Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2020-10-23
Zamknięcie
2020-11-06
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Postępowanie kwalifikacyjne w celu powołania Członków Zarządu na czas trwania XI kadencji

Działając na podstawie art. 368 § 4 w związku z art. 3681 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), § 1 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz § 5 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.”, Rada Nadzorcza Spółki postanawia o wszczęciu z dniem 23.10.2020 roku postępowania kwalifikacyjnego w celu powołania Członków Zarządu na czas trwania XI kadencji poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Spółki ogłoszenia  o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego („Ogłoszenie”) na Członków Zarządu Spółki.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.”

Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz kryteria, jakie powinien spełniać kandydat do Zarządu Spółki określa Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Spółki, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza powoła do dwóch Członków Zarządu.

Wyszukiwarka