Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i 2023 rok

W IV kwartale 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 083 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3%. Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2023 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta raportem bieżącym z 5 kwietnia 2024 roku.

24.04.2024
Hubert Kamola Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

12 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 kwietnia Huberta Kamoli na Członka Zarządu spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu Hubert Kamola złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja obowiązuje z końcem dnia 12 kwietnia br.

12.04.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za marzec 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem lutego – szacunkowe wolumeny za marzec to 292 tys. ton w porównaniu do 252 tys. ton za luty. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów specjalistycznych - szacunkowe poziomy produkcji w marcu to 32 tys. ton w porównaniu do 26 tys. ton w lutym. Z kolei w nawozach wieloskładnikowych produkcja w marcu osiągnęła szacunkowo 51 tys. ton względem 57 tys. ton w lutym.

10.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

05.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

28.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

9 lutego br. poprzedni Zarząd Grupy Azoty S.A. informował, że potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę (minus) 900 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją powziętą przez nowy Zarząd Grupy Azoty 28 marca br., szacunkowy niepieniężny wpływ opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około (minus) 1 138 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 900 mln zł. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty S.A.

28.03.2024
Wyszukiwarka