logo.jpg

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

z płatności na rzecz administracji publicznej

za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa sporządzenia

1.2. Informacje o Grupie Azoty

1.3. Działalność wydobywcza

2. Płatności na rzecz administracji publicznej w podziale na kraje

3. Płatności na rzecz administracji publicznej w podziale na projekty

4. Zasady sporządzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

4.1. Opis ważniejszych stosowanych zasad sporządzenia

4.2. Opis ważniejszych stosowanych zasad prezentacji

 

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostało sporządzone zgodnie z zapisami rozdziału 6a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 t.j. Dz.U. z 2021 poz. 217) i przedstawia płatności dokonane na rzecz administracji publicznej w przemyśle wydobywczym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

W celu spełnienia wymogów artykułów 63e – 63k Ustawy o rachunkowości Grupa Kapitałowa Grupa Azoty sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zawierające:

 łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego państwa, z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli administracji publicznej,

 łączną kwotę płatności z podziałem na tytuły wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego państwa,

 w przypadku gdy płatności zostały przypisane przez jednostkę do określonego projektu - łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów wraz z podziałem na tytuły płatności wskazane w art. 63e pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Grupa Azoty S.A. („Jednostka Dominująca”) będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), jest zobowiązana do przekazania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmującego dane jednostek Grupy działających w przemyśle wydobywczym.

Płatności na rzecz administracji publicznej przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczą działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznaniem oraz wydobyciem siarki w Polsce.

1.2. Informacje o Grupie Azoty

Grupa Azoty S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450 w dniu 28 grudnia 2001 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2001 roku. Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 850002268.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup branży chemicznej w Europie Centralnej, działająca w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów.

1.3. Działalność wydobywcza

W Grupie Kapitałowej Grupa Azoty w 2020 roku funkcjonował jeden podmiot działający w przemyśle wydobywczym – Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, woj. świętokrzyskie. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. jest największym producentem siarki płynnej w Polsce.

Wydobycie siarki odbywa się w Kopalni Siarki „Osiek” i oparte jest o zamknięty obieg wód grzewczych i złożowych. Na terenie Kopalni Siarki „Osiek” znajduje się Instalacja granulacji oraz pastylkowania siarki, która pozwala na przetworzenie siarki płynnej w siarkę granulowaną (granulki o średnicy 0,5 – 6,3 mm) oraz pastylkowaną. Procesy granulacji i pastylkowania stosuje się głównie ze względu na ułatwienie i obniżenie kosztów transportu na duże odległości (transport drogą morską). Kopalnia siarki w Osieku jest jedyną na świecie czynną kopalnią siarki. Głównym źródłem pozyskiwania siarki na świecie jest siarka pochodząca z oczyszczania gazu i ropy. Stanowi ona konkurencję dla siarki wydobywanej metodą podziemnego wytopu, również pod względem ekonomicznym, gdyż koszty jej pozyskania obciążają produkt główny, jakim jest gaz lub ropa, a siarka jest traktowana jako produkt uboczny lub odpadowy.

2. Płatności na rzecz administracji publicznej w podziale na kraje

Płatności w podziale na kraje dokonane w 2020 roku

 

Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży

Tantiemy

Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji

Razem

 

POLSKA:

 

 

 

 

Organy administracji rządowej i samorządowej:

 

 

 

 

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

114

-

-

114

Starostwa Powiatowe

-

-

193

193

Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego

-

208

-

208

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

-

406

-

406

Izba Celna w Nowym Targu

109

-

-

109

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-

298

-

298

Ministerstwo Środowiska

-

-

21

21

Jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez organy administracji:

 

 

 

 

Urzędy Miast i Gmin

-

447

8 300

8 747

 

RAZEM

223

1 359

8 514

10 096

Płatności w podziale na kraje dokonane w 2019 roku

 

Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży

Tantiemy

Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji

Razem

 

POLSKA:

 

 

 

 

Organy administracji rządowej i samorządowej:

 

 

 

 

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

1 119

-

-

1 119

Starostwa Powiatowe

-

-

185

185

Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego

-

200

-

200

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

-

673

-

673

Izba Celna w Krakowie

157

-

-

157

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

-

435

-

435

Ministerstwo Środowiska

-

-

1 015

1 015

Jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez organy administracji:

 

 

 

 

Urzędy Miast i Gmin

-

586

7 897

8 483

 

RAZEM

1 276

1 894

9 097

12 267

3. Płatności na rzecz administracji publicznej w podziale na projekty

Płatności w podziale na projekty dokonane w 2020 roku

 

Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży

Tantiemy

Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji

Razem

Płatności na poziomie projektów

 

 

 

 

Projekt Wydobycie Siarki

114

745

21

880

Razem projekty

114

745

21

880

Płatności na poziomie jednostek

 

 

 

 

Płatności na poziomie

Grupa Azoty KiZCh „Siarkopol” S.A.1)

109

614

8 493

9 216

Razem płatności na poziomie jednostek

109

614

8 493

9 216

RAZEM

223

1 359

8 514

10 096

1) Główną pozycję pobieranych podatków (w kwocie 114 tys. zł.) stanowi podatek CIT, główną pozycje opłat stanowią podatek od nieruchomości (w kwocie 8 264 tys. zł) oraz opłaty eksploatacyjne (w kwocie 745 tys. zł).

Płatności w podziale na projekty dokonane w 2019 roku

 

Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży

Tantiemy

Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji

Razem

Płatności na poziomie projektów

 

 

 

 

Projekt Wydobycie Siarki

1 119

977

1 015

3 111

Razem projekty

1 119

977

1 015

3 111

Płatności na poziomie jednostek

 

 

 

 

Płatności na poziomie

Grupa Azoty KiZCh „Siarkopol” S.A.1)

157

917

8 082

9 156

Razem płatności na poziomie jednostek

157

917

8 082

9 156

RAZEM

1 276

1 894

9 097

12 267

1) Główną pozycję pobieranych podatków (w kwocie 721 tys. zł.) stanowi podatek u źródła, główną pozycje opłat stanowią podatek od nieruchomości (w kwocie 7 897 tys. zł) oraz opłaty eksploatacyjne (w kwocie 977 tys. zł) i opłaty za korzystanie z informacji geologicznej (w kwocie 994 tys. zł).

4. Zasady sporządzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

4.1. Opis ważniejszych stosowanych zasad sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządzono przy zastosowaniu zasady kasowej. W 2020 roku nie wystąpiły płatności dokonywane w naturze.

Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności na rzecz administracji publicznej zostały podane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Złoty jest walutą funkcjonalną Grupy.

4.2. Opis ważniejszych stosowanych zasad prezentacji

Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej zastosowano poniższe zasady prezentacji:

Płatności

Płatności dokonane dla administracji publicznej odpowiednich organów podatkowych Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z działalności związanej z poszukiwaniem, odkrywaniem, rozwojem i wydobyciem minerałów złóż siarki (działalność wydobywcza).

Administracja publiczna

Administracja publiczna obejmuje organy administracji rządowej, regionalnej oraz lokalnej, a także jednostki nadzorowane lub kontrolowane przez te organy (w tym przedsiębiorstwa państwowe).

Projekty

Projekt jest definiowany jako działania operacyjne, które są prowadzone według wyodrębnionych obszarów poszukiwań związanych z koncesjami uzyskiwanymi na te obszary, które stanowią podstawę zobowiązań płatniczych wobec administracji publicznej poszczególnych państw.

Płatności są prezentowane na poziomie projektu, za wyjątkiem kiedy nie mogą zostać przypisane do konkretnego projektu, wówczas wykazywane są jako „Płatności na poziomie jednostki”.

Zidentyfikowane tytuły płatności

a) Podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od konsumpcji, takiego jak podatek od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży.

W płatności tej został ujęty także podatek akcyzowy od zużycia energii elektrycznej oraz odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok.

b) Tantiemy.

Pozycja zawiera opłaty zastępcze, roczne oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

c) Opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji.

Ujęto w tej płatności również opłaty związane z podatkiem od środków transportu wykorzystywanych w działalności wydobywczej oraz zapłacone podatki od nieruchomości.

Podpisy członków Zarządu

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

Tomasz Hinc

 

Witold Szczypiński

Prezes Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

Mariusz Grab

 

dr hab. Filip Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

Tomasz Hryniewicz

 

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu

 

Wiceprezes Zarządu

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

………………………………

 

 

Artur Kopeć

 

 

Członek Zarządu

 

 

Tarnów, dnia 12 kwietnia 2021 roku