoterms (CIF, CIP, CFR, CPT). Spółka dokonuje wydzielenia jako odrębnego zobowiązania do wykonania świadczenia usługi transportu lub transportu i ubezpieczenia świadczonych na rzecz klienta po przekazaniu klientowi kontroli nad towarami i produktami, których te dostawy dotyczą. Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w określonym momencie po wykonaniu usługi.

W ramach ujmowania przychodów, Spółka uwzględnia kwestie specyficzne takie jak w szczególności: ocena czy Spółka pełni rolę zleceniodawcy czy pośrednika, prawo do zwrotu produktów, ujęcie rabatów stanowiących element wynagrodzenia zmiennego, ujęcie rabatów stanowiących prawo materialne, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, ujęcie przychodów z umów zawierających niewykonane prawa klientów. W przypadku większości umów zawierających rabaty stanowiące element wynagrodzenia zmiennego, szacowana kwota rabatu w całości podlega ujęciu jako zobowiązania z tytułu bonusów w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.

Zwyczajowe terminy płatności z tytułu sprzedaży dla opisywanego strumienia przychodów wynoszą co do zasady 30 dni.

Spółka zawiera z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej, dostarczanej przez stronę trzecią, wraz z usługą dystrybucji tej energii elektrycznej za pośrednictwem własnej sieci. Spółka ocenia, iż w ramach zawartych umów pełni rolę zleceniodawcy, a jako dwa odrębne zobowiązania do wykonania świadczenia traktuje sprzedaż energii elektrycznej, ujmowaną w ramach przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, oraz usługę dystrybucji, ujmowaną w ramach przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Spółka zawiera również z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji tej energii elektrycznej, przy czym nabywa energię elektryczną wysokonapięciową i po dokonaniu przetworzenia dokonuje jej sprzedaży na średnich i niskich napięciach. Również w tym przypadku Spółka ocenia, iż w ramach zawartych umów, zawierających dwa zobowiązania do wykonania świadczenia, pełni rolę Zleceniobiorcy, przy czym zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i usługę dystrybucji ujmuje w ramach przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Terminy płatności w przypadku umów na sprzedaż energii elektrycznej wynoszą przeciętnie 17 dni.

Koszty związane z umową

Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy

Spółka ponosi koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, których nie poniosłaby, jeżeli umowa nie zostałaby zawarta. Spółka ujmuje koszty doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem jako składnik aktywów w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, jeżeli spodziewa się, że koszty te odzyska. Spółka korzysta z praktycznego rozwiązania i ujmuje koszty w momencie ich poniesienia, jeżeli okres amortyzacji składnika aktywów, który w przeciwnym razie zostałby ujęty przez Spółkę, wynosi jeden rok lub krócej.

Koszty wykonania umowy

Jeżeli koszty poniesione w związku z wykonywaniem umowy zawartej z klientem nie są objęte zakresem standardu innego niż MSSF 15, Spółka ujmuje składnik aktywów w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, będący wynikiem poniesienia kosztów wykonania umowy jedynie w przypadku, gdy koszty te spełniają wszystkie następujące kryteria:

 koszty te są bezpośrednio powiązane z umową lub z przewidywaną umową, którą Spółka może wyraźnie zidentyfikować,

 koszty te prowadzą do wytworzenia lub ulepszenia zasobów Spółki, które będą wykorzystywane do spełnienia (lub do dalszego spełniania) zobowiązań do wykonania świadczenia w przyszłości, oraz

 Spółka spodziewa się, że koszty te odzyska.

Należności i zobowiązania z tytułu umów z klientami prezentowane są odpowiednio:

 należności – nota 17 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe,

 zobowiązania – nota 27 Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe.

 

 

Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Główne linie produktów

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

729 798

770 916

23 602

45 257

1 569 573

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

6

30 270

3 881

2 378

36 535

Przychody ze sprzedaży praw majątkowych

-

7 001

-

-

7 001

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Rejony geograficzne

 

 

 

 

 

Polska

493 832

119 269

27 483

40 567

681 151

Niemcy

73 889

281 895

-

11

355 795 

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

71 341

301 364

-

6 670

379 375

Kraje Azji

-

49 118

-

-

49 118

Kraje Ameryki Południowej

19 789

10 606

-

-

30 395 

Pozostałe kraje

70 953

45 935

-

387

117 275

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Rodzaj klienta

 

 

 

 

 

Klienci będący osobami prawnymi

729 055

808 187

26 726

47 625

1 611 593

Klienci będący osobami fizycznymi

749

-

757

10

1 516

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Rodzaj umowy

 

 

 

 

 

Umowy oparte na stałej cenie

729 804

801 186

24 478

47 635

1 603 103

Pozostałe

-

7 001

3 005

-

10 006

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Relacje z klientami

 

 

 

 

 

Relacje długoterminowe

610 240

713 271

15 267

27 363

1 366 141

Relacje krótkoterminowe

119 564

94 916

12 216

20 272

246 968

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Moment ujmowania przychodów

 

 

 

 

 

Przychody ujmowane w określonym momencie

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109

Kanały sprzedaży

 

 

 

 

 

Sprzedaż bezpośrednia

82 725

748 330

24 478

47 635

903 168

Sprzedaż przez pośredników

647 079

59 857

3 005

-

709 941

Razem

729 804

808 187

27 483

47 635

1 613 109


Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

 

Nawozy - Agro

Tworzywa

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

Główne linie produktów

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

816 828

1 024 606

21 991

35 781

1 899 206

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

-

78 912

4 814

2 346

86 072

Przychody ze sprzedaży praw majątkowych

-

1 755

6

-

1 761

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Rejony geograficzne

 

 

 

 

 

Polska

556 275

177 405

26 811

29 655

790 146

Niemcy

74 185

461 141

-

351

535 677

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

86 546

376 528

-

2

463 076

Kraje Azji

-

35 264

-

2 887

38 151

Kraje Ameryki Południowej

33 393

9 521

-

-

42 914

Pozostałe kraje

66 429

45 414

-

5 232

117 075

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Rodzaj klienta

 

 

 

 

 

Klienci będący osobami prawnymi

815 766

1 105 273

26 162

38 093

1 985 294

Klienci będący osobami fizycznymi

1 062

-

649

34

1 745

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Rodzaj umowy

 

 

 

 

 

Umowy oparte na stałej cenie

816 828

1 103 518

25 586

38 127

1 984 059

Pozostałe

-

1 755

1 225

-

2 980

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Relacje z klientami

 

 

 

 

 

Relacje długoterminowe

697 448

939 751

13 016

19 122

1 669 337

Relacje krótkoterminowe

119 380

165 522

13 795

19 005

317 702

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Moment ujmowania przychodów

 

 

 

 

 

Przychody ujmowane w określonym momencie

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

Kanały sprzedaży

 

 

 

 

 

Sprzedaż bezpośrednia

78 062

1 054 239

25 586

38 127

1 196 014

Sprzedaż przez pośredników

738 766

51 034

1 225

-

791 025

Razem

816 828

1 105 273

26 811

38 127

1 987 039

 

 

W pozycji rodzaj umowy oparty o stałej cenie Spółka ujmuje przychody, których cena nie jest rozliczana w oparciu o zużyty czas i nakłady.

Podział relacji z klientami na krótko i długoterminowe dokonany jest na podstawie okresu obowiązywania umowy.

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej

Polityka rachunkowości

Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Kosztami wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Spółki za wyjątkiem kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych kosztów i kosztów finansowych. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część stałych kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży są to ewidencjonowane koszty związane ze sprzedażą. Do kosztów tych zalicza się między innymi:

 opakowania wysyłkowe,

 koszty transportu, załadunku, wyładunku,

 opłaty celne i prowizje handlowe,

 ubezpieczenia produktów w czasie transportu,

 utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności z tytułu dostaw i usług za wyjątkiem odpisów na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych (prezentowane w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych) oraz odsetek od należności (prezentowane w przychodach lub kosztach finansowych).

Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty:

 koszty ogólnoadministracyjne związane z utrzymaniem określonych komórek zarządu,

 koszty ogólnoprodukcyjne (związane z produkcją, które nie dotyczą poszczególnych wydziałów, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek ogólnego przeznaczenia).

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Amortyzacja

137 451

133 120

Zużycie materiałów i energii

823 673

1 067 488

Usługi obce

242 008

258 071

Podatki i opłaty

70 298

72 547

Wynagrodzenia

167 541

185 391

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

45 618

46 781

Pozostałe koszty rodzajowe

23 115

27 841

Koszty według rodzaju

1 509 704

1 791 239

Zmiana stanu produktów(+/-)

49 773

17 916

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki(-)

(1 905)

(2 022)

Koszty sprzedaży(-)

(102 963)

(105 391)

Koszty ogólnego zarządu(-)

(174 997)

(193 340)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

35 231

79 969

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

1 314 843

1 588 371

w tym podatek akcyzowy

513

1 291

Istotny spadek pozycji Zużycie materiałów i energii o kwotę 243 815 tys. zł wynika głównie ze spadku wartości zużycia podstawowych surowców związanych z niższą ceną, ilością zużycia oraz ujęciem rekompensat wynikających z ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w kwocie 21 828 tys. zł.

Spadek pozycji Usługi obce o kwotę 16 063 tys. zł wynika głównie z niższych usług doradczych i prawnych oraz usług IT.

Spadek pozycji Wynagrodzenia o kwotę 17 850 tys. zł wynika głównie z otrzymanego dofinansowania z tarczy antykryzysowej związanej z COVID - 19.

Wzrost pozycji Zmiana stanu produktów o kwotę 31 857 tys. zł wynika ze spadku zapasów.

Spadek pozycji Koszty ogólnego zarządu o kwotę 18 343 tys. zł wynika z niższych kosztów usług obcych, doradcze), kosztów reklamy oraz rozliczenia wtórnego w ramach transformacji IT.

Spadek pozycji Wartość sprzedanych towarów i materiałów o kwotę 44 738 tys. zł wynika z niższej sprzedaży kaprolaktamu oraz z niższej sprzedaży materiałów z zapasu.

Koszty amortyzacji zostały ujęte w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach w następujących proporcjach:

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

116 851

114 395

Koszty sprzedaży

6 104

5 644

Koszty ogólnego zarządu

14 496

13 081

Amortyzacja ogółem

137 451

133 120

Nota 2.1 Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów i usług

1 272 962

1 506 566

Koszt nabycia sprzedanych towarów i materiałów

35 231 

79 969

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych praw majątkowych

6 650 

1 836

Koszty działalności ogółem

1 314 843

1 588 371

Nota 2.2 Koszty świadczeń pracowniczych

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Wynagrodzenia wypłacone i należne

182 185

182 549

Ubezpieczenia społeczne

32 899

33 270

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7 472

5 979

Szkolenia

354

661

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń

314

110

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych

(64)

101

Zmiana stanu rezerwy na niewykorzystane urlopy

(571)

358

Zmiana stanu rezerwy na nagrodę roczną i premię motywacyjną

(15 919)

2 734

Pozostałe

6 489

6 410

 

213 159

232 172

Średnie zatrudnienie

2 215

2 214


Nota 2.3 Uzgodnienie kosztów leasingu

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Amortyzacja składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania(-)

(11 481)

(11 535)

Koszty odsetkowe od zobowiązań leasingowych(-)

(1 944)

(2 166)

Koszty związane leasingiem krótkoterminowym wyłączonym z zakresu MSSF16(-)

(5 163)

(6 505)

Koszty związane ze zmienną opłatą leasingową nieuwzględniona w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu(-)

(86)

(162)

Pozostałe(+/-)

1 250

547

Razem

(17 424)

(19 821)

Koszty amortyzacji, koszty związane z leasingiem krótkoterminowym, koszty związane ze zmienną opłatą leasingową ujęte są głównie w koszcie wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów i usług. Koszty odsetkowe ujęte są w kosztach finansowych.

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Polityka rachunkowości

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody, które nie zostały zakwalifikowane do działalności operacyjnej i finansowej.

 

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Rozwiązane odpisy aktualizujące:

 

 

Pozostałe należności

15

67

 

15

67

Pozostałe przychody operacyjne:

 

 

Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych

6 856

7 255

Otrzymane odszkodowania

802

3 557

Dotacje

2 307

2 050

Otrzymane rekompensaty energetyczne za rok 2019

13 993

-

Pozostałe

849

776

 

24 807

13 638

 

24 822

13 705


Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Polityka rachunkowości

Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty, które nie zostały zakwalifikowane do działalności operacyjnej i finansowej.

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Strata ze zbycia aktywów:

 

 

Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych

2 203

2 092

 

2 203

2 092

Utworzone odpisy aktualizujące:

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

1 353

735

Nieruchomości inwestycyjne

3

81

Wartości niematerialne

-

2

Pozostałe należności

47

1 989

 

1 403

2 807

Pozostałe koszty operacyjne:

 

 

Koszty z tytułu utrzymania nieruchomości inwestycyjnych

5 412

5 136

Kary i odszkodowania

308

341

Przestoje wyłączonych z eksploatacji instalacji

563

586

Koszty usuwania skutków awarii

7 342

11 407

Utworzone rezerwy

-

1 606

Pozostałe koszty

1 224

440

 

14 849

19 516

 

18 455

24 415

W pozycji koszty z tytułu utrzymania nieruchomości inwestycyjnych ujęta jest amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych, których wartość w 2020 roku wyniosła 1 609 tys. zł (rok 2019: 1 408 tys. zł).

Na kwotę w wysokości 7 342 tys. zł składają się w szczególności, koszty likwidacji skutków awarii związanych z:

 usunięcie awarii na estakadach ogólno - przemysłowych w Segmencie Energetyka w kwocie 2 298 tys. zł,

 usunięcie awarii w Centrali Wody Uzupełniająca Obieg Chłodni w Segmencie Tworzywa w kwocie 1 343 tys. zł.


Nota 5 Przychody finansowe

Polityka rachunkowości

Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków pieniężnych, pożyczek, innych oprocentowanych instrumentów, należne dywidendy, zyski z tytułu zbycia dostępnych do sprzedaży instrumentów finansowych, zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z tytułu różnic kursowych oraz zyski dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie, kiedy Spółka nabywa prawo do jej otrzymania.

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Przychody odsetkowe:

 

 

Odsetki od cash poolingu, lokat bankowych

8 767

8 505

Odsetki od pożyczek

19 856

9 930

Pozostałe przychody odsetkowe

128

229

 

28 751

18 664

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych:

 

 

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych

1 340

363

 

1 340

363

Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:

 

 

Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

25 903

655

 

25 903

655

Pozostałe przychody finansowe:

 

 

Zysk na różnicach kursowych

-

10 787

Dywidendy otrzymane

182 116

87 267

Pozostałe

6 174

7 225

 

188 290

105 279

 

244 284

124 961

W pozycji Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ujęto wpływ wyceny opcji kupna i opcji sprzedaży Grupy Azoty POLYOLEFINS w łącznej kwocie 24 304 tys. zł. Szczegółowa informacja na temat tych instrumentów finansowych znajduje się w nocie 30.6.

Nota 6 Koszty finansowe

Polityka rachunkowości

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia, leasingu, odwracanie dyskonta z tytułu rezerw, straty z tytułu różnic kursowych, straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Koszty z tytułu odsetek są ustalane w oparciu o efektywną stopę procentową.

Koszty finansowe, które bezpośrednio można przyporządkować nabyciu, wytworzeniu danego składnika aktywów włącza się do ceny nabycia, wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego Spółka ujmuje jako koszt w okresie, w którym zostały poniesione

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Koszty odsetkowe:

 

 

Odsetki od kredytów

56 260

53 959

Odsetki od cash poolingu

7 936

8 140

Odsetki od faktoringu, dyskonta wierzytelności i leasingu

4 230

3 592

Pozostałe koszty odsetkowe

1 457

1 665

 

69 883

67 356

Strata ze sprzedaży inwestycji finansowych

 

 

Odpis na udziały i akcje

-

32 230

 

-

32 230

Straty z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych:

 

 

Straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

7 343

781

 

7 343

781

Pozostałe koszty finansowe:

 

 

Strata na różnicach kursowych

48 997

-

Pozostałe

7 633

8 173

 

56 630

8 173

 

133 856

108 540

Na kwotę 48 997 tys. zł (w 2019 roku: 10 787 tys. zł zyski na różnicach kursowych) straty na różnicach kursowych składają się:

 ujemne saldo różnic kursowych zrealizowanych w kwocie 323 tys. zł (w 2019 roku: dodatnie saldo różnic kursowych: 6 626 tys. zł),

 ujemne saldo różnic kursowych z tytułu zrealizowanych transakcji związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi w kwocie 815 tys. zł (w 2019 roku: dodatnie saldo różnic kursowych w kwocie 1 533 tys. zł),

 ujemne saldo różnic kursowych na dzień bilansowy z tytułu wyceny walutowych pozycji należności i zobowiązań w kwocie 47 833 tys. zł (w 2019 roku: dodatnie saldo różnic kursowych: 2 309 tys. zł),

 ujemne saldo różnic kursowych z wyceny na dzień bilansowych pozostałych pozycji w kwocie 26 tys. zł (w 2019 roku: dodatnie saldo różnic kursowych: 319 tys. zł).

Wartość odsetek skapitalizowanych do wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w roku 2020 wyniosła 489 tys. zł (w 2019 roku: 1 196 tys. zł).

Nota 7 Podatek dochodowy

Nota 7.1 Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.

Podatek odroczony wyliczany jest w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Podatek odroczony nie jest ujmowany w przypadku: 1) początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód do opodatkowania pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek, 2) różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości, 3) różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy.

Dochody uzyskiwane z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych mogą być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Przyszłe korzyści z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego traktowane są jako ulga inwestycyjna i ujmowane, przez analogię, w oparciu o MSR 12, jako aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniża się w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje się w górę w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania staje się prawdopodobne.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają wzajemnej kompensacie, jeżeli Spółka posiada tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego oraz gdy dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę sama władzę podatkową. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku nie są dyskontowane i są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe.

Zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczący przeniesienia nierozliczonej straty podatkowej w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie dostępny przyszły dochód do opodatkowania, od którego można odpisać nierozliczone straty podatkowe. Oceniając, czy jest prawdopodobne, że dostępny przyszły dochód do opodatkowania będzie wystarczający, dana Spółka bierze pod uwagę charakter, pochodzenie, harmonogram i prawdopodobieństwo uzyskania takiego dochodu.

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Bieżący podatek dochodowy:

 

 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

4 649

34 334

Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych

(1 183)

-

 

3 466

34 334

Odroczony podatek dochodowy:

 

 

Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych

8 007

13 065

 

8 007

13 065

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

11 473

47 399

Nota 7.2 Efektywna stopa podatkowa

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zysk przed opodatkowaniem

 137 101

105 648

Podatek obliczony według obowiązującej stawki podatkowej

26 049

20 073

Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów podatkowych(+/-)

(27 024)

(12 285)

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych(+/-)

(10 199)

6 544

Efekt podatkowy włączenia rzeczowych aktywów trwałych do działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej(+/-)

1 896

2 165

Zmniejszenie aktywa z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej podlegającej odliczeniu w przyszłych okresach(+/-)

-

25 894

Pozostałe(+/-)

20 751

5 008

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

11 473

47 399

Efektywna stopa podatkowa

8,37%

44,86%

Efektywna stopa podatkowa w wysokości 8,37% w 2020 roku wynika głównie z efektu podatkowego z otrzymanych dywidend, które są zwolnione z opodatkowania.

Efektywna stopa podatkowa w wysokości 44,86% w 2019 roku wynikała głównie ze zmniejszenia utworzonego w poprzednich okresach aktywa podatkowego z tytułu prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ze względu na brak pewności realizacji przyszłych dochodów, które będą korzystać ze zwolnienia podatkowego na skutek odnotowanej straty na działalności prowadzonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 2019 roku.

W związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy Wytwórni Poliamidów II Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny („SSE”). Zgodnie z otrzymanym zezwoleniem Spółka zobligowana była do poniesienia nakładów w minimalnej kwocie 203 000 tys. zł oraz zwiększenia zatrudnienia o 34 osoby i utrzymania go do 30 czerwca 2020 roku. Warunki określone w zezwoleniu zostały spełnione w trakcie 2017 roku i zgodnie z obecnymi planami Spółka spełniła warunek utrzymania zatrudnienia do 30 czerwca 2020 roku.

Poniesione przez Spółkę kwalifikowane nakłady inwestycyjne na dzień zakończenia inwestycji wyniosły 222 603 tys. zł, co może pozwolić na zrealizowanie oszczędności podatkowych na działalności strefowej w wysokości około 107 mln zł (bez uwzględnienia efektu dyskonta).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w związku z poniesieniem w ostatnich okresach strat na działalności strefowej i wynikającej stąd niepewności odnośnie możliwości realizacji korzyści podatkowych z tego tytułu Spółka zadecydowała o zaprzestaniu rozpoznawania aktywa z tytułu przyszłych korzyści podatkowych. Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku nadal nie ujmuje aktywa z tego tytułu.

Nota 7.3 Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach

 

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat(+/-)

(876)

(2 303)

(Straty)/Zyski aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

(876)

(2 303)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat(+/-)

(12 516)

941

Wycena instrumentów zabezpieczających poprzez rachunkowość zabezpieczeń

(12 516)

941

Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach

(13 392)

(1 362)

 

Nota 7.4 Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

Aktywa(-)

Rezerwa(+)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Rzeczowe aktywa trwałe

(10 921)

(9 558)

44 266

44 542

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

-

-

8 363

9 730

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

-

1 153

Wartości niematerialne

-

(1 363)

7 360

7 354

Aktywa finansowe

(1 057)

(1 057)

105

105

Zapasy i prawa majątkowe

(1 661)

(2 103)

12 821

8 647

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(326)

(1 169)

4 173

45

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(20 757)

(20 241)

370

350

Świadczenia pracownicze

(18 036)

(20 105)

 

-

Rezerwy

(7 763)

(6 368)

1 213

102

Kredyty i pożyczki

(2 172)

(729)

110

157

Zobowiązania z tytułu leasingu

(8 130)

(9 556)

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

195

Wycena instrumentów zabezpieczających przez rachunkowość zabezpieczeń

(11 483)

-

-

1 377

Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach

-

-

-

-

Pozostałe

(487)

(162)

53

80

Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego

(82 793)

(72 411)

78 834

73 837

Kompensata

78 834

72 411

(78 834)

(72 411)

Aktywa(-)/Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

(3 959)

-

-

1 426

 

 

Nota 7.5 Zmiana różnic przejściowych

Stan na dzień

01.01.2020

Rachunku zysków i strat

Innych całkowitych dochodach

Stan na dzień

31.12.2020

Rzeczowe aktywa trwałe

34 984

(1 639)

-

33 345

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

9 730

(1 367)

-

8 363

Nieruchomości inwestycyjne

1 153

(1 153)

-

-

Wartości niematerialne

5 991

1 369

-

7 360

Aktywa finansowe

(952)

-

-

(952)

Zapasy i prawa majątkowe

6 544

4 616

-

11 160

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(1 124)

4 971

-

3 847

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(19 891)

(496)

-

(20 387)

Świadczenia pracownicze

(20 105)

2 945

(876)

(18 036)

Rezerwy

(6 266)

(284)

-

(6 550)

Kredyty i pożyczki

(572)

(1 490)

-

(2 062)

Zobowiązania z tytułu leasingu

(9 556)

1 426 

-

(8 130)

Instrumenty pochodne

195

(195)

-

-

Wycena instrumentów zabezpieczających przez rachunkowość zabezpieczeń

1 377

(344)

(12 516)

(11 483)

Pozostałe

(82)

(352)

-

(434)

Aktywa (-) z tytułu podatku odroczonego

1 426

8 007

(13 392)

(3 959)


 

Stan na dzień

01.01.2019

Rachunku zysków i strat

Innych całkowitych dochodach

Stan na dzień

31.12.2019

Rzeczowe aktywa trwałe

36 411

(1 427)

-

34 984

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

-

9 730

-

9 730

Nieruchomości inwestycyjne

2 119

(966)

-

1 153

Wartości niematerialne

6 116

(125)

-

5 991

Aktywa finansowe

(952)

-

-

(952)

Zapasy i prawa majątkowe

4 940

1 604

-

6 544

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(321)

(803)

-

(1 124)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(10 483)

(9 408)

 

(19 891)

Świadczenia pracownicze

(16 867)

(935)

(2 303)

(20 105)

Rezerwy

(5 613)

(653)

-

(6 266)

Kredyty i pożyczki

(182)

(390)

-

(572)

Zobowiązania z tytułu leasingu

-

(9 556)

-

(9 556)

Instrumenty pochodne

137

58

-

195

Wycena instrumentów zabezpieczających przez rachunkowość zabezpieczeń

436

-

941

1 377

Pomoc publiczna podlegająca odliczeniu w przyszłych okresach

(25 894)

25 894

-

-

Pozostałe

(124)

42

-

(82)

Rezerwa(+) z tytułu podatku odroczonego

(10 277)

13 065

(1 362)

1 426

 

 

Nota 7.6 Nieujęte aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Zarówno na dzień 31 grudnia 2020 roku jak i 31 grudnia 2019 roku Spółka nie rozpoznała rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z różnicą pomiędzy wartością podatkową i księgową posiadanych przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty PUŁAWY.

Wartość nieujętych różnic przejściowych z tego tytułu wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak i 31 grudnia 2019 roku 1 775 995 tys. zł. Spółka nie tworzy podatku odroczonego ponieważ nie oczekuje, że ta różnica przejściowa się odwróci.

Ponadto Spółka, jak opisano w Nocie 7.4, ze względu na ograniczony horyzont czasowy posiadanych budżetów podatkowych, nie rozpoznaje składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku związanego z działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość nieujętego aktywa na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi około 94,6 mln zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: około 101 mln zł). Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zakładana jest do roku 2026.

Nota 8 Działalność zaniechana

W roku 2020 i 2019 działalność zaniechana nie występowała.

Nota 9 Zysk na jedną akcję

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej:

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zysk netto

125 628

58 249

Liczba akcji na początek okresu

99 195 484

99 195 484

Liczba akcji na koniec okresu

99 195 484

99 195 484

Średnia ważona liczba akcji w okresie

99 195 484

99 195 484

Zysk na jedną akcję:

 

 

Podstawowy (zł)

1,27

0,59

Rozwodniony (zł)

1,27

0,59

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.

Nota 10 Rzeczowe aktywa trwałe

Polityka rachunkowości

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Grupę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane, jako część tego urządzenia.

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania rzeczowych aktywów trwałych są określane, jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych rzeczowych aktywów trwałych i są ujmowane odpowiednio jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat.

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania aktywa do używania.

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w pozycji Pozostałe należności w ramach aktywów trwałych.

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszt.

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych, względnie jego istotnych i odrębnych części składowych, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:

Typ

Stawka amortyzacyjna

Okres

Grunty

brak

-

Budynki i budowle

1% - 33%

3-100 lat

Maszyny i urządzenia techniczne

2% - 100%

1-50 lat

Urządzenia biurowe

10% - 100%

1-10 lat

Środki transportu

7% - 100%

1-7 lat

Komputery

20% - 100%

1-5 lat

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w momencie, w którym dany składnik rzeczowych aktywów trwałych znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z zamierzeniem zarządu jednostki. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową rzeczowego aktywa trwałego lub postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości rzeczowego aktywa trwałego.

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Rzeczowe aktywa trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe, o ile ich cena nabycia lub koszt wytworzenia są istotne w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całego rzeczowego aktywa trwałego. Wyodrębnione części składowe amortyzuje się osobno przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

Wartość bilansowa aktywów Spółki, za wyjątkiem zapasów, aktywów z tytułu podatku odroczonego i instrumentów finansowych, dla których stosuje się inne zasady, poddawana jest analizie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne (OWŚP). Szacunki wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do OWŚP zawierających wartości firmy i wartości niematerialne, które nie są jeszcze oddane do użytkowania oraz o nieokreślonym okresie użytkowania dokonywane są corocznie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznawane są w każdym wypadku, w którym wartość bilansowa składnika aktywów lub związanego z nim OWŚP przewyższa jego wartość odzyskiwalną.

Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWŚP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWŚP. Dla celów przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwych do określenia zespołów aktywów generujących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWŚP. Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są użytkowane przez więcej niż jeden OWŚP. Aktywa wspólne są przypisane do OWŚP na bazie jednolitych i zasadnych przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element testowanych OWŚP, do których są przypisane.

Wartość bilansowa

 

na dzień

31.12.2020

na dzień

31.12.2019

Grunty

572

572

Budynki i budowle

484 094

471 589

Maszyny i urządzenia

998 570

1 037 254

Środki transportu

594

876

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

47 270

48 708

 

1 531 100

1 558 999

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

111 595

102 562

 

1 642 695

1 661 561

 

 

Zestawienie netto rzeczowych aktywów trwałych

 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe rzeczowe aktywa

trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku

572

471 589

1 037 254

876

48 708

102 562

1 661 561

Zwiększenia, w tym:

-

38 730 

51 409 

-

4 549 

102 445 

197 133

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

-

38 708 

49 520 

-

4 545 

102 445 

195 218

Zwiększenia z tytułu odwrócenia i wykorzystania odpisu aktualizującego

-

22 

1 010 

-

-

1 036

Zwiększenia pozostałe

-

-

879

-

-

-

879

Zmniejszenia, w tym:(-)

-

(26 225)

(90 093)

(282)

(5 987)

(93 412)

(215 999)

Amortyzacja

-

(25 234)

(88 036)

(269)

(5 980)

-

(119 519)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia i likwidacji

-

(22)

(1 005)

(13)

(4)

-

(1 044)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji

-

-

-

-

-

(93 192)

(93 192)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

-

(90)

(1 040)

-

(3)

(220)

(1 353)

Zmniejszenia pozostałe

-

(879)

(12)

-

-

-

(891)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

572

484 094 

998 570 

594 

47 270 

111 595 

1 642 695


 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku

572

439 219

1 019 909

938

27 478

158 628

1 646 744

Zwiększenia, w tym:

-

61 906

115 280

402

27 589

134 682

339 859

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

-

61 233

114 854

271

27 562

134 682

338 602

Zwiększenia z tytułu odwrócenia i wykorzystania odpisu aktualizującego

-

658

426

-

23

-

1 107

Zwiększenia z tytułu przekwalifikowania z nieruchomości inwestycyjnych

-

15

-

-

-

-

15

Zwiększenia pozostałe

-

-

-

131

4

-

135

Zmniejszenia, w tym:(-)

-

(29 536)

(97 935)

(464)

(6 359)

(190 748)

(325 042)

Amortyzacja

-

(23 862)

(86 175)

(363)

(6 308)

-

(116 708)

Zmniejszenia stanu z tytułu aportu

-

(344)

(10 923)

(101)

(24)

(102)

(11 494)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia i likwidacji

-

(658)

(264)

-

(23)

-

(945)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji

-

-

-

-

-

(190 646)

(190 646)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

-

(509)

(222)

-

(4)

-

(735)

Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych

-

(4 163)

(182)

-

-

-

(4 345)

Zmniejszenia pozostałe

-

-

(169)

-

-

-

(169)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku

572

471 589

1 037 254

876

48 708

102 562

1 661 561


Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Na dzień 31.12.2020 roku

 

 

 

 

 

 

 

Wartość bilansowa brutto

572

1 024 933 

2 444 293 

10 423 

106 766 

165 508 

3 752 495

Skumulowane umorzenie(-)

-

(534 272)

(1 387 587)

(9 829)

(59 463)

-

(1 991 151)

Odpisy z tytułu utraty wartości(-)

-

(6 567)

(58 136)

-

(33)

(53 913)

(118 649)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

572

484 094 

998 570 

594 

47 270 

111 595 

1 642 695

Na dzień 31.12.2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

Wartość bilansowa brutto

572

988 585

2 396 449

11 265

102 569

156 255

3 655 695

Skumulowane umorzenie(-)

-

(510 497)

(1 301 089)

(10 389)

(53 827)

-

(1 875 802)

Odpisy z tytułu utraty wartości(-)

-

(6 499)

(58 106)

-

(34)

(53 693)

(118 332)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku

572

471 589

1 037 254

876

48 708

102 562

1 661 561

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i ich wykorzystanie

 

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Wartość odpisów na dzień 01.01.2020 roku

6 499

58 106

34

53 693

118 332

Odpis aktualizujący ujęty w rachunku zysków i strat

90

1 040

3

220 

1 353

Odwrócenie i wykorzystanie odpisu aktualizującego ujęte w rachunku zysków i strat(-)

(22)

(1 010)

(4)

-

(1 036)

Wartość odpisów na dzień 31.12.2020 roku

6 567

58 136

33 

53 913 

118 649 

Wartość odpisów na dzień 01.01.2019 roku

6 648

58 310

53

53 693

118 704

Odpis aktualizujący ujęty w rachunku zysków i strat

509

222

4

-

735

Odwrócenie i wykorzystanie odpisu aktualizującego ujęte w rachunku zysków i strat(-)

(658)

(426)

(23)

-

(1 107)

Wartość odpisów na dzień 31.12.2019 roku

6 499

58 106

34

53 693

118 332

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiła przesłanka wymieniona w par. 12d MSR 36 Utrata wartości aktywów tj. wartość bilansowa aktywów netto Spółki była wyższa od jej kapitalizacji rynkowej. W związku z tym Spółka przeprowadziła test na utratę wartości.

Testom na utratę wartości zostały poddane aktywa ośrodków wypracowujących środki pieniężne („OWŚP Nawozy i OWŚP Tworzywa). Aktywa pozostałych Segmentów (Energetyka, Pozostałe) nie były przedmiotem odrębnych testów z uwagi na ich działalność na rzecz testowanych OWŚP. Koszty pozostałych Segmentów (koszt mediów energetycznych, koszty ogólnozakładowe) zostały rozliczone w wynikach operacyjnych testowanych OWŚP, natomiast aktywa tych Segmentów zostały w całości przypisane do aktywów testowanych OWŚP według kluczy:

Energetyka – klucz zużycia mediów energetycznych,

Pozostałe – klucz udziału aktywów danego OWŚP w sumie aktywów testowanych OWŚP.

W wyniku przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.

Wyszczególnienie

Opis

Określenie OWŚP

Nawozy

Tworzywa

Zawiązanie odpisu

Brak

Rozwiązanie odpisu

Brak

Średnioważony koszt kapitału WACC w ujęciu nominalnym (%)

5,78% dla OWŚP Nawozy

6,36% dla OWŚP Tworzywa

Główne założenia

Nieograniczony okres funkcjonowania OWŚP.

Poziom cen podstawowych surowców przyjęto na bazie notowań rynkowych

w horyzoncie prognozy.

Poziom marży EBITDA dla OWŚP Nawozy

i Tworzywa założono na poziomach rynkowych zbliżonych do obserwowanych w przeszłości, w oparciu o prognozowane trendy cenowe.

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym ustalona jest na poziomie długoterminowego celu inflacyjnego NBP.

Wartość użytkowa

Nawozy – 1 406 529 tys. zł

Tworzywa – 1 051 848 tys. zł

Nadwyżka wartości użytkowej nad wartością majątku

Nawozy – 434 382 tys. zł

Tworzywa – 197 414 tys. zł

 

Analizy wrażliwości przeprowadzonych testów wskazują na brak konieczności ujmowania odpisów w przypadku obniżenia poziomu EBIT o nie więcej niż 18,76% dla OWŚP Tworzywa i 32,48% dla OWŚP Nawozy lub podwyższenia WACC do poziomu nieprzekraczającego 7,29% dla OWŚP Tworzywa i 7,20% dla OWŚP Nawozy.

Przy określaniu wartości bilansowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne uwzględniono również aktywa z tytułu praw do użytkowania (PDU) ujawnionych zgodnie MSSF 16, natomiast przy określaniu wartości użytkowej OWŚP nie zostały uwzględnione ujemne przepływy dotyczące PDU, służące obsłudze rozpoznanych zobowiązań leasingowych. Dlatego wartość bilansowa i wartość użytkowa OWŚP została następnie pomniejszona o wartość zobowiązań dotyczących PDU na dzień bilansowy.

Prognozy przepływów pieniężnych w testach uwzględniają wpływ pandemii koronawirusa oznaczonego symbolem SARS-CoV-2, w zakresie, w jakim było to możliwe do ustalenia w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i posiadane prognozy. Dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w Nocie 38 Informacja o skutkach pandemii choroby zakaźnej COVID-19.

Nakłady na istotne rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nierozliczone nakłady dotyczą w szczególności następujących zadań:

budowy instalacji pilotażowej kwasów humusowych w kwocie 18 621 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 18 200 tys. zł),

budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z Wydziału Kwasu Siarkowego i Kwasu Azotowego dwuciśnieniowegokwocie 10 023 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 247 tys. zł),

budowa instalacji kwasu azotowego stężonego 40 tt/r w kwocie 8 585 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 548 tys. zł)

budowa instalacji odsiarczania spalin w kwocie 6 255 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 3 758 tys. zł)

odbiór żużla z kotłów EC II w kwocie 8 618 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 5 800 tys. zł),

Wartość bilansowa brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych lub odpisanych, rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 322 204 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 313 678 tys. zł), w tym rzeczowych aktywów trwałych postawionych w stan likwidacji 39 281 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 33 655 tys. zł) oraz rzeczowych aktywów trwałych z dokonanymi odpisami aktualizującymi 173 603 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 174 204 tys. zł). Największą grupę stanowią maszyny i urządzenia, których wartość bilansowa brutto na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 246 302 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 222 740 tys. zł).

Zabezpieczenia

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań Spółki.

Nota 11 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Polityka rachunkowości

W momencie zawarcia umowy Spółka ocenia czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera elementy, które mogą być leasingiem. Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Oceniając, czy umowa przekazuje prawa do użytkowania zidentyfikowanego aktywa, Spółka określa:

Identyfikowalność aktywa, które może być określone jednoznacznie w umowie lub które można zidentyfikowaćsposób dorozumiany w momencie, w którym składnik aktywów udostępnia się do użytkowania (np. protokół zdawczo-odbiorczy). Aktywo musi być fizycznie odrębne lub reprezentować zasadniczo całą zdolność użytkową danego składnika aktywów, przez co zapewnia klientowi zasadniczo wszystkie korzyści ekonomiczne z użytkowania. Jeżeli dostawca ma znaczące prawo do zastąpienia składnika aktywów przez cały okres użytkowania, to aktywo nie jest identyfikowalne.

Prawo do uzyskiwania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów przez okres leasingu.

Prawo do kierowania użytkowaniem aktywa - Spółka ma takie prawo, kiedy ma prawo do podejmowania decyzji w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów przez cały okres użytkowania. W rzadkich wypadkach, kiedy podjęto wcześniej decyzje w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów, Spółka ma prawo do kierowania użytkowaniem, kiedy:

oma prawo do posługiwania się składnikiem aktywów (lub do pokierowania innymi, aby posługiwali się składnikiem aktywów w ustalony przez nią sposób) przez cały okres użytkowania, a dostawca nie ma prawa zmieniać jej poleceń dotyczących posługiwania się składnikiem aktywów, lub

ozaprojektowała składnik aktywów w sposób, który z góry określa, w jaki sposób i w jakim celu składnik aktywów będzie wykorzystywany przez cały okres użytkowania.

Spółka ustala nieodwołalny okres leasingu uwzględniając:

okresy, których dotyczy opcja przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, oraz

okresy, których dotyczy opcja wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca nie skorzysta z tej opcji.

Spółka aktualizuje okres leasingu, gdy zaszła zmiana dotycząca nieodwołalnego okresu leasingu.

Umowy leasingu na czas określony

W przypadku umów na czas określony i opcji wypowiedzenia tylko przez leasingobiorcę, Spółka ocenia czy jest wystarczająco pewne, czy oraz w którym momencie leasingobiorca z opcji wypowiedzenia skorzysta.

Umowy leasingu na czas nieokreślony

Umowy na czas nieokreślony, w których leasingobiorca ma prawo wypowiedzenia umowy, ujmuje się jako leasing w okresie ich przewidywanego trwania, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia istotnych zmian tych umów w przyszłości. W oparciu o dokonany osąd Spółka przyjmuje, że dla większości umów na czas nieokreślony istotna zmiana ich warunków może nastąpić w okresie 3-5 lat, w zależności od grupy aktywów, z tym, że dla umów dotyczących nieruchomości przyjmuje okres 5 lat, chyba, że Spółka posiada uzasadnienie właściwości przyjęcia dłuższego okresu (np. dla nieruchomości okres amortyzacji składnika u leasingodawcy). Szacunek ten jest weryfikowany nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego. Ustalając okres leasingu, Spółka określa okres egzekwowalności umowy. Leasing przestaje być egzekwowalny, gdy zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca mają jednocześnie prawo wypowiedzenia umowy bez konieczności uzyskania zezwolenia drugiej strony nie ponosząc kar większych niż nieznaczące. Spółka ocenia istotność szeroko rozumianych kar, tzn. poza kwestiami wynikającymi wprost z zapisów umownych, uwzględnia się wszelkie inne istotne czynniki ekonomiczne zniechęcające do wypowiedzenia umowy (np. istotne inwestycje w przedmiocie leasingu, dostępność rozwiązań alternatywnych, koszty relokacji). Jeśli ani Spółka jako leasingobiorca, ani leasingodawca nie poniesie istotnej kary za wypowiedzenie (rozumianej szeroko), leasing przestaje być egzekwowalny i jego okres stanowi okres wypowiedzenia. Natomiast w sytuacji, gdy którakolwiek ze stron – zgodnie z profesjonalnym osądem – poniesie istotną karę za wypowiedzenie (rozumianą szeroko), Spółka określa okres leasingu jako wystarczająco pewny (czyli okres, co do którego można z wystarczającą pewnością założyć, że umowa będzie trwać).

Leasingi krótkoterminowe i leasingi o niskiej wartości składnika bazowego

Spółka zadecydowała o nieujmowaniu praw do użytkowania aktywów i zobowiązań finansowych dla krótkoterminowych umów leasingu, których nieodwołalny okres leasingu wynosi 12 miesięcy lub mniej oraz leasingówodniesieniu, do których składnik aktywów na datę początkowego ujęcia ma niską wartość, tj. nie przekracza 10 000 złotych. Spółka ujmuje opłaty leasingowe dla takich leasingów jako koszty metodą liniową w trakcie okresu leasingu.

Początkowe ujęcie

Prawa do użytkowania zidentyfikowanego aktywa wycenia się początkowo według kosztu. Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje:

kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,

wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,

wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę oraz

szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnia aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował lub przeprowadzeniem renowacji składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Późniejsza wycena

Prawo do użytkowania składnika aktywów wycenione według kosztu jest następnie pomniejszane o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wyliczane metodą liniową. Składnik aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzowany jest od daty rozpoczęcia leasingu do końca okresu użytkowania tego składnika lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Szacowany okres użytkowania prawa do użytkowania składnika aktywów jest określany na takich samych zasadach, jak szacunki okresu użytkowania środków trwałych z uwzględnieniem okresu, na który zawarta jest umowa leasingu. Dodatkowo, prawo do użytkowania składnika aktywów jest testowane na utratę wartości i korygowane o odpisy z tytułu utraty wartości, w przypadku ich wystąpienia oraz korygowane z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.

Prezentacja

Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania prezentowane są w odrębnej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, tj. aktywa z tytułu prawa do użytkowania.

 

 

Zestawienie netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

PDU w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku

22 273

19

962

535

23 606

16

47 411

Zwiększenia, w tym:

-

1

-

-

5 672

5 498

11 171

Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów

-

-

-

-

-

5 498

5 498

Zwiększenia z tytułu nowych umów leasing (z rozliczenia PDU w budowie

-

-

-

-

5 672

-

5 672

Zwiększenia pozostałe

-

1

-

-

-

-

1

Zmniejszenia w tym:(-)

(325)

(20)

(908)

(278)

(11 282)

(5 437)

(18 250)

Amortyzacja

(317)

(20)

(665)

(278)

(11 282)

-

(12 562)

Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych

-

-

-

-

-

(5 421)

(5 421)

Zmniejszenia pozostałe

(8)

-

(243)

-

-

(16)

(267)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

21 948

-

54

257

17 996

77

40 332 

 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku

-

-

-

-

-

-

-

Wpływ wdrożenia MSSF 16, w tym:

26 828

39

1 849

814

11 371

-

40 901

Wartość aktywów wykazanych na 31.12. 2018 roku jako leasing finansowy zgodnie z MSR 17

-

-

-

-

3 488

-

3 488

PWUG wykazywane bilansowo 31.12.2018 roku

365

-

-

-

 

-

365

Zwiększenia z tytułu wdrożenia MSSF 16

26 463

39

1 849

814

7 883

-

37 048

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku

26 828

39

1 849

814

11 371

-

40 901

Zwiększenia, w tym:

-

-

-

-

22 342

16

22 358

Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów

-

-

-

-

22 342

-

22 342

Zwiększenia pozostałe

-

-

-

-

-

16

16

Zmniejszenia w tym:(-)

(4 555)

(20)

(887)

(279)

(10 107)

-

(15 848)

Amortyzacja

(318)

(20)

(887)

(279)

(9 976)

-

(11 480)

Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych

(4 237)

-

-

-

-

-

(4 237)

Zmniejszenia pozostałe

-

-

-

-

(131)

-

(131)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku

22 273

19

962

535

23 606

16

47 411

 

Spółka stosuje następujące okresy amortyzacji:

dla prawa wieczystego użytkowania gruntów – przyjęto czas określony wynikający z ustawowego okresu korzystania tj. 71 lat,

dla pozostałych grup aktywów, których umowy są na czas określony – na czas zawarcia umowy, tj. w przedziałach od 3-5 lat,

dla pozostałych grup aktywów, których umowy zawarte są na czas nieokreślony - Spółka zakłada, że dla większości umów zmiana warunków może nastąpić w okresie 3 lat.

Nota 12 Nieruchomości inwestycyjne

Polityka rachunkowości

Nieruchomości inwestycyjne to grunty oraz budynki i budowle posiadane przez Grupę w celu osiągania korzyści ekonomicznych z tytułu przyrostu wartości tych aktywów lub innych pożytków np. osiągania przychodów z czynszów dzierżawnych.

Inwestycje w nieruchomości wycenia się zgodnie z zasadami wyceny dla rzeczowych aktywów trwałych.

Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych prezentowane są jako pozostałe przychody operacyjne, natomiast koszty z nimi związane – jako pozostałe koszty operacyjne.

 

na dzień

31.12.2020

na dzień

31.12.2019

Wartość bilansowa na początek okresu

23 049

15 885

Zwiększenia, w tym:

532

8 699

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, późniejszych nakładów

463

86

Zwiększenia z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego

58

32

Zwiększenia z tytułu reklasyfikacji z innej kategorii aktywów

11

8 581

Zmniejszenia, w tym:(-)

(1 670)

(1 535)

Amortyzacja(-)

(1 609)

(1 408)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia, likwidacji

(58)

(32)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

(3)

(81)

Zmniejszenia z tytułu reklasyfikacji do innej kategorii aktywów

-

(14)

Wartość bilansowa na koniec okresu

21 911

23 049

Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych w 2020 roku wyniosły 6 856 tys. zł (w 2019 roku: 7 255 tys. zł). Przychody te stanowią poboczną działalność Spółki i z tego względu prezentowane są w pozostałych przychodach operacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość brutto nieruchomości inwestycyjnych wynosiła 68 326 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 68 616 tys. zł).

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 25 142 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 27 787 tys. zł).

Nota 13 Wartości niematerialne

Polityka rachunkowości

Badania i rozwój

Koszty prac badawczych są ujmowane jako koszt w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie w opracowaniu lub wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Spółka posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych.

Nakłady na prace rozwojowe są ujmowane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości na każdy dzień bilansowy, jeśli składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania lub gdy zidentyfikowane zostaną przesłanki utraty wartości wskazujące na to, że ich wartość bilansowa może nie być możliwa do odzyskania.

Pozostałe wartości niematerialne

Pozostałe wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne o określonym okresie użyteczności ekonomicznej wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użyteczności ekonomicznej wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.

Za wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez Spółkę we własnym zakresie nie są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Nakłady poniesione w terminie późniejszym

Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym składnikiem. Pozostałe nakłady są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Amortyzacja

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania, chyba, że nie jest on określony. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które jeszcze nie są użytkowane poddaje się co roku weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych dokonywana jest coroczna ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości.

Spółka zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych:

Typ

Stawka amortyzacyjna

Okres

Licencje

5% - 100%

1-20 lat

Programy komputerowe

16% - 100%

1-6 lat

Licencje technologiczne

2% - 100%

1-50 lat

Reach

2% - 100%

1-50 lat

Prace rozwojowe

2% - 100%

1-50 lat

Wartość bilansowa

 

na dzień

31.12.2020

na dzień

31.12.2019

Patenty i licencje

32 408

33 385

Oprogramowanie komputerowe

6 251

5 492 

Koszty prac rozwojowych

208

242 

Pozostałe wartości niematerialne

1 987

2 248 

 

40 854

41 367 

Wartości niematerialne w budowie

10 453

9 471 

 

51 307

50 838

Wartości niematerialne na dzień bilansowy stanowią głównie licencje, w tym licencja systemu SAP w kwocie 25 473 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2019 roku: 23 112 tys. zł). Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych co do zasady wykazywane są w pozycji kosztów ogólnego zarządu. Nie występują wartości niematerialne, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom lub które stanowią zabezpieczenie zobowiązań.

Wartość prac badawczych ujętych jako koszt w 2020 roku wyniosła 11 672 tys. zł (w 2019 roku: 11 496 tys. zł).

 

 

Zestawienie netto wartości niematerialnych

 

Patenty i licencje

Oprogramowanie komputerowe

Koszty prac rozwojowych

Pozostałe wartości niematerialne

Wartości niematerialne

w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku

33 385 

5 492

242

2 248

9 471

50 838

Zwiększenia, w tym:

3 355 

1 505 

-

-

5 840

10 700

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

3 355 

1 503 

-

-

5 612

10 470

Zwiększenia z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego

-

2

-

-

-

2

Zwiększenia pozostałe

-

-

-

-

228

228

Zmniejszenia, w tym:(-)

(4 332)

(746)

(34)

(261)

(4 858)

(10 231)

Amortyzacja

(4 332)

(744)

(34)

(260)

-

(5 370)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji, likwidacji

-

(2)

-

-

(4 858)

(4 860)

Zmniejszenia pozostałe

-

-

-

(1)

-

(1)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

32 408 

6 251 

208 

1 987 

10 453 

51 307 

 

 

Patenty i licencje

Oprogramowanie komputerowe

Koszty prac rozwojowych

Pozostałe wartości niematerialne

Wartości niematerialne

w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku

35 266

5 199

276

2 100

6 267

49 108

Zwiększenia, w tym:

2 197

875

-

388 

10 125

13 585

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

2 197

875

-

388 

6 664

10 124

Zwiększenia pozostałe

-

-

-

-

3 461

3 461

Zmniejszenia, w tym:(-)

(4 078)

(582)

(34)

(240)

(6 921)

(11 855)

Amortyzacja

(4 078)

(580)

(34)

(240)

-

(4 932)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji

-

-

-

-

(3 460)

(3 460)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

-

(2)

-

-

(3 461)

(3 463)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku

33 385 

5 492

242

2 248

9 471

50 838

Zestawienie wartości niematerialnych

 

Patenty i licencje

Oprogramowanie komputerowe