Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Saletrosan® 26

N (S) 26 (+32,5)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Saletrosan 26 to nawóz azotowo-siarkowy przeznaczony do nawożenia roślin ozimych i jarych. Szczególnie polecany do wiosennego, pogłównego nawożenia rzepaku ozimego. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża ozime i jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe, rośliny bobowate, a także w uprawie warzyw i sadownictwie oraz na użytkach zielonych.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 26 (+32,5) / 26 (+13)

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 26%
Azot N azotanowy: 7,3%
Azot N amonowy: 18,7%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 32,5% (13% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Saletrosan 26 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Saletrosan 26 w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

150-200

Zboża jare

150-200

Rzepak ozimy

jesień

100-150

wiosna

200-400

Kukurydza

200-300

Burak cukrowy

200-300

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

150-200

Warzywa kapustne

200-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

150-200

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Saletrosan 26 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrosan 26 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR. Nie wolno przewozić razem z materiałami łatwopalnymi.

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Wyszukiwarka