Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
FAQ
FAQ
Jaka będzie dywidenda Grupy Azoty za ostatni rok?Rozwiń

Decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którego zwołaniu Spółka informuje publikując stosowny raport bieżący. Wszelkie informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń dostępne są pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Zgodnie ze strategią na lata 2021-2030, Grupa Azoty przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w szczególności związanych z transformacją energetyczną, co jest zakładane w II połowie bieżącej dekady. Wypłata dywidendy w danym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej i bieżących potrzeb inwestycyjnych.

Tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://strategia2030.grupaazoty.com/

Kiedy planują Państwo publikację raportu rocznego?Rozwiń

Zgodnie  z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego przekazuje w formie raportu bieżącego daty publikacji raportów okresowych.  

Aktualne terminy publikacji raportów okresowych znajdują się w kalendarium wydarzeń na stronie internetowej Grupy Azoty. O wszelkich zmianach w terminach publikacji raportów Spółka informuje raportem bieżącym.

Czy spółka planuje przeprowadzenie czatu z Prezesem? Jeżeli tak to kiedy?Rozwiń

Spółka organizuje cokwartalne spotkanie w Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym m.in. za finanse w formie czatu inwestorskiego dającego możliwość zadawania pytań przedstawicielom Grupy Azoty czasie rzeczywistym – np. w formie czata – o czym informujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej Grupy Azoty http://tarnow.grupaazoty.com, oraz mailingu.

Czy na stronie Spółki są dostępne dane finansowe w pliku do edycji, które mogę pobrać na swój komputer?Rozwiń

Na stronie internetowej Grupy Azoty w zakładce Relacje Inwestorskie, sekcja Informacje finansowe zamieszczamy wybrane dane finansowe oraz wskaźniki finansowe, dotyczące zarówno sprawozdań skonsolidowanych jak również jednostkowych, w plikach do edycji.

Bezpośrednie odnośniki do danych to: Skonsolidowane i Jednostkowe dane finansowe: https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/dane-finansowe 

Czy organizują Państwo spotkania i prezentacje otwarte, spotkania z zarządem, spotkania 1-1?Rozwiń

Dokładamy wszelkich starań, aby kontakty Grupy Azoty z uczestnikami rynku kapitałowego funkcjonowały jak najlepiej. Grupa Azoty organizuje w tym celu konferencje po publikacji raportów okresowych, prezentując wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, zamieszczając prezentacje na stronie internetowej Spółki  w zakładkach: relacji  inwestorskich i w centrum wyników a także podsumowania wyników na twitterze Spółki.

Przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas spotkań one-on-one i roadshows, uczestniczymy także w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez instytucje rynku kapitałowego.

W obecnej sytuacji pandemicznej spotkania obywają się w formule zdalnej lub hybrydowej .

Zgodnie z deklaracją Zarządu Spółki, corocznie począwszy od naszego debiutu giełdowego, przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się z inwestorami indywidualnymi podczas konferencji WallStreet, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy indywidualni mają także możliwość kontaktowania się z Zarządem podczas czatów, jakie staramy się organizować cyklicznie i które cieszą się stałym zainteresowaniem naszych akcjonariuszy.

Ponadto pracownicy Relacji Inwestorskich na bieżąco udzielają informacji na zapytania składane drogą telefoniczną i mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.

 

Czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na najbliższy rok?Rozwiń

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Spółki, Grupa Azoty S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

Jakie są źródła pozyskiwania surowców i materiałów? Jakie są rodzaje i ilości surowców zużywanych w t/rok? Jakie są rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców wtórnych? Jakie jest zużycie energii i wody? Jakie są rodzaje nośników energii?Rozwiń

Wszelkie informacje dotyczące surowców, ich rodzajów, a także źródeł pozyskiwania dostępne są w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych. Skrót informacji dotyczących surowców znajduje się także w przygotowywanych cyklicznie i zamieszczanych na stronie internetowej prezentacjach a także w:

Projekt Polimery PoliceRozwiń

Za realizację projektu „Polimery Police” – jednej z największych inwestycji w przemyśle chemicznym jest spółka celowa Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, Grupa Azoty Polyolefins S.A. (do 8 października 2019 r. – PDH Polska S.A.). W efekcie realizacji projektu powstanie instalacja do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminal portowy z bazą zbiorników surowcowych. Generalnym wykonawcą projektu jest Hyundai, wybrany w postępowaniu przetargowym na realizację. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na I kwartał 2023 roku.

Budżet: 1 838 mln USD

Zdolności produkcyjne

  • propylen 429 000 ton rocznie
  • polipropylen 437 000 ton rocznie

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 922 968 300 zł.

Kliknij tutaj po więcej informacji.

StrategiaRozwiń

Nowa Strategia Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 została opublikowana w dniu 28.10.2021. Prezentacja Strategii dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://strategia2030.grupaazoty.com/

Jakie nakłady inwestycyjne ogółem Grupy Azoty przewiduje nowa strategia do 2030 roku?Rozwiń

Poza inwestycjami dotyczącymi transformacji Grupy Azoty w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu planujemy również szereg przedsięwzięć inwestycyjnych dywersyfikujących portfel produktowy GA, jak też związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych. Szczegóły zawiera Plan Wieloletni Inwestycji na lata 2021-2030, jest on na bieżąco aktualizowany w związku ze zmianami w otoczeniu.

Co może być największym wyzwaniem jeśli chodzi o realizację strategii?Rozwiń

Zmienność otoczenia regulacyjnego. Europejski przemysł, nie tylko chemiczny, jest w najbliższych latach uwarunkowany w równym stopniu biznesem i rynkami, jak otoczeniem regulacyjnym. Nasza strategia ESG i nasze opcje rozwojowe, jak energetyka atomowa, zależą od pojawienia się efektywnych regulacji prawnych.

Czy wybrali już Państwo partnera do realizacji projektu energetyki atomowej?Rozwiń

Jesteśmy dużą i zdywersyfikowaną Grupą Kapitałową. Przede wszystkim będziemy analizować globalne i europejskie otoczenie regulacyjne, na dziś niegotowe na przemysłową energetykę atomową o skali lokalnej. Dobór partnera na pewno zakomunikujemy.

Jaki udział w wynikach w okresie strategii może mieć segment nawozów, a jaki udział pozostałe segmenty jeśli chodzi o przychody i wynik EBITDA?Rozwiń

Grupa Azoty w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych, dąży do dywersyfikacji biznesowej, która pozwoli na generowanie stabilnych wyników finansowych. Jedną z nich są Polimery Police, które wzmocnią segment Tworzyw jednocześnie kształtując udział poszczególnych segmentów na zrównoważonym poziomie w Grupie Azoty.

Jakie główne inwestycje rozwojowe planuje spółka?Rozwiń

Strategia Grupy Azoty określa kierunki rozwoju, w tym poprzez inwestycje. Oprócz sztandarowego w pierwszych latach obowiązywania Strategii, projektu Polimery Police i projektów z zakresu „Zielonych Azotów” będziemy inwestować w zdefiniowanych Segmentach Biznesu, w obszarach: AGRO, Tworzywa i Chemia. Nie pominiemy Strategicznego Obszaru Działalności, jakim jest i będzie Energetyka.

Jaki widzą Państwo potencjał przed rozwojem rynku wodorowego? W jaki sposób spółka może partycypować w tym rynku, a w efekcie zarabiać na wodorze?Rozwiń

Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce i dużym w Europie. Chcemy odnaleźć się w łańcuchu wartości produkcja-transport-magazynowanie-rynek. Mamy już w dwóch lokalizacjach przystosowane źródła wodoru do transportu. W projekcie „Zielone Azoty” przewidziane jest także zwiększenie produkcji wodoru metodami konwencjonalnymi oraz uruchomienie laboratorium paliw alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem analiz wodoru spełniającego normę ISO we współpracy z certyfikowanym laboratorium w Londynie.

Jeśli powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
Wyszukiwarka