Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka darowizn
Polityka darowizn

Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej. 

W szczególności wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności. 

Zasady przyznawania darowizn przez Grupę AzotyRozwiń
1) Niniejsza Polityka przyznawania darowizn obowiązuje we wszystkich spółkach należących do Grupy Azoty, z uwzględnieniem zasad określających przyznawanie darowizn, przyjętych w poszczególnych spółkach.
 
2) Darowizna – w rozumieniu niniejszej Polityki jest to świadczenie pieniężne lub świadczenie w formie rzeczowej, przyznawane i przekazywane przez Spółki należące do Grupy Azoty osobom prawnym lub fizycznym.
 
3) O przyznanie darowizny – poprzez złożenie stosownego pisemnego wniosku -  mogą się ubiegać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.
 
4) W przypadku świadczenia pieniężnego, darowizna jest przyznawana i przekazywana Wnioskodawcy w złotych polskich, a w przypadku świadczeń w formie rzeczowej, darowizna jest przyznawana i przekazywana Wnioskodawcy w formie rzeczowej w wartości rynkowej określonej w złotych polskich.
 
5) Niezależnie od formy darowizn, wszelkie opłaty, koszty i podatki związane z przyznaniem i przekazaniem darowizny obciążają strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
6) Zarządy poszczególnych spółek należących do Grupy Azoty podejmują decyzję o przyznaniu darowizny do kwoty 30 tysięcy złotych w formie uchwały zarządu. Gdy wartość ich przekracza kwotę 30 tys. złotych zarząd danej spółki występuje do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na przekazanie określonej darowizny. 
 
7) Pełną dokumentację związaną z procedurą przyznawania przez Grupę Azoty S.A. darowizn, prowadzi Biuro Korporacyjne Public Relations, natomiast dokumentację związaną z procedurami przyznawania darowizn przez poszczególne spółki Grupy Azoty, prowadzą odpowiednie komórki organizacyjne, wskazane do realizacji zadań z tego zakresu w tychże spółkach.
 
8) Grupa Azoty S.A., jak również każda spółka należąca do grupy kapitałowej, na koniec roku kalendarzowego opracowują i zatwierdzają budżet darowizn, który następnie jest zatwierdzany przez zarząd danej spółki w formie uchwały.  Jednocześnie zarząd zobowiązuje wyznaczoną komórkę w danej spółce do realizacji tejże uchwały. 
 
9) Wszystkie spółki należące do Grupy Azoty sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji budżetu darowizn, które następnie przekazywane są do Biura Korporacyjnego Public Relations, sporządzającego raport nt. udzielonego wsparcia czy to finansowego czy rzeczowego w Grupie Azoty.
 
10) W corocznym sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, dołączanym do rocznego sprawozdania finansowego, spółka przedstawia Radzie Nadzorczej zestawienie kwotowe i podmiotowe z określeniem celu, na który darowizna została przeznaczona.
 
Cele, na które może zostać przyznana darowizna przez Grupę AzotyRozwiń
Cele, na które może zostać przekazana darowizna w formie pieniężnej lub w formie rzeczowej są następujące: 
 
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 
3) działalność charytatywna; 
 
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 
6) ochrona i promocja zdrowia; 
 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
 
15) wypoczynek dzieci i młodzieży; 
 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
 
19) turystyka i krajoznawstwo; 
 
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
 
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 
23) ratownictwo i ochrona ludności; 
 
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą; 
 
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 
27) promocja i organizacja wolontariatu; 
 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DZ.U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz.1014),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
34) kult religijny.
 
Postanowienia uzupełniająceRozwiń
1. Darowiznom może towarzyszyć  dwustronny list intencyjny, w którym obdarowywany zobowiązuje się do spożytkowania środków wyłącznie na cel zgodny z przedłożoną Spółce prośbą.
 
2. Szczegółowe zasady przyznawania darowizn zostały określone w Regulaminie udzielania darowizn opracowanym przez każdą spółkę należącą do Grupy Azoty i opublikowane na stronie internetowej danej spółki.
 
3. W związku z przepisami ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 jednolity tekst) oraz w związku z przepisami art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 74, poz. 397 
jednolity tekst) wymagamy od osób ubiegających się o wsparcie finansowe lub rzeczowe:
1) dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa),
2) wypełnienia „Karty podmiotu ubiegającego się o darowiznę”.
 
Wyszukiwarka