Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ład Korporacyjny

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Grupy Azoty, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie

Według stanu na koniec 2018 oraz 2019 roku w Zarządzie Spółki nie zasiadała kobieta

Aktualny skład Zarządu Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Zarząd.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Rada Nadzorcza.

Stan na

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

7 grudnia 2017
1
8
9 października 2017
1
7
2 grudnia 2016
1
8
1 lutego 2016
0
9
3 czerwca 2013
2
7
17 kwietnia 2013
2
4
18 października 2011
2
7
14 czerwca 2011
2
6
Kobiety: 11%Mężczyźni: 89%Udział kobiet i mężczyzn w Radzie NadzorczejMężczyźni: 89% (8)
Wyszukiwarka