Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2022-01-19 - Publikacja otrzymanego zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Otwarcie
2021-12-21
Zamknięcie
2022-01-20
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Postępowanie na wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2022-2024

Spółka Grupa Azoty S.A. informuje o wszczęciu postępowania na wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2022-2024 oraz zaprasza firmy audytorskie do udziału w przedmiotowym postępowaniu. Dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona poniżej.

AKTUALIZACJA 18 STYCZNIA 2022 R.

W związku z otrzymaniem w dniu 15.01.2022 r. zapytania ze strony potencjalnego Oferenta dotyczącego postępowania pod nazwą: „Wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2022-2024” niniejszym publikujemy otrzymane zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Pytania potencjalnego Oferenta:

„Nawiązując do zapytania ofertowego w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych (Postępowanie na wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2022-2024), zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na złożenie oferty. Prośbę motywujemy trudnościami w uzyskaniu kompletu materiałów na potrzeby ofertowania spółek zagranicznych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

„Termin na złożenie oferty nie zostanie zmieniony. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w ofercie Oferent może być wezwany do uzupełnienia oferty – decyzja ta leży po stronie Zamawiającego i zostanie podjęta po analizie oferty wstępnej, o ile oferta taka zostanie złożona w terminie i w sposób ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ”

AKTUALIZACJA 19 STYCZNIA 2022 R.

Pytania potencjalnego Oferenta:

„W Oświadczeniu o poufności, będącym częścią Formularza ofertowego, kara za każdy przypadek naruszenia zobowiązania do zachowania w poufności została wyznaczona na 100 000,00 zł, z kolei w projekcie umowy kara za to naruszenie wynosi 50 000,00 zł za każdy przypadek.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy na Oświadczeniu o poufności będącym częścią Formularza ofertowego możemy jako wysokość kary podać 50 000,00 zł za każdy przypadek.”

Odpowiedź Zamawiającego:

„Oświadczenie o poufności w Formularzu ofertowym nie może być modyfikowane. Jest to oświadczenie związane z zachowaniem poufności na etapie przygotowania Oferty.

Natomiast zgodnie z Zapytaniem Ofertowym uwagi do umowy można zgłaszać w Załączniku 3.9 „Uwagi do projektu umowy”.

Wyszukiwarka