Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku
21.05.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku

W I kwartale 2024 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 399 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 50 mln zł, przy marży EBITDA minus 1,5%.  I kwartał 2024 roku to okres utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej Grupy, szczególnie przy dalszym spadku ich cen. Dodatkowo, w pierwszej połowie kwartału - podobnie jak w poprzednich okresach -brakowało efektywnych działań dostosowawczych po stronie Spółki do warunków rynkowych.

Od końca marca obecny Zarząd podejmuje działania, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Grupy Azoty, w tym powrót na drogę rentownej produkcji. Szczegółowe założenia konkretnych obszarów uwzględnimy w naszym planie naprawczym. Optymalny wariant to rozpoczęcie wdrażania działań naprawczych na przestrzeni najbliższych tygodni, po uzyskaniu wymaganych akceptacji. Na bieżąco aktualizujemy projekty proponowanych rozwiązań, m.in. z uwzględnieniem wyzwań związanych z importem nawozów i tworzyw spoza UE mówi wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w raportowanym kwartale odnotowały r/r również istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50% (wg notowań TTF). Niższe były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla. Spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej marży EBITDA.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w I kwartale 2024 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

Segment Agro

W Segmencie Agro w I kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego głównymi determinantami wyników były: wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, przy generalnie obserwowanym na rynku spadku cen - od produktów, poprzez surowce, na płodach rolnych kończąc.

W I kwartale 2024 roku ze względu na wyższą aktywność zakupową odbiorców nastąpił wzrost sprzedaży nawozów r/r, zarówno azotowych (o 52%), jak i wieloskładnikowych (o 37%). Wzrost aktywności odbiorców w bieżącym roku był słabszy, dopiero pod koniec kwartału pojawił się wzrost zainteresowania produktami segmentu. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz podaż nawozów importowanych spoza UE, zarówno pod względem cenowym, jak i wolumenowym z racji wzrostu dostępnej na rynku ilości nawozów.

W segmencie Agro nastąpił istotny spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, który zrekompensował spadek cen produktów, wpływając na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu. Również w przypadku nawozów wieloskładnikowych ceny kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa) zanotowały istotny spadek w stosunku do roku ubiegłego.

Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 1,2%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w I kwartale 2024 roku zaobserwowano r/r spadek wolumenów sprzedaży, a także spadek cen surowców i produktów.

Negatywnie na wyniki segmentu wpływały: utrzymująca się niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie oraz wciąż niski strukturalny popyt na produkty Segmentu Chemia. Pozytywny wpływ miały natomiast: zaburzenia logistyczne wpływające na opóźnienia dostaw produktów z importu (wydłużony czas dostawy, wyższe koszty transportu), które skutkowały większym zainteresowaniem produktami producentów europejskich, a także spadek cen surowców, w tym propylenu. Ceny wszystkich produktów segmentów były niższe r/r, a największy spadek dotyczył NOXy, Pulnox i mocznika na cele techniczne.

W spółce zależnej Emitenta, Grupie Azoty Puławy, została wznowiona produkcja melaminy na jednej instalacji.

Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 14,9%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w I kwartale 2024 roku odnotowano r/r wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz spadek cen surowca (fenolu) i produktów.

Europejski rynek charakteryzował się słabą koniunkturą gospodarczą, która w warunkach nasilających się napięć geopolitycznych, wpływała negatywnie na nastroje zakupowe konsumentów. Ograniczenia logistyczne, spowodowane atakami na Morzu Czerwonym, wpływały na niższy i opóźniony import PA6 i pochodnych z Azji, co powodowało rosnące zapotrzebowanie na produkty europejskich producentów. Realny popyt w Europie z sektorów podstawowych zastosowań produktów segmentu utrzymywał się jednak na niskim, chociaż stabilnym poziomie. Dlatego też wzrost sprzedaży poliamidu przez Grupę Azoty r/r był nieznaczny.

Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową w I kwartale 2024 roku produkcja kaprolaktamu w spółce zależnej Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., nie została wznowiona.

Wypracowana w I kwartale 2024 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 13,4%. Wyniki segmentu obejmują również produkcję i sprzedaż spółki zależnej Emitenta, Grupy Azoty Polyolefins S.A., będącej na etapie uruchomienia instalacji i testów rozruchowych.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2024 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 28 maja 2024 roku.

Wyszukiwarka