Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Saletrosan® 30

N (S) 30 (+17,5)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Saletrosan 30 to nawóz azotowo-siarkowy, który może być stosowany podczas wiosennego nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Szczególnie polecany jest do wiosennego nawożenia zbóż ozimych (I i II dawka azotu) oraz jarych, a także rzepaku ozimego, roślin okopowych, bobowatych, pastewnych, na użytkach zielonych, w uprawie warzyw oraz sadownictwie.

Właściwości i składRozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 30 (+17,5) / 30 (+7)

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Azot N całkowity: 30%
Azot N azotanowy: 12%
Azot N amonowy: 18%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 17,5% (7% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2) 

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Saletrosan 30 to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Saletrosan 30 w kg/ha

Roślina

Potrzeby nawożenia azotem

bardzo małe i małe

średnie

duże i bardzo duże

Zboża ozime

170-200

230-270

300-350

Zboża jare

170-200

230-270

300-330

Rzepak ozimy

170-230

270-330

350-450

Kukurydza

170-230

270-330

350-450

Burak cukrowy*

170-200

230-250

270-330

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

170-200

230-270

300-330

Warzywa kapustne

170-230

270-330

350-450

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

170-200

230-270

300-330

* bez obornika

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Saletrosan 30 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Saletrosan 30 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067, grupa pakowania III wg przepisów transportowych ADR i RID. Zgodnie z przepisami ADR: pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu; zgodnie z przepisami RID: wagony – nalepki ostrzegawcze nr 5.1 na obu ściankach bocznych wagonu.

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H319: DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZY.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa
Kamil Michoń
Wyszukiwarka