Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Tarnoks®

Nazwa handlowa: TARNOKS®
Nazwa chemiczna: oksym cykloheksanonu
Klasyfikacja PKWiU: 20.14.44.0
Kod CN: 2928 00 90

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Tarnoks® jest ciałem stałym, krystalicznym o barwie białej z odcieniem różowym, szarym lub żółtym. Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny i posiada kartę charakterystyki.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Tarnoks® ma zastosowanie do sporządzania preparatów, przemysłowe w powłokach, profesjonalne w powłokach. 

Pakowanie i transportRozwiń

Tarnoks ® pakowany jest:
- po 25 kg do worków polietylenowych posiadających atest i symbol UN.
Worki z produktem formowane są w jednostki ładunkowe po 8 warstw i 5 worków w warstwie na paletach drewnianych o wymiarach (1350 x 1100) mm, zabezpieczone przed przesuwaniem się i deformacją poprzez owinięcie folią stretch.
- po 250 kg do big bagów posiadających atest i symbol UN.
Big bagi z produktem formowane są w jednostki ładunkowe po dwa big bagi na paletach drewnianych CP3 o wymiarach (1140 x 1140) mm, zabezpieczone przed przesuwaniem się i deformacją poprzez owinięcie folią stretch.
Po uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się formowanie jednostek ładunkowych na paletach drewnianych o innych wymiarach, zawierających:
- inną liczbę worków w warstwie i ilość warstw,
- inną liczbę big bagów.

Produkt jest materiałem niebezpiecznym według przepisów ADR/RID:

  • klasa: 4.1,
  • kod klasyfikacyjny: F1,
  • grupa pakowania: III,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 40,
  • numer UN: 1325,
  • ilości ograniczone: 5 kg.


Tarnoks ® należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie materiałów niebezpiecznych. Produkt może być transportowany w pojedynczych opakowaniach - workach.
Tarnoks ® musi być transportowany w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań.

 
MagazynowanieRozwiń

Tarnoks ® musi być przechowywany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, w temperaturze otoczenia (chronić przed nadmiernym nagrzewaniem), z daleka od materiałów łatwopalnych, środków utleniających, źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. Magazynowany produkt musi być chroniony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie piętrować palet z produktem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Segment Biznesowy Tworzyw (piotr.kania)
Informacja handlowa
Segment Biznesowy Tworzyw (Przemysław Sutor)
Informacja techniczna
Wyszukiwarka