Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz za I półrocze 2023 roku
18.09.2023
Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz za I półrocze 2023 roku

W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. W II kwartale, podobnie jak pozostali producenci europejscy, Grupa Azoty zmagała się z niekorzystnymi warunkami makroekonomicznymi, będącymi konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę, skutkującymi zmniejszonym popytem na rynkach produktów spółek Grupy Kapitałowej oraz rynkach ich dalszego przetwórstwa. Zgodnie z szacunkowymi wolumenami produkcji - publikowanymi przez Grupę Azoty od początku br. - od III kwartału obserwujemy wzrost popytu na nawozy, co przy utrzymaniu tego trendu znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych w 2023 roku.

Drugi kwartał 2023 r. jak również pierwsze półrocze br. to okres bezprecedensowej kumulacji wyzwań rynkowych dla wszystkich producentów branży nawozowo-chemicznej w Europie. Cała branża mierzyła się z zachwianiem równowagi popytowo-podażowej, która była wynikiem m.in. zwiększonego bezcłowego importu produktów spoza UE oraz rynkowymi skutkami trwającej wojny Rosji z Ukrainą. W konsekwencji obserwowaliśmy liczne ograniczenia produkcji na instalacjach przez europejskich producentów branży nawozowo-chemicznej. W bieżącym III kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nasze nawozy i prognozujemy kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach. W segmencie Chemii i Tworzyw obserwujemy pierwsze sygnały zatrzymania negatywnych trendów trwających od początku 2023 roku. Branża nawozowo-chemiczna nadal pozostaje pod dużym, niekontrolowanym napływem tańszych produktów spoza UE - głównie z krajów azjatyckich – produkowanych w oparciu o tańsze surowce i nie zawierających w sobie znaczących kosztów i konsekwencji europejskiej polityki klimatycznejmówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na obniżanie ich cen (w kontrze do inflacji). Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała też pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 %.

Segment Agro

W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17.06.2023 obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów.

Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost mediów energetycznych r/r.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych: budowlanym i meblarskim.

We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego, obniżyły się r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy r/r, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu. Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7%.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w Skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 27 września 2023 roku.

Wyszukiwarka