BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 . Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Grupa Azoty S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), które
zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z całkowitych
dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych
zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości”- tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
26 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”– tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz.U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podsta
dla naszej opinii.
2
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście
naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej
opinii na temat tych spraw.
1.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka zaprezentowała udziały i
akcje w jednostkach zależnych o wartości 5.699.604 tys. złotych co stanowi 48,8% sumy bilansowej.
Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, udziały i akcje w jednostkach zależnych
wykazywane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Szacunki dotyczące oceny utraty wartości inwestycji w jednostki zależne w dużym stopniu zależą od
oceny zdarzeń przyszłych i w związku z tym obarczone znaczącym ryzykiem zmian ze względu na
zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu na wbudowaną niepewność dotyczącą realizacji istotnych
założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów uznaliśmy analizę utraty wartości inwestycji
w jednostkach zależnych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny udziałów i akcji
w jednostki zależne, w tym obejmującej stosowane zasady dokonywania odpisów aktualizujących
z tytułu trwałej utraty wartości, zostały ujawnione w nocie 13 Informacji dodatkowej do jednostkowego
sprawozdania finansowego. Ponadto w nocie 13.1 oraz 13.2 Informacji dodatkowej do jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółka zamieściła ujawnienia liczbowe dotyczące zidentyfikowanej kluczowej
sprawy badania.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, obejmowały między
innymi:
ocenę zgodności stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji
w jednostki zależne z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości
finansowej;
identyfikację, zrozumienie i ocenę procesu testowania utraty wartości udziałów i akcji w jednostki
zależne oraz kontroli wewnętrznej w tym zakresie;
analizę sprawozdań finansowych spółek zależnych, w tym osiągnięte wyniki finansowe, porównanie
wartości zaangażowania netto w księgach Spółki do wartości aktywów netto jednostek zależnych pod
kątem wystąpienia ewentualnych przesłanek utraty wartości udziałów i akcji;
ocenę dokonanej przez Zarząd analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości inwestycji
w jednostki zależne;
ocenę przyjętych przez Zarząd Spółki założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu, w tym
stopy dyskonta poprzez ich porównanie do publicznie dostępnych informacji oraz weryfikację
kluczowych założeń i racjonalności projekcji biznesowych, w szczególności poziomu sprzedaży,
produkcji oraz kosztów operacyjnych poprzez ich porównanie do danych historycznych, a w przypadku
prognozowanych cen do publicznie dostępnych zewnętrznych prognoz, z wykorzystaniem wsparcia
naszych specjalistów w zakresie wycen;
weryfikację wykonania sporządzanych budżetów w latach ubiegłych z ich realizacją;
3
analizę wrażliwości modelu na zmiany w założeniach;
ocenę przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy zdarzeń po dniu bilansowym na ostrożną wycenę;
ocenę adekwatności ujawniw zakresie testów na utratę wartości udziałów i akcji spółek zależnych.
2.
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka zaprezentowała
rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1.745.022 tys. złotych co stanowi 15,0% sumy bilansowej.
W związku ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości, wynikającymi głównie z uwarunkowań
rynkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, Zarząd przeprowadził test na utratę wartości i oszacował
wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w których kluczową wartość
stanowią rzeczowe aktywa trwałe.