Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszLiczba akcji % kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa32 734 509 33,0032 734 50933,00
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (poprzednio: ING OFE)9 883 323 9,969 883 3239,96
Norica Holding S.à r.l.* (pośrednio: 19 657 350 akcji, tj. 19,82%)406 998 0,41406 998**)0,41**)
Rainbee Holdings Limited*)9 820 352 9,909 820 352**)9,90**)
Opansa Enterprises Limited*)9 430 000 9,519 430 000**)9,51**)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.8 530 189 8,608 530 1898,60
Pozostali28 390 113 28,6228 390 11328,62
Razem 99 195 484100,0099 195 484100,00

W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

*) Podmioty powiązane z Panem Wiaczesławem Kantorem

**) W dniu 6 kwietnia 2022 roku Pan Kantor został wpisany na listę sankcyjną Wielkiej Brytanii, w dniu 8 kwietnia 2022 roku – na listę sankcyjną Unii Europejskiej, a w dniu 26 kwietnia 2022 roku wraz z podmiotami zależnymi Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, za pośrednictwem których kontroluje on pakiet 19,82% akcji Grupy Azoty S.A. – na polską listę sankcyjną.

W efekcie nałożonych sankcji, aktywa w odniesieniu do środków finansowych (w tym akcji) będące w posiadaniu w/w osób podlegają zamrożeniu, które polega na zapobieganiu wszelkim ruchom tych środków, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem.

Pan Kantor jest akcjonariuszem mniejszościowym, który nie posiada wpływu na działalność operacyjną Grupy Azoty ani prawa do nominowania członków organów statutowych Jednostki Dominującej, w związku z czym, mimo posiadanych akcji, Pan Kantor nie jest właścicielem ani posiadaczem Jednostki Dominującej ani jej nie kontroluje w rozumieniu Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka