Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Istotne transakcje

Spełniając obowiązki wynikające z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z poźn. zm.).

Grupa Azoty S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Lp.
Podmioty transakcji
Opis powiązań między podmiotami transakcji
Data zawarcia i wartość transakcji
Informacje niezbędne do oceny, czy transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych
Wyszukiwarka