Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora i podmioty z nim powiązane
04.05.2022
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora i podmioty z nim powiązane

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o nałożeniu w dniu 8 kwietnia 2022 roku sankcji na W. Kantora oraz w związku z nałożeniem w dniu 25 kwietnia 2022 roku sankcji krajowych na W. Kantora oraz podmioty z nim powiązane: Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, posiadających łącznie 19,82% akcji spółki Grupa Azoty S.A., Spółka informuje, że: W. Kantor nie jest beneficjentem rzeczywistym Spółki w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849; W. Kantor nie jest właścicielem Spółki i jej nie kontroluje w rozumieniu przepisów sankcyjnych UE, w tym Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014.

Nałożenie sankcji, w tym również sankcji krajowych na W. Kantora i wyżej wymienione podmioty z nim powiązane nie skutkuje jakimikolwiek sankcjami dla Grupy Azoty S.A.

Pan W. Kantor oraz ww. podmioty są mniejszościowymi akcjonariuszami Grupy Azoty S.A. W. Kantor poprzez ww. podmioty pośrednio posiada 19,82% akcji Spółki. Nie kontroluje i nigdy wcześniej nie kontrolował Spółki, ponieważ:

  • nie posiada odpowiednio dużego pakietu akcji Spółki;
  • nie przysługuje mu prawo powoływania Zarządu, jego członków ani członków innych organów statutowych;
  • nie spełnia żadnych innych przesłanek kontroli nad Spółką.

Nie jest również spełniona żadna z przesłanek, by Grupa Azoty S.A. mogła być bezpośrednio lub pośrednio objęta jakimikolwiek sankcjami. Podstawy objęcia sankcjami są precyzyjnie określone w ustawodawstwie polskim i UE i wiążą się z agresją Rosji wobec Ukrainy, działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy, jej suwerenność, niezależność, stabilność lub bezpieczeństwo lub też ze szczególnymi relacjami z rządem Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 lipca 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzje w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy wobec Norica Holding Sàrl z siedzibą w Luksemburgu, Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze oraz Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze, w celu przejęcia własności posiadanych przez te podmioty akcji Grupy Azoty S.A. Jako osobę wykonującą tymczasowy zarząd przymusowy Minister Rozwoju i Technologii wyznaczył Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego. Decyzjami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 stycznia 2024 roku okres obowiązywania ustanowionego tymczasowego zarządu przymusowego został przedłużony do 12 miesięcy.

Grupa Azoty S.A. przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia agresję Rosji oraz wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie, nie posiada żadnych relacji z Rządem Federacji Rosyjskiej, w związku z czym nie ma żadnego ryzyka objęcia Spółki sankcjami.

Nie ma również jakichkolwiek przesłanek do tego, aby zmianie uległ sposób zawierania transakcji przez Spółkę z podmiotami z UE, USA czy też innych krajów.

Grupa Azoty S.A. jako spółka dopuszczona do obrotu i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie ma bezpośredniego wpływu na strukturę akcjonariatu oraz decyzje inwestycyjne akcjonariuszy. Każdy uczestnik rynku kapitałowego może dokonywać obrotu akcjami Spółki na GPW w Warszawie, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

Komunikat został zaktualizowany w dn. 12.01.2024 r.

Wyszukiwarka