Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ład Korporacyjny

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Grupy Azoty, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Aktualny skład Zarządu Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Zarząd.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Rada Nadzorcza.

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie to najwyższy z organów spółki akcyjnej, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty S.A. funkcjonuje w oparciu o Regulamin Walnego Zgromadzenia, natomiast w kwestiach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Grupy Azoty S.A. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dostępny jest w sekcji Dokumenty korporacyjne

O Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach informujemy w zakładce Walne Zgromadzenia

Wyszukiwarka