Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Zintegrowane Systemy Zarządzania

Cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: 

 • ustalenie polityki, 
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, 
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, 
 • sprawdzanie efektów działań, 
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

W Grupie Azoty S.A. obowiązują:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015,
 • System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2018
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2018,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
 • Standard Zarządzania Product Stewardship,
 • System Zapewnienia Jakości Produkcji,
 • System ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification PLUS)
 • System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013.
System Zarządzania JakościąRozwiń

System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Grupie Azoty S.A., zgodny z normą ISO 9001:2015 wdrożono dla zwiększania zadowolenia klienta poprzez spełnianie jego wymagań i oczekiwań.

W celu skutecznego działania zidentyfikowano procesy znaczące dla Systemu Zarządzania Jakością. Podejście procesowe zapewnia bieżący nadzór nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie, jak też nad ich wzajemnymi oddziaływaniami. Zidentyfikowane procesy zarządzane są przez właścicieli i monitorowane pod kątem skuteczności zarządzanego procesu.

Wytwarzanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe klientów oraz dążenie do sprostania konkurencji rynkowej od lat stanowią priorytety w działaniach Grupy Azoty S.A. 

Ciągły rozwój i doskonalenie systemów oceniane jest pozytywnie przez audytorów zewnętrznych. Jest to ważny element wiarygodności Grupy Azoty S.A. na trudnym rynku produkcji chemicznej. 

Zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy 9001:2015 potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej.

System Zarządzania ŚrodowiskowegoRozwiń

System zarządzania środowiskowego kładzie m.in. nacisk na:

 • ochronę środowiska przez zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko,
 • zobowiązanie do zgodności z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi,
 • poprawę środowiskowych efektów działalności,
 • informowanie o wpływach środowiskowych odpowiednich stron zainteresowanych.

System wspiera przyjętą Strategię Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030, która odnosi się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Projekty z obszaru m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji przedstawiono w Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, opartym na 3 filarach:

 • zielone produkty,
 • zielone technologie,
 • zielona organizacja.

Zrównoważony rozwój, jako cel działania, jest osiągany przez zachowanie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

Aspekty środowiskowe występujące w obszarach objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego są zidentyfikowane. 

Zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami normy 14001:2015 potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej.

System Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościRozwiń

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 ustanowiono dla zwiększania zadowolenia klienta wyrobu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego, przez spełnienie jego wymagań i oczekiwań. Stosując się do zaleceń obowiązujących w łańcuchu żywnościowym, Grupa Azoty S.A. przyczynia się do zabezpieczenia zdrowotnego konsumenta końcowego. Przyjęto Politykę Bezpieczeństwa Żywności na wydziałach produkujących wyroby wykorzystywane w łańcuchu żywnościowym – będącą zobowiązaniem najwyższego kierownictwa Spółki do przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności. Przeprowadzono analizę wszystkich zagrożeń zarówno biologicznych (zwłaszcza mikrobiologicznych), jak i fizycznych oraz chemicznych, które mogą stać się przyczyną obniżenia jakości zdrowotnej żywności, w której powstaniu współuczestniczy wyrób Grupy Azoty S.A. Zagrożenia zostały zidentyfikowane na wszystkich etapach procesów wytwarzania, magazynowania, załadunku i dystrybucji.

Zakres certyfikacji to: Pobór wód, ich uzdatnianie i dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym sieci wodociągowej Grupy Azoty S.A. Kategoria H.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyRozwiń

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018 jest efektem współdziałania i zaangażowaniu wszystkich  pracowników.   

Wdrożenie systemu pozwala skuteczniej zarządzać, na bieżąco spełniać wymagania przepisów prawnych i prowadzić monitoring w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania te mają bezpośrednie przełożenie na wymierne ograniczenie strat w tymże obszarze. 
 
W celu zapewnienia ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzony jest monitoring stanu BHP i podejmowanych działań, a także efektów działalności w tym zakresie. Poprzez takie działania określany jest poziom skuteczności stosowanych rozwiązań organizacyjnych w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak również zapobieganie i ograniczanie ryzyka zawodowego. 
 
W procesie planowania uwzględniane są wyniki prowadzonych działań a dowodem na spełnienie wymagań systemowych są udokumentowane działania na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, zaplanowane przez poszczególne jednostki/komórki organizacyjne.
 
Monitorowanie i wykonywanie pomiarów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje obserwowanie stanu warunków pracy, zachowań pracowników, wyników działań podejmowanych w celu poprawy warunków BHP, w szczególności identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
 
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP jest ważny do 31 stycznia 2023 r. 

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Rozwiń

Grupa Azoty S.A. narażona jest na różne rodzaje czynników ryzyka. Spółka Grupy identyfikuje zagrożenia związane z aspektami prowadzonej działalności. Systematycznie przyjmowana jest lista ryzyk kluczowych dla działalności Spółki, które w sposób szczególny należy nadzorować.

Projektowany, kompleksowy i ustrukturyzowany system Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym uwzględnia podejście do oceny i zarządzania niepewnościami i zagrożeniami pojawiającymi się 
w toku działalności Grupy Azoty, uwzględniając jej strategię oraz zachodzące w niej procesy. 

W ramach systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, Grupa Azoty podejmuje skuteczne działania w zakresie identyfikacji, klasyfikacji i priorytetyzacji ryzyk, ich okresowej oceny ilościowej
i jakościowej, weryfikacji stosowanych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających oraz wdrażania adekwatnych działań mitygujących.

System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących)Rozwiń

Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A. spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji (nr AB 790), obejmującą badania chemiczne wody, ścieków, paliw stałych, odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz badania właściwości fizycznych paliw stałych.

Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty S.A. należy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”, który aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych EUROLAB, EURACHEM, ILAC, EA, IAF.

Standard Zarządzania Product StewardshipRozwiń

Grupa Azoty S. A. wdrożyła system zgodny z wymaganiami Standardu Zarządzania Product Stewardship (Fertilizers Europe). Spółka zobowiązała się do sprawowania opieki nad produktami nawozowymi na każdym etapie ich wytwarzania oraz przyjęła odpowiedzialność za produkt w całym cyklu życia produktu, uwzględniając wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne, a także zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych odnoszących się do produktów nawozowych.

System Zapewnienia Jakości ProdukcjiRozwiń

System zapewnienia jakości produkcji spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003w zakresie wymagań określonych w Załączniku IV dla Modułu D1.

Pierwszy audyt certyfikacyjny, odbył się w Grupie Azoty S.A. w 2022 r. i został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC S.A.). Audyt potwierdził zgodność systemu zapewnienia jakości produkcji w Grupie Azoty S.A. Pozytywnie zakończony proces certyfikacji umożliwił Grupie Azoty S.A. stosowanie na produktach nawozowych znaku CE z numerem indentyfikacyjnym Jednostki Notyfikowanej PCBC S.A.

Przyznany certyfikat dotyczy następujących produktów nawozowych Grupy Azoty S.A.: Siarczan amonu AS 21 standard, macro, select, krystaliczny, Saletrzak 27 standard, Saletrzak 27 standard plus, Saletrzak 27 standard z borem, Saletrosan 26, Saletrosan 30, Saletrosan 26 plus, Saletromag 25, Saletromag 24 i Saletromag 25 Ca.

Certyfikat jest ważny do 26.04.2026 r.

System ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification PLUS)Rozwiń

Grupa Azoty S.A. wdrożyła system International Sustainability & Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS). Wprowadzony system pozwoli dostarczyć odbiorcom Grupy Azoty S.A. certyfikowane produkty tworzywowe o znacząco niższym śladzie węglowym, oparte na biosurowcach takich jak: biofenol, biocykloheksanon i biokaprolaktam. Uzyskany certyfikat to ważny krok w kierunku wykorzystywania biosurowców do produkcji tworzyw Grupy Azoty S.A. To również element realizacji założeń zawartych w nowej strategii Grupy Azoty do 2030 roku, w której wskazano na rozwój portfolio zielonych produktów Spółki. Dzięki wdrożeniu systemu, Grupa Azoty S.A. będzie mogła oferować swoim klientom w pełni ekologiczne, „zielone produkty”, w 100 procentach pochodzące z surowców odnawialnych. To także dobrowolne wykazanie, że produkty Grupy Azoty S.A. objęte zakresem certyfikacji, spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju w obszarze identyfikowalności i bilansu masy.

Zrównoważone produkty Grupy Azoty S.A. objęte certyfikacją: poliamid, kaprolaktam, cykloheksanon

Certyfikat jest ważny od dnia 21.12.2023 r. do dnia 20.12.2024 r.

System Zarządzania EnergiąRozwiń

Grupa Azoty S.A. podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami w zakresie zarządzania, wdrożyła system zarządzania energią, zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 50001. Świadome zarządzanie energią oraz poprawa efektywności energetycznej jest ważnym elementem działalności Grupy Azoty.

W lutym 2017r. przedstawiciele jednostki certyfikującej Det Norske Veritas GL Business Assurance Poland Sp. z o.o przeprowadzili audyt certyfikujący systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001:2011. Spółka z powodzeniem przeszła audyt transferowy dot. dostosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 50001:2018. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiRozwiń

Grupa Azoty S.A. wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001. Wdrożenie systemu pozwala zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a także przygotować Spółkę na incydenty z tym związane.

Zakres systemu dotyczy części organizacji  i obejmuje Departament Korporacyjny Bezpieczeństwa ICT.

Certyfikat jest ważny do dnia 31.10.2025 r.

Wyszukiwarka