Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Bezpieczna produkcja

Grupa Azoty S.A. prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Najwyższe światowe standardy oraz restrykcyjne przepisy wdrożone w Spółce umożliwiły zminimalizowanie ryzyka, związanego z występowaniem awarii, z kolei działania systemowe dokładnie określają, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Wysokie standardy

Grupa Azoty S.A. posiada Politykę Zarządzania, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążąc do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa, w Spółce zrealizowane zostały działania, umożliwiające wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg polskiej normy PN-N-18001:2004 oraz brytyjskiej BS OHSAS 18001:2007. Oba systemy zostały w pełni wdrożone oraz certyfikowane.

W celu podnoszenia wewnętrznych standardów, w Grupie Azoty S.A. realizowane są również działania, które mają na celu wprowadzenie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2002.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Zaimplementowane w Grupie Azoty S.A. systemy zarządzania pozwalają skuteczniej zarządzać Spółką oraz zapewniać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Podejmowane działania prowadzą do ciągłej poprawy warunków pracy, co w efekcie wiąże się z wymiernym ograniczaniem strat oraz zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy. System Zarządzania BHP jest okresowo weryfikowany, a najwyższe kierownictwo Spółki kompleksowo poddaje go ocenie i formułuje wnioski, dotyczące jego usprawniania.

Grupa Azoty S.A. podejmuje także działania zmierzające do wyznaczania celów redukcyjnych w zakresie emisji do powietrza, zużycia surowców i materiałów oraz ilości produkowanych odpadów. Istotnym elementem jest zaangażowanie głównych interesariuszy Spółki, dlatego Grupa Azoty S.A. prowadzi programy ukierunkowane na zwiększanie świadomości w zakresie aspektów środowiskowych.

Wyszukiwarka