Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Cykloheksanol

Nazwa handlowa: Cykloheksanol
Nazwa chemiczna: Cykloheksanol
Klasyfikacja PKWiU: 20.14.23.0
Klasyfikacja CN: 2906 12 00 00
Klasyfikacja EKD: 2414

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Cykloheksanol jest klarowną cieczą lub ciałem stałym – temperatura krzepnięcia czystego cykloheksanolu wynosi 25oC. Powstaje ubocznie w procesie otrzymywania cykloheksanonu z fenolu. Cykloheksanol w niewielkim stopniu rozpuszcza się w wodzie (9% wag. w temperaturze 20oC) oraz bez ograniczeń w: alkoholu etylowym, eterze etylowym, toluenie, eterze naftowym, octanie etylu, olejach, benzenie i innych węglowodorach aromatycznych.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Z uwagi na to, że cykloheksanol został zarejestrowany w systemie REACH jako tak zwany „półprodukt transportowany”, może być stosowany jedynie jako surowiec lub półprodukt w procesach chemicznych w warunkach ściśle kontrolowanych.

Cykloheksanol stosowany jest do produkcji cykloheksanonu i w dalszej kolejności kaprolaktamu, kwasu adypinowego, cykloheksenu, metakrylanów, środków owadobójczych, żywic silikonowych, wybielaczy optycznych, polimerów,w przemyśle barwników i w przemyśle farmaceutycznym. 

Pakowanie i transportRozwiń

Cykloheksanol należy dostarczać w stalowych cysternach kolejowych lub samochodowych. Wszystkie pojemniki transportowe powinny posiadać szczelne zamknięcia zaopatrzone w uszczelki z gumy odpornej na działanie cykloheksanolu, uniemożliwiające wydostanie się medium w postaci par lub cieczy w przypadku przewrócenia pojemnika spowodowanego siłami zewnętrznymi. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań uzgodnionych między producentem i odbiorcą, o ile zabezpieczą produkt w sposób nie gorszy niż wyżej wymienione.
Opakowany i oznakowany należy przewozić zgodnie z przepisami obowiązującymi w komunikacji kolejowej i drogowej. Opakowania w środku transportowym należy ustawiać, zabezpieczając je przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się w czasie przewozu.
Produkt posiada certyfikat klasyfikacyjny nr 017/IPO-BC/2013 z dnia 10.04.2013 r., wydany przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie potwierdzający, że cykloheksanol nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR.

Cykloheksanol nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID.  

MagazynowanieRozwiń

Cykloheksanol techniczny należy przechowywać w opakowaniach wymienionych powyżej lub w specjalnie do tego celu przystosowanych zbiornikach magazynowych, w pomieszczeniach magazynowych ognioodpornych, z mechaniczną wentylacją, z pośrednią instalacją grzewczą (ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia: 25oC). Dla zbiorników magazynowych wymagana jest inertyzacja azotem, zabezpieczenie zaworami oddechowymi oraz odpowiednia instalacja pomiarowa. Dopuszcza się wspólne magazynowanie cykloheksanolu z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Segment Biznesowy Tworzyw (jaroslaw.brzuszek)
Informacja techniczna
Segment Biznesowy Tworzyw (piotr.kania)
Informacja handlowa
Wyszukiwarka