Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Czat inwestorski
27.11.2020
Czat inwestorski w ramach „Targów Twoje Inwestycje on-line”. Konferencja „WallStreet 2020”
Rozwiń

Tomasz HryniewiczŁ Dzień dobry, Witam Państwa na dzisiejszym czacie. Jesteśmy po publikacji wyników za trzeci kwartał 2020 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

bjerre: Czy Grupa Azoty korzystała z działań pomocowych rządu w związku z sytuacją epidemiologiczną?

Tomasz Hryniewicz: Łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych, otrzymanego przez Grupę Azoty - Grupa Kapitałowa, w ramach Tarczy 4.0., wyniosła 59 mln.

Skibek: Jakiego wyniku za cały 2020 rok spodziewa się spółka?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty co do zasady nie publikuje prognozy wyników kolejnych okresów sprawozdawczych

RvP: Czy w 2021 roku firma planuje wypłatę zysku netto wypracowanego w 2020 roku?

Tomasz Hryniewicz: Na deklaracje dotyczące ewentualnej dywidendy muszą jeszcze Państwo poczekać – przed nami jeszcze cały grudzień, a następnie podsumowanie pełnego wyzwań roku 2020.

Ewa: Jak oceniacie transakcję przejęcia Compo Expert w 2018 roku?

Tomasz Hryniewicz: Ocena transakcji nabycia COMPO EXPERT w 2018 roku jest pozytywna. Akwizycja ta pozwoliła na istotne poszerzenie portfela produktów, wejścia w nowy perspektywiczny segment nawozów specjalistycznych oraz istotne zwiększenie dywersyfikacji terytorialnej działalności Grupy. Ponadto podjęte działania integracyjne przyczyniają się do identyfikacji i realizacji synergii zarówno po stronie Grupy Azoty jak i COMPO EXPERT.
Akwizycję tę należy ocenić pozytywnie także pod względem ekonomicznym, gdyż wyniki finansowe COMPO EXPERT mimo trudnego roku spowodowanego pandemią na całym świecie kształtują na dobrym poziomie.

inwest: Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły od początku roku 1,72 mld zł. Na jakie projekty została przeznaczona ta kwota?

Tomasz Hryniewicz: 55% tych wydatków to nakłady poniesione na projekt Polimery Police. 27% to suma inwestycji realizowanych w Puławach, w tym budowa elektrociepłowni i wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Generalnie 1 158 mln zł to wydatki poniesione na inwestycje rozwojowe. Po około 200 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje związane odpowiednio z utrzymaniem biznesu i odtworzeniowe.

Mirek: W który segment działalności Grupa Azoty zamierza zainwestować najwięcej w najbliższych latach?

Tomasz Hryniewicz: W segment produkcji tworzyw sztucznych czyli projekt Polimery Police, który jest strategiczną inwestycją Grupy oraz jednym z największych projektów petrochemicznych w ostatnich latach w Polsce i Europie. Umożliwi on wydłużenie łańcucha wartości produktowego i dywersyfikacje przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji zwiększy odporność Grupy Azoty na wahania koniunktury na rynku nawozowym.

GPW_fan: Który segment działalności spółki jest najbardziej perspektywiczny?

Tomasz Hryniewicz: Z perspektywy ostatnich miesięcy (covidowych) wydaje się, że dla Grupy Azoty w dalszym ciągu najbardziej perspektywiczny będzie Biznes Nawozowy. Biznes ten działa na rynku produkcji żywności i tutaj odnotowujemy najmniejszy wpływ na sytuację pandemiczną. Dodatkowo poprzez nabycie spółki COMPO EXPERT Grupa Azoty rozszerza portfolio produktowe, i zwiększa zasięg działania w krajach, na których dotychczas nie operowała np. Grecja.

Nowy: Jaki czynniki pozytywnie wpłynęły na wyniki Grupy Azoty za trzeci kwartał 2020 roku?

Tomasz Hryniewicz: Wynik Q3 to przede wszystkim lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumeny produktów nawozowych i generalnie stabilna sytuacja w sektorze rolnym, poddana bardzo niewielkim wpływom sytuacji pandemicznej. Znacznie miały również uzyskane rekompensaty z tytułu wzrostu cen praw do emisji CO2 oraz środki pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Także część grup produktowych w segmencie chemia, jak chociażby OXO, performowała lepiej niż przed rokiem, pomimo pandemii.

Tomasz Stepien: Kiedy rozpocznie się kontraktacja dostaw propanu do projektu Polimery Police?

Tomasz Hryniewicz: Obecnie prowadzone są rozmowy handlowe z dostawcami propanu. Strategia kontraktowania propanu przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. ma na celu zabezpieczenie dostaw w formie krótkoterminowych (1-2 letnich) kontraktów, jak i zakupów spotowych. Ostateczne negocjacje kontraktów zaplanowano na II połowę 2021 roku, a więc na długo przed rozpoczęciem produkcji.

Tomasz Stepien: Czy można prosić o komentarz o obecnej koniunkturze na polskim rynku nawozów oraz przewidywaniach na początek 2021 roku?

Tomasz Hryniewicz: Sytuacja wyjściowa jest bardzo perspektywiczna. Rolnicy w tym roku uzyskali wyższe plony (wg wstępnych szacunków GUS nawet o 15%), a ceny zbóż w Q4 2020 są wyższe o 15-20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. To sprawia, że siła nabywcza polskich i europejskich rolników jest nieporównywalne wyższa niż rok wcześniej. Generalnie widzimy perspektywy wzrostów cen dla nawozów azotowych w Q1 2021. W przypadku nawozów wieloskładnikowych dynamika zmiany cen będzie mniej zauważalna a dużo będzie zależeć od cen nawozów typu DAP (fosforan amonu). Warto podkreślić, że podaż na nawozy w kolejnych kilku miesiącach będzie także zależała od przebiegu warunków atmosferycznych (opady deszczu).

Piotr - Anonim: Dzień dobry, w których segmentach biznesu widzi Pan jako nowy zarządzający potencjał do cięcia kosztów i podniesienia efektywności ?

Tomasz Hryniewicz: Aby Grupa Azoty mogła utrzymać przewagę konkurencyjną w wybranych segmentach, poddajemy cyklicznie analizom efektywnościowym wszystkie kluczowe obszary decydujące o wyniku Spółki i Grupy. Na pewno znajdą one odzwierciedlenie w nowej strategii, jaką właśnie opracowujemy, a którą planujemy opublikować w I połowie 2021 roku.

Janek: Jakie efekty synergii towarzyszą działalności grupy i Compo Expert?

Tomasz Hryniewicz: Podstawowe efekty synergii Grupy Azoty i Grupy COMPO EXPERT to:
- wykorzystanie części surowców z polskich zakładów Grupy Azoty jako komponentów do produkcji nawozów przez COMPO EXPERT,
- wspólne zakupy części surowców na rynkach światowych,
- wspólne działania handlowe – w szczególności na rynkach południowej Europy,
- finansowanie działalności Grupy COMPO EXPERT tańszymi źródłami finansowania dostępnymi dla Grupy Azoty,
- wykorzystanie infrastruktury IT Grupy Azoty do obsługi COMPO EXPERT,
- pozostałe oszczędności operacyjne wynikające ze wspólnej organizacji i zakupu szeregu usług wsparcia.

biznes: Jakie jest planowany CAPEX na 2021?

Tomasz Hryniewicz: Ponownie, co do zasady Grupa Azoty nie publikuje swoich prognoz. Jednak z racji wciąż będących w toku dwóch kluczowych projektów inwestycyjnych, czyli Polimery Police i blok EC w Puławach, to ich udział zaważy najwięcej w puli środków, jakie zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w kolejnym roku.

ABA - Anonim: Proszę omówić planowaną politykę dywidendową spółki w najbliższych latach.

Tomasz Hryniewicz: Polityka dywidendowa zawarta w Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020 przewiduje dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem do 60 proc. zysku netto spółki. Jednocześnie polityka dywidendowa zakłada, iż celem nadrzędnym struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania. Strategia przewiduje też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda może nie być rekomendowana przez zarząd.
Plany Grupy Azoty w zakresie polityki dywidendowej w najbliższych latach określone zostaną w opracowywanej właśnie nowej strategii do roku 2030, którą mamy nadzieję Państwu przedstawić w I połowie przyszłego roku.

XYZ - Anonim: Czy Grupa Azoty planuje przejęcia w kolejnych latach?

Tomasz Hryniewicz: Oczywiście wolimy się chwalić projektami przeprowadzonymi, a nie rozważanymi. Zwłaszcza, że najbliższe lata będą naznaczone wielkim programem inwestycyjnym wewnątrz Grupy. W branży chemicznej pandemia, jak oceniamy, nie stworzy nowych okazji przejęć w Segmencie Nawozy, ew. niewielkie w Tworzywach i naturalnie fuzje ze start-up-ami technologicznymi.

Walet: Jakiej koniunktury w segmencie nawozów spodziewacie się w przyszłym roku?

Tomasz Hryniewicz: Q1 2021 widzimy bardzo perspektywicznie natomiast w przekroju całego roku jest więcej niewiadomych. Na koniunkturę jak zwykle będą miały wpływ ceny gazu, soli potasowej i fosforytów. Bardzo ważnym czynnikiem będą warunki atmosferyczne, głównie przebieg opadów deszczu. Dodatkowo zmienia się w Polsce prawodawstwo i od 1 sierpnia 2021 r. polscy rolnicy będą musieli stosować mocznik z inhibitorami ureazy (wdrożona Dyrektywa NEC) co może zmienić sposób podejścia rolników do nawożenia. Jako Grupa Azoty upatrujemy tutaj szansy na zwiększenie wolumenów sprzedaży w wyższe marże.

Lukasz - Anonim: Jak kształtuje się perspektywa popytu na produkty Azotów ?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty posiada szerokie portfolio produktowe, które trafia do wielu branż. Dzięki temu Grupa jest w stanie niwelować wpływ koniunktury w poszczególnych segmentach.
Aktualnie jesteśmy doświadczeni ogólnym kryzysem wynikającym z pojawienia się pandemii oraz jej skutków na kondycję gospodarczą kraju oraz państw będących kluczowymi rynkami Grupy. Najbardziej odpornym segmentem okazał się segment nawozów AGRO, jako ten który odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe. Aktualnie oczekujemy wzrostu popytu na produkty nawozowe ze strony krajowego sektora rolnego. Należy jednak zaznaczyć że sezon aplikacji nawozów azotowych w Polsce, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, rozpocznie się dopiero 1 marca. Nie bez znaczenia będą też warunki atmosferyczne. Pozostałe segmenty zostały dotknięte skutkami wprowadzanych restrykcji w mniejszym lub większym stopniu. Jednak liczymy na nadejście ożywienia, którego sygnały można już obserwować. Niemniej jednak jest to uwarunkowane dalszym rozwojem sytuacji z pandemią.

Tobiasz: Jakie spółka ma stanowisko wobec “Europejskiego Zielonego Ładu”? Jaki to może mieć wpływ na koszty i wyniki Spółki?
 
Tomasz Hryniewicz: Spółka popiera idee Europejskiego Zielonego Ładu, które patrząc ogólnie nie są nowe, tylko zebrane i uporządkowane w jeden dokument, który określa zakres i często ramy czasowe w jakich Komisja Europejska chce osiągnąć główne cele neutralności klimatycznej. Co do kosztów, to na ten moment trudno jednoznacznie określić, mimo że logicznym wydaje się, że powinny rosnąć, np. na B+R czy inwestycje mandatowe, gdyż Europejski Zielony Ład to nie tylko ambitne cele środowiskowe, ale również fundusze na ich realizację. Ważniejsze wydaje się więc wypracowanie projektów inwestycyjnych spełniających kryteria pomocy publicznej na tzw. „zielone” inwestycje.
Przy czym należy zaznaczyć, że ewentualny wpływ zarówno na koszty jak i wyniki będzie rozciągnięty w czasie najpierw do 2030 roku a później do 2050 roku.

Roman: Akcjom Grupy Azoty daleko do wyceny z ubiegłego roku. Czy firma spodziewa się wzrostu wyceny w przyszłym roku?

Tomasz Hryniewicz: Poziomu aktualnych notowań Grupy Azoty S.A. nie można uznać za satysfakcjonujący. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że indeksy warszawskiego parkietu zachowują się wyjątkowo słabo na tle wskaźników giełd światowych, nie tylko w bieżącym roku. Z uwagą obserwujemy sytuację na rynku kapitałowym, który w obecnym trudnym roku został istotnie dotknięty lokalnie, ale również w skali globalnej. Grupa Azoty podejmuje szereg działań, mających na celu przysporzenie wartości akcjonariuszom i budowę wartości Grupy, realizując między innymi ambitne projekty inwestycyjne, jak np. Polimery Police, akwizycje jak np. COMPO EXPERT czy skutecznie powiększając portfolio produktowe, poprzez M&A.

Merc: Czy Pana zdaniem akcje spółki są obecnie dobrze wyceniane przez rynek?

Tomasz Hryniewicz: Powyżej padła już odpowiedź na podobne pytanie

Junior: Spółka kieruje swój rozwój bardziej w kierunku akwizycji czy rozwoju organicznego?

Tomasz Hryniewicz: Nasze doświadczenia świadczą o nas najlepiej. Jesteśmy po fazie konsolidacji, która stworzyła Grupę Azoty w latach 2011-2013 i umocniła nas w latach 2014-2020. Mamy za sobą udane przejęcie i integrację w 2019 roku COMPO EXPERT, dużej firmy w branży specjalistycznych nawozów, o międzynarodowym rodowodzie handlowym. Ale i jesteśmy w stanie przedsięwziąć wielki, najambitniejszy projekt inwestycyjny, w formule project finance – Polimery Police. Grupa Azoty swój rozwój realizuje na wszystkie dostępne sposoby, ale bardziej poprzez inwestycje czyli rozwój organiczny.

Lukasz - Anonim: Jak GA przewiduje kształtowanie się cen gazu na jej zyski w następnych 5-ciu latach ?

Tomasz Hryniewicz: Wpływ cen gazu na zyski GA w najbliższych 5-latach oceniam na neutralny. GA podobnie jak pozostali europejskich producenci nawozowi kupuje gaz po cenach rynkowych i odczuwa w identyczny sposób wahania cen tego surowca. Korelacja cen gazu i nawozów jest widoczna choć występuje z pewnym opóźnieniem. W najbliższych latach oczekiwana jest nadpodaż LNG i wzrost zużycia gazu na cele energetyczne w połączeniu z rosnącym udziałem OZE. To oznacza, że warunki pogodowe będą w coraz większym stopniu wpływały na coraz bardziej zmienny rynek gazowy. Zatem możemy oczekiwać wzrostów cen gazu w okresach wyjątkowo chłodnych zim i upalnych lat i spadków cen w okresach korzystnych warunków pogodowych. A co za tym idzie odpowiednio nieoczekiwanego spadku zysków lub ponadprzeciętnych wyników na sprzedaży nawozów.
Z drugiej strony przewidywana w najbliższych latach nadpodaż na rynku gazu skroplonego będzie wywierała presję na ceny gazu i stabilizowała je na rynkach europejskich na obecnym poziomie, tj. w zakresie 12-15 EUR/MWh lub

Paweł: Proszę w kilku zdaniach zachęcić do inwestycji w Grupę Azoty

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty działa w atrakcyjnych branżach, znaczących dla całej gospodarki. Posiada również zdrowe fundamenty, na których opiera swoją działalność. Aktualne notowania Spółki dalekie są od poziomów, które mogłyby być satysfakcjonujące. Chemia nie cieszyła się generalnie najlepszym sentymentem inwestorów w ostatnim okresie. Oczekujemy, że wraz z luzowaniem pandemii pojawiają się oznaki ożywienia dla całej gospodarki, a wraz z nimi poprawi się klimat dla inwestycji kapitałowych, również dla chemii.

Tomasz Hryniewicz: Dziękuję za pytania, cieszę się widząc Państwa zainteresowanie Grupą Azoty. Czas w zasadzie już nam się skończył, więc pozostaje mi się pożegnać się z Państwem. Dziękuję za uczestnictwo, do zobaczenia na następnym czacie.

22.09.2020
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po I półroczu 2020 roku
Rozwiń

Moderator: W poniedziałek 21 września 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się czat z przedstawicielem Grupy Azoty. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi w I półroczu 2020 roku przez spółki z Grupy Azoty.

Moderator: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych spółek z Grupy Azoty, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA.

Kamil: Jak duża jest wrażliwość wyników Spółki na wahania cen gazu? Jaki procent kosztów spółki stanowi gaz?

Paweł Łapiński: Nie jest tajemnicą, że nasz biznes jest biznesem surowcowym, a największy udział w naszych kosztach surowcowych stanowią koszty zużycia gazu ziemnego, jako głównego surowca do produkcji m.in. nawozów. Przykładowo, patrząc na I półroczne 2020, udział kosztów gazu ziemnego to ok. 11% całości kosztów operacyjnych i 32% kosztów zmiennych.

Tomasz Stępień: Covid-19 spowodował pewne zmiany na rynku polimerów. Większy popyt na opakowania i sprzęt ochronny, ale załamanie w automotive. Czy te trendy wpływają na plany sprzedażowe Polimerów Police? I drugie pytanie - jakich kamieni milowych i kiedy należy się teraz spodziewać w projekcie Polimery Police zarówno na budowie jak i w przypadku kontraktacji surowców czy sprzedawanych produktów?

Paweł Łapiński: Covid – aktualna sytuacja rynkowa spowodowana covid nie ma większego wpływu na przyjęta strategię sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins. Załamanie w segmencie automotive jest przez nas szacowane jako przejściowe i sytuacja powinna się poprawić/ unormować w momencie wchodzenia na rynek. Strategia sprzedaży opiera się na zdywersyfikowanym portfolio produktowym i co za tym idzie obecności w różnych segmentach rynkowych (opakowania spożywcze, higiena, automotive, przemysł budowlany).

Kamienie milowe

Surowce – wybór dostawców na surowce strategiczne (propan, etylen) zaplanowane jest na 3 kwartał przyszłego roku, podpisanie finalnych umów przewidziane jest na pierwszy kwartał 2022

Produkty gotowe – spółka póki co podpisała szereg LoI (Letter of Intent) znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne. Fizyczne podpisywanie kontraktów handlowych na dostawy polipropylenu będzie nastąpi po fizycznym uruchomieniu produkcji i wstępnej walidacji produktów z nowej instalacji.

Tomasz Stępień: Poproszę o komentarz o sytuacji na rynku nawozów - azotowych i wieloskładnikowych - w Polsce w III kwartale? I perspektywach na kolejne miesiące.

Paweł Łapiński: W nawozach azotowych pomimo pandemii i przejściowych trudności w I półroczu, sytuacja jest stabilna. Nie spodziewamy się odchyleń od przyjmowanych przez nas założeń na kolejne miesiące. W nawozach wieloskładnikowych jesteśmy pod sporą presją cenową ze względu na wojnę cenową pomiędzy graczami głównie z Rosji i Maroka. Tu czeka nas sporo wyzwań i pracy w kolejnych miesiącach.

RvP: Jak w państwa ocenie może kształtować się sytuacja w branży w drugim półroczu?

Paweł Łapiński: Nie mamy złudzeń, że rynek tworzyw wróci do równowagi dopiero wówczas, gdy do pierwotnego stanu powrócą kluczowe gospodarki europejskie i światowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj skłonności osób fizycznych do dokonywania zakupów, a te w warunkach ogromnej niepewności co do utrzymania zatrudnienia i dochodów, są pod dużą presją. Wyzwaniem jest też melamina, głównie z powodu załamania popytu na rynkach takich, jak meblarski. W segmencie nawozowym w II półroczu powinniśmy realizować założone przez nas wyniki, z zastrzeżeniem dynamicznych zmian, jakie mają miejsce na rynku nawozów wieloskładnikowych, gdzie dostrzegamy dużą presję cenową i sufit, jeśli chodzi o nasze możliwości pracy na cenach. Dostrzegamy też zaostrzanie się konkurencji cenowej w obszarze pigmentów.

Marcinek: Czy spółka zabezpiecza się w jakikolwiek sposób przed wahaniami cen walut?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty zabezpiecza swoją planowaną ekspozycję walutową (przede wszystkim w EUR i USD), w pierwszej kolejności przez stosowanie hedgingu naturalnego, poprzez zawieranie walutowych lub denominowanych w walutach umów handlowych sprzedaży i zakupu produktów i surowców. Ponadto Grupa Azoty posiada długoterminowe kredytywy walutowe w EUR (w tym udzielone przez EBI), dla których utworzono powiązania zabezpieczające z przyszłymi wpływami w tej walucie oraz parasolową strukturę kredytu w rachunku bieżącym powiązaną ze strukturą cash – poolingu w EUR w PKO BP, co pozwala efektywnie zarządzać ekspozycją spółek Grupy Azoty w EUR, w tym krótkoterminowymi niedopasowaniami wpływów i wydatków w tej walucie. Pozostała część ekspozycji walutowej netto w EUR i USD jest zabezpieczana w formie transakcji forwardowych, zawieranych krocząco, w perspektywie do maksymalnie 2 lat.

Karol: Jak ocenia Pan wynik spółki za 2 kwartał mając na uwadze sytuację związaną z pandemią?

Paweł Łapiński: Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków, uważam, że nasze wyniki są naprawdę bardzo dobre. Gdy porównujemy się do zagranicznych chemicznych spółek referencyjnych, co między innymi pokazywaliśmy w prezentacji wynikowej, widzimy, że nasi konkurenci w tym samym czasie notowali często większe odchylenia, czy to na poziomie przychodów ze sprzedaży, czy samych wyników. Proszę też pamiętać, że o trudnej sytuacji w tworzywach sygnalizowaliśmy przed pojawieniem się pandemii, już wcześniej, projektując założenia dla roku 2020. Sytuacja w tej branży jest wprost skorelowana z koniunkturą makroekonomiczną kluczowych gospodarek, a ta sukcesywnie w ostatnich kilku miesiącach ulegała pogorszeniu.

bjerre: Czy zauważacie jakkolwiek pozytywny zwrot na rynku w zakresie cen, czy ewentualnego wzrosty zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO, czy też melaminę? Czy też sytuacja wciąż nie sprzyja grupie?

Paweł Łapiński: Sytuacja związana z Covid-19 miała mocno odczuwalny wpływ na rynki. Część z nich długo będzie się dźwigała z „szoku”, jednak pierwsze oznaki już widać. Wraz z odbudowywaniem cen ropy, podążają i pozostałe ceny surowców, a za nimi i produktów. Sytuacja z pandemią była tym bardziej nietypowa, ponieważ za jedną z głównych przyczyn typuje się brak popytu, jako skutek lockdownów. Niemniej jednak pomimo strachu przed drugą falą powolne odradzanie się popytu następuje. Ciężko jednak jednoznacznie określić co wydarzy się na rynku w świetle najnowszych działań związanych z zabezpieczaniem rozprzestrzeniania się choroby.

Kamil: Czy spółka zabezpiecza w jakiś sposób przed niekorzystnymi zmianami cen gazu?

Paweł Łapiński: Tak. Mamy możliwość zabezpieczania cen gazu na okresy przyszłe kontraktami terminowymi. Ale zagwarantowanie sobie stałej ceny na przyszłość kosztuje. Z analizy statystycznej wynika, że np. dostawy zabezpieczane kontraktem miesięcznym są droższe od dostaw spotowych średnio o prawie 0,5 EUR/MWh. Im bardziej odległy termin dostawy tym koszt większy. Aktualnie ceny spotowe są na poziomie ok. 11 EUR/MWh, a gaz z dostawą przez cały 2021 roku można kupić po ok. 14 EUR/MWh, a na 2022 po ok. 15 EUR/MWh. Ale w okresach dużej zmienności cen i trendu bocznego, a zwłaszcza stabilnego trendu rosnącego zabezpieczanie cen kontraktami zwłaszcza na bliższym końcu krzywej terminowej może być opłacalne. I w tych okresach staramy się korzystać z tych możliwości. Nasz zespół na bieżąco analizuje sytuację rynkową i podejmuje decyzje stosownie do perspektyw kształtowania się cen gazu.

Matt: Czy podobnie jak w pierwszym półroczu 2020, także i obecnie nie obserwują państwo żadnych problemów w płatnościach ze strony kontrahentów?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty posiada globalne polisy ubezpieczenia ryzyka kredytowego zawarte z wiodącymi dostawcami tego ubezpieczenia (w tym KUKE, Euler Hermes i Atradius), co pozwala Grupie na efektywne zarządzania portfelem należności swoich klientów, w tym dostosowywanie limitów kredytowych do ich standingu. W związku z powyższym Grupa Azoty obserwowała wyłącznie sporadyczne problemy klientów, na pojedynczych rynkach lub sektorach które w większym stopniu były dotknięte pandemią. Należy natomiast podkreślić, że na dziś nie dostrzegamy żadnych problemów w płatnościach kontrahentów, których skala byłaby znacząca.

Tomek: Czy sprzedaż nawozów w lipcu i sierpniu br. była zgodna z wewnętrznymi założeniami i budżetem grupy?

Paweł Łapiński: Wolumenowo tak. Zwłaszcza w przypadku nawozów azotowych było bardzo duże zapotrzebowanie. Część gospodarstw rolnych kupuje nawozy już w tym okresie traktując zakup jako inwestycje. W przypadku nawozów wieloskładnikowych mieliśmy przesunięcie czasowe w zakupach i największe zapotrzebowanie jest widoczne od drugiej połowy września.

Warszawiak: Jak wiele przypadków koronawirusa odnotowano w grupie?

Paweł Łapiński: W skali Grupy Azoty odnotowano nieliczne przypadki zakażenia koronawirusem, każdorazowo podejmowane były błyskawiczne działania minimalizujące ryzyko dalszego rozprzestrzeniania pandemii. Skala zachorowań w żaden sposób nie zakłóciła procesów produkcyjnych. Grupa Azoty posiada wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb, wydane zostały zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników, obejmujące między innymi szczegółowe wytyczne monitorowania zdrowia, ograniczenia w podróżach służbowych oraz wprowadzenie pracy zdalnej.

Cam: Czy dostrzega Pan szansę na poprawę sytuacji w segmencie chemii w pozostałych miesiącach br.?

Paweł Łapiński: Poprawy wszyscy oczekują. Wraz za oczekiwaniami, pojawiają się już oznaki ożywienia. Powolny, ale systematyczny wzrost popytu w wielu obszarach związanych z chemią. Z umiarkowanym entuzjazmem należy patrzeć na najbliższe miesiące, a to za sprawą wciąż panującej pandemii. Istotny wpływ na najbliższą przyszłość będą miały obostrzenia wprowadzane przez państwa, których skutki obserwuje się w postawach konsumentów, a w dalszej konsekwencji popycie.

Kris: Czy sytuacja związana z covidem miała jakikowiek wpływ na relacje spółki z bankami?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty prowadzi spójną politykę informacyjną, przekazując w ramach swoich raportach okresowych i bieżących informacje o potencjalnym wpływie na sytuację finansową Grupy jaka może wynikać z pandemii COVID - w sposób satysfakcjonujący w naszej ocenie również banki finansujące. Co istotne Grupa Azoty wypełnia wszystkie istotne kowenanty i dotrzymuje wskaźniki finansowego zapisane w umowach kredytowych, co pozytywnie wpływa na relacje z bankami i pozwala oczekiwać ich dalszego dobrego kształtowania się. Grupa Azoty utrzymuje wysoką płynność finansową oraz wystarczające wolne limity do finansowania swojej działalności oraz kluczowych projektów inwestycyjnych ( w tym na domknięcie wkładu equity w projekt Polimery Police).

Stanek: Jakie są Pańskie prognozy odnośnie kształtowania się cen gazu w dalszej części br. oraz w kolejnym roku?

Paweł Łapiński: Przewiduję, że do przełomu październik/listopad ceny będą poruszały się w zakresie 10-12 EUR/MWh z dużymi wahaniami dobowymi zależnymi od skali produkcji energii z OZE. Potem będą rosnąć wraz ze zbliżaniem się zimy do poziomu 14-15 EUR/MWh. W przyszłym roku spodziewamy się, że cena średnia będzie kształtować się w okolicach 12 EUR/MWh, tj. o ok. 50% wyższa od tegorocznej. Zakładamy, że nadchodząca zima będzie już normalna, a zapasy spadną po niej do typowych poziomów. Ponadto w tym roku dostawcy przetestowali w okresie dużej nadpodaży instrumenty niezbędne do stabilizacji rynku i nie sądzę, żeby doprowadzili do tak dużej nadpodaży i spadków cen poniżej progów opłacalności jak to miało miejsce przez kilka miesięcy w roku bieżącym.

Ted: Jakie w tym roku spółka zamierza ponieść nakłady inwestycyjne na projekt „Polimery Police”?

Paweł Łapiński: Niestety nie udzielamy tak szczegółowych odpowiedzi, ale warto podkreślić, że wydatki inwestycyjne są ponoszone w oparciu o rzeczywisty stan zaawansowania prac zgodnie z realizacją poszczególnych kamieni milowych projektu

Żeglarz: Z czego wynikało, że Compo Exper w 2Q realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu?

Paweł Łapiński: Grupa COMPO EXPERT realizowała w 2Q sprzedaż po wyższych cenach we wszystkich grupach asortymentowych poza nawozami NPK, w przypadku których nastąpiło obniżenie średniej ceny sprzedaży o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na skutek dużej konkurencji i spadku popytu. W pozostałych grupach produktowych wzrost średniej ceny sprzedaży wyniósł 3,5% dla nawozów dolistnych, 10,4% dla nawozów o kontrolowanym uwalnianiu oraz 14,5% dla nawozów płynnych. Wynika to z przyjętej strategii marketingowej i koncentracji na specjalistycznym segmencie B2B umożliwiającym sprzedaż produktów specjalistycznych po wyższych cenach. Dodatkowy efekt wzrostu cen widoczny w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Azoty wynika z osłabienia PLN w stosunku do EUR i USD, w których to walutach dokonywana jest sprzedaż Grupy COMPO EXPERT w Europie i na innych rynkach.

Robson: Czy spadek cen surowców niezbędnych do produkcji alkoholi i plastyfikatorów spółka może wykorzystać np. do zwiększenia zapasów surowców niezbędnych do produkcji tych kategorii produktowych?

Paweł Łapiński: Oczywiście, zarządzamy aktywnie tym obszarem. Kędzierzyn, przy tanim propylenie, kupuje maksymalne w danym momencie ilości, w zależności od dostępności wolnych wagonów. Tworzymy taki magazyn na torach.

Kowalski: Czy w obliczu trudnych warunków w segmencie chemii trudno rozmawiało się z bankami o finansowaniu projektu polimerów police?

Paweł Łapiński: Należy podkreślić że negocjacje kluczowych warunków finasowania Projektu Polimery Police zostały z bankami finansującymi ustalone i potwierdzone do końca 2019 roku, a więc przed rozwojem pandemii covid, a banki wystawiły wówczas dla Grupy listy zaangażowania w Projekt. Dlatego tez późniejsze negocjacje umów o finansowanie Projektu, wymagały uwzględnia zmian następujących na rynku, natomiast co istotne niezbędne limity finansowania dłużnego zostały już wcześniej zapewnione. To pozytywnie wpłynęło na zawarcie całego umów o finansowania dłużnego oraz finansowania equity Projektu w terminie do 31 maja br. a obecnie Grupa jest już na etapie spełniania warunków zawieszających uruchomienie tegoż finansowania najpierw przez Współsponsorów a następnie banki. Należy podkreślić że zaktualizowany Model Finansowania Projektu został przedstawiony zarówno Sponsorom i Bankom Finansującym i są w nim utrzymane istotne założenia dotyczące efektywności ekonomicznej Projektu.

Tomek: Co Pan sądzi o bieżącej wycenie akcji na giełdzie?

Paweł Łapiński: Generalnie giełdy, po okresie paniki i odpływu kapitału spowodowanego przez pandemię COVID, przeżywają lekkie ożywienie, co jest widoczne w wybranych branżach. Co prawda chemia nie cieszyła się najlepszym sentymentem inwestorów w ostatnim trudnym czasie, na który dodatkowo wpływ mają ambitne założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z drugiej strony – wynikom sprzyjały niskie ceny gazu w I półroczu 2020 roku. Na wycenę rynkową wpływ ma wiele czynników; to co warte podkreślenia to zdrowe fundamenty, na których Grupa opiera swoją działalność, natomiast aktualne notowania są dalekie od poziomu, który nazwałbym satysfakcjonującym.

ciekawy: Czy notowania uprawnień do emisji CO2 mają istotny wpływ na wyniki Azotów?

Paweł Łapiński: Nie jest to krytyczny czynnik, ale oczywiście ważny w kontekście tworzenia wyników. W skali I półrocza 2020 odchylenie, jakie zanotowaliśmy na tej pozycji na Grupie to +22 mln zł. Trzeba jednak pamiętać o specyficznej bazie wynikającej z awarii w Policach w 2019 roku. Ale przechodząc wprost do odpowiedzi, jeśli nasze zużycie w skali roku to ok. 7,5 mln ton, to wzrost ceny uprawnień o 1 EUR przekłada się na ok. 16-18 mln zł wyniku, uwzględniając oczywiście część darmowych uprawnień.

ciekawy: Czy borykacie się z problemem braku pracowników? Czy sytuacja związana z pandemią pomaga spółce w tej kwestii? Czy odczuwaliście w 1 i 2Q presję płacową ze strony pracowników, czy też sytuacja związana z pandemią zahamowała tą presję?

Paweł Łapiński: Nie odnotowaliśmy przypadków występowania pracowników z roszczeniami płacowymi. Pracownicy Grupy Azoty zachowują się odpowiedzialnie w sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Perspektywicznie patrzą na przyszłość Grupy. Zarządy spółek z Grupy Azoty – tam, gdzie oczywiście spełnione zostały przesłanki - wystąpiły o wsparcie w ramach środków przewidzianych w Tarczy 4.0 w związku z wpływem pandemii koronawirusa.

Moderator: Szanowni Państwo otrzymałem sygnał, że kończy nam się czas. Bardzo dziękuję Państwu za udział w czacie i za zadane pytania. Z wiadomych względów w tym roku nie było okazji spotkać się z Państwem osobiście na WallStreet. Być może uda się to wkrótce w zmienionej formule. Zatem do zobaczenia.

01.06.2020
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po I kwartale 2020 roku oraz projekt „Polimery Police”
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty oraz Markiem Czyżem, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA. Tematami spotkania będą wyniki spółek z Grupy Azoty po I kwartale 2020 roku oraz projekt Polimery Police. 


moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 


moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea## 


moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch 

Grupa Azoty: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych spółek z Grupy Azoty, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA. Na pytania dotyczące Projektu „Polimery Police” odpowie Marek Czyż, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA. 

pasha: Witam! Kiedy zostaną zamknięte umowy na finansowanie eqiuty w polimerach? 

Paweł Łapiński: Z dużą satysfakcją Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police poinformowały wczoraj, 31 maja 2020 roku, o zawarciu umów na finansowanie Projektu Polimery, w tym umów kredytów z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych oraz dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania z Grupą Lotos SA, Hyundai i KIND.

Dzięki zawarciu tych umów mamy potwierdzone pełne finansowanie Projektu Polimery. 

akcjonariusz: Witam, czy Police będą konsolidować spółkę polimerową metodą pełną, czyli czy będą ją kontrolować, czy będzie to raczej współkontrola i metoda praw własności? 

Paweł Łapiński: Będzie to wycena metodą praw własności od momentu wejścia współsponsorów i zmniejszenia udziału Polic poniżej 50 %

gość: Finansowanie jest. Jaki będzie kolejny krok w realizacji projektu? Kiedy wszystko będzie gotowe pod klucz? 

Marek Czyż: Dzięki osiągnięciu tego ważnego kamienia milowego, jakim jest zawarcie umów na finansowanie dłużne i equity, możemy już w pełni skoncentrować się na realizacji kontraktu EPC. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania kolejnych pozwoleń na budowę. Hyundai prowadzi intensywne prace na wszystkich podprojektach.
Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji instalacji jest planowane na 4Q 2022 roku. 

inwestor_2k: Dzień dobry, przede wszystkim gratulacje za dopięcie finansowania dla Polic. Miało być do końca maja i jest do końca maja. Nurtuje mnie tylko pytanie dlaczego część kredytu jest w EUR a część w USD? Wykonawca instalacji zażyczył sobie płatności w tych dwóch walutach? 

Paweł Łapiński: Struktura walutowa finansowania była przedmiotem głębokiej analizy i jej obecny kształt odzwierciedla warunki panujące na rynku polipropylenu. 

Tomasz Stępień: Czy mogą Panowie powiedzieć na temat planowanej struktury zakupów propanu: ilu dostawców, jak długie kontrakty, jakie kierunki dostaw? Na jakim etapie jest obecnie podpisywanie umów? 

Marek Czyż: Obecnie prowadzone są rozmowy handlowe z dostawcami propanu. Potencjalni Partnerzy Grupy Azoty Polyolefins SA w zakresie dostaw surowców to wiodące podmioty z rynku europejskiego, azjatyckiego i amerykańskiego. W efekcie prowadzonych rozmów, podpisane zostały listy intencyjne, wstępnie zapewniające, bezpieczeństwo dostaw propanu na łączną wielkość znacznie przekraczającą możliwości produkcyjne kompleksu Polimery Police. Strategia kontraktowania propanu przez Grupę Azoty Polyolefins ma na celu zabezpieczenie dostaw w formie krótkoterminowych (1-2 letnich) kontraktów, jak i zakupów spotowych. Ostateczne negocjacje kontraktów zaplanowano na 2021 rok, a więc na długo przed rozpoczęciem produkcji. 

Gość: Dzień Dobry. Zrobił nam Pan prezent na dzień dziecka tymi kredytami :) Kiedy dopięcie finansowania przez KIND, Hyundai i Lotos? 

Paweł Łapiński: Cieszymy się zarówno z zamknięcia finansowania, jak i z zadowolenia akcjonariuszy :)
Umowy finansowania zostały właśnie dopięte. Poinformowaliśmy, że wczoraj została zawarta umowa kredytów z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak również o zawarciu umów z Grupą Lotos, Hyundai i KIND – zarówno w zakresie warunków inwestycji equity, jak i finansowania Projektu Polimery. 

policki_inwestor: Czy budowany terminal portowy będzie służył także przeładunkowi surowców które aktualnie są transportowane przez terminal "Mijanka"? 

Marek Czyż: Planowany do budowy terminal propanu i etylenu, ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, będzie służył wyłącznie przeładunkowi tych surowców. 

Tomasz Stępień: Jak Covid 19 wpływa na harmonogram realizacji inwestycji Polimery Police 

Marek Czyż: Obecnie spółka nie zidentyfikowała istotnego wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektu Polimery Police. Spółka wraz z generalnym wykonawcą, firmą Hyundai Engineering na bieżąco monitorują sytuację dostaw i zamówień, przede wszystkim elementów instalacji o długim terminie dostaw. Obecnie nie są przewidywane opóźnienia mogące mieć wpływ na harmonogram projektu.

Kluczowym wyzwaniem stojącym przed generalnym wykonawcą będzie pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Hyundai Engineering obecnie intensywnie analizuje możliwości krajowego rynku pracy oraz nawiązuje współpracę z podwykonawcami, w tym przede wszystkim krajowymi.
Hyundai od rozpoczęcia pandemii wdrożył restrykcyjne procedury bezpieczeństwa, które umożliwiły prowadzenie prac konstrukcyjnych na wszystkich podprojektach. 

Gość: Ile zamierzacie wydać na prace badawcze w tym roku, bo budżety jak widzę w prezentacji spore... 

Paweł Łapiński: Nasze plany prac badawczo-rozwojowych formułujemy właśnie tak, jak budżety. W szczególności pamiętamy nasz cel przeznaczania do 1 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy na innowacyjność (w tym instalacje pilotowe, nie tylko usługi badawcze i badania własne). Ostatnio komunikowaliśmy sukcesy w pozyskiwaniu dotacji NCBiR na projekty badawczo-rozwojowe. Nasze wnioski konkursowe zostały przed miesiącem docenione aż w czterech przypadkach. 

Gość: Panie Prezesie, z układu cen propylenu i tworzyw oraz OXO wynikałoby, że wyniki powinny być gorsze. Czy ich poprawa w tym segmencie w ZAK to efekt przebudowy energetyki czy czegoś jeszcze? 

Paweł Łapiński: Nie, nie tylko. Lepsze wyniki pierwszego kwartału 2020 r. w segmencie OXO są efektem także wyższych wolumenów, które udało nam się ulokować na rynku, jak również niższych cen gazu ziemnego. Jest to dla nas wynik bardzo zadowalający w kontekście złego roku 2019 dla tego segmentu. 

Andy: Czy jest możliwe, że spółka zmieni podejście co do paliwa w EC Puławy? Czy obecne ceny praw do emisji i ceny gazu nie skłaniają Państwa do weryfikacji technologii, czy to że projekt będzie węglowy jest pewne 100 proc. i nie ma mowy o żadnych zmianach? 

Paweł Łapiński: Projekt inwestycyjny "Elektrociepłownia Puławy" już się rozpoczął. Na ten moment nie ma dostatecznych przesłanek do zatrzymania go. Zakład produkcyjny w Puławach potrzebuje zbilansowania i niezależności energetycznej. Niezależność zaś jest możliwa jedynie przy konkurencyjnym dostępie do surowca. 

Gość: Spółka oddała ostatnio instalację compoundów, a patrząc na wolumeny r/r nie ma progresu w sprzedaży tworzyw modyfikowanych. Dlaczego? 

Paweł Łapiński: Wolumen sprzedaży compoundów wzrasta w tempie niższym od planowanego. Przyczyną jest ograniczenie popytu związane z COVID-19 oraz przedłużającym się spowolnieniem w branży motoryzacyjnej. 

policki_inwestor: Czy Grupy Azoty Polyolefins SA będzie współpracowała z firmami z branży wydruku 3D? 

Marek Czyż: Polipropylen co do zasady nie jest powszechnym materiałem stosowanym w technologii wydruku 3D, który głównie opiera się na użyciu tworzyw inżynieryjnych, takich jak np.: ABS, PLA, PET, PVA, PA itp. Jednocześnie spółka, na obecnym etapie bada zapotrzebowanie rynku i w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na polipropylen w druku 3D, rozważy współpracę w potencjalnymi odbiorcami w tym zakresie.
 
Gość: Dzień dobry. W wywiadzie dla gazety Parkiet Pan Prezes Wardacki wspomniał o realizowanej akcji redukcji kosztów. Czy mogą Państwo określić skale (rząd wielkości w mln bądź %) oszczędności kosztów przewidzianych na ten rok w wyniku ww. działań w stosunku do roku ubiegłego? Czy oszczędności będą miały charakter stały czy raczej ograniczający wydatki ogólnego zarządu? 

Paweł Łapiński: Na tak postawione pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Pytanie, co jest punktem odniesienia. Jeśli rok poprzedni, należy pamiętać, że w 2020 r. dochodzi nam wiele kosztów, które określamy w Grupie mianem kosztów „mandatowych”, czyli niezarządzalnych z naszej perspektywy, wymuszonych np. przepisami prawa. Jest to np. wzrost kosztów usług obcych spowodowany wzrostem płacy minimalnej, wprowadzenie PPE/PPK, zmiana podstaw wycen niektórych rezerw itd. W efekcie redukcja kosztów, jaką przeprowadziliśmy w odniesieniu do oczyszczonego poziomu roku poprzedniego, zostaje skonsumowana kosztami mandatowymi. Niemniej jednak, "efektywnie" staramy się utrzymywać koszty stałe na racjonalnym poziomie. 

Gość: Czy w kolejnych latach też raczej zarząd będzie rekomendował zostawienie zysku w spółce? 

Paweł Łapiński: Każdorazowo decyzja o rekomendacji w sprawie podziału zysku jest szczegółowo analizowana. Zarząd musi mieć na względzie zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania Grupy Azoty.

Dostosowujemy rekomendacje do prowadzonych inwestycji, sytuacji rynkowej i planów związanych z przepływami gotówkowymi w grupie kapitałowej. W tym momencie wiążąca deklaracja w sprawie podziału przyszłych zysków Grupy Azoty byłaby na wyrost. 

Gość: Jak długo będziecie spłacać te kredyty? Ile będzie maksymalnie wynosić dług finansowy netto do EBITDA? Czy banki, które nie finansowały tego projektu będą to obciążenie wliczać do kowenantów czy nie? 

Paweł Łapiński: Kredyty uprzywilejowane będą spłacane przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins do grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia za zgodą konsorcjum bankowego o dodatkowe 5 lat, co zmniejszy ostatnią ratę spłaty (rata balonowa).

Wskaźnik długu netto do EBITDA dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (skorygowany o wyłączenie spółki Grupa Azoty Polyolefins) będzie się kształtował na poziomie poniżej 3,5. Na poziomie finansowania korporacyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zarówno dług netto spółki celowej, jak i jej EBIITDA będą wyłączone z wyliczenia wskaźników bankowych, co zostało odpowiednio zapisane w umowach kredytowych. 

anty_teresa: Czy w II kwartale obserwowany jest wzrost cen nawozów wieloskładnikowych? 

Paweł Łapiński: Zawsze w drugim kwartale na rynku krajowym w nawozach wieloskładnikowych następuje sezonowa obniżka cen, a w kolejnych miesiącach ceny wzrastają - podobnie jest w tym roku.

Na rynkach zagranicznych nie widzimy dużych zmian cen - tutaj wyznacznikiem są ceny DAP, które są w trendzie bocznym. 

Misio: Panowie, wyniki cieszą, polimery cieszą, ale co dalej? Jak wygląda teraz sytuacja w nawozach? Kiedy spodziewacie się odbudowania Tworzyw? 

Paweł Łapiński: Podstawową przyczyną spadków w obszarze tworzyw jest ograniczenie popytu spowodowane głównie niepewnością konsumencką w sektorach końcowych zastosowań. Poprawa sytuacji powinna nastąpić z chwilą ożywienia się gospodarki.
W segmencie nawozy rozpoczęliśmy już nowy sezon - rozpoczyna się on w czerwcu i kończy w maju kolejnego roku. Uściślając, w tym momencie dopięliśmy umowy z Autoryzowanymi Dystrybutorami na sprzedaż nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym. Także na rynkach zagranicznych podpisujemy umowy krótkoterminowe i spotowe – głównie na rynku Unii Europejskiej.

Co do cen nawozów azotowych i przewidywań na kolejne miesiące, to jesteśmy optymistami – wydaje się, że wpływ suszy będzie umiarkowany na produkcję rolniczą, a ceny zbóż i rzepaku średnioterminowo wyglądają obiecująco. 

księgowy: Czemu postanowiliście zamienić faktoring odwrotny na kredyt? Jeśli kredyt to tańsza forma finansowania, to czemu nie stosowaliście jej od razu? 

Paweł Łapiński: Grupa Kapitałowa Grupa Azoty korzysta z wielu form finansowania obrotowego, zarówno z kredytów w rachunku bieżącym, jak również faktoringu należności i faktoringu odwróconego. Koszt finansowania jest porównywalny, Grupa wykorzystuje ten mechanizm w zależności od uwarunkowań bieżących. 

Marek: Dlaczego finansowanie przez Grupę Azoty, KIND czy Lotos ma się częściowo odbyć przez pożyczki podporządkowane a nie tylko przez kapitał własny i emisje akcji? Jakie będą proporcje tych dwóch form w przypadku zewnętrznych partnerów? 

Marek Czyż: Struktura finansowania projektu Polimery Police jest wynikiem uzgodnień pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w finansowanie. Częściowy udział pożyczek podporządkowanych w tej strukturze jest typowy dla formuły project finance i był preferowany przez niektóre strony transakcji, m.in. ze względu na dużą elastyczność dystrybucji wolnych środków do inwestorów. W przypadku Lotosu pożyczka podporządkowana stanowi 200 mln zł, czyli 40 proc. całej kwoty inwestycji równej 500 mln zł. W wypadku KIND kwota pożyczki wyniesie 52 mln USD przy inwestycji w emisję akcji na poziomie 5 mln USD. Hyundai zainwestuje 73 mln USD wyłącznie w kapitał z emisji akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins.
 
Gość: Na jakim wykorzystaniu zdolności produkcyjnych pracuje nowa linia do compoundów? 

Paweł Łapiński: Nowa linia compoundów jest w fazie testowania produkcji różnych gatunków tworzyw. Wiąże się to z częstymi zmianami struktury produkcji i przezbrajaniem linii. Analizę stopnia wykorzystania zdolności będzie można przeprowadzić po zakończeniu roku. 

Gość: To inaczej. Czy racjonalnym jest oczekiwanie, że dywidendy do ukończenia polimerów nie będzie? 

Paweł Łapiński: Każdy scenariusz jest możliwy. 

Gość: Panie Prezesie, jak to możliwe, że przy tak niskich cenach gazu Police pokazały taki słaby wynik? 

Paweł Łapiński: Wynik Polic w dużym stopniu zdeterminował wynik na nawozach wieloskładnikowych. Proszę pamiętać, że w przypadku NPK-ów, inaczej niż w przypadku nawozów azotowych, gaz nie jest czynnikiem tak zdecydowanie determinującym wynik na tym segmencie. Dodatkowo, w segmencie NPK, zwłaszcza w zakresie DAP-u (nawozu z fosforem), odnotowaliśmy zalew rynku towarem z importu, co przełożyło się na istotne spadki nie tylko cenowe (istotne obniżki cenowe jeszcze w październiku 2019), ale i wolumenowe (w zasadzie efekt wolumenowy zdominował wynik NPK r/r). Dodatkowo odnotowane zostały wzrosty cen fosforytów (+11 proc.), soli potasowej (+3 proc.), czyli głównych surowców w segmencie nawozów wieloskładnikowych. 

brutalp: Jak widzicie popyt na nawozy w 2Q tego roku, czy w chemii dalej widoczny jest duzy spadek popytu? 

Paweł Łapiński: Mamy dobrą sytuację wyjściową dla nawozów wieloskładnikowych i bardzo dobrą dla nawozów azotowych.

Majowe deszcze poprawiły kondycję upraw w Polsce i Unii Europejskiej. Rolnicy do obecnej chwili stosują jeszcze nawozy azotowe pod kukurydzę, użytki zielone i zboża ozime (trzecia dawka).

Generalnie notujemy niskie zapasy w rynku, co powinno pobudzić rolników do zakupów nawozów na kolejny sezon.

Pomaga nam także kurs PLN/EUR i PLN/USD, gdzie na rynkach eksportowych możemy uzyskiwać wyższe ceny za sprzedaż nawozów.
 
Andy: Nieco martwi słaby wynik Polic w najlepszym sezonowo kwartale. Czy nie powtórzy się sytuacja sprzed lat, po kryzysie finansowym? Nie trzeba będzie tam wsparcia w szczególności w obliczu dźwigania częściowo takiej inwestycji jak polimery? 

Paweł Łapiński: Na wyniku Polic zaważyły wyniki segmentu nawozów wieloskładnikowych. W IQ 2020 r. odnotowaliśmy istotny napływ towaru z importu, głównie DAP-u, co mocno ograniczyło nie tylko cenę produktów Polic, ale także sprzedawane wolumeny. Odnotowaliśmy także wzrosty po stronie kosztowej - cen kluczowych surowców, czyli soli potasowej i fosforytów. Na plus działają natomiast bardzo dobre wyniki w azocie (amoniak i mocznik). Mamy tu duży popyt przy atrakcyjnej marży, zwłaszcza w kontekście bardzo niskich cen gazu ziemnego. Oczywiście monitorujemy sytuację wynikową na bieżąco, ale nie spodziewamy się poważnych zakłóceń w rocznym poziomie wyniku Polic. 

Gość: Proszę przypomnieć, dlaczego dla Projektu Polimery wybrano lokalizację w Policach? Jakie są synergie ze spółką Police? 

Marek Czyż: Lokalizacja projektu w Policach jest strategicznie korzysta dla projektu pod kątem możliwości zaopatrzenia (dostawy surowców drogą morską) oraz bliskość i łatwość dystrybucji produktu na kluczowe rynki zbytu.

Bliskość projektu i istniejącego zakładu GA ZCh Police (jednego z pierwotnych akcjonariuszy spółki GA Polyolefins realizującej projekt) będzie skutkować szeregiem synergii z infrastrukturą GA ZCh Police, w tym m.in.: dostarczanie mediów (np. energii elektrycznej, pary, wody demi, ect.) oraz usług (np. oczyszczanie ścieków). Dodatkowo GA ZCh Police będzie odbiorcą wodoru - produktu ubocznego powstałego w procesie odwodornienia propanu na instalacji PDH. 

brutalp: Dzień dobry. Jaki capex na projekt PDH zostanie wydany w tym roku i jakiegoś capexu w całej grupie możemy się spodziewać? Czy nastąpiła rewizja budżetu na cały projekt vs początkowe założenia (czy mógłby Pan przypomnieć jakich wydatków na PDH w całości się spodziewacie? 

Marek Czyż: Całkowita kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych na projekt Polimery Police (PDH+PP) do końca 2020 r. wyniesie ponad 600 mln EUR z ok. 1,5 mld EUR całkowitych prognozowanych kosztów. Nie było istotnych rewizji budżetu dla projektu Polimery Police.
 
Gość: Jaką macie średnią zabezpieczoną cenę praw do emisji CO2? 

Paweł Łapiński: Jest to tajemnica handlowa Grupy. Transakcje zabezpieczenia zakupu uprawnień do emisji CO2 są dokonywane sukcesywnie zgodnie z przyjętą polityką zabezpieczenia, dlatego ceny zakupu uwzględniają średni poziom cen rynkowych w danym okresie. 

Gość: Czy w tym roku będzie jakaś korekta/dopłata cen do energii? Ile przychodów z dopłat zaksięgowaliście w zeszłym roku? 

Paweł Łapiński: Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty mają prawo do uzyskania pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Ze względu na niepewność odnośnie podziału kwoty puli rekompensat w 2019 roku, Grupa nie ujmowała przychodów z tytułu rekompensat. Łączna kwota rekompensat szacowana do uzyskania za 2019 rok wynosi ok. 83,4 mln zł i została ujęta jako aktywo warunkowe (pozabilansowo). W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków spółek Grupy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwota ta wpłynie do spółek Grupy w II półroczu br. Dodatkowo spółki Grupy będą miały możliwość uzyskania rekompensat za 2020 rok w 2021 roku w zbliżonej wysokości. W wypadku, gdy wartości te zostaną uznane za prawdopodobne, Grupa rozpozna je memoriałowo w rachunku zysków i strat za 2020 rok. 

Gość: Kiedy oczekujecie wzrostu w tworzywach? Jak w tej chwili wyglądają zamówienia r/r? 

Paweł Łapiński: Sytuacja w branży tworzywowej jest mocno powiązana z gospodarką. Poziom zamówień spadł znacząco. Obecnie trudno jest określić termin powrotu do regularnych odbiorów. Spodziewamy się, że nastąpi to z chwilą ożywienia się gospodarki. 

Gość: Jaką część z nawozów wieloskładnikowych plasujecie w kraju, a jaką eksportujecie? Czy relacja ta jest różna od nawozów azotowych? 

Paweł Łapiński: Generalnie priorytetem jest dla nas rynek krajowy, gdzie sprzedajemy około 70 proc. produkcji jako suma nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Więcej eksportujemy nawozów azotowych niż wieloskładnikowych, a to wprost uzależnione jest od zdolności produkcyjnych. 

Gość: Dlaczego ZA Puławy nie płacą wyższej dywidendy, skoro mają tak dużo gotówki? 

Paweł Łapiński: Rekomendowana przez zarząd Grupy Azoty Puławy kwota dywidendy stanowi 36,7 proc. wypracowanego zysku spółki w roku 2019. Przyjęta w Strategii Grupy Azoty polityka dywidendowa przewiduje dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem maksymalnie do 60 proc. zysku netto, natomiast należy pamiętać o prowadzonych w spółce inwestycjach i konieczności zapewnienia finansowania.
 
Gość: Na jakich rynkach zamierzacie sprzedawać produkty, albowiem w Polsce rynek jest już bardzo nasycony: spory import praktycznie z całego świata + dominacja BOP. 

Marek Czyż: Zgodnie z danymi Grupy Azoty Polyolefins, w 2017 roku popyt na świecie na polipropylen wyniósł 80 mln ton, zaś w samej Europie wyniósł około 10 mln ton. Zapotrzebowanie rynku europejskiego osiągalnego przez spółkę (włączając Turcję) przekroczy według doradców rynkowych 12 mln ton PP w 2022 roku. W tym samym roku prognozowany jest import ok. 3 mln ton PP spoza Europy na rynek docelowy. Rynek ten stanowią kraje: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, kraje skandynawskie, Czechy, Słowacja, Węgry. Według doradców popyt na tym rynku przekroczy w 2022 r. 4,3 mln ton PP. Wielkość krajowego rynku polipropylenu wynosiła 700 tys. ton w 2017 roku, z czego około 2/3 pochodzi z importu.

Przewaga importu produktu na rynek krajowy i europejski, z odległych rynków, tworzy warunki do sprzedaży produktu przez producenta zlokalizowanego w centrum Europy, jakim będzie Grupa Azoty Polyolefins.
 
księgowy: Puławy zmieniły układ segmentów, żeby dostosować się do grupy, dzięki czemu teraz melaminę mamy w przychodach agro. Czy żeby zwiększyć transparentność nie należałoby jej pokazać osobno? 

Paweł Łapiński: Zmiana ta wynika z kolejnych etapów wdrażania zarządzania segmentowego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty. Przeniesienie produkcji melaminy do Segmentu Agro wynika z powiązań technologicznych, w tym oparcia produkcji na tych samych surowcach, jak również z umiejscowienia organizacji handlu tymi produktami w ramach Segmentu Agro. Zgodnie z MSSF 8 prezentacja segmentów winna odzwierciedlać sposób monitorowania poszczególnych rodzajów działalności przez zarząd jednostki i dokonana zmiana adresuje ten wymóg. 

Alone in the Dark: Czy spółka jest już po słowie z odbiorcami tworzyw z nowej linii? 

Paweł Łapiński: Spółka dysponuje własnym portfelem odbiorców. Prowadzone są również rozmowy z nowymi partnerami. 

Gość: Ile osób będzie zatrudnionych przy polimerach? 

Marek Czyż: Po uruchomieniu instalacji, w Grupie Azoty Polyolefins, spółce celowej realizującej projekt Polimery Police znajdzie zatrudnienie do 400 osób.

Jednocześnie spółka oczekuje, że wraz z powstaniem nowych instalacji w otoczeniu może zostać wykreowanych dodatkowo nawet 3 razy więcej nowych miejsc pracy. 

Gość: Wczorajsze raporty bieżące wspominają o opcjach kupna i sprzedaży akcji Polyolefins posiadanych przez Hyundai i KIND. Na której konkretnie spółce z Grupy Azoty ciąży zobowiązanie z tytułu opcji sprzedaży? Rozumiem, że ze strony Koreańczyków, to nie jest żadna inwestycja equity, skoro cena wykonania opcji jest równa (w USD) cenie pierwotnie uiszczonej. 

Marek Czyż: Zobowiązanie z tytułu opcji sprzedaży ciąży wspólnie na Grupie Azoty oraz Grupie Azoty ZCh Police. Nie dotyczy ono wszystkich akcji posiadanych przez Hyundai i KIND, ale akcji o łącznej pierwotnej wartości do 70 mln USD. Wykonanie opcji kupna lub opcji sprzedaży jest jednym ze sposobów wyjścia partnerów koreańskich z inwestycji, innym sposobem przewidzianym w dokumentacji jest m.in. możliwość przeprowadzenia oferty publicznej. Poza inwestycją w emisję akcji spółki GA Polyolefins, KIND udzieli też spółce pożyczki podporządkowanej, również rozumianej przez grupę podmiotów finansujących Projekt jako inwestycja equity. 

Alone in the Dark: Czy Panów zdaniem jest możliwe w tym roku zrobienie wyników powyżej 5 letniej średniej? 

Paweł Łapiński: Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że ten rok będzie dla nas wymagający. Sytuacja epidemiczna wpływa jednak na niektóre z naszych segmentów. Nie unikniemy skutków załamania rynku automotive (co determinuje pogarszający się wynik tworzyw), ani na rynku meblarskim (co uderza w melaminę). Niezależnie od tego, zarząd podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych wyników ekonomicznych, co pokazał I kwartał tego rok. Czy uda się "pobić" średnią 5-letnią? Będzie to na pewno wyzwaniem, ale nie nieosiągalnym.
 
księgowy: Czy rozważacie przejęcia innych podmiotów? Chyba teraz byłby dobry czas (niskie ceny) na akwizycję takich spółek jak Compo? 

Paweł Łapiński: Akwizycja COMPO EXPERT wprowadziła do oferty Grupy Azoty nawozy wysokospecjalistyczne, dzięki czemu możemy oferować obecnie szerokie portfolio nawozowe. Niezależnie od realizowanego ambitnego programu inwestycyjnego przez Grupę Azoty bacznie obserwujemy sytuację rynkową, także pod kątem ewentualnych okazji inwestycyjnych. Natomiast w tym momencie skupiamy się na realizacji programu inwestycyjnego, w tym Projektu Polimery – o czym dzisiaj szczegółowo opowiadaliśmy. 

Gość: Dzień Dobry, finansowanie Polyolefins miało być projektowe, a z tego co widzę musieliście wystawić gwarancję udzielenia pożyczki podporządkowanej na kwotę ponad 100 mln EUR? 

Paweł Łapiński: Finansowanie projektu Polimery Police ma charakter project finance i jest wyłączone z finansowania korporacyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Zakres zaangażowania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty jest ściśle określony i zalimitowany do kwoty 1.832 mln zł, zgodnie z raportem bieżącym z 31 maja 2020 r. Natomiast kwota 105 mln EUR dotyczy gwarancji finansowania awaryjnego zapewnianego poprzez zawarcie umowy gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej, która może być uruchomiona w ściśle określonych przypadkach, w szczególności w przypadku nieprzewidzianej eskalacji nakładów inwestycyjnych, dodatkowego zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub wystąpienia trudności w obsłudze zobowiązań finansowych przez spółkę celową. Aktualnie model finansowy projektu „Polimery Police” nie przewiduje konieczności wykorzystania tej kwoty. Gwarancja taka była wymagana przez instytucje finansowe udzielające finansowania uprzywilejowanego. 

Gość: Ile łącznie wydaliście na przeciwdziałanie pandemii i wsparcie lokalnych szpitali? Pytam o jednorazowe koszty w I kw. i dotychczasowe w II kw. 

Paweł Łapiński: Nasze wsparcie miało charakter nie zawsze wprost finansowy (np. wypożyczenie samochodów, pomoc w zakupach sprzętu), ale jeśli pytanie dotyczy kwot wprost wyasygnowanych na walkę z pandemią, to dotąd jest to kwota 3,2 mln zł. 

Gość: Panowie, co waszym zdaniem było najważniejszym powodem rozjechania się oczekiwań analityków z wynikami? 

Paweł Łapiński: Myślę, że przede wszystkim większość analityków nie spodziewała się tak dobrego pod względem wolumenowym wyniku w segmencie nawozów azotowych. Zdecydowanie lepsze wyniki odnotowało także Compo Expert na swoim zróżnicowanym mixie produktowym. Nie można zapominać też o wynikach naszej chemii, w tym przede wszystkim OXO. To główne drivery w mojej ocenie pozytywnego rozminięcia się wykonania od oczekiwań rynkowych. 

Gość: Żeby zrozumieć co się dzieje w Azotach to wydaje się, że trzeba być chemikiem. Może warto na którąś konferencję przygotować co produkujecie na jakiej linii, jakie zużywane są surowce i półprodukty i w jakich ilościach? 

Paweł Łapiński: Dziękuję za pomysł, postaramy się przedstawić Państwu chemię od kuchni. W naszych prezentacjach inwestorskich pokazujemy slajd od surowca do produktu, który obrazuje schemat produkcyjny. Przypomnę, że to uproszczona wersja. 

Gość: Kto jest największym producentem propylenu i polipropylenu w regionie? 

Marek Czyż: W regionie rozumianym jako rynek krajowy, największym i jedynym na chwilę obecną producentem polipropylenu jest Basell Orlen Polyolefins, zaś propylenu PKN Orlen. W regionie rozumianym jako Europa, w pierwszej trójce największych producentów polipropylenu są: Lyondell Basell, Borealis, Total, zaś propylenu: BASF, Sabic, Naphtachimie, Shell. 

Gość: Czy pigmenty zaliczą w II kw. stratę w związku z sytuacją we Włoszech? 

Paweł Łapiński: Segment bieli jest z całą pewnością pod presją obecnej sytuacji rynkowej w związku z pandemią, ale nic nie wskazuje na to, żeby drugi kwartał zakończył na minusie. 

Gość: Która ze spółek jest Panów zdaniem najbardziej niedoszacowana na rynku? A może któraś jest przeszacowana? 

Paweł Łapiński: Generalnie, ostatnie miesiące nie były najlepsze dla rynków kapitałowych, także dla polskiej giełdy, stąd też notowania spółek lokowały się daleko poniżej oczekiwań. W ostatnich tygodniach, gdy giełdy zaczynają się przyzwyczajać do sytuacji pandemicznej, odżywa także chemia. Proszę trzymać za nas kciuki. 

Gość: Czy te kontrakty na propan (1-2 letnie) będą ze stałą ceną dostawy czy zmienną zależną od rynkowych? 

Marek Czyż: Propan, podobnie jak wszystkie produkty z branży produktów pochodnych ropy naftowej. charakteryzuje się zmienną ceną rynkową. Stąd na rynku propanu nie są stosowane kontrakty oparte na cenach stałych. 

Gość: Czy na kluczowej inwestycji trwają już jakieś prace budowlane? 

Marek Czyż: Obecnie generalny wykonawca prowadzi prace konstrukcyjne już na wszystkich podprojektach. Przede wszystkim prowadzone są prace fundamentowe, tzn. przygotowanie wylewek oraz zbrojenie (instalacja PDH oraz port). Na terenie przyszłej instalacji polipropylenu rozpoczęto już roboty ziemne.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na obszarze terminalu portowego - zostało już wykonane zbrojenie płyt fundamentowych pod zbiorniki na propan i etylen 

Paweł Łapiński i Marek Czyż: Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w czacie i za zadane pytania. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia przy okazji następnego czatu. 

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty. 

23.04.2020
Czat inwestorski - wyniki wypracowane w 2019
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty odpowiedzialnym m.in. za relacje inwestorskie i finanse. Tematem przewodnim spotkania będą wyniki finansowe spółki za 2019 rok.

moderator:
Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator:
Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator:
Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 10:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Paweł Łapiński: Dzień dobry. Cieszę się, że będę mógł po raz kolejny porozmawiać z Państwem, tym razem za pośrednictwem czatu. Chętnie odpowiem na pytania i przekażę informacje związane z naszą działalnością, z obecną sytuacją rynkową Grupy Azoty. Każda dotychczasowa edycja czatu za pośrednictwem StockWatch.pl cieszyła się sporym zainteresowaniem. Liczę na to także tym razem. Zapraszam do zadawania pytań.

abcabc: Dzień dobry. Jaki wpływ na spółkę ma susza? Czy raczej zwiększa zużycie nawozów, czy zmniejsza Czy spółka skorzysta na niskich cenach gazu?
Paweł Łapiński: Susza działa negatywnie na rynek nawozów - zwłaszcza azotowych. Zauważamy to już dzisiaj. Widać to w Polsce, gdzie rolnicy zaprzestali aplikacji nawozów pod zboża ozime (2-iej lub 3-ej dawki) i zastanawiają się jaką technologię nawożenia wybrać pod uprawę kukurydzy. Z tej perspektywy Grupa Azoty może zyskać, ponieważ rolnicy mocznik mogą zastąpić nawozem płynnym RSM. Mamy też w Polsce inne uprawy jak użytki zielone, buraki cukrowe – tutaj deszcz w maju i czerwcu może radykalnie poprawić sytuację. Z niskich cen gazu w segmencie nawozów Grupa Azoty korzysta w sposób umiarkowany, ponieważ już na przełomie roku ceny nawozów azotowych zarówno w Polsce jak i głównych rynkach w Unii Europejskiej spadły o ponad 10 proc.

inwestor_2k: Dzień doby! Jak wyglądają ceny nawozów w Polsce w pierwszym kwartale r/r?
Paweł Łapiński: Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Q1 2020 r. były niższe o około 8-15 proc. w stosunku do Q1 2019 r. Największe spadki notowaliśmy na nawozach saletrzanych typu Pulan, Zaksan, najmniejsze na nawozach azotowych z siarką typu Saletrosan. Wyjaśniając przyczyny, chciałbym podkreślić, że mieliśmy zdecydowanie inną sytuację kosztową po stronie gazu - mimo niższych cen realizacji w Q1 2020 na marżach nie straciliśmy.

Gość: Czy będzie wypłacona, jeśli tak to kiedy nagroda z zysków za 2019 rok dla pracowników Azotów S.A. Tarnów?
Paweł Łapiński: Wyniki ubiegłego roku dają powody do zadowolenia, nie widzę więc przeszkód, aby nagroda roczna dla pracowników Grupy Azoty SA miała nie zostać uchwalona przez zarząd.

akcjonariusz: Witam, czy w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej zmieniliście założenia budżetowe do projektu w Policach?
Paweł Łapiński: Grupa 11 instytucji finansowych zgodziła się pożyczyć na projekt Polimery Police ponad 1 mld dolarów. Chcemy w najbliższych tygodniach podpisać wszystkie umowy. Zgoda kredytowa od tak dużej liczby banków, które analizowały model inwestycji i wszelkie ryzyka, także to związane z epidemią, to odpowiedź dla tych wszystkich, którzy kwestionowaliby ten projekt i wątpili w jego realizację. Obecnie negocjujemy ostateczne wersje umów inwestycyjnych ze wszystkimi inwestorami.
Pragnę zwrócić uwagę, że budowa instalacji ma trwać jeszcze nieco ponad 2 lata. Na dziś Inwestycja Polimery Police przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace przy bazie paliwowej, czyli w porcie, jak również wszystkie prace przygotowawcze pod główną instalację odbywają się na szeroką skalę.

PJ: Dzień dobry na wstępie chciałbym Panu prezesowi i wszystkim uczestnikom życzyć dużo zdrowia w tych czasach. Chciałbym poruszyć tematy związane z rynkiem gazu. Czy grupa Azoty planuje w najbliższym czasie dywersyfikować dostawy tego surowca i korzystać z nadpodaży z amerykańskiego LNG np. poprzez sprowadzanie go z USA do Świnoujścia lub na Litwę? Dodatkowo proszę o informację czy grupa Azoty wykorzystuje obecne niskie poziomy i zabezpiecza cenę dostaw w kolejnych latach?
Paweł Łapiński: Bardzo dziękuję za życzenia zdrowia, przyda się ono nam wszystkim. Dlatego też z przyjemnością je odwzajemniam.

Przechodząc do meritum pytania. Grupa Azoty w najbliższym czasie nie planuje dywersyfikacji dostaw, ani też samodzielnego sprowadzania gazu skroplonego z USA. Mimo dużego zużycia, statek z LNG i tempo regazyfikacji przekracza nasze bieżące możliwości. Dużą część musielibyśmy zmagazynować, co mocno podraża operację. Po drugie wszystkie moce w gazoporcie w Świnoujściu są już zarezerwowane. Zaś sprowadzanie LNG przez Litwę wiązałoby się z obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych, co jeszcze bardziej podraża koszt gazu. Wreszcie tanie LNG docierające do Europy wpływa bezpośrednio na ceny giełdowe, na których mamy oparte formuły cenowe. Zatem choć pośrednio korzystamy z nadpodaży na rynku LNG.

Jeżeli zaś chodzi o zabezpieczanie cen gazu na lata następne to gaz obecnie jest tani na rynku spotowym, ale nie na terminowym. Na przyszły rok gaz można teraz kupić za cenę mniej więcej dwukrotnie wyższą niż na spocie. Poza tym zabezpieczenie ceny wiąże się z obowiązkiem jego systematycznego odbioru przez cały okres, co stwarza spore ryzyko. Zabezpieczamy ceny gazu, ale w krótszych horyzontach czasowych.

pasha: Czy zarząd będzie rekomendował na walne wypłatę dywidendy, czy świetle dużych nakładów inwestycyjnych to nierealne?
Paweł Łapiński: Zarząd nie wydał jeszcze rekomendacji dotyczącej podziału wypracowanego w 2019 roku jednostkowego zysku netto wypracowanego przez Grupę Azoty. Uchwała powinna zostać podjęta w maju, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy raportem bieżącym. Przypomnę jednak, że aktualizacja strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020 zakłada, iż celem nadrzędnym struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania. Strategia przewiduje też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda może nie być rekomendowana przez zarząd. Oczywiście ostateczną decyzję jak zawsze w sprawie wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie.

Gość: Czy w IV kwartale instalacja compoundów wygenerowała jakiś przychód, czy obciażyła wyniki choćby kosztami amortyzacji?
Paweł Łapiński: Przychód w IV kwartale został wygenerowany, amortyzacja jest naliczana od stycznia 2020 r.

Picasso797: Pytanie odnosnie sprzedazy za granice - czy wystepuja problemy z logistyka?
Paweł Łapiński: W zakresie sprzedaży zagranicznej logistyka lądowa funkcjonuje poprawnie, logistyka morska również, choć zdarzają się krótkie opóźnienia. Wzrastają opłaty za usługi logistyczne.

Gość: Czy dynamiczny wzrost wynagrodzeń jaki obserwowaliśmy w IV kw. wynikał z premii pracowniczych, wzrostu rezerw aktuarialnych, czy wzrostu płac?
Paweł Łapiński: Wzrost kosztów pracy w 4Q2019 wynikał w głównej mierze z zawartego porozumienia w zakresie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w Grupie Azoty Police oraz zwiększenia rezerw aktuarialnych i urlopowych. Zwiększona jest też rezerwa na nagrody roczne w związku z dobrymi wynikami Grupy.

Matan: Dlaczego nie widać w rachunku przepływów wpływu gotówki z tytułu faktoringu odwrotnego, a są tam tylko wypływy?
Paweł Łapiński: Faktoring odwrotny w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych prezentowany jest w szyku rozwartym, tj. wypływy z tytułu spłaty prezentowane są w działalności finansowej, natomiast jego zaciągnięcie w działalności operacyjnej.

Ludwix: Kiedy spodziewają się Państwo odbicia cen na rynku bieli tytanowej?
Paweł Łapiński: Rynek bieli tytanowej charakteryzuje się sezonowością i przy zachowaniu standardowych czynników rynkowych oczekiwalibyśmy tego w 2Q. Jednak z uwagi na panującą sytuację i wynikające z tego zmienność i niepewność rynków, na odbicie cen oczekujemy w 3Q jednak przy założeniu ustępowania pandemii.

Totmes: Czy Grupa Azoty zabezpiecza ceny nabywanej energii kontraktami na TGE, a jeśli tak to jaką część?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty dla wszystkich spółek ma zabezpieczone dostawy energii elektrycznej na 2020 r. Głównymi partnerami w tym obszarze są największe spółki energetyczne obrotu w Polsce. Zakupy na TGE realizowane są na bieżąco w niewielkich ilościach w celu skorygowania bieżących potrzeb zakupowych.

PJ: Panie prezesie czy oczekujecie negatywnego wpływy Covid 19 na wyniki generowane z segmentu nawozowego? Władze lokalne szukają oszczędności, a część już zapowiedziała cięcie w budżetach na utrzymanie terenów zielonych. Czy w związku z tym należy oczekiwać zauważalnego spadku popytu czy raczej marginalnego?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty w segmencie nawozów obsługuje przede wszystkim gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą podstawowych roślin czyli: zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, pastwisk pod opas bydła. Poprzez Compo Expert obsługujemy także rynek warzywniczy i sadowniczy. Utrzymanie terenów zielonych to dla Grupy Azoty marginalna sprawa.

Miron: Jaki będzie koszt elektrowni fotowoltaicznej w Osieku?
Paweł Łapiński: Typowy dla najnowocześniejszych profesjonalnych mikro-farm fotowoltaicznych (instalacja o mocy ok. 5 MW i rocznej produkcji ok. 5 GWh, na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego – Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA). To zbyt wczesny etap, aby mówić o szczegółach bez uzgodnienia z partnerem, PGE Energia Odnawialna.

Miron: Dzień dobry Kiedy spodziewacie się zakończenia projektu zgazowywania węgla i jego komercyjnego wdrożenia?
Paweł Łapiński: Projekt zgazowania węgla od dawna ma dla nas priorytet chemiczny, a nie energetyczny, ale nie obędzie się bez partnera energetycznego ze stabilnym źródłem węgla kamiennego jako surowca. Jest nim Tauron Polska Energia. Restrykcje regulacyjne w UE i niepewność na rynku surowców energetycznych wzbraniają odpowiedzialnie wypowiadać się dziś o harmonogramie przedsięwzięcia.

Pedro: Czy nowa elektrownia w Puławach zastąpi tylko obecne bloki czy zmniejszy także zakup energii z rynku?
Paweł Łapiński: Nowa elektrociepłownia na terenie GA ZA Puławy jest zaprojektowana i zbilansowana z potrzebami zakładu produkcyjnego w Puławach. Nie planujemy, jak konsekwentnie od kilku lat raportujemy, wejścia w profesjonalną energetykę ani konkurować z koncernami energetycznymi. Przewidujemy tylko drobne, okazjonalne zakupy i sprzedaż energii „do sieci”.

Pedro: Czy Państwa zdaniem w tym roku ceny gazu nadal pozostaną niskie? Czy spadek kwotowań niweluje nieco ryzyko importu nawozów ze wschodu?Paweł Łapiński: Aktualnie ceny gazu są korzystne i przy utrzymaniu się silnego wpływu tych czynników ceny w 2020 roku powinny pozostać na relatywnie niskich poziomach. Jednak niewiadomym pozostaje aktualna sytuacja na rynku ropy oraz czynniki geopolityczne.

Gość: Ile gazu zużywa się mniej więcej na wyprodukowanie jednej tony mocznika, a ile mocznika do wytworzenia melaminy? Czy zużycie jednostkowe gazu bardzo mocno się różni pomiędzy nawozami NPK i azotowymi?
Paweł Łapiński: Parametry instalacji nawozowych w Grupie Azoty funkcjonują w zakresach przewidzianych w BAT (Best Available Techniques).

W procesach produkcyjnych dążymy do maksymalizowania efektywności kosztowej, poprzez modernizację i intensyfikację kluczowych instalacji, przy optymalizacji zużycia surowców.

Gość: Czy dzięki Compo otworzyliście jakieś nowe kierunki sprzedaży dla polskich zakładów nawozowych?
Paweł Łapiński: Tak, dzięki współpracy z organizacją handlową Compo Expert pozyskaliśmy wielu nowych zagranicznych klientów - bezpośrednich lub pośrednich - na nawozy produkowane przez Grupę w Polsce. Było to możliwe dzięki dotychczasowym relacjom handlowym grupy Compo Expert z tymi odbiorcami oraz obecności Compo Expert na rynkach międzynarodowych.

Gość: Czy Azoty występowały o dopłatę do cen energii w zeszłym roku w związku z ustawą prądową, a jeśli tak to w którym miejscu sprawozdania ją zaprezentowano?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty występowała o dopłatę do cen energii, która zaprezentowana została w przychodach ze sprzedaży.

Gość: Niedawno cena ropy osiągnęła ujemne poziomy. Jest to sytuacja bez precedensu, więc chciałbym zapytać, czy i w jaki sposób sytuacja na rynku ropy oddziałuje na Wasz biznes. Dziękuję.
Paweł Łapiński: Wahania na rynku ropy naftowej w znacznym stopniu przekładają się na łańcuch produktowy tworzyw. W kwietniu odnotowaliśmy gwałtowny spadek notowań benzenu i fenolu. Ceny kontraktowe spadły o ponad 400 EUR/t w odniesieniu do notowań marcowych. Również ceny spotowe PA6 odnotowały znaczące spadki.

Gość: Witam Takie pytanie Nakłady na instalację nawozów granulowanych sięgnęły już prawie budżetu - 363/385, a projekt ma zostać oddany dopiero w 2021 r. Czy należy spodziewać się większych nakładów niż zakładane, czy może wcześniejszego oddania instalacji do produkcji?
Paweł Łapiński: W Puławach budujemy dwie linie granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych i infrastrukturę logistyczną wspólną dla obu. Zatem inwestycja jest zorganizowana etapowo. Rozważamy dodatkowy węzeł, stąd racjonalne jest wydłużenie harmonogramu i dodatkowe nakłady.

Trawiak: W strategii wspominacie o zakończeniu procesu konsolidacji w grupie. Od przejęcia Puław minęło już chyba z 6 lat, a konsolidacja i synergie jeszcze nie zostały dokonane? Dlaczego to tyle trwa?
Paweł Łapiński: Oczywiście, że konsolidacja została dokonana, a synergie osiągnięte, raportowaliśmy o tym rynkowi. Mamy apetyt na więcej, a obecna dokumentacji strategiczna jest na lata do 2020 roku, więc niż dziwnego, że jako przewidująca organizacja rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem strategii grupy do 2030 roku.

Gość: Jak funkcjonuje firma w czasie epidemii? Czy ograniczyliście liczbę pracowników na zmianach? Czy odbija się to na efektywności działania? Czy ktoś z pracowników firmy jest chory na koronawirisa?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty funkcjonuje bez istotnych zakłóceń, przy wdrożeniu w spółkach wszelkich rygorów bezpieczeństwa i działań zapobiegających rozpowszechnianiu się koronawirusa. Nie zaobserwowaliśmy większej absencji pracowników, która mogła by skutkować zaburzeniem efektywności produkcji. Odnotowaliśmy trzy przypadki zachorowania na COVID - 19 bez istotnego wpływu na działalność Grupy. W obszarach gdzie jest to możliwe, praca świadczona jest zdalnie.

Paweł Łapiński: Dziękuję za ciekawe pytania, cieszę się widząc Państwa zainteresowanie Grupą Azoty. Czas w zasadzie już nam się skończył, więc pozostaje mi się pożegnać się z Państwem. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję za uczestnictwo, do zobaczenia na następnym czacie.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

 

14.11.2019
Czat inwestorski - sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police
Rozwiń

W czwartek 14 listopada o godz. 9:00 odbył się czat z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty S.A. oraz Włodzimierzem Zasadzkim, wiceprezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Tematami spotkania była sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police.

10.10.2019
Czat inwestorski - wyniki wypracowane w I półroczu 2019
Rozwiń

W czwartek, 10 października 2019 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie poświęcone było, w głównej mierze, wynikom finansowym wypracowanym przez Spółki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2019 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse. 

28.05.2019
Grupa Azoty – Wyniki I kwartału 2019
Rozwiń

We wtorek 28 maja 2019 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w I kwartale 2019 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse. 

29.11.2018
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty po 3 kwartałach 2018 roku.
Rozwiń

W czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w 3 kwartale 2018 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.

18.09.2018
Czat inwestorski - Grupa Azoty po wynikach finansowych za I półrocze 2018 roku
Rozwiń

We wtorek 18 września 2018 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym wypracowanym w I półroczu 2018 roku. Na pytania odpowiadał pan Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse.

25.04.2018
Czat inwestorski - Grupa Azoty po wynikach finansowych za rok 2017
Rozwiń

W środę, 25 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za rok 2017. Na państwa pytania odpowiadał Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse pan Paweł Łapiński.

22.11.2017
Czat inwestorski - Grupa Azoty po wynikach finansowych za 3 kwartał 2017 roku
Rozwiń

W środę, 22 listopada 2017 roku o godz. 12:00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za 3 kwartał 2017r. Na państwa pytania odpowiadał Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse pan Paweł Łapiński.

16.05.2017
Czat Inwestorski - Grupa Azoty – Wyniki I kwartału 2017 i Aktualizacja Strategii
Rozwiń

We wtorek 16 maja 2017 roku o godzinie 13.00 odbył się czat inwestorski. Spotkanie było poświęcone wynikom finansowym za 1 kwartał 2017 roku oraz przyjętej przez Zarząd Aktualizacji Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020. Na państwa pytania odpowiadał wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński.

14.11.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 3 kwartał 2016 roku
Rozwiń

W poniedziałek, 14 listopada o godzinie 14.00 odbył się czat inwestorski z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

08.09.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 półrocze 2016 roku
Rozwiń
W czwartek, 8 września o godzinie 13.00 odbył się czat inwestorski z Pawłem Łapińskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

moderator: Witam na czacie inwestorskim z wiceprezesem zarządu Grupy Azoty odpowiedzialnym za finanse Pawłem Łapińskim. Zapraszam do zadawania pytań związanych z aktualną sytuacją Grupy Azoty oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku. 
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biurostockwatch.pl 
 
Paweł Łapiński: Witam na kolejnym czacie inwestorskim z Grupą Azoty. Dziś postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z aktualną sytuacją finansową spółki oraz perspektywami jej rozwoju w kontekście opublikowanych wyników za I półrocze 2016 roku. Zapraszam do zadawania pytań.
 
SW-fan: Witam, panie Prezesie dziękuję za ten czat. Jest Pan długo w spółce, więc po dużych zmianach w zarządzie jest po prostu bardzo etyczne i właściwe że to właśnie Pan się wypowiada. Proszę o informację jak wygląda aktualnie strategia Grupy pod nowym zarządem, co jest najważniejsze, co jest utrzymane z dotychczasowej strategii a gdzie zrobiliście zmiany i dlaczego. 
Paweł Łapiński: Strategia, która została opracowana wcześniej generalnie nie zmieniła się. Zmierzamy do większej konsolidacji w ramach Grupy. Konsolidacją obejmujemy obszar zakupów, sprzedaży, badań i rozwoju oraz IT. Liczymy, że pierwsze efekty synergii z tych działań powinny pojawić się w II półroczu 2016 roku. 
 
Tworzywa: Jak postrzegacie Państwo krótko i długoterminowe perspektywy dla segmentu TWORZYWA, który w H12016 przyniósł GA ponad 50 mln PLN straty? 
Paweł Łapiński: Rynek tworzyw obecnie jest pod presją cenową nabywców, głównie za sprawą sytuacji na rynku chińskim (nadpodaż na rynku kaprolaktamu). Ma to przełożenie na marże na produktach finalnych. Oczekiwania co do przyszłości, zarówno nasze jak analityków, są pozytywne. Nasze moce produkcyjne są wypełnione w 100 proc., nie mamy problemów ze sprzedażą naszych produktów z tego segmentu. Na ten moment ceny nie są zadowalające, ale pracujemy nad poprawą formuł. Popyt generuje zapotrzebowanie z obszaru automotive i realizowane projekty w zakresie kompozytów 
 
Gość niepotwierdzony: Czy spółka zamierza nadal czynić kroki w kierunku inwestycji w wydobycie w Senegalu? Czy inwestycja tam była racjonalna w świetle ostatnich komunikatów? 
Paweł Łapiński: Inwestycja w pola wydobywcze w Senegalu była i jest dwuczęściowa – w niewielką kopalnię działającą (obecnie wyeksploatowaną, co ostatnio komunikowaliśmy) i w nowe koncesje eksploracyjne i wydobywcze. Ta druga część właśnie przed nami. Wymagane są kosztowne prace poszukiwawcze w celu uszczegółowienia wielkości złóż i ich precyzyjnej lokalizacji. Szczegółowe decyzje podejmiemy po dokładnym określeniu złóż drugiego etapu i ich opłacalności. 
 
Inwestor niepotwierdzony: Czy może Pan ze 100. pewnością powiedzieć, że instalacja PDH powstanie w zakładanym terminie? 
Paweł Łapiński: Potężne projekty inwestycyjne z definicji mają plany, a te plany – z definicji mają swoją dokładność. Jak dotąd postępujemy jako Grupa zgodnie z harmonogramem. Nie widzę powodu, aby Projekt PDH na swojej ścieżce decyzyjnej odbiegał od naszego dobrego, konserwatywnego zarządzania projektami. Jeśli opłacalna będzie zmiana harmonogramu – będziemy to komunikować Państwu. 
 
kikan niepotwierdzony: Co z projektem zgazowania węgla w Kędzierzynie ? 
Paweł Łapiński: Rozpoczęliśmy formalnie realizację dokumentacji projektowej tzw. pre-FEED, który pozwoli nam podjąć kolejne szczegółowe decyzje o konfiguracji technologicznej przyszłej instalacji zgazowania węgla. 
 
Gość niepotwierdzony: Wyniki Polic i Puław były zgodne z konsensusem, ale wynik samego Tarnowa się rozminął. Czego zabrakło w prognozach rynku? 
Paweł Łapiński: Niestety, nasze wyniki za II kwartał okazały się gorsze od konsensusu zarówno dla Tarnowa jak i pozostałych notowanych spółek z Grupy Azoty. Przykładowo konsensus dla Puław za II kwartał wyniósł dla wyniku EBIT 104 mln zł vs zaraportowany skonsolidowany wynik wyniósł 68 mln zł.
Generalnie spadek wyniku r/r dla Grupy kapitałowej jest efektem gorszych parametrów cenowych zwłaszcza w segmencie nawozowym, co w kontekście efektu wysokiej bazy roku ubiegłego (efekt m.in. znaczącego spadku gazu bez efektu na cenach sprzedaży) spowodowało spadek wyników wszystkich kluczowych spółek nawozowych. 
 
Tworzywa: W jaki sposób chcecie odbudować rentowność tej sprzedaży w sytuacji ogromnej nadpodaży PA6 na rynku europejskim oraz marginalnych poziomów marż generowanych przez producentów, a także trudnej sytuacji na rynku POM import? 
Paweł Łapiński: Nadpodaż na rynku poliamidu 6 dotyczy głownie produktów naturalnych. Grupa zgodnie z realizowaną strategią, zamierza rozwijać obszar tworzyw modyfikowanych - specjalistycznych i dedykowanych, gdzie marże są wyższe, a dostęp do rynku generuje wiedza specjalistyczna. 
 
Tworzywa: Czy planujecie Państwo zaistnienie i wzrost aktywności w sektorze AUTOMOTIVE jako dostawca dla moulderów kooperujących z firmami motoryzacyjnymi? 
Paweł Łapiński: Do rynku podchodzimy profesjonalnie. Śledzimy szanse i zagrożenia w wielu obszarach. Prowadzimy rozmowy z najbardziej obiecującymi segmentami aplikacji, w tym z automotive. Na ten moment nie możemy ujawniać szczegółów ze względu na tajemnicę handlową. 
 
radiomoskfa: Mam pytanie o relacje z Akronem jako akcjonariuszem, to już w sumie parę lat, ostatnio słyszeliśmy o próbie wprowadzenia członka RN jak wyglądają aktualnie relacje i w którą stronę to zmierza? 
Paweł Łapiński: Akcjonariusz zgodnie z literą prawa poinformował w maju bieżącego roku o zmniejszeniu zaangażowania w spółce poniżej progu 20 proc. w ogólnej liczbie głosów. Formalnie nie wpłynęło zgłoszenie o wprowadzeniu członka do RN. Relacje z akcjonariuszem są identyczne jak wobec pozostałych. Staramy się traktować równo naszych wszystkich akcjonariuszy. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Jak wyglądały wolumeny sprzedaży samego drugiego kwartału w stosunku do drugiego kwartału poprzedniego roku? Dlaczego nie podajecie danych dotyczących wolumenów wprost w sprawozdaniu zarządu a są jedynie wykresy w prezentacjach? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z przyjętymi zasadami w Grupie podajemy informacje dot. wolumenów jedynie w ograniczonym zakresie przedstawionym w prezentacji giełdowej. W zakresie przekazywania danych mamy w tym względzie na uwadze także aspekt równego dostępu do danych przez wszystkich inwestorów. Musimy też brać pod uwagę fakt, że nasza konkurencja będzie czerpała wiedzę o naszych działaniach z publikowanych informacji. Stąd ograniczenie szczegółowości niektórych danych służy interesom Grupy i jej akcjonariuszom. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w dalszej części roku będą jeszcze dokonywane odpisy związane z African Investment Group lub błędami sprawozdawczymi w Policach? 
Paweł Łapiński: Odpisy zostały już dokonane jedynie na należności. Dalsze kroki w tym zakresie będą możliwe po uzyskaniu wyników dodatkowych analiz, które zostały zlecone przez Zarząd Grupy Azoty Police. Na ten moment nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy będą kolejne odpisy. 
 
MZK: Jak jest wasza aktualna polityka dywidendowa i czy szykujecie jakieś modyfikacje/zmiany? 
Paweł Łapiński: Polityka dywidendowa przyjęta w strategii nie ulega zmianie. Zgodnie z jej zapisami zarząd rekomendować będzie wypłatę dywidendy w przedziale 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto, oczywiście po analizie istotnych czynników dla perspektyw dalszej działalności spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej i planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 
 
Tworzywa: W perspektywie ostatnich lat utraciliście Państwo według dostępnych materiałów z przyczyn ekonomicznych produkcję PVC Tarvinyl oraz PTFE Tarflen. Czy znacząca dominacja sektora AGRO w strukturze sprzedaży i WYNIKÓW Grupy Azoty nie spowoduje istotnej marginalizacji znaczenia sektora tworzyw oraz czy przy aktualnej koniunkturze na rynku i notowanych wynikach nie doprowadzi do sprzedaży / likwidacji istniejących grup produktowych POM, PA? 
Paweł Łapiński: Biznes Grupy podzielony jest na dwa obszary, w zależności od specyfiki klienta i koniunktury. B2C - nawozy oraz B2B, który skupia tworzywa, produkty oxo, melaminę, inne zależne od PKB. Nie jest przypadkiem, że każda ze spółek Grupy ma tak podzielony biznes. Daje to stabilizację biznesową, bo cykle koniunkturalne obszarów B2B i B2C są rożne. Dlatego nie widzimy zagrożenia w marginalizacji obszaru tworzyw i inwestycje w tym obszarze realizowane są zgodnie z planem. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy widać aby po stronie popytowej rosła presja związana z obniżającymi się cenami zbóż? 
Paweł Łapiński: Obecnie obserwujemy sezonowe ożywienie popytu zarówno w nawozach azotowych jak i wieloskładnikowych.
Sezon dopiero się rozpoczął i jesteśmy dobrej myśli. 
 
SW-fan: Mówicie często Państwo o innowacjach, przedstawiacie się jako spółka innowacyjna. Na czym to konkretnie polega i ile wydajecie na innowacje rocznie? I jeszcze coś, czy szumnie zapowiadany program Morawieckiego wsparcia innowacyjnych firm jakoś konkretnie przekłada się na pomoc Azotom a jeśli tak to jak. 
Paweł Łapiński: Zgodnie z rządowym Planem Odpowiedzialnego Rozwoju oraz własną strategią, Grupa Azoty zamierza zwiększyć środki przeznaczane na innowacyjność do poziomu ok. 1 proc. swoich przychodów.
W związku z tym Grupa przystąpiła m.in. do realizacji projektu własnego centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie, o łącznej planowanej wartości wydatkowanych środków na poziomie 88 mln zł, które zostanie dofinansowane kwotą 20 mln zł w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju w dniu 2 września br. 
 
drobny inw: dzień dobry, mam proste pytanie, pogorszone tendencje na rynku jak długo się utrzymają i co robicie żeby przeciwdziałać temu co się dzieje z cenami nawozów? 
Paweł Łapiński: Na odbicie niekorzystnych trendów w sektorze nawozowym nie ma raczej co liczyć w ostatnim kwartale bieżącego roku. Konsolidujemy obszar sprzedaży, dzięki któremu liczymy na uzyskanie efektów synergii. Analizujemy również naszą politykę sprzedaży i być może dokonamy jej zmiany w najbliższej przyszłości. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w II kwartale były przestoje remontowe a jeśli tak to jak długo trwały? 
Paweł Łapiński: Przestoje remontowe zaplanowaliśmy jak w poprzednich latach i zostały dokonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nie odnotowaliśmy większych trudności w tym zakresie. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy spółka ma szansę poprawić wyniki z 2015 roku ? 
Paweł Łapiński: Nie publikujemy prognoz. Wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi. Będziemy czynić starania, aby utrzymać rentowność na podobnym poziomie. 
 
Gość niepotwierdzony: Kontynuując temat konsolidacji w ramach grupy na jakim poziomie szacują Państwo możliwe do osiągnięcia obniżenie kosztów do końca tego roku oraz w 2017? 
Paweł Łapiński: Staramy się prowadzić proces konsolidacji jak najlepiej i jak najefektywniej, żeby uzyskać efekt jak najszybciej i w jak największej skali. 
 
kikan niepotwierdzony: Panie prezesie, dlaczego słabsze wyniki tłumaczycie spadkiem siły zakupowej rolników a wolumen sprzedaży rośnie ? 
Paweł Łapiński: Jedną z przesłanek gorszych wyników w segmencie nawozowym jest oczywiście słabsza siła nabywcza rolników, jednakże nie jest to element jedyny i decydujący o kształcie zaraportowanych wyników (mówię tutaj choćby o istotnym spadku notowań mocznika pociągającego za sobą notowania nawozów saletrzanych, do których jako uczestnik rynku musimy się dostosować). Dodatkowo w tym miejscu wartym wspomnienia jest fakt, iż nasza dystrybucja nawozów odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem dealerów, którzy w okresie II kwartału budują bazę produktową pod nowy sezon nawozowy. Nie bez znaczenia jest też struktura sprzedawanych nawozów, gdzie zdolność nabywcza rolników ma szczególne znaczenie. W okresach lepszej koniunktury sektor rolny zwiększa zakupy bardziej złożonych i droższych nawozów. 
 
inwestor: Czy Grupie Azoty grozi casus PGE, czyli podniesienie wartości nominalnej akcji? 
Paweł Łapiński: Nic nam o tym nie wiadomo. Planów takich nie mamy. 
 
inwestor: Dzień dobry! Co dalej z dywidendą? Jak prezentuje się Państwa polityka dzielenia zyskiem z akcjonariuszami? 
Paweł Łapiński: O polityce dywidendowej była już mowa powyżej. Dodam, że zyskiem za 2015 rok podzieliliśmy się akcjonariuszami, wypłacając w lipcu 2016 roku ponad 83 mln zł dywidendy. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy koszt instalacji zgazowania węgla pozostaje na wcześniej wspominanym poziomie 300 mln PLN? Do jakich procesów wykorzystywane byłyby produkty i czy byłby to głównie metanol i wodór? 
Paweł Łapiński: Widzę tu jakieś nieporozumienie. Nigdy nikt nie twierdził, że olbrzymią instalację zgazowania węgla można zbudować za tak niską kwotę. Nasze szacunki są kilkakrotnie wyższe, zbieramy szczegółowe informacje.
Instalację można skonfigurować technologicznie w stronę amoniaku lub w stronę metanolu. Jesteśmy przed tą decyzją. Jak wspomniałem, trwa wstępne projektowanie techniczne (preFEED) i szacowanie opłacalności oraz bezpieczeństwa biznesowego obu wariantów. Nie wykluczamy dalszego przetwórstwa, niekoniecznie bowiem chcemy pozostawać z globalnymi produktami podstawowymi, jak metanol czy amoniak.
Analizy trwają. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy obniżka CAPEX w 16 z 2 mld do 1,6 mld wynika z przesunięcia czy rezygnacji z niektórych projektów? Jaki CAPEX planujecie w 17 ? 
Paweł Łapiński: Wynika to z kilku czynników: z oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektów, z przesunięcia niektórych o perspektywę kilku miesięcy (przesunięcie de facto na kolejny rok), a po trzecie, z konieczności dokonania dodatkowych analiz w niektórych projektach. W stosunku do szacunków na 2017 rok wypowiemy się w późniejszym okresie. 
 
marek niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z Senegalem? Czy jest możliwe dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku, czy też poprzedni Zarząd kupił kota w worku? 
Paweł Łapiński: Dalsze pozyskiwanie surowca z tamtego kierunku jest możliwe, o czym poinformował zarząd Grupy Azoty Police w sierpniu. Możemy kupować surowiec od innych producentów, jednak jest to uzależnione od poziomu cen. Jeżeli chodzi o nasze złoża, to jak wcześniej wspominałem, trwa weryfikacja ich wielkości i jakości. Po tej weryfikacji będą podejmowane dalsze decyzje. 
 
kikan niepotwierdzony: Czy macie partnera do zgazowania węgla? Na jaki udział on wejdzie ? 
Paweł Łapiński: Przygotowania projektu zgazowania węgla są na etapie projektowania. To zbyt wcześnie, by przesądzać o skali zaangażowania partnerów – zależy ono od ostatecznej konfiguracji technologicznej instalacji. 
 
gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy odstąpili Państwa definitywnie od projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie? 
Paweł Łapiński: Jak wspominałem kilkukrotnie podczas dzisiejszego czatu – jesteśmy na etapie wstępnego projektowania technicznego, przed kluczowymi decyzjami. Po ich podjęciu będziemy Państwa informować.
Upraszczając: TYM BARDZIEJ nie można powiedzieć, że odstąpiliśmy od projektu. 
 
SW-fan: Jeśli można mam pytanie o komentarz do aktualnej sytuacji światowej to znaczy układ sił USAEuropaRosja pod względem podaży gazu, kursy walut, popyt na nawozy i przełożenie na ceny nawozów w perspektywie 612 miesięcy. Jak pan to widzi. 
Paweł Łapiński: W kontekście gazu postrzegamy ten układ jako pozytywny, bo jakakolwiek dywersyfikacja rynku gazu dla Europy jest i będzie pozytywna. Na ceny nawozów większy wpływ ma poziom globalnego zapasu zbóż i rynek azjatycki ze swoją nadpodażą mocznika. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na zwiększający się udział frachtu w cenie mocznika, dalsze spadki cen wydają się być ograniczone.
W najbliższym czasie oczekujemy poprawy cen nawozów zarówno azotowych jak i wieloskładnikowych, jako skutek wzrostu sezonowych zapotrzebowań. Jednak poziomy cen będą relatywnie niższe do 2015 roku, ze względu niskie ceny na rynku surowców używanych do produkcji nawozów. 
 
kikan niepotwierdzony: W segmencie tworzyw spółka od wielu kwartałów ma negatywną EBITDA. Kiedy należy się spodziewać zysków w tym segmencie? 
Paweł Łapiński: Sytuacja rynkowa w segmencie Tworzyw dla produktów tzw. commodities niestety pozostaje wciąż pod presją rynkowej nadpodaży i walki cenowej miedzy producentami. Nasza strategia w tym obszarze to przejście do produktów wyżej przetworzonych, stąd realizujemy inwestycję, która m.in. pozwoli zagospodarować kaprolaktam z Puław na poczet produkcji PA6 i dalszych jego modyfikacji dostosowanych do zmieniających się oczekiwań rynku automotive, rynku budowlanego, odzieżowego. Budowanie portfela nowych klientów pod dodatkowe wolumeny będzie wymagało od nas sporego nakładu pracy, jednakże jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o powodzenie tej inwestycji, mając na uwadze globalne szacunki wskazujące na sukcesywny wzrost konsumpcji tworzyw sztucznych, a co za tym idzie, poprawienia parametrów wynikowych segmentu. 
 
MZK: Jak wygląda obecnie otoczenie rynkowe w poszczególnych segmentach? 
Paweł Łapiński: We wszystkich segmentach obserwujemy ożywienie po przerwie wakacyjnej i ogólną poprawę nastrojów, oczywiście w odniesieniu do II kwartału. 
 
kikan niepotwierdzony: Jak kształtują się ceny nawozów w 3Q16 ? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z oczekiwaniami ceny podniosły się, ze względu na sezonowy wzrost zapotrzebowania.
Poziom wzrostów relatywnie jest niewielki, ze względu na ogólną sytuację na globalnym rynku agro. 
 
olek niepotwierdzony: Czy spółka planuje jakieś akwizycje/przejęcia w tym roku? 
Paweł Łapiński: W strategii na lata 2014-2020 procesy akwizycyjne zostały przyjęte jako jeden z filarów działalności Grupy Azoty, dlatego też bacznie śledzimy okazje inwestycyjne. O wszelkich decyzjach korporacyjnych informować będziemy zgodnie z regulacjami rynku kapitałowego. 
 
MZK: Z czego wynika pogorszenie wyników w II Q i czy jest to jeden słabszy kwartał czy zapowiedź pogorszenia trendu? 
Paweł Łapiński: Opublikowane wyniki II kwartału wykazują zauważalne spadki w ujęciu r/r, z uwagi na pogarszającą się sytuację rynkową w obszarze nawozów (głównie wskutek spadku cen) oraz segmentu Tworzyw (silna presja cenowa z uwagi na istniejącą nadpodaż produktu na rynku). W nawozach doświadczamy sytuacji, w której wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz spadkowe tendencje notowań globalnych produktów (mocznik) wzmagają presję cenową kluczowych produktów segmentu z przełożeniem na realizowane wyniki.
Na obecną sytuację rynkową zapewne należałoby spojrzeć z perspektywy szerszego horyzontu niż tylko okresu jednego kwartału. Naszym zadaniem w tym okresie będzie dostosowanie się do wyzwań związanych z powyższą sytuacją poprzez m.in. dywersyfikację naszej produkcji i odpowiednią alokację naszych zasobów do segmentów o wyższej rentowności (np. większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcje melaminy o wyższej rentowności), nieustające dbanie o pozycję kosztową oraz kontynuacja inwestycji. Mamy nadzieję, że podejmowane działania pozwolą ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych minimalizując ich wpływ na kształt przyszłych wyników. 
 
modest niepotwierdzony: Witam. Jak wyglądają relacje Grupy z największym prywatnym akcjonariuszem, czyli Acronem? 
Paweł Łapiński: Wszyscy nasi akcjonariusze traktowani są w równy sposób. 
 
witek niepotwierdzony: Czy projekt wydobycia soli potasowej z Zatoki Puckiej, który miał być realizowany z KGHM, został zawieszony czy zrezygnowano z niego? 
Paweł Łapiński: Przy przewidywanej nadpodaży związków potasu, użytecznych jako surowiec dla instalacji Grupy Azoty, zawiesiliśmy ten projekt. Poinformujemy, jeśli pojawią się okoliczności opłacalnego wydobycia takich rzadziej eksploatowanych surowców. 
 
MZK: Jaka jest obecnie koniunktura w najważniejszym dla was segmencie nawozowym? 
Paweł Łapiński: Jak Państwo zapewne wiedzą, koniunktura na rynku nawozów charakteryzuje się cyklicznością. W skutek wielu czynników o charakterze globalnym, przede wszystkim spadku cen surowców, zmian relacji popytowych jak i kondycji sektora rolnego, koniunktura jest słabsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szukamy sposobów na wzmocnienie swoich wyników. Pracujemy nad jakością produktów, nad rozszerzeniem portfela, prowadzimy prace polowe, testujemy różne rodzaje nawozów. Optymalizujemy eksport i wysyłamy produkty na rynki alternatywne pod względem sezonowości. 
 
Inwestor niepotwierdzony: Jak obecnie kształtuje się cena kupowanego przez Was gazu i jak wygląda relacja r/r? 
Paweł Łapiński: Poziom cen gazu nie odbiega istotnie od tendencji cenowych podawanych w ogólnodostępnych notowaniach (TTF, GASPOOL).
Przypominamy, iż z perspektywy okresów porównywalnych r/r gaz w notowaniach zanotował spadek o ponad 30 proc. 
 
Tworzywa: Francuska Agencja ANSES zaproponowała nową zharmonizowaną klasyfikację dla TiO2 dwutlenku tytanu. Agencja twierdzi, że należy rozważyć traktowanie TiO2 jako środka potencjalnie rakotwórczego dla człowieka w sytuacji narazenia na jego wdychanie. Co Pan powie w tej sprawie? 
Paweł Łapiński: Niektóre badania, będące w mniejszości, oceniają dwutlenek tytanu jako "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" na podstawie badań na szczurach, które są wyjątkowo wrażliwe na efekt "przeciążenia płuc".
Biel tytanową produkujemy w Policach od 1977 roku i nie odnotowano przypadków raka w związku z TiO2 na przestrzeni niemal czterech dziesięcioleci naszej działalności.
Nasi odbiorcy są bardzo dobrze poinformowani o własnościowych fizykochemicznych naszego produktu posiadają informacje na temat klasyfikacji "potencjalnie rakotwórczych". 
 
kikan niepotwierdzony: Przy obecnych instalacjach jaka jest Pana zdaniem średniocykliczna EBITDA grupy? W ubiegłym roku spółka miała 1,21,3 mld PLN i był to rok rekordowy 
Paweł Łapiński: Wyniki 2015 roku były osiągnięciami wyjątkowymi, wynikającymi ze spadku cen surowców, głównie gazu. Pojawienie się takich premii jest sytuacją wyjątkową i nietypową. W związku z tym nie należy się spodziewać powtórzenia podobnej sytuacji w tym roku. Z pewnością moce produkcyjne pozytywnie odbijają się na wynikach w Kędzierzynie, gdzie uruchomiono nowe zdolności w części OXO. Dalszych efektów uruchomienia nowych mocy w innych spółkach GA możemy spodziewać się w kolejnych latach. 
 
ela niepotwierdzony: Panie Prezesie, co z projektem budowy kompleksu petrochemicznego wraz z LOTOSEM, też na półkę czy rezygnacja? 
Paweł Łapiński: Gigantyczny tzw. PetroProjekt został przeanalizowany gruntownie wspólnie z Grupą Lotos i pozostały po nim mniejsze, choć dalej wielkie przedsięwzięcia: największym z nich jest Propylen z propanu (PDH). 
 
maciej niepotwierdzony: Czy tegoroczna EBITDA może być na porównywalnym poziomiez rokiem ubiegłym, czy też możemy stwierdzić że po wynikach 1H2016, strata już jest nie do odrobienia? 
Paweł Łapiński: Tak jak już wspominaliśmy, nie publikujemy prognoz, a wyniki roku 2015 były wynikami rekordowymi.
Dodatkowo spadek cen surowców nie przekłada się nominalnie tylko procentowo na cenę produktu finalnego.
W konsekwencji zasadne jest analizowanie zmian procentowych (rentowności), a nie nominalnych. 
 
monika niepotwierdzony: Panie Prezesie, czy rozglądacie się za innym kierunkiem pozyskania fosforytów, biorąc pod uwagę niepewność żłóż w Senegalu 
Paweł Łapiński: Afrykański rynek fosforytów jest dosyć konkurencyjny i nie ma potrzeby poszukiwania innych kierunków pozyskania fosforytów. 
 
gość niepotwierdzony: Dlaczego Grupa Azoty nie posiada własnej sieci sprzedaży, tylko korzysta z hurtowników, z którymi musi się dzielić marżą. 
Paweł Łapiński: Grupa Azoty wiele lat temu przyjęła taki model sprzedaży. Nie rożni się on od stosowanych przez innych producentów na całym świecie. Wynika on głównie z sezonowości aplikacji nawozów. Warto zwrócić uwagę, że Grupa Azoty posiada własną spółkę dystrybucyjną – Agrochem, dzięki której realizujemy sprzedaż bezpośrednią na północy Polski. 
 
marek niepotwierdzony: Jaką kwotę Grupa Azoty będzie zobligowana wnieść do Polskiej Fundacji Narodowej? 
Paweł Łapiński: Grupa Azoty jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, pośród innych czołowych polskich koncernów z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych. Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić mają od fundatorów, a łączny budżet wg szacunków Ministerstwa Skarbu wynosić będzie około 100 mln zł. Z pewnością będziemy partycypować w części w finansowaniu tej inicjatywy. 
 
gość: Czy ostatnie słabe wyniki to etap przejściowy, czy dobre czasy na rynkach na których działa Grupa się skończyły i należy przygotować się na chudsze lata? 
Paweł Łapiński: Już kilkakrotnie podczas dzisiejszego czata mówiliśmy, że wyniki 2015 roku były wyjątkowe i taka sytuacja nie powtarza się często. Niemniej będziemy się starać utrzymać rentowność na dotychczasowym poziomie przy stałym obniżaniu kosztów i poprawie efektywności (konsolidacja, Program Azoty PRO etc.). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy nowy Zarząd rozważa nawiązanie współpracy handlowej z Acronem w zakresie dostaw surowców? 
Paweł Łapiński: Mamy sprawdzonych wieloletnich dostawców surowców. Nie ujawniamy informacji na temat swoich kontrahentów. 
 
monika niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty nadal prowadzi prace nad komercjalizacją grafenu? Kiedy możemy się spodziewać efektów? 
Paweł Łapiński: Jak najbardziej. Produkcja grafenu i jego odmian do zastosowań chemicznych jest w naszej agendzie badawczej na najbliższe dwa lata. Mamy pewne pomysły i plany przyśpieszenia prac. Przygotowujemy aplikacje grafenu, pozyskujemy partnerów – ale o tym w swoim czasie. 
 
Tworzywa: Jak oceniacie Państwo POZIOM UDZIAŁÓW GA w krajowym rynku PA6 i czy macie na uwadze działania zmierzające do zdominowania tego rynku? W jaki sposób? 
Paweł Łapiński: Potencjał produkcyjny Grupy Azoty w obszarze PA6 plasuje Grupę na pierwszym miejscu w Polsce i piątym wśród zintegrowanych producentów w UE. Nie prowadzimy żadnych działań zmierzających do zdominowania rynku krajowego, można by uznać takie działania za niezgodne z prawem. 
 
GOŚĆ niepotwierdzony: Dlaczego Spółka nie wydała zintegrowanego raportu rocznego 2015, jak to robili poprzednicy? Czy odstąpiono od tego? 
Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony. 
 
GOŚĆ niepotwierdzony: Chodzi mi o takie raporty? http://grupaazoty.com/pl/grupa/raport 
Paweł Łapiński: Cieszę się, że raport jest oczekiwany przez Państwa, nie zaprzestajemy bynajmniej jego cyklicznej publikacji. Prace nad utworzeniem raportu zintegrowanego Grupy Azoty są prowadzone, z założeniem jeszcze większego stopnia zintegrowania i dostosowania do oczekiwań interesariuszy oraz do najlepszych praktyk rynkowych – a to wymaga czasu. Raport powinien zostać wkrótce upubliczniony. 
 
Gość niepotwierdzony: Dlaczego wg Pana kurs Azotów tak dramatycznie spada z 113 zł w grudniu mamy teraz 66 zł? Czy sądzi Pan że kurs jest niedowartościowany? 
Paweł Łapiński: Obecny kurs akcji Grupy Azoty odzwierciedla bieżące tendencje dla spółek chemicznych. Wycena naszej Grupy opiera się na mnożniku mniej więcej x6, co jest w miarę porównywalnym wskaźnikiem dla spółek z branży. Zwracamy także uwagę na fakt dokonania transakcji sprzedaży pakietu akcji przez jednego z naszych akcjonariuszy, co może rodzić obawy rynku o realizację dalszych tego typu transakcji w przyszłości zwiększających free float z możliwym wpływem na wycenę.
Osobiście wierzę w mocne fundamenty naszej Grupy, które w dłuższym horyzoncie powinny przełożyć się na oczekiwaną wartość dla akcjonariuszy. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w przyszłym roku akcjonariusze mogą liczyć na większą dywidendę? 
Paweł Łapiński: Jak pisałem wcześniej, polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy w granicach 40-60 proc. zysku jednostkowego spółki. Zarząd po analizie wszelkich uwarunkowań mających wpływ na sytuację spółki, a szczególnie zapotrzebowania na środki finansowe i prowadzone procesy, przedstawia stosowną rekomendację, a ostateczna decyzja należy zawsze do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy rusza nowa instalacja poliamidów w Tarnowie? 
Paweł Łapiński: Zgodnie z planem – w przyszłym roku. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Azoty w ciągu ostatnich paru lat generowały całkiem przyzwoity CF operacyjny. W II kwartale coś się jednak popsuło pytanie co? 
Paweł Łapiński: W okresie II kwartału mieliśmy do czynienia przede wszystkim z gorszymi parametrami wynikowymi, które stanowiły najważniejsze przyczyny - przy zachowaniu porównywalnych poziomów kapitału obrotowego spadku przepływów z działalności operacyjnej. Zniżkowa tendencja cen przede wszystkim w segmencie nawozowym w końcówce sezonu nawozowego (II kwartał) przyczynił się do spadku rentowności i tym samym niższej marzy wynikowej z przełożeniem na poziom ww. przepływów. 
 
franek niepotwierdzony: Skąd się wziął tak duży spadek w sprzedaży mocznika technicznego? Czy Spółka utraciła jakiś duży kontrakt? 
Paweł Łapiński: Odnotowany spadek sprzedaży mocznika dla celów technicznych jest w dużej mierze efektem optymalizowania portfela sprzedawanych produktów opartych na moczniku. Wskutek takowych działań budujemy rynek pod RSM w Kędzierzynie czy też zwiększamy produkcje melaminy o wyższych parametrach marzy % w stosunku do produktów nawozowych. 
 
Gość niepotwierdzony: Ile na dzień dzisiejszy wynoszą oszczędności wynikające z programu efektywności operacyjnej Azoty Pro? 
Paweł Łapiński: Program efektywnościowy Azoty PRO kontynuujemy i będziemy się chwalić rezultatami w stosownym czasie. 
 
migotkaa niepotwierdzony: Co jest głównym powodem poprawy wyników w Kędzierzynie? 
Paweł Łapiński: Kędzierzyn należy pochwalić za poprawę wyników w segmencie OXO (głównie z uwagi na wyższe wolumeny sprzedaży nowego produktu Oxoviflex i lepsze parametry delty do propylenu) oraz dyscyplinę kosztową. Dodatkowo na uwagę zasługuje poprawa parametrów wykorzystania zdolności produkcyjnych w ujęciu r/r. 
 
kikan niepotwierdzony: Dlaczego jednostkowa EBITDA w 2Q16 była negatywna ? 
Paweł Łapiński: Negatywna EBITDA w Tarnowie to efekt utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej segmentu Tworzyw (który odpowiada mniej więcej za 50 proc. przychodów) oraz obecnie obserwowanych pogarszających się parametrów rynkowych w segmencie Nawozów. W poprzednich okresach niekorzystne parametry Tworzyw były pokrywane nadwyżką marzy nawozowej. Obecnie wskutek spadku notowań oraz niewielkiej możliwości manewrowania portfelem produktów nawozowych jesteśmy zmuszeni przełknąć negatywną EBITDA. Dodatkowo należy pamiętać, że jako Jednostka Dominująca sporą cześć kosztów stałych wynikających z funkcji korporacyjnych zarządzania Grupą pozostaje w kosztach Tarnowa.
Remedium na tego typu sytuację widzimy w prowadzonych inwestycjach (Granulacja Mechaniczna oraz Tarnamidy 80 ton) upatrując szansę w produktach bardziej przetworzonych o wyższej marzy. 
 
Paweł Łapiński: Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania! To pierwsze spotkanie z Państwem było dla mnie wyzwaniem, które dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Do zobaczenia na kolejnym czacie! 
 
moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za gorącą dyskusję i serdecznie zapraszam na kolejne czaty. 
13.05.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2016 roku
Rozwiń

W piątek, 13 maja o godzinie 13.13 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty S.A., który odbędzie się 13 maja (piątek) o godz. 13:13. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
 
Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2016 roku. Zapraszamy do zadawania pytań.
 
Elle: Witam
Andrzej Skolmowski: Witam
 
rolnik: Skoro czat 13 o 13.13 czy to znaczy, że p. Prezes odpowie tylko na 13 pytań dzisiaj?
Andrzej Skolmowski: Tak, na 13 sympatycznych pytań. Jak wygląda sytuacja w polu, czy nawozy Grupy Azoty już kupione?
 
 
Elle: Jak nastroje Pana Prezesa po wynikach?
Andrzej Skolmowski: W komentarzu powiedziałem, że pozytywnie oceniam wyniki, więc nastrój mam pozytywny. Wiosenny :-)
 
 
analityk: Ile wyniosła amortyzacja i czy będzie ona rosła?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowana amortyzacja wyniosła 127 437 tys. zł .Obecnie w Grupie realizowanych jest szereg inwestycji, które spowodują jej wzrost.
 
 
rolnik: :-) nie wiem czy powinienem pisać, żeby nie dostać bana za reklamę
Andrzej Skolmowski: Jakiego bana? za dobrą reklamę dobry bonus! :-) (pod warunkiem, że nawozy z Grupy Azoty!) 
 
 
Janusz: Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za ubiegły rok?
Andrzej Skolmowski: Zarząd wydał swoją rekomendację odnośnie wypłaty dywidendy – rekomendujemy wypłacenie 0,84 zł na akcję. Oczywiście ostateczną decyzję podejmą Państwo, jako nasi akcjonariusze, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Jan Ciechowski: Ile udziału w kosztach ogółem ma zakup gazu?
Andrzej Skolmowski: W kosztach zużycia surowców za rok 2015 udział gazu stanowił 40%. Obecne spadki cenowe na pewno jednak ten udział zmniejszą - dopowiem - nie w sposób liniowy.
 
Emeryt: Ile może wynieść CAPEX w tym roku?
Andrzej Skolmowski: Prognozujemy CAPEX na poziomie blisko 2 mld w roku 2016.
 
olek: Dlaczego Zarząd zaproponował tak śmiesznie niską stopę dywidendy na poziomie poniżej 1% i czemu dywidenda nie jest wypłacana z zysku skonsolidowanego Grupy?
Andrzej Skolmowski: Dywidendę ustalamy na podstawie wypracowanego zysku jednostkowego zgodnie z regulacjami KSH. Rekomendowana przez Zarząd kwota jest zbieżna z zapowiadanym w Strategii przedziałem procentowym i stanowi 40% zysku jednostkowego wypracowanego przez Grupę Azoty S.A. Proszę pamiętać, że ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2016.
 
analityk: Skąd wynika różnica między zyskiem netto a zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej?
Andrzej Skolmowski: W skład Grupy wchodzą Spółki, w których udział jednostki dominującej jest niższy niż 100%. Dlatego wynik netto należy podzielić: część przypada dla akcjonariuszy jednostki dominującej, a część dla akcjonariuszy mniejszościowych 
 
Robson: Czy w grupie będzie wdrażany program cięcia kosztów? Czego może on dotyczyć?
Andrzej Skolmowski: Programem efektywnościowym w Grupie Azoty jest, realizowany od blisko dwóch lat, program „Azoty PRO”. Zidentyfikowaliśmy dzięki niemu już 400 mln PLN oszczędności i dodatkowych przychodów na rok, a jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Azoty PRO to program często przez nas wspominany publicznie, gdyż dotyczy wszystkich właściwie obszarów działalności Grupy.
 
RvP: Czy spółka nadal będzie inwestować w Afryce?
Andrzej Skolmowski: W Afryce inwestują Police. Trwa obecnie audyt, więc z finalną odpowiedzią poczekamy na jego koniec. Przed następnymi krokami, nowy Zarząd Polic musi się zapoznać ze stanem faktycznym.
 
olek: Panie Prezesie, co jest nie tak z inwestycją w Senegalu poprzedni Prezesi Jałosiński i Jarczewski zachwalali tą akwizycję, a obecny Prezes Polic mówi o niskich zasobach i jakichś złych sygnałach. Co się stało w przeciągu pół roku że jest zwrot o 180 stopni w tej kwestii.
Andrzej Skolmowski: Odpowiedź jak powyżej  - w Afryce inwestują Police. Trwa obecnie audyt, więc z finalną odpowiedzią poczekamy na jego koniec. Przed następnymi krokami, nowy Zarząd Polic musi się zapoznać ze stanem faktycznym.
 
Macher: Ile wynosi obecnie dług netto i wskaźnik długu netto/EBITDA?
Andrzej Skolmowski: Na koniec I kwartału bieżącego roku skonsolidowany dług netto był ujemny (-43 mln zł), gdyż środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe przewyższały sumę zobowiązań finansowych. Wobec powyższego wskaźnik długu netto do EBITDA również był ujemny (-0,03)
 
uber: Jakie są łączne nakłady w grupie na sponsoring sportowy, jesteście widoczni w wielu dyscyplinach. czy spółka mierzy jakie ma to przełożenie na sprzedaż?
Andrzej Skolmowski: Sponsoring sportowy jest jednym z istotnych elementów budowy świadomości naszej marki zarówno z perspektywy prowadzonej działalności (uwzględniając wpływ na prowadzony biznes) jak i z pozycji CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Wybór dyscyplin objętych sponsoringiem jest ugruntowany od lat i ściśle powiązany z lokalizacją naszych głównych biznesów. Z uwagi na poufny charakter zawieranych umów nie możemy ujawniać informacji o poziomie kosztów z tego tytułu.
 
Plastyk: Dlaczego spadła wartość sprzedaży?
Andrzej Skolmowski: Głównymi determinantami spadku wartości sprzedaży  jest przede wszystkim spadek wolumenu, jak i z niższych cen sprzedawanych przez nas produktów.
 
witek: Czy EBITDA za 2016 będzie lepsza niż rok wcześniej?
witek: Dlaczego Puławy zmieniają projekt elektrowni z gazu na węgiel? Czy to z powodu nacisków \"dobrej zmiany\"?
Andrzej Skolmowski: Trwający właśnie audyt głównych projektów inwestycyjnych i rozwojowych w Grupie dotyczy również Projektu Elektrownia Puławy. W analizie scenariuszy  brane są oczywiście pod uwagę różne źródła pozyskiwania surowców energetycznych. 
 
zalogowany: Dlaczego kurs akcji mocno spada, skoro zyski są na podobnym poziomie jak rok temu?
Andrzej Skolmowski: Na spadek kurs akcji (w tym Grupy Azoty) wpływają obecnie te same czynniki co na spadek wartości polskiej waluty i wzrost rentowności długu, a więc spadek apetytów na ryzyko ze strony inwestorów zagranicznych. Czynniki fundamentalne mają obecnie mniejsze znaczenie. 
 
walterW: Do jakich poziomów może spaść zysk netto w całym 2016 roku?
Andrzej Skolmowski: Tak jak już dzisiaj mówiłem – Grupa Azoty nie publikuje prognoz wyników. 
 
leszek: Co się dzieje z kursem Grupa Azoty? Na ostatnim czacie mówił Pan o historycznych maksimach, teraz mamy roczne minima...jak to mówią nie chwalmy dnia przed zachodem słońca:) Czy wg Pana akcje Spółki teraz są niedowartościowane?
Andrzej Skolmowski: Niezbadane są wyroki Boskie … i sentyment rynku. Obserwujemy i analizujemy nasze notowania, aktualny spadek ceny nie jest oczywiście powodem do zadowolenia. Poprzednie poziomy kursu pokazują, że aktualny sentyment dla regionu i sektora nam nie sprzyja.
 
znajomy: Czy w wyniku za I kw. były zdarzenia jednorazowe?
Andrzej Skolmowski: W wynikach I kwartału nie ma zdarzeń jednorazowych. 
 
walterW: Dlaczego zarząd twierdzi, że ten rok będzie trudniejszy niż poprzedni?
Andrzej Skolmowski: Nasze podejście jest ostrożne, a wynika w głównej mierze z obserwacji uwarunkowań rynkowych, których kluczową pozycję stanowią trendy cenowe w obszarze nawozowym oraz tworzyw sztucznych. Rynek obecnie uwzględnia w cenach spadki cen surowców a także rosnącą podaż produktów, co w konsekwencji spotka sie z presją na redukcje marży. Będziemy reagować na te trendy, a o efektach podjętych działań będziemy informować na kolejnych konferencjach wynikowych. 
 
witek: Co z projektem zgazowania węgla? Jakieś decyzje już zapadły?
Andrzej Skolmowski: Czyste technologie węglowe, w tym produkcja chemikaliów bazowych w procesie zgazowania węgla kamiennego, są bardzo dużymi projektami inwestycyjnymi, do których podchodzimy z należną rozwagą. Obecnie prowadzimy rozbudowane studium wykonalności, techniczne, rynkowe zarówno po stronie surowca, jak i produktów. Trwa również analiza modelu finansowania.
 
olek: A czy to znaczy że na dzień dzisiejszy został wstrzymany import fosforytów z Senegalu?
Andrzej Skolmowski: Absolutnie nie! Nadal fosforyty są dostarczane również z Senegalu!
 
olek: Panie Prezesie kiedy jakieś przejęcie już 3 lata mijają od akwizycji Puław
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie informujemy o przyszłych albo właśnie negocjowanych projektach akwizycyjnych. Proszę zauważyć, jak ogromnego wzrostu skali działalności dokonaliśmy właśnie w ostatnich kilku latach.
 
Pati: O Ile spadła średnia cena zakupu gazu?
Andrzej Skolmowski: Uprzejmie odsyłamy do publikowanych notowań gazu które także zamieściliśmy w prezentacji za IQ 2016. Porównując rynkowe notowania możemy mówić o spadku ponad 30% w ujęciu 1Q2016 vs. 1Q2015.
 
marcus: Czemy kurs tak dołuje, czy Spółka ma jakieś problemy, spadek ponad 40% od grudnia to sporo
Andrzej Skolmowski: Chciałbym się odwołać do trendu rynkowego na giełdzie - za okres ostatniego roku kurs indeksu WIG obniżył się o 30%, podczas gdy kurs akcji Grupy Azoty spadał dopiero od grudnia, po wcześniejszym dynamicznym wzroście. Przed rokiem kurs akcji Grupy Azoty był na poziomie zbliżonym do obecnego.
 
LionKing: Jakie inwestycje są planowane w Puławach?
Andrzej Skolmowski: Będziemy inwestować w rozbudowę zdolności produkcyjnych i modernizację instalacji kwasu azotowego, kluczowego półproduktu do nawozów saletrzanych, a także w tzw. granulację mechanicznej saletry – poprawiającą naszą elastyczność na rynku nawozów i poszerzającą ofertę. Rozważamy warianty inwestycji w nową elektrownię. Prowadzimy mnóstwo mniejszych projektów modernizacyjnych i rozwojowych. Regularnie informujemy Państwa podczas prezentacji kwartalnych.
 
Ewa_71: Jakie są perspektywy cen nawozów w II kw.?
Andrzej Skolmowski: W perspektywie IIQ należy wziąć pod uwagę sezonowość aplikacji nawozów tj. ich ograniczenia z uwagi na zbliżający się koniec sezonu nawozowego. Bedzie to miało oczywiście, jak co roku, odzwierciedlenie w ścieżkach cenowych naszych produktów. Po okresie przestojów remontowych, z uwagi na wspomniany koniec sezonu, będziemy zmierzać do przygotowania nowych ścieżek cenowych na kolejny sezon.
 
Pogromca nawozów: Na konferencji wynikowej powiedział Pan, że gdyby trendy w nawozach się nie poprawiły to wyniki Azotów mogą pogorszyć się r/r. Rynek obstawia ok. 15% poprawy wyników EBITDA. Czy Pana słowa zostały przekręcone czy uważa Pan, że taki scenariusz jest wielce prawdopodobny?
Andrzej Skolmowski: Szanowny Pogromco nawozów, z trwogą odpowiadam na to pytanie kierowane do producenta nawozów :-) Od dłuższego czasu zwracamy uwagę na nasz potencjał. Koszty zakupu surowca zostały zmniejszone, natomiast zwiększa się presja na ceny. W całej Europie spadki cen nawozów azotowych sięgają 15%-20%, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwaną przez nas marżę. Z tego też powodu - tak jak powiedziałem - trzeba być ostrożnym w optymistycznym prognozowaniu wyników. 
 
marcus: Dlaczego analitycy wyceniają Spółkę tak rozbieżnie tzn. Societe na 56, Pekao na 67 a np. ING i BOS powyżej 120 złotych. Ile tak naprawdę jest warta Grupa wg Pana.
Andrzej Skolmowski: Analitycy dokonują wyceny spółki na postawie własnych modeli, a sprawdzalność rekomendacji łatwo jest zweryfikować. Proszę też porównać, przy jakich poziomach dane rekomendacje powstają. Ja natomiast nie mogę upublicznić w taki sposób swojej wyceny. Pokazujemy ją w wypracowywanych wynikach. A z wyników osiągniętych w I kwartale tego roku jesteśmy zadowoleni. Reszta należy do Akcjonariuszy. 
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania! Mam nadzieję, że piątek 13-go nie przyniósł nam jednak pecha na czacie, chociaż może to być zasługą czarnego kota, którego szefowa naszych Relacji Inwestorskich przezornie zabrała do pracy :-) Do zobaczenia na następnym czacie, a wcześniej zapraszamy na spotkanie w Karpaczu, podczas konferencji WallStreet.
 

 

18.03.2016
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2015 rok
Rozwiń

W piątek, 18 marca o godzinie 12.00 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty, który odbędzie się 18 marca (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółki Grupy Azoty w 2015 roku. Zapraszamy do zadawania pytań.
 
Weronika: Witam serdecznie.
Andrzej Skolmowski: Serdecznie witam u progu wiosny, mamy piękne słońce za oknem. Zielono na zewnątrz, oby zielono było też na wykresie notowań. Zapraszam do dyskusji.
 
inwest: Czy wyniki za rok 2016 będą lepsze od tych za 2015? Jakie są prognozy?
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz. Na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie, mamy dopiero pierwszy kwartał. Niemniej życzylibyśmy sobie co najmniej powtórzenia wyników z ubiegłego roku. 
 
ola: Panie Prezesie, czy będzie dywidenda za rok 2015, czy będzie kolejne rozczarowanie jak w ubiegłym roku czyli jej brak?
Andrzej Skolmowski: O wypłacie dywidendy zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obrady powinny odbyć się najpóźniej w czerwcu. Polityka dywidendy zakłada podział od 40% do 60% wypracowanego zysku netto, z uwzględnieniem szeregu czynników. O rekomendacji Zarządu odnośnie tegorocznej dywidendy poinformujemy niebawem.
 
rolnik: Jakiego rodzaju nawozy są w największych ilościach sprzedawane przez grupę?
Andrzej Skolmowski: W największych ilościach sprzedajemy nawozy azotowe. To domena działalności spółek Grupy Azoty. 
 
Ewa_71: Jakie akwizycje planuje spółka w tym roku?
Andrzej Skolmowski: Jak tylko będziemy mieć coś interesującego – natychmiast to ogłosimy i skomentujemy.
 
marcus: Witam. Kiedy jakieś przejęcia? W strategii ogłoszono wzrost przez przejęcia a od 2014 roku żadnych kroków. Była już nawet krótka lista z 10 podmiotami. Czy Anwil jest nadal rozważany, czy może jakiś podmiot zagraniczny?
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie ogłaszamy PRZYSZŁYCH projektów akwizycyjnych. Pracujemy i ta praca lubi ciszę. Jak tylko będziemy mieć coś interesującego – natychmiast to ogłosimy i skomentujemy. 
 
antek: Czy Grupa Azoty zaangażuje się kapitałowo w ratowanie polskiego górnictwa
Andrzej Skolmowski: Oczywiście! Kupujemy polski węgiel do naszych elektrociepłowni!
 
Adam_Nowacki: Czy spółka zaprezentuje zaktualizowaną strategię?
Andrzej Skolmowski: Obowiązuje „Strategia 2013-2020”. W trzecim roku realizacji „Strategii 2013-2020” dokonujemy systematycznego przeglądu realizacji i operacjonalizacji „Strategii”. Jest ona oparta na solidnych podstawach i w tej chwili nie pracujemy nad „nową”. Tak, jak ogłosiliśmy, dokonamy przeglądu kluczowych i największych projektów inwestycyjnych, takich jak zgazowanie węgla i PDH. Standardowo dokonujemy przeglądu takich projektów na kilku etapach ich przygotowania i realizacji. Dodatkowo, dokonujemy przeglądu całego portfela inwestycyjnego i na każdym możliwym etapie sprawdzamy opłacalność każdego projektu. Standardowa robota. 
 
Jurek: Co wpłynęło na większy brak wzrostu przychodów?
Andrzej Skolmowski: Tak postawione pytanie rodzi szereg domysłów w kwestii właściwe postawionej odpowiedzi; biorę jednak pod uwagę iż "większy brak wzrostu..." oznacza po prostu niewielki wzrost przychodów 2015 w stosunku do 2014, jeśli tak to odpowiedzi należy szukać w segmencie Tworzyw i częściowo w OXO w segmencie Chemia, gdzie pozycja cenowa podążała za spadkiem cen surowców ropopochodnych, a te jak wiemy z sytuacji na rynku ropy notowały tendencje spadkowe.
 
Jaro: Czy Acron nadal kupuje akcje spółki?
Andrzej Skolmowski: Ostatnia informacja od Acronu pochodzi z 24 kwietnia 2015 roku, według której Acron posiada - bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne - 20,0026% udziału w kapitale Grupy Azoty S.A. I tyle posiada aktualnie - według naszej najlepszej wiedzy.
 
antek: Czy w związku z ogłoszoną rewizją strategii Grupa zamierza się wycofać z inwestycji PDH w Policach i elektrowni gazowej w Puławach?
Andrzej Skolmowski: Nie ogłosiliśmy rewizji „Strategii 2013-2020”. Przekazaliśmy za to na rynek informację, że standardowo i systematycznie dokonujemy przeglądu dużych projektów inwestycyjnych na etapie zarówno ich przygotowania, jak i realizacji. Nie wstrzymuje to prac prowadzonych przez odpowiednie zespoły robocze. Jest to również zbieżne z oczekiwaniem kluczowego Akcjonariusza, by dokonać takiego przeglądu portfela inwestycyjnego. 
 
Góral: Co z projektem zgazowania węgla? Na jakim on jest etapie?
Andrzej Skolmowski: Zgazowanie węgla jest na etapie przygotowania inwestycji. Prowadzimy studium wykonalności po przebudowie koncepcji co do zakresu inwestycji i rozszerzamy grono Partnerów. 
 
Ola: Ile wynosi średnia amortyzacja?
Andrzej Skolmowski: Czuję się jak na egzaminie z rachunkowości :) Okresy użytkowania środków trwałych, wartości niematerialnych ustalane się przez okres ich ekonomicznej użyteczności. W sprawozdaniu finansowym pokazujemy tabelę z przedziałami okresów amortyzacji, w zależności od grupy do której zakwalifikowany jest dany składnik. 
 
ola: Jak wyglądają wyniki Siarkopolu w odniesieniu do całej Grupy, chodzi o EBITDA i przychody
Andrzej Skolmowski: Patrząc na wyniki Siarkopolu należy je analizować w głównej mierze jako wartość dodaną całego ciągu produkcyjnego nawozów azotowych (kombinowanych z domieszka siarki), które jak wiemy zanotowały jako cały segment bardzo dobre wyniki w roku 2015. Niestety nie publikujemy danych finansowych Siarkopolu.
 
Lincoln: Pan Prezes widzę w dobrym nastroju :-)
Andrzej Skolmowski: Bardzo! Słońce za oknem, Akcjonariusze w TV... Czegoż chcieć więcej? :-) 
 
El Nino: Jakie zakłady chemiczne w Polsce może przejąć jeszcze Grupa Azoty?
Andrzej Skolmowski: Powtarzaliśmy już kilkakrotnie podczas naszych czatów. Przyglądamy się i będziemy analizować wszelkie okazje, które się pojawiają, także w kraju, zwłaszcza te, które poprawią naszą EBITDę.
 
Jan_W: Ile wynosi obecnie dług netto i wskaźnik długu netto/EBITDA?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowany dług netto do EBITDA na koniec 2015 roku był na poziomie -74 mln zł, a skonsolidowany wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2015 roku wyniósł - 0,06. Wyjaśniam że na dług netto składają się: kredyty i pożyczki: 1.166 mln zł minus środki pieniężne i ekwiwalenty: 753 mln zł oraz pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe (lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku): 487 mln zł. Do chwili obecnej wskaźniki te nie uległy istotnym zmianom. 
 
Kasko: :-)
Andrzej Skolmowski: :-)
 
antek: Co wg Pana jest przyczyną ostatnich spadków na akcjach Azotów, przecież ogłoszone wyniki były rekordowe.
Andrzej Skolmowski: Podane wyniki finansowe nieznacznie lepsze w stosunku do konsensusu analityków, zostały juz zdyskontowane w wycenie spółki, stad podejrzewam brak znaczących ruchów wyceny w górę. Spadki w moim przekonaniu na tle rynku – który, jak wiemy, od początku roku notuje solidne minima - są niewielkie, co obrazuje zdrowe fundamenty Grupy.
 
inwest: Czy ostatnie mocne umocnienie złotego wobec dolara i euro może wpłynąć negatywnie na wyniki pierwszego kwartału?
Andrzej Skolmowski: Obserwowane obecnie umocnienie złotego do EURO i PLN jest przede wszystkim powrotem do poziomu równowagi, po wcześniejszym znaczącym osłabieniu, którego kulminacja nastąpiła na koniec stycznia. Grupa Azoty w planie na I kwartał br. przyjęła natomiast założenia makroekonomiczne w zakresie kształtowania się kursu EURO i PLN spójne ze średnimi poziomami kursów złotówki do obu walut, jakie faktycznie zostaną zrealizowane, a więc łączny wpływ najpierw osłabienia a następnie umocnienia się PLN do EURO i dolara będzie zneutralizowany i nie powinien mieć znaczącego wpływu na wyniki I kwartale bieżącego roku. 
 
Emeryt: Jaką wartość ma wartość firmy i wartości niematerialne? Czego one dotyczą?
Andrzej Skolmowski: Egzamin z rachunkowości ciągle widać trwa, niezależnie od pytań. :) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych wartość wartości niematerialnych wynosi 532 798 tys. zł. Największą pozycję stanowią: znaki towarowe rozpoznane przy nabyciu Spółek, znak korporacyjny rozpoznany przy nabyciu Spółek, patenty i licencje, portfel klientów, poszukiwanie i ocena złóż mineralnych oraz oprogramowanie komputerowe. Natomiast wartość firmy wynosi 12 550 tys. zł i dotyczy rozliczenia nabycia Polic, ZAKSA S.A i Spółki Unibaltic Agro.
 
rolnik: Jak kształtowały się ceny sody w ostatnim roku?
Andrzej Skolmowski: Soda to nie nasz biznes. :)  Prosimy zapytać kolegów z Ciechu. Po zakończeniu czatu też ich zapytam.
 
witek: Czy Prezes Jarczewski po odwołaniu ze stanowiska Prezesa pracuje jeszcze w Grupie?
Andrzej Skolmowski: Jest w okresie wypowiedzenia zgodnie z przepisami kodeksu pracy.
 
marcus: Dlaczego Spółka zanotowała spadek sprzedaży w kaprolaktamie i alkoholach oxo?
Andrzej Skolmowski: Głównie jest to następstwem spadkowej tendencji cenowej na rynku ropy naftowej, która wyznacza poziomy cenowe dla naszych surowców (benzen, fenol), a te z kolei stanowią jeden z kluczowych elementów cenotwórczych produktów. W związku z tym przy spadkowej tendencji surowców odnotowaliśmy widoczny spadek przychodów ze sprzedaży.
 
Iwan: Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników w Grupie Azoty?
Andrzej Skolmowski: Co prawda nie publikujemy informacji odnośnie średnich wynagrodzeń, ale zachęcam do przeanalizowania naszego sprawozdania – jest tam informacja o kosztach wynagrodzeń i średnim zatrudnieniu.
 
##1967ypr#at#vbpxa.rdb##: Giełda dość neutralnie przyjęła wyniki Grupy za 2015, a co może być najbliższym czasie takim czynnikiem, który pozwoli spojrzeć z optymizmem w przyszłość?
 
Andrzej Skolmowski: Plany inwestycyjne, część z nich już w realizacji, program Azoty Pro generujący oszczędności w każdym aspekcie działalności. Jest to bardzo istotny element rozwoju Grupy. Szukamy również oszczędności w części surowcowej. 
 
Toni: Jaki wynik osiągnął segment tworzyw w 2015 roku?
Andrzej Skolmowski: Niestety ujemny. EBITDA -10 400 tys. zł 
 
witek: To przy tak niskim długu netto nie pozostaje nic innego tylko podzielić się zyskiem z akcjonariuszami:)
Andrzej Skolmowski: Dług netto jest obecnie faktycznie bardzo niski, jednakże uwzględniając ambitny program inwestycyjny który Grupa realizuje, wraz z przygotowywanymi inwestycjami w formie SPV (w tym budową Instalacji PDH w Policach), skutkować to będzie stopniowym wzrostem tego długu w perspektywie 2016 -2018. Dlatego też bardzo ostrożnie podchodzimy do wszelkich wypłat zewnętrznych (w tym dywidendy) aby nie naruszyć w przyszłości poziomów wskaźnika długu netto do EBITDA uzgodnionych z bankami finansującymi Grupę, np. w sytuacji gdyby wystąpiło w przyszłości pogorszenie koniunktury skutkujące okresowym spadkiem EBIT. 
 
analizator: Czy spółka może dokonać jakiś odpisów w najbliższych kwartałach?
Andrzej Skolmowski: Na ten moment Grupa nie rozpoznała przesłanek, które wskazywałyby konieczność dokonania odpisów w najbliższym okresie.
 
marta:  Czy Acron ma wpływ na zarządzanie i strategię spółki?
Andrzej Skolmowski: Acron nie ma bezpośredniego wpływu ani na zarządzanie, ani na strategię spółki. Grupa Azoty zarządzana jest korporacyjnie, a Strategia Grupy realizowana jest zgodnie z przyjętymi wytycznymi, z uwzględnieniem głównych zamierzeń strategicznych w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Na celu zawsze mamy dobro naszych Akcjonariuszy!
 
Nowy: Nad jakimi innowacjami może skupić się spółka?
Andrzej Skolmowski: Nasza Strategia przewiduje zaangażowanie finansowe nawet do 1 % przychodów - na projekty innowacyjne w obecnej domenie oraz dywersyfikujące działalność Grupy. Inwestujemy zarówno w innowacje w tradycyjnych przedmiotach działalności (formuły nawozowe, tworzywa, gatunki pigmentów), jak i przygotowujemy zupełnie nowe. Ciągle zastanawiamy się nad urozmaiceniem naszego biznesu. Za wcześnie jednak na podawanie o tym informacji. 
 
edeka: Grupa planuje inwestycje znacznie większe niż w roku ubiegłym, na co będą przeznaczone te środki?
Andrzej Skolmowski: Poziom 2 mld zł wydatków CAPEX na rok 2016 obejmuje m.in. inwestycje w instalacje Poliamidów i Granulacji Mechanicznej (Tarnów); nową Elektrociepłownię w Kędzierzynie; Modernizację Instalacji Amoniaku w Policach czy też Wytwórnię Nawozów Granulowanych na bazie saletry w Puławach. 
 
mmmaslov: Co z moim pytaniem o dywidendę? Czy było, tylko ja przegapiłem?
Andrzej Skolmowski: Na pytanie o dywidendę odpowiadałem powyżej, więc jeszcze raz - o wypłacie dywidendy zadecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Nasza polityka dywidendy zakłada podział od 40% do 60% wypracowanego zysku netto, natomiast pod uwagę należy wziąć szereg czynników, m.in. wskaźniki finansowe, standing finansowy czy kapitał do dalszego rozwoju Grupy. O rekomendacji Zarządu poinformujemy.
 
antek: Czy zostanie dokoptowana do Zarządu Grupy jakaś osoba z Puław?
Andrzej Skolmowski: Przekażę to pytanie naszej Radzie Nadzorczej. :-)
 
pol: Czy Spółka planuje jakąś emisję akcji żeby zrealizować tak spory plan inwestycyjny?
Andrzej Skolmowski: Mamy zapewnione finansowanie ogłoszonego programu inwestycyjnego. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w bankach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, w polskich i międzynarodowych. Cieszymy się bardzo że również jesteśmy dobrze postrzegani przez Inwestorów. Nie ukrywam też, że mamy również doświadczenie w podnoszeniu kapitału. Póki co jesteśmy zabezpieczeni w środki finansowe. 
 
antek: Ostatnio prasa pisała o aferze związanej z podrabianiem Polifoski, czy Spółka poniosła duże straty w związku z tym faktem?
Andrzej Skolmowski: Dobre produkty są od wieków podrabiane, jednak podróbka jest zawsze gorsza od oryginału. Rolnicy nie mają problemu z rozpoznaniem który nawóz jest oryginałem. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy i jest rozwojowa. 
 
Lincoln: Ile wyniesie CAPEX w tym roku?
Andrzej Skolmowski: 2 mld zł 
 
mmmaslov: Politykę dywidendy oczywiście znam. Bardziej chodziło mi o tę rekomendację Zarządu... Rozumiem, że będzie później?
Andrzej Skolmowski: Dokładnie tak – opublikujemy rekomendację w sposób przewidziany prawem. 
 
piotrek: Czy jest możliwe przejęcie Spółki przez PGNIG, co zapowiadało MSP.
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy nie zna takich planów. 
 
Walet: Na czym ma polegać większa konsolidacja grupy?
Andrzej Skolmowski: Mówił o tym Prezes Grupy na ostatniej konferencji. Wyniki poszczególnych Spółek pokazują, że są również efektem integracji z Grupą. Tym samym, sądzimy, że istnieje jeszcze w nas potencjał. Potwierdzają to również efekty realizowanego projektu AZOTY Pro. Do tego tematu powrócimy niebawem. 
 
olimpia: Czy Spółka rozpoczęła już produkcję grafenu?
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy na etapie konstrukcji instalacji wielkolaboratoryjnej, co w branży grafenu oznacza już bardzo wiele. Pracujemy też nad rozszerzeniem tego projektu, pozyskując kolejnych partnerów, również dzięki krajowym i europejski programom wsparcia innowacyjności, w tym w projekcie INNOCHEM. 
 
inwest: Kiedy będzie rekomendacja Zarządu odnośnie wysokości dywidendy (zakładam że będzie) za rok 2015.
Andrzej Skolmowski: To zrozumiałe, że kwestia dywidendy jest tak istotna dla Akcjonariuszy. Pozwólcie Państwo, że wypracujemy rekomendację Zarządu w tej sprawie i poinformujemy zgodnie z przepisami. Niebawem, mam nadzieję.
 
michał: Czy nie uważa Pan że jest brak konsekwencji w polityce dywidendowej, bo Police i Puławy płacą ją regularnie na poziomie 3-5%, a Tarnow jak płaci to minimalną albo żadnej jak w roku ubiegłym.
Andrzej Skolmowski: Należy wziąć pod uwagę że w poprzednich latach Grupa Azoty finansowała dotychczasowe procesy akwizycyjne, które w części finansowane były wzrostem zadłużenia wobec banków. Co istotne, dywidendy pobierane od spółek zależnych służyły obsłudze zadłużenia powstałego wskutek realizacji ich konsolidacji z Grupą Azoty. W ubiegłym roku Grupa Azoty była przed finalizacją pakietu umów Nowego Finansowania, a jednocześnie przystępowała do realizacji wieloletniego Programu Inwestycyjnego Grupy, dlatego zgodnie z ustaleniami z bankami, które to finansowanie zapewniły, nie rekomendowała wypłaty dywidendy, aby zabezpieczyć bezpieczny udział środków własnych na finansowanie tego Programu. Co istotne, w ramach wdrożonego skonsolidowanego modelu finansowania, Grupa Azoty pełni rolę wewnętrznego „banku” dla pozostałych spółek z Grupy, który z jednej strony ściąga nadwyżki, a z drugiej dokonuje redystrybucji do spółek które tego finansowania potrzebują.
 
olimpia: Co ze wspólnym projektem Azotów i KGHM w sprawie wydobywania soli potasowej w Zatoce Puckiej? Czy temat jest aktualny?
Andrzej Skolmowski: To jest trudny projekt po stronie KGHM, a jego zbliżenie do potrzeb technologicznych i rynkowych Grupy Azoty będzie bardzo trudne. Na ten moment mamy stabilne, opłacalne i należycie zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia w związki potasu, ze źródeł lepiej dopasowanych do naszych potrzeb. 
 
Ciekawy: Skąd wzięła się decyzja, by więcej gazu kupować w PGNiG wbrew dotychczasowym tendencjom dywersyfikacji?
Andrzej Skolmowski: Istotą dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w gaz były kwestie cenowe – i o tym właśnie informowaliśmy. Aby zapewnić konkurencyjność naszych produktów wobec produktów konkurencji, z dużo niższą ceną surowca, podjęte zostały działania skutkujące obniżeniem średniej ceny gazu kupowanego dla Grupy. Aktualnie, czy będzie to gaz z PGNiG, czy z innych źródeł, zadecyduje rachunek ekonomiczny. Działania podjęte przez PGNiG oceniamy bardzo dobrze, współpraca na tym polu układa się świetnie. A nowa taryfa brzmi jeszcze bardziej obiecująco.
 
mmmaslov: I jeszcze mam pytanie, czy Minister SP wyznaczył już Państwu niezwykle ważne zadania mające na celu ratowanie gospodarki ale niekoniecznie zgodne z interesem wszystkich akcjonariuszy? ;)
Andrzej Skolmowski: Wyznaczył nam zadanie rozwoju gospodarki i w tym zakresie wykazujemy maksymalne zaangażowanie. Wpływ chemii na gospodarkę jest bardzo istotny, więc nasze działanie, nasze plany rozwoju będą również dla niej bardzo ważne. Pracujemy nad kilkoma projektami innowacyjnymi, które wymagają wsparcia Rządu, a którymi Rząd jest zainteresowany. Synergii można odszukać sporo. Podnosząc naszą wartość, poprawiamy PKB. 
 
mmmaslov: Będziecie robić grafen?!? OMG!
Andrzej Skolmowski: NPBB! A jak nam wyjdzie?
 
mmmaslov: Pan Prezes jest dyplomatą pierwszej klasy ;)
Andrzej Skolmowski: :-)
 
mmmaslov: O wiem co chciałem zapytać! Czy będą Państwo na konferencji WallStreet w Karpaczu? Zawsze chętnie słucham Państwa prezentacji (są trochę skomplikowane, ale staram się zrozumieć ile tylko mogę).
Andrzej Skolmowski: Oczywiście, będziemy. Proszę się z nami przywitać! :-)
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania, daliście mi Państwo odczuć, że dziś świętujemy Europejski Dzień Mózgu:) Spotkanie z Państwem zawsze jest wyzwaniem, które dostarcza pozytywnych emocji. Czat z Wami to przyjemność! Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
20.11.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 3 kwartał 2015 rok
Rozwiń

W piątek, 20 listopada o godzinie 11.00 odbył się czat inwestorski z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Azoty, który odbędzie się 20 listopada (piątek) o godz. 11:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.
 
Moderator: Witamy na czacie inwestorskim z Wiceprezesem Grupy Azoty S.A., panem Andrzejem Skolmowskim. Spotkanie organizujemy po opublikowaniu wyników finansowych za 3 kwartał 2015 roku. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Państwa pytania.

akcjonariusz: Dzień Dobry.
Andrzej Skolmowski: Witam serdecznie uczestników dzisiejszego czata. Czekamy na emocje! 
 
Janek: Czy spółka może powrócić do inwestycji z KGHM? W jakiej perspektywie może to być możliwe?
Andrzej Skolmowski: Podpisaliśmy z KGHM list intencyjny na kilka projektów. Publikowaliśmy raport bieżący w tej sprawie. Obecnie prowadzone są analizy i badania wykonywane przez specjalistów z KGHM. 

członekSII
: Kiedy kolejne przejęcia, które zakłada strategia?
Andrzej Skolmowski: Niewątpliwie rozwój Grupy będzie korzystał z narzędzia, jakim jest M&A. Konsekwentnie nie publikujemy planów przejęć przed ich przeprowadzeniem. Charakter projektów M&A każe również zachować dyskrecję. Póki co nie mamy nic gotowego do zakomunikowania. 
 
hossa: Na kiedy przypada najbliższy termin wykupu obligacji? W jakiej kwocie?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty nie emitowała obligacji. Może nie o ten czat chodzi? 
 
witek: Kiedy kolejne przejęcia, które zakłada strategia?
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie nie publikujemy planów przejęć przed ich przeprowadzeniem. Dla ich dobra.
 
Irek: Jakie korzyści płyną z przystąpienia do Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych?
Andrzej Skolmowski: Członkostwo pozwoli spółce na kształtowanie globalnej polityki, dotyczącej przede wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.
 
Marek: W kim spółka upatruje największego konkurenta?
Andrzej Skolmowski: Konkurujemy na rynku globalnym, w kilku segmentach. Najpoważniej oczywiście w sektorze nawozowym. Nie chcielibyśmy publicznie wymieniać nazw, ponieważ koledzy z konkurencji również to czytają (później nawet o tym rozmawiamy). Natomiast trochę podpowiadając, są to liderzy rynku nawozowego i chemicznego.
 
akcjonariusz: Czy Zarząd Grupy Azoty przewiduje znaczące inwestycje w GA Siarkopol mające na celu wytwarzanie nowych produktów czy też zwiększenie produkcji siarki? Jakie zadania będą realizowane w GA Siarkopol w ramach zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Umowy prywatyzacyjnej (30 mln zł)
Andrzej Skolmowski: Zdecydowanie tak. Siarkopol pełni w Grupie Azoty bardzo ważną rolę. Zapewnia strategiczny surowiec dla wewnętrznych potrzeb spółek Grupy, jakim jest siarka elementarna. Wymaga to inwestycji technicznych. Drugi aspekt istotności Siarkopolu dla Grupy to nowe produkty – nowe formy związków siarki, w tym siarka nierozpuszczalna i mielona. Rozważamy też zupełnie nowe inwestycje w produkty o znacznie większych nakładach, niż gwarantowane umową ze Skarbem Państwa 30 mln PLN.
 
Janek: Czy dalej spółka odczuwa zapędy rosyjskiego Acronu, starającego się przejąć spółkę? Czy niedawna ustawa o ochronie ważnych spółek przed przejęciem chroni Azoty przed przejęciem? Jakie udziały posiada Acron w spółce?
Andrzej Skolmowski: Akron aktualnie posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 20,0026% udziałów w kapitale Grupy Azoty S.A. Ostatnia informacja otrzymana od akcjonariusza została opublikowana raportem bieżącym w dniu 25 kwietnia tego roku; od tej pory do spółki nie wpłynęła oficjalna informacja o jakichkolwiek zmianach udziałów. A odpowiadając na pytanie o ochronę przedsiębiorstw strategicznych – ustawodawca tworząc przepis miał na celu zabezpieczenie przed wrogimi przejęciami, Grupa Azoty została ujęta na tej liście. Ponadto w naszych zapisach statutowych także zawarliśmy klauzule zapewniające odpowiednie mechanizmy zabezpieczeń.
 
mors: Z czego wynika tak znaczny wzrost zysków przy podobnych przychodach?
Andrzej Skolmowski: Główne przyczyny wzrostu zysku to dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, niższe ceny podstawowych surowców (w tym gazu) przy jednoczesnym uwzględnieniu synergii zakupów, realizacja programu oszczędnościowego AzotyPro. 
 
MGte: Jak idzie działalność za granicą?
Andrzej Skolmowski: Niezmiennie pozytywnie. Główny rynek to UE, blisko 40% to eksport. Struktura nie zmienia się od lat. 
 
Jerzy: Czy program oszczędnościowy AzotyPRO dalej jest realizowany? Czy w przyszłości spółka zamierza dalej optymalizować koszty?
Andrzej Skolmowski: Oczywiście! To bardzo efektywny zbiór działań. Więcej – efekty w ciągu kilkunastu miesięcy jego prowadzenia są o kilkadziesiąt procent większe, niż zakładaliśmy. Absolutnie kontynuujemy. Co do przyszłości – już sam Program Azoty PRO jest trzyletni, a nie jednorazowy. Grupa taka, jak my zawsze poświęca dużo uwagi optymalizacji kosztów.
 
bart: Czy spółka odnotowała jakieś one-offy w wynikach, które znacznie podwyższyły wyniki?
Andrzej Skolmowski: W historii naszych wyników, za zdarzenia jednorazowe uznawaliśmy takie związane z odpisami środków trwałych, z wynikiem na transakcjach nabycia spółek itp. W IIIQ takowych pozycji nie odnotowaliśmy. Standardowo w IVQ dokonujemy przeglądu otoczenia w którym Grupa funkcjonuje, zarówno w sferze makroekonomicznej jak i rynkowej z analizą potencjalnych przesłanek, które - nie wykluczamy – mogą potencjalnie wpłynąć na wynik ostatniego kwartału 2015 r.
 
DD: Czego dotyczy segment Tworzywa i dlaczego jako jedyny odnotował stratę operacyjną?
Andrzej Skolmowski: Skonsolidowany segment Tworzyw obejmuje swym zakresem produkcję i sprzedaż produktów z gatunku tworzyw konstrukcyjnych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym, włókienniczym i budowniczym. W skład kluczowych produktów wchodzą kaprolaktam oraz tworzywa będące formą przetworzenia kaprolaktamu, tj. poliamid i jego odmiany lepkości Jeśli chodzi o wyniki segmentu i odnotowaną stratę należy zwrócić uwagę na niekorzystne tendencje głównie w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spadku dynamiki PKB) które znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów (o ponad 30%) wzmagając presje cenową. Generalnie mamy zamiar poprzez realizowane inwestycje konsumować kaprolaktam dla celów produkcji poliamidów, mając tym samym nadzieję realizacji wyższej marży i przez to pozytywnych wyników omawianego segmentu. 
 
ola: Witam. Panie Prezesie, dlaczego forsujecie nieopłacalny projekt zgazowania węglą w Kędzierzynie? Warunki dla tego typu instalacji są mniej korzystne niż w 2007-2008, kiedy po raz pierwszy rozważano ten projekt. Instalacja produkująca amoniak i metanol w procesie spalania węgla jest ok.2 razy droższa niż odpowiednia z gazu. Przy obecnych cenach gazu ciężko uzasadnić ekonomiczne przesłanki dla realizacji tego projektu.
Andrzej Skolmowski: Rozpoczniemy fazę realizacyjną projektu wtedy, gdy będziemy mieli potwierdzenie jego opłacalności. Na projekt nieopłacalny nie da się uzyskać finansowania, zwłaszcza jest tak ogromny. Skala działania Grupy Azoty wiąże się z analizowaniem i przygotowaniem projektów o skali jak na nasz kraj znacznej. Jesteśmy właśnie na etapie studium wykonalności przedsięwzięcia. Rozmawiamy również z naszymi partnerami w tym Projekcie – Tauronem i KGHM. Podjęliśmy również rozmowy – może to przecież być projekt badawczy na skalę europejską, z czym mogą się wiązać publiczne środki. Wreszcie strategiczne cele naszego państwa obejmują stabilizację wykorzystania węgla. Projekty tego typu i funkcjonują już w świecie i są analizowane - nie tylko w Europie. Kiedy dojdziemy do konkluzji w powyższych kwestiach, będziemy sukcesywnie informować rynek – na razie jest na to zbyt wcześnie.
 
Toczyński: Jak ocenia Pan zadłużenie spółki?
Andrzej Skolmowski: Obecne zadłużenie finansowe Grupy Azoty kształtuje się na niskim poziomie, co wynika z początkowej fazy realizacji Programu Inwestycyjnego przyjętego w ramach Strategii Grupy. Co istotne Grupa Azoty podpisała w I półroczu br. pakiet umów Nowego Finansowania z wiodącymi bankami komercyjnymi oraz EBI i EBOIR w łącznej kwocie 2,2 mld zł, który został dostosowany do zapotrzebowania wynikającego z tego Programu Inwestycyjnego i obecnie jest w trakcie jego wykorzystywania. 
 
pawel: W jaki sposób spółka gospodaruje nadwyżką gotówki?
Andrzej Skolmowski: Grupa częściowo wykorzystuje nadwyżki gotówki do optymalizacji przychodów i kosztów finansowania w ramach usługi cash-poolingu wirtualnego, która pozwala na bilansowanie nadwyżek i kredytów w rachunku bieżącym spółek z Grupy w celu ich oprocentowanie wg jednolitej stopy rynkowej. Grupa przewiduje wdrożenie usługi cash-poolingu rzeczywistego, która będzie pozwalała dodatkowo na korzystanie ze wzajemnej płynności Grupy, w zależności od zapotrzebowania jakie może wystąpić w poszczególnych spółkach wraz z postępem w realizacji Programu Inwestycyjnego. Pozostałe nadwyżki spółka lokuje w bankach o ratingu inwestycyjnym, które zapewniają ich najwyższe oprocentowanie. 
 
opek: Czy nowy rząd może wpłynąć na działalność spółki?
Andrzej Skolmowski: Oczywiście, że może!
 
Aleks: Na jakie czynniki warto zwracać uwagę przy czytaniu sprawozdania finansowego spółki?
Andrzej Skolmowski: Szczerze? Na wszystko. Niemniej jednak czytając sprawozdanie finansowe należy zwrócić szczególną uwagę na rachunek zysków i strat, prezentację wynikową segmentów, rachunek z przepływów pieniężnych, poziom zadłużenia, opis oceny czynników mających wpływ na działalności oraz wyniki finansowe. Istotny jest również komentarz Zarządu. Na koniec ważna jest również własna obserwacja. 
 
niko: Spółka odnotowała bardzo dobre przepływy operacyjne. Czego było to efektem? Czy w przyszłych kwartałach można spodziewać się równie dobrych wyników?
Andrzej Skolmowski: Pozytywny cash flow operacyjny to efekt bardzo dobrej EBITDA za III Q. Pozytywne tendencje w obszarze surowcowym wsparte skutecznie realizowaną polityką handlową i marketingową Grupy pozwoliły wypracować korzystny wynik, a poprzez zwiększoną sprzedaż wolumenową (głównie nawozów) poprawiliśmy kapitał obrotowy tym samym zwiększając omawianą pozycje przepływów pieniężnych.
 
miro: W czym Pana zdaniem można upatrywać dalszego wzrostu kursu? Czy spółka może dalej poprawiać wyniki?
Andrzej Skolmowski: Ostatnie wyniki – i jak wnioskuję działania podejmowane przez Grupę Azoty – spotkały się z widocznym uznaniem rynku, kurs pokonał historyczne maksimum. Cieszymy się, że możemy dostarczyć naszym akcjonariuszom satysfakcji z inwestycji, bacznie obserwujemy pnące się w górę notowania. Optymalizujemy w skali Grupy Azoty szereg obszarów – przykładowo przedstawiony w operacjonalizacji Strategii program Azoty PRO, spójna polityka zakupowa i sprzedażowa, zarządzanie skonsolidowane w skali Grupy, inwestycje - to wszystko przynosi efekty. Do tego sprzyjają nam niższe ceny podstawowego surowca – gazu. Jest między nami chemia!
 
Piotr Wilczek: Czy wraz z większymi zyskami można spodziewać się większej dywidendy?
Andrzej Skolmowski: Decyzja o podziale zysku zawsze należy do akcjonariuszy. Rekomendacja Zarządu będzie znana w I kwartale.
 
malgo: Jak na działalność spółki może wpłynąć potencjalna podwyżka stóp procentowych?
Andrzej Skolmowski: Zakręciliśmy szklaną kulą… :) Potencjalna podwyżka stóp procentowych jest oczekiwana w odniesieniu do USD, a więc nie będzie miała bezpośredniego wpływu na koszty obsługi zadłużenia finansowego Grupy, która finansuje się obecnie głównie w PLN oraz w mniejszym zakresie w EURO. W odniesieniu do PLN analitycy przewidują, iż stopy bazowe pozostaną bez zmian w 2016 lub nawet nastąpi jeszcze ich obniżenie o ok. 0,25% do 0,5%, jeżeli RPP nowej kadencji będzie bardziej „gołębia”. Również w odniesieniu do EURO przewidywane jest utrzymanie w 2016 roku rynkowych stóp procentowych na historycznie niskim poziomie, co korzystnie wpłynie na koszty finansowania Grupy. Oczekiwana podwyżka stóp procentowych dla USD, może natomiast wpływać na dalsze umocnienie się dolara do EURO, a w efekcie również do PLN. Ekspozycja netto Grupy w USD jest jednak dodatnia, a więc wzrost kursu dolara pozytywnie wpływa na jej przychody i wyniki finansowe.
 
kros: W jakim stopniu spółka pokrywa sama zapotrzebowanie na energię elektryczną?
Andrzej Skolmowski: Sytuacja jest zróżnicowana w każdej ze spółek Grupy Azoty. Największe spółki korzystają z własnych źródeł energii (własne elektrociepłownie). Część energii elektrycznej spółki dokupują z zewnątrz.
 
marta: Emocje to mamy ostatnio na kursie, czy Pana zdaniem kurs nie jest przewartościowany?
Andrzej Skolmowski: Nie powinienem komentować poziomu kursu akcji spółki. Natomiast zawsze wyrażamy zadowolenie z zadowolenia naszych akcjonariuszy. Odbieramy to jako pozytywna ocena naszej działalności… :) Jest miedzy nami chemia!
 
Jerzy: Jaki czynnik w największym stopniu wpływa na wyniki spółki?
Andrzej Skolmowski: Analizując obecne wyniki i sytuację rynkową, zintegrowana strategia sprzedaży nawozów, polityka zakupu gazu, integracja zakupowa. Na niekorzyść otoczenie rynkowe w segmentach tworzywowym i chemicznym.
 
Adam Biały: Jaką kwotę spółka przeznaczyła dotychczas w 2015 roku na inwestycje? O ile może się ta kwota zwiększyć do końca roku?
Andrzej Skolmowski: Wielokrotnie podkreślaliśmy iż ten rok chcemy zamknąć kwotą przeznaczoną na inwestycje około miliarda złotych. Ewentualne zmiany tej kwoty będą wynikały tylko i wyłącznie z bieżących harmonogramów realizacji inwestycji.
 
akcjonariusz: Jaka decyzja zostanie podjęta w sprawie instalacji dwusiarczku wegla w GA Siarkopol
Andrzej Skolmowski: Pytanie dotyczy decyzji przyszłych, a póki co możemy odpowiadać na bazie naszej obecnej wiedzy. Wykonujemy umowę ze Skarbem Państwa, w tym za jego zgodą Siarkopol wyłączył formalnie z ruchu dawno nieczynną i dawno nieefektywną instalację silnie trującego dwusiarczku węgla. 
 
tytus: Jak ocenia Pan perspektywy rynkowe dla chemicznych spółek?
Andrzej Skolmowski: Ogólnie można powiedzieć, że w nawozach niewątpliwie korzystamy na spadających cenach gazu ziemnego. W sektorze chemicznym jest jednak raczej trudno. Wahania cen surowców przekładają się na niełatwą sytuację rynkową.
 
Dan: Dlaczego tylko segment nawozów odnotował dodatni wynik operacyjny w III kw.?
 
Andrzej Skolmowski: Rozumiem, że chodzi o wynik EBIT, ponieważ na wyniku EBITDA tylko segment Tworzyw osiągnął ujemny wynik. Segment nawozów jest głównym konsumentem gazu ziemnego, spadek jego cen i dywersyfikacja przełożyły się na jego dobre wyniki. Proszę pamiętać, że III kwartał to okres realizacji okresowych przeglądów remontowych. W III kwartale odnotowano również spadek cen i zapotrzebowania na kaprolaktam. 
 
 
ola: Wracając do projektu zgazowania węgla, proszę pamiętać ze strategiczne cele Naszego Państwa jak Pan to ujął, nie zawsze są zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy, patrz podatek bankowy, zaangażowanie energetyki w kopalnie, czy forsowany projekt zgazowania węgla w Azotach
Andrzej Skolmowski: Nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek „forsował” projekt zgazowania węgla w kierunku jego przeróbki chemicznej. Z naszego punktu widzenia jest to po prostu jeden z analizowanych dużych projektów inwestycyjnych, uprawianych zresztą w wielu miejscach na świecie. Tak jak mówiłem, jeśli założenia się potwierdzą i będzie to opłacalne przystąpimy do dalszych prac. Chcę Państwa uspokoić. Nikt z tzw. „czynników rządowych” nie przymusza do badania tego projektu. Projekt badany jest wyłącznie na tym etapie przez nas. 
 
 
pawel: Które obecnie przeprowadzane inwestycje są najważniejsze?
Andrzej Skolmowski: Wszystkie inwestycje jakie przeprowadzamy w Grupie są bardzo ważne, a ich lista jest długa – zaakceptowaliśmy 68 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę około 7 miliardów złotych do roku 2020, skupię się więc na największych aktualnie realizowanych. W Tarnowie rozpoczęliśmy budowę wytwórni poliamidów i instalacji do granulacji nawozów mineralnych, w Puławach także budujemy instalacje do granulacji mechanicznej saletry oraz rozbudowujemy instalację kwasu azotowego, równocześnie toczą się prace nad budową elektrowni. W Policach powstanie instalacja PDH, modernizujemy instalację amoniaku i węzeł oczyszczania spalin przy elektrociepłowni. Nad elektrociepłownią toczą się prace również w Kędzierzynie, gdzie także finalizowana jest budowa instalacji do produkcji RSM. 
 
Irek: Czy spółka planuje dalsze inwestycje w segment energetyki?
Andrzej Skolmowski: W branży tzw. ciężkiej chemii, w której głównie działamy, posiadanie własnej, pewnej, wewnętrznej energetyki przemysłowej decyduje o być albo nie być producenta, o ciągłości dostaw do klientów i finalnie o przewagach konkurencyjnych oraz pewności efektu dla akcjonariuszy. W związku z tym ciągle inwestujemy i będziemy inwestować w optymalizację i potanienie energetyki przemysłowej. 
 
Bogdan: Jakie są planowane nakłady inwestycyjne na 2016 rok? Czy spółka ma już finansowanie tych inwestycji?
Andrzej Skolmowski: Tak, mamy zapewnione finansowanie naszego planu inwestycji na rok 2016, oczywiście zaraz po jego zatwierdzeniu przez wszystkie organy korporacyjne. Do tego czasu nie możemy publikować projektu planu inwestycji.
 
beata: W Yarze zatrudnienie jest niższe o 12% przy blisko 5-krotnie większej skali działalności.
Andrzej Skolmowski: Zwracamy uwagę na fakt że Yara jest koncernem nawozowym realizującym przychody zarówno z własnej produkcji jak i z tradingu. W naszym przypadku nawozy to 60% działalności, stąd wniosek że nie do końca możemy mówić o porównywalnym modelu biznesowym, w którym 40% to chemia o innym modelu biznesowym i innej strukturze zatrudnienia. Temat wymagałby dokładniejszej analizy, ze zwróceniem uwagi na aspekty zatrudnienia w spółkach wsparcia, czy istnienie outsourcingu. Niestety takowych danych o wymienionej spółce nie posiadamy, stąd możliwość rzetelnego porównania na ten moment jest trudna.
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za pytania, spotkanie z Państwem zawsze dostarcza pozytywnych emocji. Czat z Wami to przyjemność! 
20.05.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 1 kwartał 2015 roku
Rozwiń

W środę, 20 maja o godzinie 11:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse.

moderator: Witam na czacie inwestorskim z wiceprezesem Grupy Azoty SA, p. Andrzejem Skolmowskim. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych za I kwartał i perspektyw Spółki i branży, a także aktualnej sytuacji branży chemicznej w Polsce i na świecie. 
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

Andrzej Skolmowski: Serdecznie witam, dziś wyjątkowo z Warszawy, na kolejnym czacie Grupy Azoty. Ostatni okres obfitował w liczne wydarzenia. Informowaliśmy o wynikach za pierwszy kwartał 2015 roku, o kolejnych krokach inwestycyjnych, a także o strukturyzowaniu finansowania strategii. Tematów do rozmowy mamy wiele. 
 
SW-fan: Witam Panie Prezesie. Po ładnym rajdzie pod wyniki kurs akcji się koryguje. Czy to może oznaczać słabszą resztę roku, jak Pan to widzi fundamentalnie? 
Andrzej Skolmowski: Ładny rajd to będzie w najbliższy weekend – będzie miał miejsce pierwszy zlot motocyklowy Grupy Azoty, także wezmę w nim udział :) Fundamentalnie w tym roku biorąc pod uwagę otoczenie, wyniki będą stabilne, powiem więcej – mocne. Zakładamy, że przełoży się to na pozytywną ocenę działalności i znajdzie odzwierciedlenie w kursie. Oczekujemy, że skala przeprowadzanych inwestycji także znajdzie Państwa uznanie. 
 
 
Gość niepotwierdzony: Planujecie Państwo budowę nowej instalacji do produkcji propylenu w Policach za 1,7 mld zł. Jaki jest cel tej inwestycji oraz w jaki sposób finansowany będzie ten projekt? 
Andrzej Skolmowski: Celem projektu budowy instalacji produkcji propylenu o zdolności 400 tys. ton rocznie z propanu (propane dehydrogenation - PDH) jest: 
1. Pozyskanie surowca do konsumpcji własnej – w Grupie Azoty jest spółka Grupa Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, która skonsumuje 140-150 tys. ton propylenu rocznie.
2. Dywersyfikacja struktury przychodów (ze sprzedaży propylenu i nowych produktów, które będzie można rozwijać na bazie surowcowej propylenu); Grupa Azoty wejdzie w ten sposób w nowe segmenty biznesu, rynki o innych niż dotychczasowe cyklach koniunktury (czyli dla kompleksu nowych tworzyw).
3. Sprzedaż na rynku zewnętrznym deficytowego w Europie propylenu.
Finansowanie tego projektu przewidujemy konsekwentnie w formie spółki z udziałem podmiotów Grupy Azoty i partnerów zewnętrznych – komercyjnych, branżowych - i niekomercyjnych (Polskie Inwestycje Rozwojowe - PIR). Finalne decyzje o strukturze kapitałowej i strukturze finansowania (dług/equity) zapadną w przyszłym roku, po wykonaniu prac projektowych (Basic Engineering Package). 
 
łodzianin: Dzień dobry, Panie Prezesie, jak stoi sprawa finansowania dla inwestycji w Policach?
Andrzej Skolmowski: Odpowiedziałem powyżej. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam serdecznie, W kontekście rozwoju spółki i zapowiadanej budowy fabryki propylenu, kiedy będzie takie zamówienie ogłaszane? 
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy, jak systematycznie informujemy rynek, na etapie wykonania Basic Engineering Package, tj. na bazie zakupionej licencji firmy UOP wykonujemy pierwszy etap projektu technicznego. Jego wyniki posłużą nam na przełomie 2015 roku i w I kwartale 2016 roku do sformułowania szeregu decyzji, w tym co do strategii zakupowej i struktury wykonawstwa inwestycji. O ewentualnych kolejnych krokach podejmowanych w tym zakresie poinformujemy stosownymi raportami bieżącymi. 
 
MZK: W ostatnich dniach wyraźnie zdrożała pszenica na światowych giełdach, czy przełoży się to pozytywnie na ceny nawozów? 
Andrzej Skolmowski: Jesteśmy przed sezonową korektą cen na nawozy azotowe, dzieje się tak zawsze przed otwarciem nowego sezonu (lipiec-czerwiec). Więc popyt na nawozy teraz spadnie. Natomiast wzrost ceny pszenicy powinien przełożyć się na siłę nabywczą rolników. Co dla nas jest korzystną sytuacją. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam. jaka jest dalsza polityka Grupy Azoty w stosunku do sieci dystrybucyjnej? Czy Grupa Azoty zamierza tworzyć własną sieć dystrybucji opartą na własnych firmach (Agrochem Puławy itp)? 
Andrzej Skolmowski: Agrochemy były aktywem nabytym przez Puławy niejako przy okazji przejęcia Fosforów. Rozumiem, że pytanie dotyczy kanałów sprzedaży nawozów. Preferujemy zrównoważony model zarządzania kanałami dystrybucji nawozów. Przewiduje to oczywiście nasza Strategia i jej „Operacjonalizacja” z 2014 roku. Jesteśmy zainteresowani silnymi relacjami zarówno z dystrybutorami jak i z końcowymi klientami. Nie prowadzimy działań mających na celu zastąpienia obecnie funkcjonującej, niezależnej od nas na własną. Agrochemy stanową tu uzupełnienie, a nie „zastąpienie”. Natomiast nie ukrywamy: wnikliwie obserwujemy procesy integracyjne, o których się mówi w branży.
Podejmujemy także działania mające na celu ułatwienie Klientom korzystania z naszych produktów, w tym budujemy i wspieramy rozbudowę sieci logistycznej nawozów płynnych. 

inwestor niepotwierdzony: czy kiedykolwiek dojdzie do przejecia CAŁEGO Anwilu,nie czesci,i czy jest to mozliwe Panie Prezesie? 
Andrzej Skolmowski: Hmm…. Wielokrotnie pokazaliśmy, że jak się chce to się da. :)
Anwil to bardzo dobra Spółka. Ale w tej chwili jest częścią Grupy ORLEN. I to ORLEN musi wcześniej podjąć w tej sprawie decyzję. 
 
MZK: Spółka pokazała w I kw. 2015 roku skokowy wzrost zysku netto, a w dniu publikacji raportu kurs akcji mocno spadł. Skąd taki rozdźwięk? 
Andrzej Skolmowski: Bardzo dobre wyniki finansowe za 1Q (znacząco przewyższające konsens rynkowy) napawają nas optymizmem zwłaszcza w kontekście podejmowania szerokich działań inwestycyjnych wymagających sporych nakładów finansowych.
Odnosząc się do pytania o opinię w sprawie kształtowania się notowań zawsze ciężko jest nam komentować bieżące wahania podczas gdy my zawsze patrzymy na naszą Grupę w długim horyzoncie. 
 
SW-fan: Proszę powiedzieć jak wygląda teraz sytuacja z Akronem, który ciągle jest obecny w akcjonariacie, będą ruchy w lewo, w prawo, jest jakaś przepychanka czy raczej spokój? 
Andrzej Skolmowski: Patrząc na mapę, to póki co są ruchy na lewo, czyli na zachodzie: w Luksemburgu i na Cyprze. :)
Spółki zależne Acronu poinformowały z końcem kwietnia o dokonaniu transakcji wewnątrzgrupowej. W efekcie dokonanych transakcji stan posiadania pośrednio przez Acron nie zmienił się i wynosi w dalszym ciągu 20,0026% . Od tego czasu nie otrzymaliśmy informacji. 
 
Gość niepotwierdzony: Jak wyglądają obecnie kontakty z Acronem, rosyjskim akcjonariuszem w Waszej Spółce? 
Andrzej Skolmowski: Odpowiedziałem powyżej. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy projekt budowy elektrowni w Puławach został definitywnie odłożony na półkę? 
Andrzej Skolmowski: Projekt budowy elektrowni profesjonalnej w Puławach został zawieszony po wyjściu dotychczasowego naszego partnera.
Partnera nie ma, ale potrzeby pozostały, może już nie o takiej skali. Mogę powiedzieć, że nie rozstaliśmy się z nim. Kiedy będziemy gotowi z należycie przygotowaną nową koncepcją – będziemy publikować. 
 
SW-fan: Jak zamieszanie na złotym i eurodolarze odbiło się na wynikach? Stosujecie instrumenty zabezpieczające, czy raczej hedging naturalny? 
Andrzej Skolmowski: W I kwartale br. wzrost kursu USD do PLN wynikał z kontynuacji wzrostu dolara do EURO, co z kolei skutkowało równoległym umocnieniem PLN do EURO. Uwzględniając iż Grupa zrealizowała w I kwartale br. dodatnią ekspozycję netto w obu tych walutach w podobnej skali, więc wpływ zmian kursu na wyniki Grupy - pozytywny w odniesieniu do zrealizowanej nadwyżki walutowej w USD oraz negatywny w odniesieniu do nadwyżki w EUR – wzajemnie się równoważył. 
 
Ponieważ skala osłabienia złotówki do USD była większa od skali osłabienia do EUR, więc łącznie był to wpływ pozytywny na wyniki Grupy.
 
Grupa Azoty zgodnie z przyjętą Polityką zarządzania ryzykiem walutowym stosuje ponadto zabezpieczenia w formie transakcji forward, na poziomie do 80% planowanej ekspozycji walutowej w horyzoncie do 6 miesięcy oraz do 50% planowanej ekspozycji w horyzoncie powyżej 6 do 12 miesięcy, co pozwala na ograniczenie wpływu zmian kursów walutowych na wyniki finansowe. 
 
inwestor niepotwierdzony: Witam i podziwiam, oprócz inwestycji w Policach planowana sa inne podobne o takim rozmiarze tzn wielkosci oraz koszcie, kiedy pierwsze przejecia ,na jakim sa etapie rozmowy o przejęciach, do konca strategi pozostalo niecale 5 lat a przejecia zadnego,pozdrawiam :) 
Andrzej Skolmowski: Po kolei, bo to cztery pytania w jednym :)
Po pierwsze: generalia. Podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi.
Po drugie: nasza zoperacjonalizowana Strategia przewiduje trzy filary wzrostu wartości Grupy: rozwój organiczny, doskonałość operacyjną i fuzje i przejęcia (M&A) jako narzędzie realizacji celów, a nie cel sam w sobie.
Po trzecie: inwestycje jak wspomniane PDH mieszczą się w obszarze rozwoju organicznego, na bazie własnej infrastruktury technicznej, a nie przejmowania istniejących podmiotów. Nasze plany inwestycyjne na lata 2014-2020 przekraczają 6 miliardów PLN. I są jak najbardziej realizowane. Nie wiem, czy jest powszechnie wiadome, że typowa inwestycja rozwojowa w przemyśle chemicznym naszego typu to projekt trwający razem z dokumentacją na początku i rozruchem na końcu – przeszło trzyletni.
Po czwarte: projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). 
 
Chiefmike: Jakie Spółka ma Plany długoterminowe ? Jak będzie budowana wartość dla Akcjonariuszy mniejszościowych ? Czy Spółka planuje utrzymać wysoką stopę dywidendy ? 
Andrzej Skolmowski: O planach długoterminowych informujemy szeroko w Strategii Grupy Azoty – budując wartość jesteśmy aktywni w trzech głównych obszarach: inwestycyjnym, planowanych przejęć i akwizycji oraz doskonałości operacyjnej. Strategię tę konsekwentnie realizujemy.
 
Także w Strategii przedstawiliśmy politykę dywidendy, w której zadeklarowaliśmy wypłatę dywidendy na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, zastrzegając jednakże każdorazową analizę czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Stąd też obecne stanowisko Zarządu odnośnie dywidendy za rok poprzedni, tj. przeznaczenie go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w Strategii na lata 2014-2020. 
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy odbędzie się roczne WZA i głosowanie w sprawie dywidendy? 
Andrzej Skolmowski: W maju już nie zdążymy. A więc w czerwcu :) 
 
Maja niepotwierdzony: Witam, stabilne i mocne wyniki dają nadzieje ale stabilność zazwyczaj oznacza stagnację, czy przewidujecie Państwo rollercoaster w 4 kwartale? 
Andrzej Skolmowski: Rozumiemy, że ten rollercoaster w Q4 ma być na dole, a cała wycieczka ma jeszcze głośno krzyczeć? Aż tak źle z nami nie jest.
Nie przewidujemy odchylenia w stosunku do sezonowości występujących w poszczególnych kwartałach.
Natomiast sezonowość przekłada się na osiągane wyniki finansowe. Zdecydowanie najlepszy kwartał to zawsze pierwszy kwartał. 
 
merol: Dzień dobry Panie Prezesie. Jaka jest polityka grupy azoty w sprawie dalszego skupu udziałów przez kapitał zagraniczny ? 
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty SA jest spółką giełdową, podlegamy więc regulacjom rynku kapitałowego, w naszym akcjonariacie są akcjonariusze z całego świata. Rozumiem, że pytanie dotyczy jednak sytuacji zamierzeń wrogiego przejęcia. Statut Spółki zawiera zapis, że dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, prawo głosu pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu podlega ograniczeniu do 20%.
Skarb Państwa uznał Grupę Azoty za spółkę istotną z punktu widzenia Państwa, zamieszczając nas w 2014 roku na liście podmiotów strategicznych. 
 
Gość niepotwierdzony: W pierwszym kwartale grupa pokazała znaczny wzrost wolumenów sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. Jakiego wzrostu wolumenu oczekują Państwo w całym roku? 
Andrzej Skolmowski: W naszej strategii produkcyjnej staramy się maksymalizować wykorzystanie naszych zdolności produkcyjnych poprzez dobór odpowiedniej polityki handlowej nawozów w tym nawozów wieloskładnikowych. Na rynku NPK okres styczeń marzec oraz miesiące jesienne są okresami o wzmożonej aplikacji nawozów z domieszką potasu i fosforu co tez rokrocznie staramy się wykorzystywać, patrząc jednakże na poziom cenowy. W IQ dobra relacja USD / PLN poprawiła znacząco rentowność NPK zwłaszcza nawozów DAP, wobec czego realizowaliśmy maksymalizację produkcji i chcielibyśmy zachować ten trend do końca roku (uwzgledniający sezonowość sprzedaży i planowane remonty na instalacjach). 

Gość niepotwierdzony: Czy w związku z dużą ilością nawozów NPK na rynku oraz wiodącą rolą "Polic"- rozpatrywany jest pomysł na zaniechanie produkcji w Fosforach Gdańsk? Drugie pytanie- czy Grupa Azoty jest zainteresowana zakupem Siarkopolu (jednocześnie zapytam o plany inwestycyjne w inne zakłady, również zagraniczne) 
Andrzej Skolmowski: Na rynku NPK rola Polic zawsze była wiodąca. Niezależnie od tego pracujemy nad nowymi pomysłami dla Fosforów. Kilkukrotnie o tym była już mowa. Siarkopol już jest w strukturze Grupy. 
 
Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, a nie uważa Pan, iż ostatnie spadki są efektem Pana komentarza, że spółka niechętnie będzie wypłacała dywidendę, gdyż priorytetem są inwestycje. Cześć inwestorów mogła sprzedawać akcje mając to na uwadze. 
Andrzej Skolmowski: To nie był komentarz, to była wprost odpowiedź na pytanie o wniosek Zarządu. Niestety, ktoś musi odpowiedzieć. :) Być może ktoś oczekiwał, że na konferencji przekażemy inne, zmienione już zdanie. Większość analityków ten temat ma już niejako „za sobą”. Spadek z ubiegłego tygodnia był korektą do ceny w okolicach 80 zł. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, spodziewane efekty oraz otoczenie w finansowaniu musimy wziąć pod uwagę akumulację zysków. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy był spowodowany wzrost EBIT i zysku netto o ok. 100%. w relacji kwartał do kwartału? 
Andrzej Skolmowski: Wzrost EBIT głównie odnotowany został w segmencie Nawozy w skutek znaczącego przyrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost blisko 13% tj 202 mln zł r/r). Dodatnia dynamika sprzedaży zrealizowana została wskutek zwiększonej sprzedaży wolumenowej nawozów wieloskładnikowych (głownie NPK i DAP) wspartej jednocześnie zwyżką cen nawozów dwuskładnikowych (DAP) oraz nawozów saletrzanych zarówno na rynku krajowym (sprzyjające warunki atmosferyczne oraz wysoki poziom dopłat bezpośrednich) jak i zagranicznym (korzystne relacje walutowe plus ograniczenia produkcyjne w segmencie nawozów saletrzanych w Europie Zachodniej – Francja) . Powyższe tendencje wespół z pozytywnymi trendami w kształtowaniu się poziomów surowców energetycznych (gaz, węgiel) pozwoliły wygenerować lepszą marżę. 
 
Gość niepotwierdzony: Witam. Dlaczego macie odmienną strategię od największych firm chemicznych, tj. BASF, Yara, które raczej wstrzymują się z inwestycjami i sprzedają nierentowne biznesy w dobie stagnacji gospodarczej w UE, a Grupa Azoty inwestuję na potęgę (poliamidy, propylen, kopalnia fosforytów) 
Andrzej Skolmowski: Porównywanie i zrozumienie nieporównywalnych strategii dużych organizmów gospodarczych jest warte nieco większej pojemności, niż reguły CZATU ;-)
W skrócie:
Spójrzmy na sprawę globalnie – nasi wielcy szanowni konkurenci operują w dużej skali praktycznie na wszystkich kontynentach. My nie konkurujemy z wszystkimi we wszystkim – to byłoby nieefektywne dla akcjonariuszy. Natomiast konkurujemy nie tylko z gigantami, jak wymienieni w pytaniu, a również z mniejszymi koncernami. A kierunki inwestowania rozpatrujemy konkretnie, a nie na poziomie idei ogólnych.
 
Wymienione przykłady:
Poliamidy – integrujemy pionowo nasz biznes tworzywowy, redukując naszą ekspozycję na chwiejny i nieperspektywiczny rynek kaprolaktamu. Przetworzymy cały produkowany w Grupie kaprolaktam nie tylko na podstawowy poliamid-6, ale na jego compoundy (kompozyty), o znacznie wyższej wartości dodanej. W przemyśle tworzywowym coraz bardziej istotne jest precyzyjne, wręcz szyte na miarę, komponowanie produktu „pod klienta”. Podstawowym kryterium jest zawsze rynek – a Grupa Azoty posiada kompetencje i budowane latami relacje z Klientami na rynku Centralnej Europy.
Propylen, czyli PDH – to jest właśnie modelowy przykład zachowania analogicznego do globalnie obserwowanych. Instalacje produkcji propylenu „on purpose”, czyli celowane w regionalne potrzeby, zdobędą w najbliższej dekadzie dominującą pozycję, szczególnie w Europie, gdzie głód propylenu występuje w skali o wiele większej, niż zdolność produkcyjna instalacji, projektowanej w Policach.
Projektowi PDH poświęconych zostało kilka pytań i odpowiedzi wcześniej w dzisiejszym czacie.
„Kopalnia fosforytów” – domyślam się, że pytanie to nieporozumienie, bo właśnie nasza inwestycja wydobywcza w Senegalu, oprócz tego, że pierwsza tego rodzaju prowadzona z powodzeniem przez polską firmę, wychodzi naprzeciw globalnym potrzebom i powinnościom. Pozyskaliśmy własne źródło kluczowego surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych (NPK), stabilne wolumenowo i cenowo. Jako premię traktujemy fakt, iż w ty projekcie zyskujemy kompetencje w ekspansji zagranicznej, bez których trudno byłoby budować wartość Grupy Azoty w długim okresie.
 
Jak więc widać ze wszystkich trzech case`ów wywołanych pytaniem, strategia Grupy Azoty jest równie dobrze dobrana do okoliczności rynkowych, jak naszych konkurentów. A dodatkowo wykorzystujemy nasze unikatowe przewagi, zamiast bezrefleksyjnie kopiować innych. Zapewniam też, że bardzo wnikliwie obserwujemy tych „innych”. 
 
 
Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie. Dlaczego Tarnów bierze dywidendy z Puław, Polic, Kedzierzyna, a nie chce się podzielić zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, co deklarowała w polityce dywidendowej (40-60% zysku nieskonsolidowanego). Czy nie uważa Pan, że ktoś kto wymieniał akcje Puław na akcje Tarnowa, może delikatnie mówiąc poczuć się oszukany, gdyż Puławy płacą regularną dywidendę ponad 5%, a Tarnów zaoferował w zeszłym roku śmieszną dywidendę 0,2PLN na akcję, a w tym roku oferuje okrągłe "0". 
Andrzej Skolmowski: W związku z ogłoszeniem Strategii do roku 2020 i programu inwestycyjnego obejmującego wartość nakładów ponad 7 mld, konieczny jest szczególny monitoring sytuacji finansowej Grupy, mając na uwadze znaczący przyrost zadłużenia. To sprawia iż jesteśmy ostrożni jako Zarząd w zakresie rekomendowania wypłat dywidendy znając potrzeby finansowe związane z finansowaniem ww inwestycji. Bieżące parytety wymiany w naszej opinii powinny być analizowane z perspektywy długoterminowej i wierzymy, że w ostatecznym rozrachunku okażą się opłacalne dla wszystkich stron. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy zmiana stanu praw majątkowych w Puławach dotyczy sprzedaży czy umorzenia? To prawa do emisji gazów czy certyfikaty pochodzenia energii? 
Andrzej Skolmowski: Z tytułu umorzenia. Prawa majątkowe obejmują: prawa do emisji jak i certyfikaty pochodzenia energii. 
 
merol: Koledze chodziło o Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg czy tutuaj planujecie przejęcie ? 
Andrzej Skolmowski: Tak się domyśliłem, ale miałem nadzieję, że się jakoś „wywinę”. Podziwiam czujność. :)
Siarkopol Tarnobrzeg jest obecnie w nieustającej likwidacji, nie jest na naszej krótkiej liście. Ale obserwujemy co się z nim dzieje. 
 
Gość niepotwierdzony: Jakich oszczędności z tytułu zniżki cen gazu oczekują Państwo w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: Dążymy do realizacji naszej strategii w obszarze zakupu gazu poprzez dywersyfikację jego dostaw i zwiększanie udziału zakupu z importu starając się realizować na tym wymierne korzyści. Z tego tytułu również uzyskaliśmy oszczędności w IQ mając na uwadze niższe notowania gazu na rynku, a także obniżki taryfy PGNIG od stycznia do kwietnia w stosunku do roku poprzedniego. Do końca roku będziemy tez bacznie przyglądać się okazjom na dalsze redukcje kosztowe w obszarze gazu m.in. uczestnicząc w programie rabatowym ogłoszonym przez PGNIG dla największych odbiorców gazu. 

MZK
: Czy dobre wyniki za I kw. należy traktować jako zwiastun dalszej poprawy wyników? 
Andrzej Skolmowski: Zrealizowaliśmy bardzo dobre wyniki za IQ, jednak mamy świadomość ryzyk jakie wciąż istnieją na rynku, mamy tu na myśli wciąż trudną sytuację w obszarze Tworzyw i OXO oraz spadki światowych notowań mocznika, co dużej mierze stawia przed nami solidne wyzwania z poszukiwaniem obszarów do generowania dodatkowej marży (wspomnieć tutaj działania w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu, decyzjach inwestycyjnych itp.). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy nawozy importowane z Rosji stanowią duże zagrożenie dla Polskich producentów? Obecny wysoki kurs dolara sprzyja blokowaniu importu, co w przypadku spadku kursu? 
Andrzej Skolmowski: Każdy import (nie tylko z Rosji) stanowi dla nas zagrożenie ale i szansę na doskonalenie naszego portfela produktowego.
Nasza odpowiedzią na import tańszych nawozów jest nieustająca praca nad zwiększaniem efektywności naszych instalacji (zwłaszcza amoniakalnych, gdzie notujemy znacząco lepsze parametry efektywności w stosunku do naszych konkurentów ze Wschodu), co finalnie przekłada się na parametry kosztowe produkcji. Dodatkowo staramy się szukać nowych rynków zbytu (Ameryka Płd., Afryka) co jest naturalną odpowiedzią na zagrożenia napływu produktów na rynek krajowy. 
 
Gość niepotwierdzony: Dlaczego wzrosty przychodów nawozowych rozłożyły się nie równomiernie pomiędzy Tarnów, ZAK, Police i Puławy? 
Andrzej Skolmowski: Wynika to ze zdolności produkcyjnych poszczególnych zakładów oraz oferowanego asortymentu. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy rozważana jest emisja obligacji? Prezes powiedział ostatnio, że i taka opcja wchodzi w rachubę. Co może Pan powiedzieć na ten temat? Jakiego rzędu emisja? Kiedy? Złotowa, czy w euro? 
Andrzej Skolmowski: Obecnie Grupa finalizuje wdrożenie Nowego Modelu Finansowania, w formie pakietu korporacyjnych umów kredytowych, a I etap tego wdrożenia został zrealizowany z dniem 23 kwietnia i obejmował podpisanie konsorcjalnego kredytu odnawialnego w kwocie 1,5 mld zł.
Natomiast emisję obligacji planujemy zorganizować w pierwszej kolejności w ramach spółek z Grupy Kapitałowej jako instrument redystrybucji środków pozyskanych z Nowego Finansowania.
W dalszej kolejności będziemy natomiast rozważać emisję obligacji korporacyjnych skierowanych do inwestorów zewnętrznych, lub euroobligacji w wypadku istotnego wzrostu zapotrzebowania na finansowanie. 
 
AM niepotwierdzony: Panie Prezesie, jak idą prace nad kopalnią fosforytów w Senegalu i czy na horyzoncie są jakieś kolejne inwestycje w Afryce? 
Andrzej Skolmowski: Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy liderem UDANYCH projektów wydobywczych na kontynencie afrykańskim.
Projekt senegalski ma następujące Strategiczne cele: 
• Uzyskanie możliwości pozyskania fosforytów z Senegalu po stabilnej, niskie cenie,
• Trwała poprawa rentowności Segmentu Biznesowego Nawozy. 
• Uzyskanie możliwości produkcji kwasu fosforowego w Senegalu
 
Projekt został zredefiniowany. Uzyskano koncesję eksploracyjną, wykonano koncepcję wydobycia fosforytów z obszaru koncesji, przeprowadzono kilka kampanii odwiertów, które wykazały znaczne zasoby surowca, opracowano analizę uwarunkowań prawnych, związanych z postępowaniem koncesyjnym.
W toku są:
- prace nad Feasibility Study budowy kopalni i raport środowiskowy,
- prace poszukiwawcze na powiększonym obszarze koncesji, w celu zwiększenia już odkrytych rezerw surowca.
Następne kroki to przede wszystkim finalizacja prac nad Feasibility Study – podstawa do decyzji biznesowej w połowie 2015. 
 
Gość niepotwierdzony: Czy w europie zwiększają się obecnie dostępne moce produkcyjne w poszczególnych segmentach? Jak wyglądają inwestycje konkurencji na świecie? 
Andrzej Skolmowski: Rozumiem to pytanie w kontekście reakcji Grupy Azoty na otoczenie rynkowe, i w tym kontekście poniżej odpowiedź:
Grupa Azoty operuje w pięciu segmentach biznesowych, tworzących wartość.
Nawozy – tu jesteśmy w Europie silni. Nasza siła w porównaniu z konkurencją nie bierze się z rozbudowy wolumenu składników odżywczych, ale w oferowaniu Klientom, dzięki inwestycjom, nowych kompozycji produktów (nawozy saletrzane granulowane mechanicznie, co daje nam nowe możliwości prawie dowolnego komponowania składu), a także z pogłębiania penetracji rynku w wyniku konsolidacji zakładów azotowych i siły, płynącej ze skali działalności w Polsce i na rynkach bliskich geograficznie. Mówiąc prościej – budujemy coraz bliższe relacje z Klientami, którymi są duże, coraz bardziej nowoczesne gospodarstwa rolne. Wg naszej wiedzy konkurencja w Europie nie zainstaluje w najbliższych latach netto istotnej rozbudowy zdolności produkcyjnych.
Tworzywa – tu z naszą piątą pozycją na europejskim rynku poliamidu pośród zintegrowanych producentów nie obawiamy się inwestycji konkurencji. Naszej siły upatrujemy w kastomizowaniu naszej oferty kompozytów poliamidu dla coraz bardziej wymagających klientów. W naszej skali działania nie mamy zagrożenia nowymi zdolnościami produkcyjnymi w Europie.
Alkohole oxo i plastyfikatory – tu nasza strategiczna pozycja i oczekiwania są oparte na inwestowaniu w plastyfikatory nieftalanowe. Szczególnie przyjemnie jest mi wspomnieć o niedawno uroczyście oddanej do użytku w Kędzierzynie naszej instalacji Oxoviflex - nowoczesnego plastyfikatora nieftalanowego. Utrzymujemy się w europejskiej czołówce jakości plastyfikatorów, spełniających coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania nie tylko rynku, ale i unijnych regulatorów.
Melamina, Pigmenty – myślimy o możliwościach konsolidacji, bo w tych segmentach strategicznie widzimy efektywność tworzenia nieco silniejszych organizmów. Także budowa kompetencji surowcowych stanowi naszą reakcję na siłę konkurentów. 

Gość niepotwierdzony: Czy będzie jakaś akwizycja w tym roku? 
Andrzej Skolmowski: W Strategii przedstawiającej zamierzenia akwizycyjne do roku 2020 mówimy o potencjalnych 10 podmiotach, starannie wyselekcjonowanych i wpisujących się w profil działalności Grupy. Przyglądamy się bacznie rynkowi i wybieramy najlepsze okazje inwestycyjne – jak to niejednokrotnie udowodniliśmy. O harmonogramie nie mówimy, zakładając jedynie powyższe ramy czasowe. Z pewnością będziemy informować w stosownym czasie. 
 
inwestor niepotwierdzony: prosze powiedziec cos wiecej na temat przejec, wiemy ze jest wytypowanych 10 podmiotow,na jakim etapie sa rozmowy,kiedy mozemy sie czegos spodziewac ?? 
Andrzej Skolmowski: Konsekwentnie: Podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi. 
Projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). Poza tym: nie wszyscy sprzedający chcą informacji publicznych na temat rozmów, z których czasami nic nie wynika. 
 
iwestor niepotwierdzony: Witam Pana, a co z innymi przejęciami? GA badała możliwość przejęcia kilkunastu spółek, 
Andrzej Skolmowski: Jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie:
Konsekwentnie, podobnie jak inni rozsądni operatorzy rynku nie publikujemy naszych planów akwizycyjnych. Raczej wolimy chwalić się projektami przeprowadzonymi, niż przyszłymi. 
Projekty M&A maja dwie cechy: pierwsza - z zasady są bardzo długotrwałe i druga - nikt nie można w pełni odpowiedzialne deklarować ich harmonogramów, aż do podpisania ostatniej szczegółowej umowy i wejścia w życie ew. warunków zawieszających (np. zgód urzędów). 
 
Gość niepotwierdzony: Czy segment tworzyw będzie rentowna w tym roku? Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku jeśli chodzi o ceny i spread z surowcami? 
Andrzej Skolmowski: Staramy się optymalizować poziom delty benzen PA6 różnicując rynki docelowe (nie tylko rynek, niemiecki ale także azjatycki) niemniej w dużej mierze w zakresie poprawy rentowności skupiamy się na optymalizacji kosztowej wykorzystania naszych instalacji. Czy planowane działania przyniosą już efekt w tym roku to się okaże, niemniej w dłuższym horyzoncie wykorzystując kaprolaktam Puław do przerobu na PA 6 powinno przynieść wymierne korzyści dla Grupy. 
 
Andrzej Skolmowski: Serdecznie dziękuję za mądre pytania. To zawsze jest okazja do nauki i wymiany informacji. Żegnam Was treścią refrenu piosenki, którą przesyłam w załączeniu: „Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw.” Mam nadzieję, że spotkamy się również z niektórymi z Państwa za kilka dni na najbliższej konferencji inwestorów indywidualnych w Karpaczu. Kto może niech przyjeżdża. Do zobaczenia! 
 
moderator: Ja także dziękuję za kolejny mocno naenergetyzowany czat. Spotkania z Grupą Azoty obrosły już legendą, a rozmowa z Prezesem poprawia nawet pogodę na niebie. Do zobaczenia na kolejnym czacie! 
 
07.03.2015
Grupa Azoty po wynikach finansowych za 2014 rok
Rozwiń
W piątek, 27 marca o godzinie 10:00 odbył się czat z przedstawicielami Grupy Azoty organizowany przez StockWatch. Na pytania uczestników odpowiadał Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialny za finanse. 
 
moderator: Witam na dzisiejszym czacie z przedstawicielem Grupy Azoty. Tematem spotkania jest omówienie wyników finansowych, perspektyw spółki oraz aktualnej dynamicznej sytuacji w branży chemicznej.
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
 
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Po raz kolejny mamy przyjemność spotkać się na czacie organizowanym za pośrednictwem StockWatch.pl. Jak zwykle zarezerwowaliśmy piękną pogodę, zawsze gdy się z Wami spotykamy mamy słońce. W każdy pochmurny dzień będziemy myśleć wyłączenie o inwestorach, bo to rozjaśnia nasze myśli i niebo nad nami.
 
moderator: Just a quick housekeeping information to our English-language speaking users: feel free to post your questions in English. They will be answered bilingually.

ynwestor: Ostatnio przeczytałem, że program Azoty Pro ma generować oszczędności o 30 proc. wyższe niż wcześniej prognozowano. Z czego wynika ta poprawa i czy istnieje potencjał do dalszego przekraczania prognoz oszczędności?
Andrzej Skolmowski: Stosujemy bardzo konserwatywne podejście do wyceny przyszłych korzyści. Po dwóch kwartałach pracy w programie Azoty PRO zyskaliśmy większą wiedzę, która pozwoliła na „twarde” wpisanie do Planu Rocznego 2015 o 30% większych korzyści (czyli o 15 mln PLN), niż szacowaliśmy na kick-off’ie Programu.
Jeśli zidentyfikujemy kolejne pewne możliwości – skonsumujemy je.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2014?
Andrzej Skolmowski: Obecnie jesteśmy przed finalnym podjęciem rekomendacji dla Rady Nadzorczej. Niebawem będziemy w tej sprawie komunikować.
 
MZK: Witam jaka jest dokładnie polityka dywidendowa spółki i czy jest powiązana z Policami i Puławami?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z zapisami Strategii do roku 2020 Zarząd rekomendować ma wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% zysku jednostkowego Grupy Azoty SA, oczywiście jednak z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 
Założenia polityki dywidendowej są spójne dla całej Grupy kapitałowej.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Dzień dobry, Nazywam się Ilya Popov, jestem kierownikiem działu ds. relacji inwestorskich Grupy Acron. Jesteśmy drugim co do wielkości po Skarbu Państwa akcjonariuszem Grupy Azoty. Gratulujemy publikacji wyników finansowych za 2014 rok. Dziękujemy za organizację webchatu. Szkoda jednak, że webchat jest prowadzony w języku polskim, a nie angielskim . Chciałbym zadać Panu kilka pytań. Pytanie Nr1. Cieszymy się bardzo, że przez ten okres kiedy jesteśmy akcjonariuszami Grupy Azoty, spółka rozrosła się i zwiększyła swoją kapitalizację. Jednak mimo to że kapitalizacja spółki jest dobra, jej rentowność pozostaje na niskim poziomie. Rentowność EBITDA wynosi tylko 8 proc., co jest niżej niż u większości naszych konkurentów. Obawiamy się, że jakiekolwiek sytuacje kryzysowe mogą doprowadzić do ujemnego wyniku finansowego i drastycznego spadku kapitalizacji. Jakie rozwiązania widzi Pan dla zwiększenia rentowności i skuteczności biznesu?
Andrzej Skolmowski: Dzień dobry, witamy Pana serdecznie. Cieszymy się z obecności każdego akcjonariusza. Jak Pan wie poziom rentowności zależy od struktury biznesu Grupy Azoty. Rentowność obniża segment „nienawozowy”. EBIT części tworzywowej, alkoholi OXO i pozostałej chemii, w porównaniu do naszej konkurencji, po uwzględnieniu sytuacji rynkowej oraz biorąc pod uwagę bazę surowcową (ceny) jest porównywalny.
Oczywiście widoczną przewagę mają ci, którzy w segmencie nawozowym mają gaz kilkukrotnie niższy niż Grupa. W tej części wykonaliśmy w ubiegłym roku olbrzymią pracę, poprawiamy nieustannie sprawność naszych instalacji, głównie amoniakalnych. Przełoży się to na poprawę EBIT. Realizujemy program efektywności operacyjnej Azoty Pro, którego celem jest poprawa EBITDA. Ponadto zapowiadany program inwestycyjny do roku 2020 również zakłada ustabilizowanie wyników.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wyglądał 1kw.2015 w segmencie nawozowym? Czy nadal jest presja na obniżkę cen?
Andrzej Skolmowski: Zarząd Grupy Azoty nie publikuje prognozy wyników.
Oczywiście presja jest zauważalna wynikać to będzie również z sytuacji na wschodzie i sytuacji globalnej. Natomiast nie zakładamy pogorszenia wyników segmentu nawozowego.
 
Obserwator: Jakie największe wyzwania stoją przed zarządem Grupy Azoty w 2015 r.?
Andrzej Skolmowski: Do największych wyzwań należy wejście w fazę realizacji zapowiadanego programu inwestycyjnego i rozwoju, skuteczne realizacja projektu Azoty Pro, dalsza integracja procesów Grupy Kapitałowej, a także realizacja celów i zamierzeń rynkowych związanych z umocnieniem pozycji rynkowej Grupy. W części nawozowej rozpoczynamy wdrażanie nowych projektów produktowych poszerzających ofertę, w tym ofertę dla końcowego odbiorcy. Kwestią kluczową będą również surowce i dalsza nasza dywersyfikacja w dostawach gazu.
 
SW-fan: Czy w ramach porządkowania grupy rozważacie wycofanie z giełdy spółek zależnych? Ostatnio jest taki trend obserwowany.
Andrzej Skolmowski: Temat ten często pojawia się w Państwa pytaniach, to zrozumiałe. W tym momencie nie jest to jednak dla nas najistotniejszym zagadnieniem. Grupa jest w procesie konsolidacji, aktualnie koncentrujemy się na maksymalizacji efektów połączeń i realizacji zakładanych korzyści - a nawet ich przekraczanie, czego przykładem może być wyższy poziom oszczędności niż zostało to przewidziane w programie AZOTY PRO. 
Nie zostały podjęte decyzje korporacyjne w tym zakresie.
 
MZK: Proszę powiedzieć coś więcej na temat projektu budowy instalacji propylenu za 1,68 mld zł – skąd środki i jakie są ewentualne korzyści?
Andrzej Skolmowski: Instalacja produkcji propylenu z propanu (PDH – Propane DeHydrogenation) ma charakter rozwoju biznesu. Jej rozważana obecnie skala zawiera się w przedziale 400-500 tys. ton/rok. 
Cele projektu, to dywersyfikacja struktury przychodów, stabilne zaopatrzenie w deficytowy dotąd propylen własnej instalacji w Kędzierzynie, zużywającej spore propylenu do produkcji Segmentu Biznesowego Plastyfikatorów, wreszcie sprzedaż na rynku zewnętrznym wolnej ilości propylenu.
Co do perspektywy rynkowej: W Centralnej Europie niezaspokojony lokalną podażą deficyt propylenu wynosi w samych tylko Niemczech 850 tys. ton/rok a w Polsce 150 tys. ton/rok.
PDH to projekt o dużym jak na polskie warunki budżecie, więc postępujemy rozważnie.
Jesteśmy na etapie po studium wykonalności, które daje bardzo obiecujące rezultaty, jeśli chodzi o NPV, spodziewaną marżę EBIT i EBITDA oraz znaczny margines odporności na zmiany kluczowych założeń. Przystępujemy do realizacji tzw. Basic Engineering Package, które w końcu roku da nam dokumentację na odpowiednim poziomie dokładności, aby podejmować kolejne decyzje – o zaangażowaniu w strukturyzację inwestycji, o ostatecznych ustaleniach z potencjalnymi klientami, wreszcie o strukturze finansowania – obecnie rozważamy samodzielne finansowanie i SPV z jednym z kluczowych potencjalnych Odbiorców.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy planujecie w najbliższej przyszłości nabywać jakieś aktywa w przemyśle chemicznym? Jakie opcje rozważacie?
Andrzej Skolmowski: Tak jak mówiliśmy, otwarci jesteśmy na procesy M&A. Jednak tylko te, które poprawią EBITDA Grupy i są związane z domeną działalności.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka zrealizuje w tym roku jakąś zagraniczną akwizycję?
Andrzej Skolmowski: Nie praktykujemy anonsowania przyszłych projektów akwizycyjnych. Rozważamy oczywiście również zagraniczne projekty. Przedstawiliśmy to w naszej Strategii i będziemy komunikować zgodnie z wymogami rynku kapitałowego.
 
Gość niepotwierdzony: Witam. Czy mógłby Pan przybliżyć co za aktywa odnośnie propylenu kupiły Police? Czy to inwestycja w Polsce czy zagranicą?
Andrzej Skolmowski: GA ZCh Police podjęły decyzję o sfinansowaniu dokumentacji projektu produkcji propylenu z propanu (PDH), o którym już była mowa. Projekt zlokalizowany ma być w Policach. W obecnym etapie nabywamy licencje technologii i pakiet projektowy, niezbędny do kolejnych etapów procesu decyzyjnego i realizacji inwestycji, oraz pozyskania finansowania.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Grupa Azoty zainteresowana jest tylko częścią nawozową Anwilu czy również biznesem PCV?
Andrzej Skolmowski: Pytany przez dziennikarza w tej sprawie odpowiedziałem, że jej nie komentuję. Jest wiele spekulacji wokół tej sprawy. Zresztą pytania w tej sprawie powtarzają się w prawie każdym naszym czacie. Wielokrotnie mówiłem też, że istnieje od lat w chemii pogląd, że w jedności siła. Na tak konkretnie zadane dzisiaj pytanie przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej jak w pierwszym zdaniu. Oba podmioty są giełdowe (lub związane z rynkiem kapitałowym) więc spekulacje nie byłyby na miejscu. Chyba, że pytanie odbieramy jako rekomendację. :)
 
Agronom niepotwierdzony: Jaka jest przyczyna ograniczania sprzedaży Polidapu i Polifosek na rynek krajowy/
Andrzej Skolmowski: Jest to niestety efekt zwiększonej skali importu, którą niwelujemy zwiększoną sprzedażą na rynek eksportowy, wykorzystując pozytywną relację kursową.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcję znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą.
 
aparatowy niepotwierdzony: Witam:) czy w 2015 r moze dojsc do jakich przejec przez GA? czy kiedykolwiek bedzie rozwinieta lista projektw onwestycyjnycg? jest ich 69 i tyle w temacie.??
Andrzej Skolmowski: Częściowo już odpowiedzieliśmy na to pytanie poprzednio w kilku poprzednich czatach. Temat nie jest nowy. Więc powtarzam: przyglądamy się uważnie okazjom inwestycyjnym, wytypowaliśmy listę podmiotów, którymi bylibyśmy ewentualnie zainteresowani.
 
SW-fan: Proszę o komentarz na temat aktualnej sytuacji cenowej na rynku gazu, Waszej opinii czy przyjęta strategia się sprawdza, oraz skutków w postaci podaży tanich nawozów azotowych z kierunku USA.
Andrzej Skolmowski: Strategia „gazowa” zakłada przede wszystkim nasza dywersyfikację dostaw gazu. Obserwujemy bacznie wszystko co się dzieje na rynku. Nie do końca jest jeszcze przesądzone co będzie płynąć z USA: czy surowiec, półprodukt w części przetworzony czy finalnie nawozy. Póki co USA są nadal importerem nawozów. Ale oczywiście zgoda: sytuacja w przyszłości może ulec zmianie.
 
SW-fan: Panie Prezesie gratuluję rozwoju i obudowy wartości Spółki na rynku. Technicznie do przejścia jest teraz potrójny szczyt, na co po cichu liczę. Ale mam pytanie, bo ostatnio trochę jakby mniej jest o Was w mediach. Mniej się dzieje, czy coś nie po myśli, o co chodzi?
Andrzej Skolmowski: Bardzo dziękuję za wyrazy uznania.
Trochę zaskakujące to pytanie, ponieważ na bieżąco komunikujemy się z rynkiem, właśnie trwa konferencja prasowa, tydzień temu publikowaliśmy wyniki za rok 2014, które były szeroko komentowane. Na stronie internetowej i w newsletterach zamieszczamy aktualne komunikaty, staramy się. Widać media nie są zainteresowane codzienną, żmudną pracą, a tak właśnie wygląda nasza działalność :)
Jeśli odczuwalny jest niedosyt informacji z Państwa strony, zawsze gorąco zapraszamy do kontaktu ze Spółką!
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Wiemy, że zgodnie z polityką dywidendową staracie się wypłacać 40-60 proc. zysku nieskonsolidowanego. Jednak naszym zdaniem w praktyce oznacza to raczej niską stopę dywidendy, ponieważ zysk nieskonsolidowany jest niewielki. Czy planujecie zwiększyć dywidendę w roku 2015 albo w najbliższych latach? Spółka nie jest obciążona długami, i dlatego naszym zdaniem byłoby logiczne przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy.
Andrzej Skolmowski: Polityka dywidendowa nie zmieniła się. Jednak w ocenie proszę zwrócić uwagę, że Spółka ogłosiła wielomiliardowy program inwestycyjny. 
W sprawie dywidendy proszę się wkrótce spodziewać komunikatu.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Czy korzystacie z usług pośredników dla zakupu surowców podstawowych i sprzedaży produktów? Wśród nabywców produktów Grupy Azoty jaki jest procent odbiorców końcowych? Jacy są najwięksi dostawcy surowców podstawowych spółki, oprócz PGNIG?
Andrzej Skolmowski: Ze względu na tajemnicę handlową, nie publikujemy nazw dostawców i odbiorców, jeżeli obroty z nimi nie osiągną progów obligujących do ich ujawnienia. 
Natomiast w wszystkich naszych segmentach dostarczamy produkty do odbiorców końcowych.
 
user: W ostatnim czasie zauważyłem wzmożoną akcję marketingową w mediach ogólnych oraz sponsoring (np. skoczków narciarskich). Czy zmieniło się Państwa podejście do tego typu promocji? Jakich efektów oczekujecie?
Andrzej Skolmowski: Skoczków narciarskich promujemy już trzeci sezon, więc trudno mówić o jakiejś wzmożonej akcji marketingowej w ostatnim czasie. Natomiast pewnie zauważył Pan naszą akcję docierania z ofertą nawozową do końcowego odbiorcy. 
Tutaj oczekujemy konkretnego efektu, a więc zwiększenia sprzedaży.
 
MZK: Czy przyśpieszona wiosna będzie miała wpływ na wasze wyniki w segmencie nawozowym. Jak oceniacie I kw. z perspektywy wyników?
Andrzej Skolmowski: Pogoda powoduje znaczne przyspieszenie rozpoczęcie prac polowych, tym samym również wcześniej nastąpi wysiew nawozów. Łagodne warunki pogodowe mają na pewno korzystny wpływ na kształt wyników naszego segmentu nawozowego choćby ze względu na fakt, iż takowe warunki wpływają na uwarunkowania popytowo-podażowe na rynku gazu, co znajduje odzwierciedlenie w ścieżkach cenowych tego strategicznego surowca.
Niemniej należy pamiętać, iż ocena zjawiska pogodowego i jego efektów jest realizowana także przez naszych klientów reagując jednocześnie zwiększoną presją na zmianę ścieżek cenowych produktów finalnych.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: Jakie koszty były poniesione w 2014 roku na zakup uprawnień do emisji CO2 i jakich kosztów spodziewacie się w 2015 roku?
Andrzej Skolmowski: O kosztach nie piszemy w sprawozdaniu. Podajemy ilości w notach o zapasach oraz wartościowo jako wszystkie jednostki emisji.
Informacja o CO2 jest też w nocie Rezerwy i Dotacje oraz przy instrumentach finansowych.
 
Gość niepotwierdzony: Czy ostatnie finansowanie konsorcjalne Grupy Azoty, którego proces pozyskania rozpoczął się w drugiej połowie 2014 roku, obejmuje finansowanie nakładów inwestycyjnych Zakładów Chemicznych Police na zadanie inwestycyjne dt. nabycia składników aktywów trwałych w ramach inwestycji "Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą"?
Andrzej Skolmowski: Jak sam Pan/Pani wspomniał(a), proces pozyskania finansowania konsorcjalnego jeszcze się nie zakończył. W trakcie negocjacji finalnych finansowania nie jesteśmy upoważnieni do publikowania ich treści i przebiegu. Zapewniam, że w każdym wyobrażalnym wariancie mamy nadwyżkę zdolności finansowania przyszłych projektów inwestycyjnych, również znacznej wartości.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: What was the capacity utilization rate in 2014 for main products (ammonia, compound fert., CAN, urea, etc.)
Andrzej Skolmowski: Sorry, but we don’t publish any detailed information about our capacity utilization per every product. We can say that so far we don’t have any problems with utilization capacity.  All relevant information you can find in our Annual Report. Information about our production structure are available also in our presentation for investors.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie było wykorzystanie mocy przerobowych w 2014 roku w podziale na główne produkty?
Odpowiedź: Niestety, ale nie podajemy szczegółowych danych o wykorzystaniu mocy w rozbiciu na poszczególne produkty. Mogę jedynie wspomnieć, że jak dotąd nie mamy żadnych problemów z wykorzystaniem naszych mocy. Wszelkie informacje można znależć w Raporcie Rocznym. Dodatkowo, na stronie internetowej w prezentacji dla inwestorów znajdują się informacje o strukturze naszej produkcji.
 
MZK: Jaki wpływ na wasze wyniki mają spadajace ceny gazu?
Andrzej Skolmowski: Myślę, że w znacznej części odpowiedziałem w pytaniu dot. warunków pogodowych. Spadające ceny gazu mogą poprawić EBITDA pod warunkiem, że nie spowodują równolegle presji na cenę produktu, co z kolei obniży EBITDA. Jak widać, jest to nieustanna gra rynkowa.
 
obligatariusz: Ostatnio na popularności zyskują emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych, które poza źródłem finansowania są również elementem budowy świadomości marki. Korzystały z tego również duże firmy takie jak Orlen. Czy Grupa Azoty rozważa możliwość przeprowadzenia takiej emisji?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty w chwili obecnej porządkuje dług bankowy, starając jak najwięcej uzyskać z faktu, że stanowi silną grupę. W pierwszym etapie najważniejsze jest pozyskanie długoterminowego finansowania korporacyjnego w oparciu o grupę wiodących, stabilnych banków na rynku krajowym oraz europejskim.
W następnym etapie rozważamy możliwość emisji obligacji skierowanych zarówno do inwestorów korporacyjnych jak również indywidualnych, w tym również segmentu naszych klientów nawozowych, przede wszystkim celem budowania wizerunku Grupy, a jednocześnie długoterminowych relacji z najważniejszą dla nas grupą klientów.
 
Agronom niepotwierdzony: Czy ROE osiągnie poziom 10 % do 2020 roku?
Andrzej Skolmowski: Zgodnie ze „Strategią 2014-2020” do roku 2020 zamierzamy przekroczyć ten poziom ROE.
 
Ilya Popov, Acron niepotwierdzony: How much phosphate rock do you use and what part of that was covered by your Senegal company for 2014. What was the average purchase price for phosphate rock?
Andrzej Skolmowski: Due to our internal policy aiming at securing our market position we do not publish information on prices and quantiny of feedstock usage. What we can say in subject of Senegal delivery of phospates is that we are in line with our goals for the year 2014.
 
Tłumaczenie
Pytanie: Jakie ilości fosforytu zużywacie i jaka część w 2014 roku pochodziła ze spółki w Senegalu? Jaka jest średnia cena zakupu fosforytu?
Odpowiedź: Nasze wewnętrzne zasady służące ochronie pozycji rynkowej nie pozwalają na ujawnianie informacji o ilości i cenach zużywanego fosforytu.
Mogę natomiast powiedzieć, że ilości fosforytu pozyskiwane w Senegalu są w zgodzie z naszymi założeniami na 2014 rok.
 
MZK: A moze warto podać prognozy finansowe w różnych wariantach rynkowych?
Andrzej Skolmowski: Nie publikujemy prognoz finansowych, zadeklarowaliśmy to już w prospekcie emisyjnym.
 
Gość niepotwierdzony: Jakie będą źródła finansowania inwestycji w GA Zch Police dt. instalacji PHD? Mam na myśli dług bankowy czy środki własne GA lub mix dług-equity?
Andrzej Skolmowski: Jak wspominaliśmy dwukrotnie dziś, rozważamy na obecnym etapie zarówno finansowanie własne/bankowe/dłużne, jak mix - powiązanie SPV z partnerem w downstream. Decyzję na ten temat podejmiemy na początku roku 2016, kiedy będziemy gotowi dokumentacyjnie.
 
SW-fan: Czy są problemy technologiczne z wykorzystaniem fosforytów z Senegalu w produkcji polickich nawozów?
Andrzej Skolmowski: Plany Grupy są ambitne! A kierunek jeden – zamierzamy w dalszym ciągu zwiększać wydobycie i zużycie fosforytów z naszych kopalni w Senegalu do produkcji nawozów w Policach.
W Policach inżynierowie odpowiedzialni za produkcje znają się na rzeczy. Nie od dziś wykorzystują do produkcji fosforyty wielu gatunków. Również fosforyt z Senegalu nie stanowi dla nas zagadki ani tym bardziej bariery w produkcji nawozów. Ale oczywiście problemy zdarzają się jak zawsze, z którymi na bieżąco nasi specjaliści sobie radzą. 
Pytania są z jakimś ukrytym kontekstem, proszę je zadać wprost. 
Surowiec jest dobry, a zarówno Spółka jak i Grupa są zadowolone z dokonanego zakupu i uważamy, że jest to i będzie nasza przewaga konkurencyjna. Wiemy też, że kilku naszych konkurentów wyraża… brak zadowolenia z powodu dokonanego przez Grupę Azoty zakupu kopalni w Senegalu. Nie jesteśmy jednak od tego aby przysparzać zadowolenia konkurencji!
W chemii nic nie odbywa się bez problemów i bieżących kłopotów. Nie mamy problemów jedynie z… brakiem problemów. Ale od tego mamy specjalistów. Dajemy sobie z powodzeniem radę.
 
SW-fan: Przyznał Pan właśnie że są problemy w Senegalu. Proszę powiedzieć coś więcej, jakiej natury i jak wpłyną na harmonogram i wyniki?
Andrzej Skolmowski: Poprzednie pytanie dotyczyło jakości fosforytów wydobywanych w naszej kopalni i sprowadzanych do Polic z Senegalu. Panujemy nad techniką.
W Senegalu analizujemy opcje dalszego rozwoju wydobycia (wielkość następnych do wykorzystania pól wydobywczych i kolejność eksploracji). Każda z dostępnych opcji – *jedynie poprawi* obecne warunki i prognozy zaopatrzenia w fosforyty jako podstawowy surowiec do produkcji NPK-ów.
 
Andrzej Skolmowski: Drodzy Wszyscy! Dziękuję serdecznie za udział. Kończy się czat, a patrząc przez okno słońce chowa się za chmurami :) Dziękuję Wam wszystkim również za pytania. Tych nie w pełni zaspokojonych odpowiedziami przepraszam, ale każdorazowo muszę ważyć pomiędzy dobrem Grupy a dociekliwością inwestorów. Po każdym czacie analizujemy je wszystkie, zastanawiając się nad naszą strategią komunikacji z inwestorami. Przed nami ciekawy, a jednocześnie trudny rok. Wyzwania stoją przed nami w segmencie nawozowym, poprawy wyniku szukać musimy również w chemii. Ciekawych pomysłów nam jednak nie brakuje. Liczę, że ze zdecydowanej większości będziecie Państwo zadowoleni. Za tydzień Święta, więc dla tych którzy cenią sobie ten czas życzę Wszystkiego Najlepszego!
 
moderator: Przyłączam się do życzeń w imieniu zespołu StockWatch.pl, dziękuję za liczny udział i za pogodną atmosferę, oraz jak zwykle dużo merytoryki. I zapraszam na kolejne czaty w StockWatch.pl
21.11.2014
Grupa Azoty po wynikach 3 kwartału 2014
Rozwiń
W piątek, 21 listopada o godzinie 12:00 odbył się czat z Andrzejem Skolmowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A., odpowiedzialnym za finanse. 
 
moderator: Serdecznie witam na dzisiejszym czacie z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania jest aktualna sytuacja w branży, wyniki Spółki i plany rozwojowe - ważne szczególnie w obliczu taniejącego gazu na rynkach światowych, który z jednej strony wspiera osiągane marże, ale z drugiej może powodować konkurencyjną presję na ceny. Jestem pewien, że będzie merytoryczna i cenna dyskusja, zapraszam!
 
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##
Andrzej Skolmowski: Witam Państwa! Mamy przyjemność spotkać się po kolejny na czacie za pośrednictwem StockWatch.pl. Ostatnim razem byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni Państwa liczną obecnością, mam nadzieję, że frekwencja dopisze i tym razem.
 
SW-fan: No właśnie Panie Prezesie. Amerykanie produkują i eksportują tani gaz w coraz większych ilościach. Jest duże ryzyko, że ich firmy chemiczne zaczną zalewać świat również tanimi nawozami. Jak Pan widzi zagrożenie dla Grupy Azoty?
Andrzej Skolmowski: Sprawa złożona. Możemy również powiedzieć, że tańszy amerykański gaz wywoła presję cenową na innych dostawcach gazu. Ale oczywiście w dłuższej perspektywie analizujemy to ryzyko i będziemy na nie przygotowani. Póki co amerykański rynek nawozów jest jeszcze nie zbilansowany. Intensywnie analizujemy tę kwestię.
 
mm niepotwierdzony: Witam, dlaczego Spółka wprowadza w błąd inwestorów i w raporcie za 3 kw. i na stronie internetowej prezentuje że ING OFE posiada 9,96%, a nie 6,96%, o czym świadczy lista akcjonariuszy z WZA z dnia 10 czerwca 2014. Również prawidłowy stan akcjonariatu podaje portal inwestorski Stooq http://stooq.pl/q/h/?s=att
Andrzej Skolmowski: Spółka prezentuje dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki zgodnie z otrzymanymi informacjami od Akcjonariuszy. Ostatnią oficjalną informację od ING Zarząd otrzymał w dniu 14 lutego 2013 r., co zostało opublikowane stosownym raportem bieżącym.
 
SW-fan: Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z ACRONem, czy mógłby Pan przedstawić stan rzeczy.
Andrzej Skolmowski: Tak jak informowaliśmy. Akcjonariusz rosyjski posiada około 20 proc. akcji Azotów. Poinformował nas o przeniesieniu znacznego pakietu na jedną ze spółek zależnych zarejestrowanych na Cyprze. A poza tym spokój.
 
Gość niepotwierdzony: Czy w czwartym kwartale tez można liczyć na pozytywna niespodziankę w wynikach?
Andrzej Skolmowski: Hmm... Wyciągacie Państwo te prognozy... Niestety, nie możemy publikować prognoz (nawet nowy Prezes Giełdy jest również temu przeciwny).
 
Gość niepotwierdzony: Jak obecna sytuacja na wschodzie odbija sie na biznesie Azotow? 
Andrzej Skolmowski: Niewątpliwie sytuacja na Wschodzie wpływa na europejski rynek nawozowy, z którym jesteśmy związani. Natomiast bezpośrednio na wyniki Grupy Azoty nie, ponieważ nie sprzedajemy na Wschodzie.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Azoty są przygotowane na wypadek odcięcia zimą dostaw gazu?
Andrzej Skolmowski: Przykro nam bardzo, ale żadna firma chemiczna w Europie nie jest przygotowana na nagłe odcięcie dostaw gazu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nasz kraj jest znacznie lepiej niż kilka lat temu przygotowany na ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego, polegającego np. na zatrzymaniu transferu przez gazociąg ukraiński, co nastąpiło poprzez zwiększone i zapełnione magazyny gazowe oraz rozbudowaną sieć połączeń z gazociągami zachodnioeuropejskimi, a ponadto możliwość stosowania rewersu na gazociągu jamalskim.Ponadto Grupa Azoty zwiększa, zgodnie ze swoją strategią, udział gazu kontraktowanego ze źródeł alternatywnych wobec gazu systemowego z PGNIG, w tym poprzez kontrakty z dużymi zachodnioeuropejskimi dostawcami oraz zakupy bezpośrednio na giełdach towarowych, a docelowo dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoli na zapewnienie w przyszłości nawet do 50 proc. gazu z tego rodzaju kontraktów.
 
drobny_inwestor: Azoty ostatnio nie mają dobrej passy u maklerów - wszystkie rekomendacje brzmią sprzedaj. Dlaczego tak się dzieje?
Andrzej Skolmowski: Rekomendacje analityków są zawsze szczegółowo analizowane przez Spółkę. Pytacie Państwo, skąd wsyp negatywnych rekomendacji – trudno dyskutować z modelami wyceny. Rozważyć należy natomiast, czy za wdrażaną operacjonalizacją Strategii stoją wyłącznie koszty – co podkreślane jest w raportach analitycznych, czy patrzeć na plany rozwojowe Grupy Azoty w dłuższej perspektywie, jako budowanie wartości. Przy tym perspektywy branży chemicznej ogólnie nie mają dobrej prasy w Europie. A poza tym, znaczna ich część ma charakter krótkoterminowy: jeśli ceny zbóż spadają we wrześniu, to ceny nawozów mają również spaść w październiku. My w swój biznes wierzymy długoterminowo, nawet jeśli ktoś na krótko ma inne zdanie, które szanujemy.
 
AGRONOM niepotwierdzony: Czy sprzedaż nawozów na rynek krajowy jest zagrożona? Czy cała sieć dystrybucyjna realizuje kontrakty w Policach i Fosforach?
Andrzej Skolmowski: Nie od dziś wiadomo, że rynek nawozów wieloskładnikowych nie jest łatwy. Większość dystrybutorów pewnie wolałaby sprzedawać wyłącznie nawozy azotowe. Intensywnie pracujemy z rynkiem, stąd też nie widzę poważnego zagrożenia.
 
mm niepotwierdzony: Ale przecież ING OFE jednakże poinformowało Spółkę na WZA 10 czerwca że posiada 6,96%, o czym spółka informowała raportem bieżącym
Andrzej Skolmowski: W przypadku listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podana ilość akcji dotyczy liczby akcji ZAREJESTROWANYCH na dane Zgromadzenie. Akcjonariusz może zarejestrować dowolną liczbę posiadanych akcji.
 
Gość niepotwierdzony: Dzień dobry, kiedy przestaną spadać realizowane przez Grupę Azoty ceny sprzedawanych nawozów? Pierwsze trzy kwartały pokazały negatywną dynamikę bo rynek był bardzo trudny, ale baza w 4kw. 2013 była bardzo niska więc i spadki może już wyhamowują na rynku...
Andrzej Skolmowski: Ceny nawozów systematycznie od lipca mają tendencję wzrostową. Niejednokrotnie mówiliśmy, że w 2014 r. ceny średnioroczne są niższe o około 5-7 proc.
 
MZK: Czy spółka zamierza płacić dywidendę z tegorocznego zysku?
Andrzej Skolmowski: Zdajemy sobie sprawę, że dla Państwa jest to sprawa bardzo interesująca. Przedstawiając wspomnianą juz dzisiaj kilkukrotnie operacjonalizację Strategii jasno powiedzieliśmy o planach akwizycyjnych, nie ograniczając ram geograficznych. A ramy czasowe określone są do 2020 roku :) To plany – i na razie taka informacja musi być wystarczająca. Po ich skrystalizowaniu z pewnością będziemy Państwa informować.
 
SW-fan: Co z sytuacją na polskiej scenie chemicznej? Czy czujecie presję ze strony Ciechu po wejściu Kulczyka? Co z dalszą konsolidacją, chcecie kupować kolejne spółki?
Andrzej Skolmowski: Sytuacja na polskiej scenie chemicznej jest ustabilizowana. Mówiliśmy wielokrotnie, że bacznie przyglądamy się rynkowi i będziemy analizować każdą okazje inwestycyjną. Presji nie czujemy, ponieważ Ciech jak i inne znaczace spółki chemiczne działają w innych segmentach (soda, środki ochrony roślin etc.) Oczywiście na dalszą konsolidację jesteśmy otwarci.
 
rybka: w III kwartalne Azoty pokazał zyski zamiast spodziewanych strat. Co sprawiło, że spółce udało się wycisnąć tak dobry wynik?
Andrzej Skolmowski: Zwykle III kwartał, ze względu na realizację planowanych remontów okresowych, jest gorszy od pozostałych. Niemniej jednak osiągnięty lepszy wynik niż się spodziewano to przede wszystkich efekt cenowy głównych surowców, w tym energetycznych. Również, określone na etapie konsolidacji synergie wpływają na uzyskiwanie przez Grupę lepszych wyników.
 
MZK: Witam, jak układa się współpraca zarządu z waszym rosyjskim akcjonariuszam Acronem?
Andrzej Skolmowski: Mamy kontakt wyłącznie na WZA, a wtedy jest z naszej strony i kulturalnie, i merytorycznie :)
 
Gość niepotwierdzony: Czy spodziewa się Pan Prezes obniżenia podaży nawozów na rynku europejskim (mam na myśli ewentualne wyłączenia mocy produkcyjnych przez Waszych konkurentów), co poprawiłoby marże producentów, które teraz są dosyć niskie?
Andrzej Skolmowski: Niczego nie można oczywiście wykluczyć, jednak znaczącego obniżenia podaży nie spodziewałbym się. Takiej możliwości wyłączenia Europy Zachodniej, to specjalnie widać. Chyba, że pytanie dotyczyło instalacji na Ukrainie. Ale oczywiście każde zmniejszenie podaży wpływa na poprawę marży, przynajmniej krótkoterminowo. Ale pamiętajmy, że życie nie zna próżni.
 
Gość niepotwierdzony: Czy zakładacie Państwo ze Grupa Azoty ze względu na szeroki plan inwestycyjny nie wypłaci dywidendy za rok 2014
Andrzej Skolmowski: Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy, Zarząd deklaruje rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Zamykamy rok i analizujemy naszą sytuację finansową w kontekście programu inwestycyjnego. Chcę tylko zauważyć, że mówiąc o operacjonalizacji Strategii, zaznaczyliśmy że finansowanie inwestycji mamy także przemyślane.
 
ola niepotwierdzony: Ile w tym roku zostało dostarczonych fosforytów z Senegalu, czy Police osiągnęły już zakładany poziom 400 tys. o którym informował Prezes Jałosiński
Andrzej Skolmowski: Prezes Jałosiński nigdy nie informował o 400 tys. Jeżeli już, to informacja mówiła o ilościach o połowę niższych. Dostawy fosforytów z Senegalu przebiegają zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Czy szukacie podmiotów do przejęcia na rynku wschodnim?
Andrzej Skolmowski: Tak jak powiedziałem wcześniej, bacznie przyglądamy się każdej okazji inwestycyjnej, ale Wschód to trudny temat.
 
Timon: Rozważacie Państwo budowę fabryki kwasu fosforowego w Afryce. Jakie oszczędności może wygenerować realizacja tej inwestycji oraz kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
Andrzej Skolmowski: Projekt Budowy Wytwórni Kwasu Fosforowego jest bardzo interesujący, ponieważ zakłada oszczędności w łańcuchu produkcyjnym, dlatego też uwzględniamy jego realizację w ramach projektów służących Strategii Grupy Azoty. Natomiast obecnie jest on w fazie przygotowywania analiz mających potwierdzić skalę możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych, a poprzedzających podjęcie decyzji korporacyjnych o zakresie i terminie przystąpienia do jego realizacji.
 
Puławy niepotwierdzony: witam :-) jaka jest możliwość fuzji z agrofertem oraz czy są przewidziane w najbliższym czasie fuzje? i na jakim etapie są?
 
Andrzej Skolmowski: Sporo dziś o fuzjach :) Powtórzę, każda okazja inwestycyjna jest przez nas dogłębnie analizowana. Informacje, które pokazały się w mediach nie były inspirowane przez nas. My wyznajemy zasadę: „niech chwal dnia przed zachodem słońca”. Nie przywykliśmy chwalić się akwizycją przed jej... rozpoczęciem.
 
MZK: Wysokie zbiory zbóż nie sprzyjają ich notowaniom, to z kolei nie pomaga we wzroscie cen nawozów. Jaki trend na rynku nawozowym przewidujecie na przyszły rok?
Andrzej Skolmowski: Zadowoleni bylibyśmy z poziomu tegorocznego. Tegoroczny trend cenowy utrzymujemy zgodnie z planem.
 
Gość niepotwierdzony: Kiedy ogłoszą Państwo kolejną akwizycję i czy będzie to podmiot z rynku polskiego czy europejskiego
Andrzej Skolmowski: Polski to też europejski... No, skoro tak nalegacie, to weźmiemy się do pracy. Poważnie: intensywnie analizujemy i pracujemy. Jak będzie coś ciekawego, na pewno ogłosimy.
 
Don niepotwierdzony: jedno słowo: grafen czy prawdą jest, że GA jest jakoś związana z tym wynalazkiem?
Andrzej Skolmowski: Z samym wynalazkiem nie, ale bierzemy udział w pracach nad jego zastosowaniem.
 
Gość niepotwierdzony: Jak wygląda sytuacja z produkcją POM, czy Spółka produkuje jeszcze ten produkt czy odpis zrobiony w zeszłym roku był jednoznaczny z zamknięciem instalacji
Andrzej Skolmowski: Utworzenie odpisu nie oznacza, że należy zamknąć instalację. Instalacja POM cały czas pracuje, zgodnie z określonymi zdolnościami produkcyjnymi, wynikającymi z zapotrzebowań sprzedażowych.
 
Kantor niepotwierdzony: Czy istnieje możliwość negocjowania i w efekcie bezpośrednich zakupów gazu np. w Gazpromie, z pominięciem pośrednika? Ukraińskie spółki chemiczne swojego czasu z powodzeniem zawierały tego typu kontrakty, uzyskując cenę bez "politycznej" marży.
Andrzej Skolmowski: Grupa od wielu miesięcy sukcesywnie zwiększa dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Kupujemy gaz od innych światowych dostawców. Jednakże naszym głównym dostawcą jest i pozostanie PGNIG. A w strukturze gazu dostarczanego przez PGNIG jest również gaz od firmy, która jest wymieniona w pytaniu. Coraz intensywniej działamy na giełdowym rynku gazu. Co do sukcesów ukraińskich spółek chemicznych, które z powodzeniem zawierały kontrakty... to pozwólcie, proszę, ale nie będę się wypowiadał.
 
mm niepotwierdzony: Zamykając temat ING OFE proszę sobie sprawdzić aktualną liczbę akcji jakie posiadają w strukturze aktywów którą publikują oficjalnie na stronie
Andrzej Skolmowski: Jako Spółka giełdowa możemy polegać na oficjalnych informacjach uzyskanych od Akcjonariuszy i zgodnie z przepisami prawa. Stan posiadanych akcji może ulegać zmianie. Tymi informacjami nie dysponujemy. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca może zadowolić Pana ta odpowiedź.
 
MZK: Spółka przy okazji tworzenia mega grupy chemicznej zapowiadała, że ma ambicję znaleźć się w WIG20, kiedy docelowo moglibyscie trafić do tego indeksu?
Andrzej Skolmowski: Z tych ambicji nie rezygnujemy. W Strategii Spółki zawarliśmy zapis, że będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie Grupy Azoty do indeksu WIG30 było nobilitacją, w naszym uznaniu zrealizowaliśmy pierwszy z zakładanych celów strategicznych.
 
SW-fan: Coraz bardziej globalna Grupa to coraz większe ryzyko walutowe różnic kursowych w różnych rozliczeniach. Pamiętamy że na tym dużo firm popłynęło, a ciągle nie każdy umie się odpowiednio zabezpieczać. W Polsce najlepszy jest KGHM. A jak Wy to robicie?
Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty zarządza ryzykiem walutowym w oparciu o Komitet Ryzyka Walutowego - działający zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, jak również kluczowych Spółek z Grupy, w których to ryzyko występuje. Ponadto Zarząd Grupy przyjął w IV kw. Politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej, która ma na celu centralizację zarządzania ryzykiem o charakterze strategicznym w horyzoncie długoterminowym, a jednocześnie nadal pozwala na optymalne wykorzystanie kompetencji kluczowych Spółek, w zakresie optymalnego zarządzania ryzykami operacyjnymi w horyzoncie krótkoterminowym. Co istotne, wszystkie Spółki Grupy Azoty, zawierają obecnie wyłącznie transakcje walutowe spełniające kryterium instrumentu zabezpieczającego, a które powodują ograniczenie wartości narażonej na ryzyko wg metodologii VAR.
 
ynwestor: W ostatnim czasie grupa znacznie się rozrosła. Jak ocenia Pan dotychczasowe i przyszłe efekty synergii? Duży jest jeszcze potencjał?
Andrzej Skolmowski: Na etapie konsolidacji określone zostały synergie do realizacji w Grupie.
Synergie te od samego początku przynoszą zakładane efekty finansowe, które na bieżąco są weryfikowane. Największe są w upstreamie – rok 2014 pokazuje, że praca wykonana w Grupie, w zakresie działalności na efektywnym rynku gazu przynosi efekty.
 
Gość niepotwierdzony: Czy jednostkowy zysk netto który jest na poziomie 238 milionów po 3kwartałach wzrośnie czy spadnie na koniec 2014.
Andrzej Skolmowski: Niestety po raz kolejny muszę powtórzyć, iż Grupa Azoty nie publikuje prognoz, dlatego też nie możemy też udzielić odpowiedzi na pytanie w kwestii zmiany jednostkowego zysku netto Spółki w IV kwartale w stosunku do poziomu po III kw br.
 
Gość niepotwierdzony: Czy Spółka planuje jakąś dodatkową emisję na przejęcia, również większa liczba akcji poprawiłaby płynność która jest bardzo niska jak na spółkę z WIG30
Andrzej Skolmowski: O ewentualnych ruchach z naszej strony w powyższej kwestii już dziś sporo sobie dziś powiedzieliśmy. Oczywiście, jeśli dojdzie do kolejnego naprawdę dużego przejęcia, nie wykluczamy rozwiązania w postaci emisji.
 
Gość niepotwierdzony: Co z budową Elektrowni w Puławach, projekt będzie realizowany czy nie
Andrzej Skolmowski: Projekt jest w dalszym ciągu analizowany. Grupa Azoty Puławy na bieżąco informuje rynek o działaniach w tym zakresie. Finalne decyzje korporacyjne nie zostały podjęte.
 
Gość niepotwierdzony: Czy mógłby Pan podać jaki poziom oszczednosci zostanie osiagnięty w 2014 w ramach programu Azoty Pro
Andrzej Skolmowski: AzotyPro mają charakter długoterminowy, a jego realizacja rozpoczęła się w II półroczu tego roku.
 
ola niepotwierdzony: Grupa Azoty zamierza rozwijać swoją działalność na terenie Senegalu. Chcemy rozszerzać obecnie przyznane koncesje poszukiwawcze i wydobywcze o pobliskie działki. Dodatkowo otrzymaliśmy propozycję pozyskania nowych koncesji. Dotychczas przyznane koncesje pozwalają nam na zaspokajanie bieżących potrzeb zakładów. Tak jak zapowiadaliśmy zamierzamy w przyszłym roku wydobyć i dostarczyć do Polic 400 tyś ton fosforytów ze złóż do których koncesje już pozyskaliśmy - dodał prezes Jałosiński.
Andrzej Skolmowski: Pewnie wypowiedź, którą Pani przytacza jest bezpośrednio po nabyciu spółki w Senegalu. Po dokładnej analizie plany na rok 2014 są niższe od tych, które Pani przywołuje. Natomiast te, które zostały założone na rok 2014, są realizowane.
 
Varia niepotwierdzony: Skoro wschód jest trudnym tematem politycznie i geograficznie, jak Państwo zaopatrujecie się na północ i południe?
Andrzej Skolmowski: Naszym podstawowym rynkiem jest UE. Tu chcemy umacniać naszą pozycję. Na południu już jesteśmy (Senegal), także na zachodzie (ATT Polymers), natomiast południe jest również trudnym tematem. Naszym celem jest poprawa bądź utrzymanie EBITDA. Aczkolwiek świat to „globalna wioska” i żadnego ruchu z naszej strony w którąkolwiek stronę świata nie wykluczajmy. Ale pytania dotyczące akwizycji traktujemy jak „duchowe wsparcie”.
   
Andrzej Skolmowski: Dziękujemy za udział w czacie. Zawsze Wasze pytania są jakąś inspiracją. Przepraszam za odpowiedzi. Niektóre z nich mogą wydawać się zbyt krótkie, ale starałem się na każde pytanie odpowiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Więc się wymieniliśmy trochę: Państwo byliście dla mnie życzliwi, a ja na koniec Was pozdrawiam :) Do zobaczenia na kolejnym czacie!
 
moderator: Ja także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było dużo chemii między Uczestnikami - pozdrawiam i zapraszam na kolejne czaty inwestorskie.
Wyszukiwarka