logo.jpg

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

 

 

 

1. Wstęp

2. Obszar zarządczy

2.1. Struktura Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

2.2. Strategia biznesowa oraz kluczowe dane finansowe

2.3. Kluczowe wskaźniki efektywności

2.4. Obszar zrównoważonego rozwoju

2.5. Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania

2.6. Zarządzanie ryzykiem

3. Obszar środowiskowy, wpływ na klimat

 

3.1. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: surowce i materiały

3.2. Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

3.3. Łączny pobór wody oraz informacja o wodzie poddanej recyklingowi lub powtórnie zużytej

3.4. Ograniczenie zużycia energii

3.5. Bioróżnorodność

3.6. Substancje emitowane do atmosfery

3.7. Ślad węglowy

3.8. Odpady oraz metody postępowania z odpadami

3.9. Wartość pieniężna kar i inne sankcje

3.10. Inicjatywy ograniczające wpływ produktów i usług na środowisko

4. Obszar pracowniczy

 

4.1. Różnorodność

4.2. Zatrudnienie

4.3. Wynagrodzenie

4.4. Świadczenia dodatkowe

4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.6. Szkolenia pracowników

4.7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.8. Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

5. Polityka społeczna i sponsoringowa

5.1. Zasady dotyczące zaangażowanie społecznego w Grupie Azoty

5.2. Wsparcie działań na rzecz walki z epidemią COVID-19

6. Zarządzanie etyką – przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz poszanowanie praw człowieka

7. Jakość produktu, bezpieczeństwo w produkcji, magazynowaniu i w transporcie oraz w zakresie oddziaływania substancji i mieszanin chemicznych na człowieka

 

1. Wstęp

Prezentowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2020 zawiera dane i wskaźniki dotyczące Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (dalej Grupa Azoty, Grupa Kapitałowa), której Grupa Azoty S.A. jest jednostką dominującą.

Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, Grupa Azoty S.A. podlega obowiązkowi regulacyjnemu zarówno na poziomie:

1.Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,

2.Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Puławy, GK Puławy) i spółki dominującej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej Grupa Azoty Puławy),

3.Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police, GK Police) i spółki dominującej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Grupa Azoty Police).

Dane jakościowe i ilościowe zostały zaprezentowane w takim ujęciu. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych.

2. Obszar zarządczy

Obraz 11

Proces zarządzania w Grupie Azoty odbywa się w sposób odpowiedzialny i zmierzający do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, czego urzeczywistnieniem jest zintegrowane podejście do aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

 

Misja

 

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki

 

Wizja

 

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy

 

 

Główne produkty i usługi:

Produkcja i sprzedaż Grupy Azoty koncentruje się na pięciu segmentach:

 

1.Segment Nawozy-Agro

To najważniejszy obszar biznesu Grupy Azoty. W  ofercie znajdują się nawozy mineralne azotowe, azotowo-siarkowe, azotowo-fosforowe, nawozy wieloskładnikowe i nawozy specjalistyczne. Dodatkowo uwzględniono w tej grupie amoniak oraz inne półprodukty wytwarzane na bazie azotu.

Produkcja w ramach tego segmentu realizowana jest przez spółki w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku, Chorzowie, a także w Niemczech i Hiszpanii. Grupa Azoty jest liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości producentem nawozów mineralnych w Unii Europejskiej.

 

2.Segment Tworzywa

Posiada drugi co do wielkości udział w sprzedaży Grupy Azoty. W  ofercie tworzyw znajdują się: Tarnamid®, Alphalon® (nazwy handlowe poliamidu-6), Tarnoform® (nazwa handlowa poliacetalu (POM)) oraz tworzywa modyfikowane na bazie wymienionych. Grupa Azoty jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a spośród producentów w Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję.

W segmencie tym wykazywana będzie kluczowa z realizowanych obecnie inwestycji Grupy Azoty – nowa wytwórnia polipropylenu budowana w ramach strategicznego projektu inwestycyjnego „Polimery Police”.

 

3.Segment Chemia

Ten segment skupia segmenty biznesowe: produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), pigmenty (biel tytanowa), melaminę, a także mniejsze grupy produktów, nie tak spójnie postrzegane przez rynek: mocznik do celów technicznych, siarkę, katalizatory i inne. Główne produkty tego segmentu wytwarzane są w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie. Grupa Azoty jest znaczącym producentem melaminy na świecie, a trzecim w Unii Europejskiej. Natomiast w produktach OXO Grupa Azoty jest jedynym producentem w Polsce i piątym w Unii Europejskiej. Grupa Azoty jest także jedynym producentem bieli tytanowej w Polsce.

 

4.Segment Energetyka

Główne zakłady produkcyjne Grupy Azoty mają własne instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną. Spółki Grupy Azoty posiadają również własne sieci dystrybucyjne mediów energetycznych i energii, co w połączeniu z doniosłą rolą energetyki przemysłowej w biznesie bazowych chemikaliów sprawia, że Grupa Azoty wyodrębnia również Segment Wspierający Energetyka (wewnętrzny).

 

5.Pozostałe

Obejmują pozostałą działalność, w tym usługi laboratoryjne, wynajem i usługi serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.), logistyczne, w zakresie zarządzania infrastrukturą, ochrony środowiska oraz badań.

 

Rynki właściwe geograficznie:

Grupa Azoty swoje produkty sprzedaje głównie w Polsce, a eksport kieruje głównie do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii. Na rynek krajowy kierowane są nawozy oraz produkty Segmentu Chemia (mocznik oraz alkohole OXO). Eksport do Unii Europejskiej dotyczy przede wszystkim nawozów (np. Saletrosan® 26, Siarczan Amonu AS21, Salmag®, Pulan®, RSM®, Polifoska®), tworzyw oraz alkoholi OXO, natomiast do Azji Poliamid PA-6. Nawozy produkowane przez Grupę Azoty sprzedawane są również w Ameryce Południowej.

 

Obraz 15

2.1. Struktura Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

 

W ciągu ostatnich lat Grupa Azoty S.A. zrealizowała strategię konsolidacji największych zakładów chemicznych w Polsce, tak aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii, a także przejęła Grupę COMPO EXPERT - globalnego dostawcę nawozów specjalistycznych, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów, umacniając tym samym pozycję Grupy Azoty wśród największych w Europie koncernów chemicznych. W  skład Grupy Azoty wchodzi także Grupa Azoty Polyolefins S.A. realizująca projekt „Polimery Police” – jedną z największych inwestycji w przemyśle chemicznym, dzięki której Polska dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie. W  efekcie realizacji projektu powstanie kompleks petrochemiczny, którego centrum stanowić będą:

instalacja do produkcji propylenu metodą PDH (o mocy produkcyjnej 400 tys. ton rocznie),

instalacja do produkcji polipropylenu (o mocy produkcyjnej 437 tys. ton produktu rocznie) wraz z bazą logistyczną.

Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze.

W skład Grupy Azoty wchodzi ponad 50 podmiotów gospodarczych, dystrybuujących swoje produkty głównie w Unii Europejskiej, Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. Ogromna większość naszej produkcji zlokalizowana jest w kraju, ale także w Niemczech i w Hiszpanii. Trzy spółki z grupy kapitałowej – Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i Grupa Azoty Police – są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka dominująca – Grupa Azoty S.A.;

www.tarnow.grupaazoty.com

 

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych. Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym. Koncentruje się zarówno na badaniach nad nowymi wyrobami i technologiami, jak i na rozwoju istniejących produktów. Siedziba główna Grupy Azoty S.A. mieści się w Tarnowie.

 

Grupy Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku. Grupa Azoty S.A. W chodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, WIG.MS-PET. Jest również obecna w indeksach zagranicznych.

 

Podmiot podlega obowiązkom dotyczącym ujawniania danych niefinansowych, wynikającym z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, prezentuje je w niniejszym sprawozdaniu.

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Grupa Azoty tworzyły: jednostka dominująca Grupa Azoty S.A. oraz spółki zależne i stowarzyszone, w tym:

 

Obraz 8

 

Schemat 1. Struktura Grupy Azoty

Źródło: Opracowanie własne.

 

 

Spółki bezpośrednio zależne Grupy Azoty S.A.:

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Puławy)

www.pulawy.grupaazoty.com

 

To największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi co do wielkości uczestnik unijnego rynku nawozów - mocznika granulowanego, saletry amonowej, siarczanu amonu i roztworu saletrzanomocznikowego RSM.

Zakłady w Puławach są jedynym w Polsce i trzecim co do wielkości w Europie producentem melaminy, jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru i znaczącym producentem kaprolaktamu.

Grupa Azoty Puławy od listopada 2005 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podmiot podlega obowiązkom dotyczącym ujawniania danych niefinansowych, wynikającym z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, prezentuje je w niniejszym sprawozdaniu.

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Police)

www.zchpolice.grupaazoty.com

 

Spółka jest znaczącym producentem nawozów wieloskładnikowych, azotowych oraz pigmentów (bieli tytanowej). Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest notowana na GPW od września 2005 roku.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna podlega obowiązkom dotyczącym ujawniania danych niefinansowych, wynikającym z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, prezentuje je w niniejszym sprawozdaniu.

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Kędzierzyn, Grupa Azoty ZAK)

www.zak.grupaazoty.com

 

Spółka swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz produktach OXO (alkoholach OXO i plastyfikatorach do tworzyw).

 

COMPO EXPERT Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(spółka holdingowa dla spółek zależnych, które razem dalej zwane są COMPO EXPERT)

www.compo-expert.com

 

Siedziba spółki mieści się w Münster (Niemcy). Spółka jest spółką holdingową dla spółek zależnych, w tym głównej spółki operacyjnej COMPO EXPERT GmbH, jednego z największych na świecie producentów nawozów specjalistycznych, skierowanych do odbiorców profesjonalnych.

 

Grupa Azoty ATT Polymers Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(dalej Grupa Azoty ATT Polymers)

www.att.grupaazoty.com

 

Siedziba spółki mieści się w Guben (Niemcy). Spółka jest producentem modyfikowanych tworzyw na bazie poliamidu-6 (PA6).

 

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty PKCh) www.pkch.grupaazoty.com

 

Grupa Azoty PKCh świadczy wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze do usług w trakcie budowy, uruchamiania i eksploatacji instalacji.

 

Grupa Azoty „Koltar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty Koltar)

www.koltar.grupaazoty.com

 

Spółka jest dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju. Jako jedna z nielicznych w Polsce posiada wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID.

 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Siarkopol) www.siarkopol.grupaazoty.com

 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. eksploatuje górniczo złoże siarki rodzimej i jest największym producentem siarki płynnej w Polsce.

 

„Grupa Azoty Polyolefins” Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Polyolefins) www.polyolefins.grupaazoty.com

 

Celem działalności spółki jest budowa instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) oraz polipropylenu wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami pomocniczymi i połączeniami między-obiektowymi, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal chemikaliów mający zapewnić niezbędną infrastrukturę logistyczną dla przyjmowania i magazynowania surowca.

Grupa Azoty S.A. posiada 30,52% akcji Grupy Azoty Polyolefins, Grupa Azoty Police posiada 34,41%.

 

Grupa Azoty „Compounding” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty Compounding)

www.compouding.grupaazoty.com

 

Model biznesowy Spółki Grupa Azoty Compounding obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych (powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

 

Grupa Azoty „Folie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

W dniu 31 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o rozwiązaniu Spółki Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. oraz o postawieniu Spółki w stan likwidacji, odwołaniu Zarządu Spółki i ustanowieniu Likwidatora Spółki. W  roku 2020 nie prowadziła działalności operacyjnej, a w grudniu 2020 proces likwidacji zakończył się wykreśleniem tego podmiotu z KRS.

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Grupa Azoty Puławy tworzyły:

 

Obraz 23

Schemat 2. Struktura Grupy Azoty Puławy

Źródło: Opracowanie własne.

 

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty Fosfory)

www.fosfory.grupaazoty.com

 

Spółka chemiczna z siedzibą w Gdańsku zajmująca się produkcją nawozów wieloskładnikowych i związków azotowych.

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna

(dalej Grupa Azoty Chorzów)

www.chorzow.grupaazoty.com

 

Producent chemii nieorganicznej i organicznej. Jedyny producent w Polsce azotanu potasu w jakości nawozowej, technicznej i spożywczej oraz roztworu azotanu wapnia.

 

„Agrochem Puławy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Agrochem)

www.agrochem.com.pl

 

Agrochem jest firmą handlową zaopatrującą w towary niezbędne w procesach produkcji rolnej. Jest też partnerem w zaopatrzeniu rolnictwa specjalizującym się w dystrybucji nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego oraz skupie zbóż.

 

SCF Natural spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej SCF)

www.scfnatural.pl

 

Spółka oferuje wysokiej jakości granulaty chmielowe i ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Jedną z kluczowych działalności jest kontraktacja, skup i przerób chmielu dla potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

 

PROZAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej PROZAP)

www.prozap.com.pl

 

Wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe posiadające ponad 45-letnie, doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów.

 

REMZAP

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej REMZAP)

www.remzap.pl

 

Spółka świadczy usługi z zakresu budownictwa, inwestycji i remontów przemysłowych, opartych na wieloletnim doświadczeniu, wiedzy oraz systemowym zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

 

STO-ZAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej STO-ZAP)

www.stozap.pl

 

Spółka prowadzi działalność gastronomiczną, handlową i usługową. Realizuje usługi porządkowe w spółce Grupa Azoty Puławy oraz produkuje wodę i napoje gazowane. Głównym profilem działalności spółki jest gastronomia.

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową Grupa Azoty Police tworzyły:

Obraz 4909

Schemat 3. Struktura Grupy Azoty Police

Źródło: Opracowanie własne.

 

Spółki zależne Grupy Azoty Police:

 

Grupa Azoty Police Serwis

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty Police Serwis)

www.policeserwis.grupaazoty.com

 

Profil spółki obejmuje prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej i budowlanej (wykonawstwo instalacji i aparatów, w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe, prace warsztatowe, obróbkę metali, prace dozorowe), prace inwestycyjne i inżynieryjno-techniczne w zakresie automatyki i elektroenergetyki, remonty aparatury kontrolno–pomiarowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych, utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych w branży automatyki i elektroenergetyki.

 

Grupa Azoty Transtech

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Grupa Azoty Transtech)

www.transtech.pl

 

Spółka świadczy usługi transportowe, usługi sprzętowe, usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych), a także przeglądy okresowe.

 

„Supra” Agrochemia spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Supra)

www.supra.pl

 

Spółka prowadzi działalność polegającą na rewitalizacji poprzemysłowych terenów należących do spółki i przygotowaniu ich jako terenów inwestycyjnych.

Zarząd Morskiego Portu Police

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej ZMPP)

www.portpolice.pl

 

Profil spółki obejmuje działalność portów morskich, budowę portów, zarządzanie nieruchomościami, prace badawcze, obsługę żeglugi morskiej i śródlądowej oraz transport wodny przy-brzeżny. Spółka jest podmiotem zarządzającym portem w rozumieniu ustawy o portach i przystaniach morskich.

 

„Grupa Azoty Africa” S.A. W  likwidacji

(dalej Grupa Azoty Africa)

 

Spółka znajduje się w stanie likwidacji i nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

PROZAP

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej Prozap)

www.prozap.com.pl

 

Wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe posiadające ponad 45-letnie, doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów.

 

 

29 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie „Koncept" sp. z o.o. z siedzibą w Policach (jako spółki przejmowanej) i PROZAP sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (jako spółki przejmującej). Tym samym na dzień sporządzenia niniejszego raportu w strukturze Grupy Kapitałowej nie znajduje się Koncept sp. z o.o.

 

Obraz 14

2.2. Strategia biznesowa oraz kluczowe dane finansowe

Zmiany koniunkturalne w gospodarce oraz bezpośrednim otoczeniu Grupy Azoty uzasadniają dokonaną w 2017 roku weryfikację dotychczasowych celów strategicznych i dostosowywanie ich do aktualnych warunków rynkowych.

 

W latach 2013-2020 r. Grupa Azoty rozwijała się w czterech obszarach stanowiących kluczowe wyzwania zgodnie z przyjętą strategią.

 

Obszarami stanowiącymi wyzwanie dla Grupy Azoty były:

1.Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej.

2.Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie.

3.Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności poza nawozowej.

4.Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Grupa Azoty kontynuowała proces konsolidacyjny w celu wygenerowania dodatkowych korzyści. Realizowano procesy zarządzania przez segmenty biznesowe. Głównie skupiono się na integracji procesów oraz konsolidacji takich funkcji jak zakupy, logistyka, finanse oraz IT.

 

Kolejnym ważnym obszarem w ramach realizacji Strategii w latach 2013–2020 było utrzymanie silnej pozycji na krajowym oraz międzynarodowym rynku nawozowym. Między innymi dzięki przejęciu COMPO EXPERT, Grupa Azoty zwiększała kontrolę nad kanałami sprzedaży detalicznej. Skupiono się także nad efektywnością produkcji i pracami rozwojowymi w segmencie Agro.

 

Rozpoczęcie projektu Polimery Police (segment tworzyw) w okresie objętym strategią pozwoli w przyszłości mocniej zdywersyfikować przychody i zmniejszyć zależność od cyklów koniunkturalnych w rolnictwie.

 

W strukturach Grupy Azoty S.A. działa Centrum Badawczo–Rozwojowe. Prowadzone nowatorskie prace badawcze oraz przeprowadzone testy analityczne służą opracowaniu i wdrożeniu na rynek nowoczesnych, wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych. Szczególne znaczenie mają technologie przyjazne środowisku, które podnoszą jakość życia ludności, a Grupie Kapitałowej zapewniają wysoką rentowność i konkurencyjność na rynku.

W całym 2020 r. postępowały w Grupie Azoty prace nad dokumentacją strategiczną w ramach projektu „Przygotowanie Strategii Grupy Azoty 2021-2030”. Dokument obejmować będzie w szczególności:

 

2.Strategię i kierunki rozwoju.

3.Perspektywy rozwoju działalności, z uwzględnieniem strategii rynkowej.

4.Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju.

Obraz 31

2.3. Kluczowe wskaźniki efektywności

 

Grupa Azoty dąży do realizacji założonych w Zaktualizowanej Strategii kluczowych wskaźników efektywności.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

[w tys. PLN]

2020

2019

Przychody ze sprzedaży

10 524 527

11 307 915

Zysk brutto ze sprzedaży

2 173 507

2 473 976

Zysk na działalności operacyjnej

555 759

612 824

Koszty finansowe netto

64 549

(66 858)

Zysk netto

355 410

407 673

 

Tabela 1. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty.

Źródło: Opracowanie własne.

Obraz zawierający tekst, clipartOpis wygenerowany automatycznie

 

2.4. Obszar zrównoważonego rozwoju

 

Grupa Azoty kwestie zrównoważonego rozwoju traktuje w sposób kompleksowy. Za nadzór nad procesem zarządzania zrównoważonym rozwojem odpowiedzialny jest Zarząd Grupy Azoty S.A. zgodnie z podziałem kompetencji. Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Grupy Azoty, w proces zaangażowani zostali również przedstawiciele Grupy Azoty z różnych departamentów i spółek zależnych.

 

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju Grupa Azoty traktuje jako odzwierciedlenie zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem.

 

Grupa Azoty w roku 2020 pozostawała sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te obejmują szeroki zakres wyzwań, a ich realizacja jest monitorowana na całym świecie przy wykorzystaniu odpowiednich wskaźników. Naszymi działaniami wspieramy następujące cele:

 


FILAR 1

Produkt i produkcja

 

Nasz priorytet:

Gwarantujemy efektywną, innowacyjną

i przyjazną środowisku produkcję dzięki:

zapewnieniu wysokiej jakości produktu,

inwestowaniu w badania i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wydłużanie łańcucha wartości produktów (chemia i tworzywa),

zwiększaniu efektywności środowiskowej i kosztowej procesów (redukcja zużycia energii, emisji, zużycia wody),

zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji, transportu i magazynowania,

zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników,

rozwijaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Obraz 4905

Obraz 4910