Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
FAQ
FAQ
Jaka będzie dywidenda Grupy Azoty za ostatni rok?Rozwiń

Decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości podejmowana jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którego zwołaniu Spółka informuje publikując stosowny raport bieżący. Wszelkie informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń dostępne są pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Decyzje w tej sprawie będą podejmowane zgodnie ze strategią oraz z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. 

Tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://tarnow.grupaazoty.com/strategia-grupy-azoty 

Kiedy planują Państwo publikację raportu rocznego?Rozwiń

Zgodnie  z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego przekazuje w formie raportu bieżącego daty publikacji raportów okresowych.  

Aktualne terminy publikacji raportów okresowych znajdują się w kalendarium wydarzeń na stronie internetowej Grupy Azoty. O wszelkich zmianach w terminach publikacji raportów Spółka informuje raportem bieżącym.

Czy spółka planuje przeprowadzenie czatu z Prezesem? Jeżeli tak to kiedy?Rozwiń

Spółka organizuje cokwartalne spotkanie w Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym m.in. za finanse w formie czatu inwestorskiego dającego możliwość zadawania pytań przedstawicielom Grupy Azoty czasie rzeczywistym – np. w formie czata – o czym informujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej Grupy Azoty http://tarnow.grupaazoty.com, mailingu oraz za pomocą newslettera, do którego można zapisać się za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 

Czy na stronie Spółki są dostępne dane finansowe w pliku do edycji, które mogę pobrać na swój komputer?Rozwiń

Na stronie internetowej Grupy Azoty w zakładce Relacje Inwestorskie, sekcja Informacje finansowe zamieszczamy wybrane dane finansowe oraz wskaźniki finansowe, dotyczące zarówno sprawozdań skonsolidowanych jak również jednostkowych, w plikach do edycji.

Bezpośrednie odnośniki do danych to:
Skonsolidowane dane finansowe: https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/dane-skonsolidowane
Jednostkowe dane finansowe: https://tarnow.grupaazoty.com/jednostkowe-dane-finansowe-2

Czy organizują Państwo spotkania i prezentacje otwarte, spotkania z zarządem, spotkania 1-1?Rozwiń

Dokładamy wszelkich starań, aby kontakty Grupy Azoty z uczestnikami rynku kapitałowego funkcjonowały jak najlepiej. Grupa Azoty organizuje w tym celu konferencje po publikacji raportów okresowych, prezentując wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, zamieszczając prezentacje na stronie www, a także podsumowania wyników na twitterze Spółki. Przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas spotkań one-on-one i roadshows, uczestniczymy także w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez instytucje rynku kapitałowego.

Zgodnie z deklaracją Zarządu Spółki, corocznie począwszy od naszego debiutu giełdowego, przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się z inwestorami indywidualnymi podczas konferencji WallStreet, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Inwestorzy indywidualni mają także możliwość kontaktowania się z Zarządem podczas czatów, jakie staramy się organizować cyklicznie i które cieszą się coraz większym zainteresowaniem naszych akcjonariuszy.

Ponadto Biuro Relacji Inwestorskich na bieżąco udziela informacji na zapytania składane drogą telefoniczną i mailową, a o szczególnie istotnych wydarzeniach informujemy zainteresowanych akcjonariuszy przesyłając newsletter.

Czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na najbliższy rok?Rozwiń

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Spółki, Grupa Azoty S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

Jakie są źródła pozyskiwania surowców i materiałów? Jakie są rodzaje i ilości surowców zużywanych w t/rok? Jakie są rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców wtórnych? Jakie jest zużycie energii i wody? Jakie są rodzaje nośników energii?Rozwiń

Wszelkie informacje dotyczące surowców, ich rodzajów, a także źródeł pozyskiwania dostępne są w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych. Skrót informacji dotyczących surowców znajduje się także w przygotowywanych cyklicznie i zamieszczanych na stronie internetowej prezentacjach.

Czy Grupa Azoty dokonała już analiz wpływu epidemii koronawirusa na możliwość realizacji Projektu Polimery Police tak w zakresie możliwości finansowania tej inwestycji jak i przewidywanego zapotrzebowania na propylen i polipropylen w roku 2022 i w latach następnych?Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy kapitałowej, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 18/2020 dostępnym pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/raporty-biezace#item4787 .

Wśród zidentyfikowanych ryzyk Zarząd wskazał m.in. na możliwość potencjalnych przejściowych zakłóceń w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych. Projekt Polimery Police jest sztandarowym projektem Grupy Azoty, z racji jego znaczenia podlega szczególnej uwadze. Aktualnie nie zaistniały opóźnienia w realizacji Projektu Polimery, jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Potwierdziliśmy podpisanie listów mandatowych z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi zapewniającymi finansowanie dłużne Projektu. Wcześniej potwierdziliśmy podpisanie porozumień potwierdzających pozyskanie kapitału własnego dla tej strategicznej inwestycji. Negocjacje umów kredytowych i inwestycyjnych są na bardzo zaawansowanym etapie i wkrótce spodziewamy się ich podpisania.

Podejmowane są przy tym wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa, w ścisłej współpracy z głównym wykonawcą Hyundai.

Z uwagi na dynamiczną sytuację, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Grupy Azoty, w tym na realizację projektów inwestycyjnych. Natomiast Zarząd zadeklarował, że każdorazowo będzie informował w przypadku pojawiania się nowych okoliczności istotnie zmieniających aktualną sytuację gospodarczą Grupy Azoty.

Jeśli powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
Wyszukiwarka