Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023
05.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych potwierdzają, że obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga pilnej naprawy. W tym aspekcie dużą uwagę przykładamy do inwestycji Polimery Police i nakładów ponoszonych na ten projekt. Równolegle dążymy do jak najszybszego komercyjnego startu inwestycji oraz wzmacniamy zespół odpowiedzialny za realizację tego projektu – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

W przypadku testów przeprowadzonych w Grupie Azoty S.A. dla Ośrodka Wypracowującego Środki Pieniężne OWŚP Tworzywa zidentyfikowano niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej majątku w stosunku do wartości księgowej i w związku z tym podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości – (minus) 59 mln zł. Okoliczność ta wynika z prognozowanego pogorszenia rentowności w związku z osłabieniem długoterminowych prognoz rynkowych. W przypadku OWŚP Nawozy nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów aktualizujących. Zdarzenie to wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za rok 2023 poprzez zmniejszenie jednostkowego wyniku EBIT o kwotę – (minus) 59 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpis ten jest jednorazowym zdarzeniem o charakterze niepieniężnym i nie ma wpływu na jednostkowy wynik EBITDA Emitenta.

W wyniku przeprowadzonych w spółkach zależnych testów na utratę wartości aktywów trwałych stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej w relacji do wartości księgowej i podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w odniesieniu do OWŚP Nawozy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kwocie – (minus) 151 mln zł.  Na dokonanie odpisu w OWŚP Nawozy w spółce zależnej wpłynęło przede wszystkim pogorszenie długoterminowych prognoz rynkowych i prognoz przyszłych przepływów pieniężnych, w szczególności w zakresie produktów azotowych przeznaczonych do zastosowań technicznych.

Dodatkowo, po weryfikacji przedłożonego do badania testu na utratę wartości Grupa Azoty S.A. informuje, że odpis na utratę wartości aktywów w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. uległ zwiększeniu o – (minus) 206 mln zł do wartości – (minus) 1 343 mln zł.

Zdarzenia te wpływają na sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2023 poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o kwotę 1 494 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Grupa Azoty S.A. informuje, iż powyższe zdarzenia dotyczące utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Spółce oraz w spółkach zależnych wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2023 poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT o łączną kwotę 1 553 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Szczegółowe informacje dotyczące szacowanego wpływu na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 zdarzeń o charakterze niepieniężnym dostępne są na stronie www https://tarnow.grupaazoty.com/inwestor/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Wyszukiwarka