Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Zintegrowane Systemy Zarządzania

Grupa Azoty S.A. realizuje Politykę Zarządzania Korporacji, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: 

 • ustalenie polityki, 
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, 
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, 
 • sprawdzanie efektów działań, 
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

Przyjęta Polityka Zarządzania Korporacji definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.
W Grupie Azoty S.A. obowiązują:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015,
 • System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2018
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2018,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
 • Standard Zarządzania Product Stewardship,
 • System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013.
System Zarządzania JakościąRozwiń

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Grupie Azoty S.A., zgodny z normą ISO 9001:2015 wdrożono dla zwiększania zadowolenia klienta poprzez spełnianie jego wymagań i oczekiwań.

W celu skutecznego działania zidentyfikowano liczne procesy znaczące dla Systemu Zarządzania Jakością. Podejście procesowe zapewnia bowiem bieżący nadzór nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie, jak też nad ich kombinacjami i wzajemnymi oddziaływaniami. Zidentyfikowane procesy zarządzane są przez właścicieli i monitorowane pod kątem skuteczności / efektywności zarządzanego procesu.

Wytwarzanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe klientów oraz dążenie do sprostania konkurencji rynkowej od lat stanowią priorytety w działaniach Grupy Azoty S.A. Wdrażanie systemowego podejścia do realizacji tych celów rozpoczęto w 1993 r., z chwilą podjęcia decyzji o implementacji wymagań norm serii ISO 9000. Wynikiem prowadzonych działań było uzyskanie w 1997 r. certyfikatów dwóch niezależnych jednostek certyfikujących: Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (nr 106) oraz Bureau Veritas Quality International (nr 71766), które potwierdziły zgodność wdrożonego sytemu z normą ISO 9002:1994. W ciągu kolejnych lat system rozszerzono o zakres projektowania, doprowadzając do zgodności z modelem systemu według ISO 9001:1994, co potwierdziły jednostki certyfikujące podczas kolejnych recertyfikacji, równocześnie, w związku ze zmianą norm, zadecydowano o przystosowaniu funkcjonującego systemu do nowych wymagań. Prace nad modyfikacją systemu jakości w Spółce zbiegły się z implementacją wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego , potwierdzoną uzyskaniem certyfikatu zgodności z normą ISO 14001, który został wystawiony przez firmę Det Norske Veritas w 2002 r. Okoliczność tę wykorzystano dla integracji obu systemów. Zarząd Spółki ustanowił Politykę Zarządzania – deklarację dotyczącą intencji i zasad odnoszących się do jakości, ogólnych efektów działalności środowiskowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Ostatnia aktualizacja Polityki Zarządzania Korporacji przeprowadzona została w listopadzie 2016r.

Ciągły rozwój i doskonalenie systemów oceniane jest pozytywnie przez audytorów zewnętrznych. Jest to ważny element wiarygodności Grupy Azoty S.A. na trudnym rynku produkcji chemicznej. W kwietniu 2017r. w trakcie realizowanego audytu recertyfikacyjnego w zakresie Systemu Zarządzania Jakością przez audytorów firmy Det Norske Veritas GL BA Poland Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt transferowy, tzw. „przejście” na nową normę ISO 9001:2015. W wyniku audytu potwierdzono, że Grupa Azoty S.A. spełnia wymagania ww. normy. Dalsze doskonalenie systemów zarządzania realizowane jest w oparciu o kierunki wynikające z przeprowadzonej samooceny wg wytycznych normy ISO 9004.

System Zarządzania ŚrodowiskowegoRozwiń

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi.
 
System kładzie nacisk na zobowiązanie do oceny zgodności z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz do ciągłej poprawy funkcjonowania Spółki wobec środowiska. 
 
Aspekty środowiskowe występujące w obszarach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego są zidentyfikowane we wszystkich możliwych elementach środowiska naturalnego, takich jak: 
 • emisja do powietrza, 
 • zrzuty do wody, 
 • gospodarka odpadami, 
 • zanieczyszczenie podłoża gruntowego, 
 • oddziaływanie na społeczeństwo, 
 • wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych,
 • inne lokalne kwestie środowiskowe. 
 
Spośród zidentyfikowanych aspektów są wyznaczone te, których wpływ na środowisko jest znaczący. Jako Spółka branży chemicznej, Grupa Azoty S.A. troszczy się o środowisko oraz ogranicza ilości odprowadzanych do niego zanieczyszczeń. Ma to dla Spółki priorytetowe znaczenie. 
 
Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Grupie Azoty S.A. zapoczątkował Program „Odpowiedzialność i Troska", w którego realizację Spółka włączyła się w 1994 r. W ramach podjętych wówczas działań ustanowiono w Spółce politykę środowiskową, w której zobowiązano się do zapobiegania zanieczyszczeniom, ciągłego doskonalenia oraz do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi. Uregulowano także status formalno-prawny w odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska. Realizując program, wdrożono szereg inwestycji proekologicznych. Kolejnym krokiem było dostosowanie systemu do wymogów normy ISO 14001. 
 
W październiku 2002 r. firma Det Norske Veritas, po przeprowadzonym audycie Systemu Zarządzania Środowiskowego, przyznała Azotom Tarnów (obecnie Grupa Azoty S.A.) certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami tej międzynarodowej normy. Certyfikat ten jest efektem konsekwentnej realizacji wdrożonej polityki środowiskowej, stopniowo aktualizowanej, przekształconej w styczniu 2003 r. w  Politykę Zarządzania, której nowelizacji dokonano w październiku 2008 r. Obecnie obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji z  listopada 2016r.
 
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego jest także potwierdzeniem dla wszystkich klientów i partnerów, że Grupa Azoty S.A.spełnia wymagania prawne, zapobiega zanieczyszczeniom oraz zapewnia ciągłe doskonalenie organizacji. W 2008 r. System Zarządzania Środowiskowego był recertyfikowany na zgodność z normą ISO 14001:2004, a następne audyty re certyfikacyjne były prowadzone co trzy lata.
 
W kwietniu 2017r. w trakcie realizowanego audytu recertyfikacyjnego w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego przez audytorów firmy Det Norske Veritas GL BA Poland Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt transferowy, tzw. „przejście” na nową normę ISO 14001:2015. W wyniku audytu potwierdzono, że Grupa Azoty S.A. spełnia wymagania normy ISO 14001:2015

System Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościRozwiń

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 ustanowiono dla zwiększania zadowolenia klienta wyrobu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego, przez spełnienie jego wymagań i oczekiwań. Stosując się do zaleceń obowiązujących w łańcuchu żywnościowym, Grupa Azoty S.A. przyczynia się do zabezpieczenia zdrowotnego konsumenta końcowego. Przyjęto Politykę Bezpieczeństwa Żywności na wydziałach produkujących wyroby wykorzystywane w łańcuchu żywnościowym – będącą zobowiązaniem najwyższego kierownictwa Spółki do przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności. Przeprowadzono analizę wszystkich zagrożeń zarówno biologicznych (zwłaszcza mikrobiologicznych), jak i fizycznych oraz chemicznych, które mogą stać się przyczyną obniżenia jakości zdrowotnej żywności, w której powstaniu współuczestniczy wyrób Grupy Azoty S.A. Zagrożenia zostały zidentyfikowane na wszystkich etapach procesów wytwarzania, magazynowania, załadunku i dystrybucji.

W wyniku audytu jednostki certyfikującej DNV GL, przeprowadzonego w 2019r.poszerzony został zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Grupie Azoty S.A.Obecny zakres certyfikacji to: Pobór wód, ich uzdatnianie i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia odbiorcom sieci wodociągowej Grupy Azoty S.A. Kategoria H. Produkcja i sprzedaż osłonek z poliamidu 6 i poliamidu 66 przeznaczonych do pakowania żywności. Kategoria I. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyRozwiń

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018 jest efektem współdziałania i zaangażowaniu wszystkich  pracowników.   

Wdrożenie systemu pozwala skuteczniej zarządzać, na bieżąco spełniać wymagania przepisów prawnych i prowadzić monitoring w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania te mają bezpośrednie przełożenie na wymierne ograniczenie strat w tymże obszarze. 
 
W celu zapewnienia ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzony jest monitoring stanu BHP i podejmowanych działań, a także efektów działalności w tym zakresie. Poprzez takie działania określany jest poziom skuteczności stosowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak również zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego. 
 
W procesie planowania uwzględniane są wyniki prowadzonych działań a dowodem na spełnienie wymagań systemowych są udokumentowane działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, zaplanowane przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne.
 
Monitorowanie i wykonywanie pomiarów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników, wyników działań podejmowanych w celu poprawy warunków BHP, w szczególności identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
 
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP jest ważny do 31 stycznia 2023 r. 

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Rozwiń

Grupa Azoty S.A. narażona jest na różne rodzaje czynników ryzyka. Spółka Grupy identyfikuje zagrożenia związane z aspektami prowadzonej działalności. Systematycznie przyjmowana jest lista ryzyk kluczowych dla działalności Spółki, które w sposób szczególny należy nadzorować.

Projektowany, kompleksowy i ustrukturyzowany system zarządzania ryzykiem korporacyjnym uwzględnia podejście do oceny i zarządzania niepewnościami i zagrożeniami pojawiającymi się 
w toku działalności Grupy Azoty, uwzględniając jej strategię oraz zachodzące w niej procesy. 

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym opiera się na realizowaniu takich czynności jak: identyfikacja i ocena ryzyk, monitorowanie poziomu ryzyk, czy raportowanie ryzyka.

System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących)Rozwiń

Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A. spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 790), obejmującą badania chemiczne wody, ścieków, paliw stałych, odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz badania właściwości fizycznych paliw stałych.

Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A. należy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”, który aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych EUROLAB, EURACHEM, ILAC, EA, IAF.

Standard Zarządzania Product StewardshipRozwiń

Grupa Azoty S. A. wdrożyła system zgodny z wymaganiami Standardu Zarządzania Product Stewardship (Fertilizers Europe). Spółka zobowiązała się do sprawowania opieki nad produktami nawozowymi na każdym etapie ich wytwarzania. Przyjęta Polityka Programu Product Stewardship zawiera deklarację przyjęcia odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia produktu uwzględniając wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne, a także zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych odnoszących się do produktów nawozowych.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. w Grupie Azoty S.A. odbył się audyt certyfikacyjny w zakresie Programu Product Stewardship. Audyt realizowany był również w wybranych Spółkach Grupy Azoty. Audyt przebiegł pomyślnie czego dowodem jest przyznanie certyfikatu. 

Audyty recertyfikacyjne odbywają się co trzy lata. W wyniku audytu przeprowadzonego w 2020r. Spółkom Grupy Azoty przyznano certyfikat ważny do 30.06.2023r.

 

System Zarządzania EnergiąRozwiń

Grupa Azoty S.A. podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami w zakresie zarządzania, wdrożyła system zarządzania energią, zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 50001. Świadome zarządzanie energią oraz poprawa efektywności energetycznej jest ważnym elementem działalności Grupy Azoty.

W lutym 2017r. przedstawiciele jednostki certyfikującej Det Norske Veritas GL Business Assurance Poland Sp. z o.o przeprowadzili audyt certyfikujący systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001:2011. Spółka z powodzeniem przeszła audyt transferowy dot. dostosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 50001:2018. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiRozwiń

Grupa Azoty S.A. wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001. Wdrożenie systemu pozwala zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także przygotować Spółkę na incydenty z tym związane.

Zakres systemu dotyczy części organizacji  i obejmuje Departament Korporacyjny Bezpieczeństwa ICT.

Certyfikat jest ważny do dnia 08.07.2023r.

Wyszukiwarka